Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody na podporu rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody na podporu rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Metody na podporu rozhodování
Rozhodovací stromy, Paretova analýza (metoda ABC), Vícekriteriální rozhodovací analýza, Ishikawovy diagramy (P – D diagramy) TMP techniky a metody PM

2 TMP techniky a metody PM
Rozhodovací procesy Rozhodovací proces – volba určité varianty ovlivní rozhodnutí v budoucnosti Vícestupňový rozhodovací proces Strategie: posloupnost variant zvolených v jednotlivých etapách rozhodovacího procesu Optimální strategie: posloupnost optimálních rozhodnutí v jednotlivých etapách rozhodovacího procesu Předpoklad dobré volby rozhodnutí v současnosti je zvažování možných budoucích rozhodnutí TMP techniky a metody PM

3 TMP techniky a metody PM
Rozhodovací stromy Nástroj zobrazení a řešení víceetapových rozhodovacích procesů Rozhodovací uzel se třemi rozhodovacími variantami Situační uzel se třemi situačními variantami V1 V2 V3 S1 S2 S3 TMP techniky a metody PM

4 TMP techniky a metody PM
Rozhodovací stromy V rozhodovacích stromech kombinujeme posloupnost rozhodovacích a situačních uzlů V1 V2 V3 S1 S2 S3 TMP techniky a metody PM

5 TMP techniky a metody PM
Rozhodovací strom Výplata 1 Stav 1 S Stav 2 Výplata 2 Varianta 1 Stav 3 Výplata 3 Stav 1 Varianta 2 R S Stav 2 Výplaty Varianta 3 Stav 3 Stav 1 S Stav 2 Výplaty Stav 3 Varianty rozhodnutí Stavy okolností Výplaty TMP techniky a metody PM

6 Příklad – problém stánkaře
Počet návštěvníků víkendové kulturní akce záleží na tom, jaké bude počasí. Stánkař ví, že si u něj koupí párek každý pátý návštěvník. Zisk z každého prodaného párku je 10 Kč. Pokud mu ale nějaké párky zbudou, ztráta z každého neprodaného párku je 5 Kč. Kolik párků si má stánkař nakoupit před víkendovou akcí, aby maximalizoval zisk? TMP techniky a metody PM

7 Příklad – rozhodovací tabulka
Příklad – rozhodovací strom 15 000 Krásně S Slušně 7 500 N 1500 Hnusně -4 500 10 000 N 1000 R S 10 000 -2 000 S 2 000 N 200 2 000 2 000 TMP techniky a metody PM

8 TMP techniky a metody PM
Příklad Zadaní: Rozhoduji se, zda postavit 100, 50 nebo 30 bytů. Parametry projektu jsou: -zisk z každého prodaného bytu je ,- -ztráta z neprodaného bytu je ,-/rok Byty musí být prodány do prvního roku od kolaudace (veškeré výpočty jsou proto vypočítány na jeden rok). TMP techniky a metody PM

9 TMP techniky a metody PM
Příklad TMP techniky a metody PM

10 TMP techniky a metody PM
Příklad TMP techniky a metody PM

11 Zavedení nového produktu
AAAA Aktivita Parametr uvedení na trh zavedení do výroby vývoj poloprovoz úspěch neúspěch náklady 5 30 2 3 2 výnosy - - - 100 10 Pravděpodobnost úspěchu 0,7 0,9 0,98 0,8 0,2 TMP techniky a metody PM

12 Zavedení nového produktu
TMP techniky a metody PM

13 Zavedení nového produktu
TMP techniky a metody PM

14 Paretova analýza (metoda ABC)
Je založena na Paretově zákonitosti - pravidlo 80/20 Při řízení je třeba soustředit pozornost na omezený počet nejdůležitějších objektů (skladových položek, dodavatelů, odběratelů, výrobků apod.), které mají rozhodující vliv na celkový výsledek Kategorie A - „velmi důležité“ - průběžné sledování, individuelní stanovení výše zásob a řídících veličin, častá aktualizace Kategorie B - „středně důležité“ - sledují se méně často a méně intenzivně. Kategorie C - „málo důležité“ TMP techniky a metody PM

15 Paretova analýza (metoda ABC)
Závislost kumulované hodnoty spotřeby na počtu položek A B C TMP techniky a metody PM

16 TMP techniky a metody PM
Analýza XYZ Rozdělení položek podle výkyvu ve spotřebě Kategorie X – položky sortimentu s rovnoměrným časovým průběhem spotřeby, jen s příležitostnými výkyvy, snadno predikovatelným průběhem spotřeby Kategorie Y- „položky se silnějšími výkyvy, se středně obtížnou predikcí Kategorie Z – silné výkyvy v průběhu spotřeby, obtížná predikce TMP techniky a metody PM

17 TMP techniky a metody PM
Analýza ABC TMP techniky a metody PM

18 Vícekriteriální rozhodovací analýza
Rozhodnutím rozumíme vybrání jedné varianty ze seznamu v dané situaci potenciálně realizovatelných variant. Požadavek – rozhodnutí by mělo vést k volbě v jistém smyslu optimální varianty. Zadání: seznam (množina) variant ze kterých vybíráme seznam relevantních kriterií nepřímo formulujících cíl rozhodovací analýzy TMP techniky a metody PM

19 Vícekriteriální rozhodovací analýza
Rozhodování ve vícekriteriálních úlohách – transformace informací, které máme o rozhodovacích variantách a cílech sledovaných uživatelem. Rozdělení úloh vícekriteriálního rozhodování: úlohy s kardinální informací o kriteriích – informace umožňuje skalarizaci optimalizačního kriteria úlohy, které neumožňující skalarizaci pojem nedominovaného řešení úlohy s informací získanou v průběhu řešení parametrická řešení TMP techniky a metody PM

20 Nedominované, optimální a kompromisní varianty
A = [a1,a2, …,ap] množina rozhodovacích variant F = [f1,f2,…,fk] kriteria hodnocení Y = [yij] kriteriální matice TMP techniky a metody PM

21 Nedominované, optimální a kompromisní varianty
Nedominovaná varianta je taková, ke které neexistuje lepší v tom smyslu, že by bylo možné některé hodnoty kriterií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných kriterií zhoršily. Definice: Varianta ai dominuje variantu aj jestliže Varianta a se nazývá nedominovaná, jestliže v množině rozhodovacích variant neexistuje varianta, která ji dominuje. AN množina všech nedominovaných řešení z množiny A TMP techniky a metody PM

22 Nedominované, optimální a kompromisní varianty příklad
Pro skládku městských odpadů byly vybrány čtyři lokality Množina rozhodovacích variant A=(a1,a2,a3,a4) Vhodnost lokalit se hodnotí podle následujících pěti kriterií: f1 rozloha půdy, kterou bude potřeba vykoupit f2 investiční náklady f3 negativní důsledky pro obyvatelstvo (1 – velmi negativní, 2 – značné, 3 – znatelné, 4 – zanedbatelné) f4 negativní vlivy na vodní hospodářství (stejná stupnice jako u předchozího kriteria) f5 kapacita (v letech předpokládaného provozu) TMP techniky a metody PM

23 Nedominované, optimální a kompromisní varianty příklad
Kriteriální matice TMP techniky a metody PM

24 Nedominované, optimální a kompromisní varianty příklad
Upravená kriteriální matice Varianta a1 dominuje variantu a2 a a4 Varianta a3 dominuje a2 a a4 Varianty a1 a a3 jsou vzájemně nedominované, podobně jako varianty a2 a a4 . Nedominovanou množinou množiny A je množina AN =(a1 ,a3) TMP techniky a metody PM

25 Nedominované, optimální a kompromisní varianty
Optimální variantou se nazývá varianta relativně jednoznačně doporučená ke konečnému výběru nebo k realizaci. Kompromisní varianta – varianta, která je vybrána jako reprezentant množiny AN Ideální varianta – hypotetická varianta, která dosahuje ve všech kriteriích nejlepší možné hodnoty Bazální varianta – hodnoty všech kriterií jsou na nejnižším stupni Kompromisní varianta má od ideální varianty nejmenší vzdálenost TMP techniky a metody PM

26 Vlastnosti kompromisní varianty
Nedominovanost Determinovanost – pro každou kriteriální matici musí existovat nejméně jedna varianta kompromisní Invariance kriterií vzhledem k permutacím kriterií Invariance vzhledem ke změně měřítka kriterií Nezávislost na identických hodnotách téhož kriteria Invariantnost vzhledem k přidaným nekompromisním variantám Jednoznačnost TMP techniky a metody PM

27 Modelování preferencí uživatele
Modelování preferencí mezi kriterii – podle důležitosti pro uživatele Modelování preferencí mezi variantami z hlediska jednotlivých kriterií a jejich agregace pro vyjádření celkové preference Modelování preferencí mezi kriterii: Aspirační úrovně Ordinální informace o kriteriích Kardinální informace o kriteriích ve formě vah kriterií TMP techniky a metody PM

28 TMP techniky a metody PM
Konstrukce odhadu vah Váhy kriterií Metoda pořadí bodovací metoda TMP techniky a metody PM

29 TMP techniky a metody PM
Konstrukce odhadu vah Metoda párového porovnání kriterií Srovnání se mohou provádět v tzv. Fullerově trojúhelníku ………1 ………k 3 4 ……...k …………. k-2 k-2 k-1 k k-1 k TMP techniky a metody PM

30 TMP techniky a metody PM
Konstrukce odhadu vah Metoda kvantitativního porovnání variant Při vytváření párových srovnání S=(sij), i,j = 1,2, …, k se používá stupnice 1,2, …, 9 a reciproké hodnoty. Prvky matice sij jsou interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kriteria S … Saatyho matice Verbální stupnice 1 – rovnocenná kriteria i a j 3 – slabě preferované kriterium i před j 5 – silně preferované kriterium i před j 7 – velmi silně preferované kriterium i před j 9 - absolutně preferované kriterium i před j TMP techniky a metody PM

31 TMP techniky a metody PM
Konstrukce odhadu vah Pro odhad vah použijeme metodu geometrického průměru (metoda logaritmických nejmenších čtverců) za podmínky Řešením je normalizovaný geometrický průměr řádků matice S jestliže je splněn následující test 2 je odhad rozptylu – přirozené měřítko konzistence matice S TMP techniky a metody PM

32 Kriteria pro výběr stavebního materiálu
TMP techniky a metody PM

33 Metoda pořadí a metoda bodovací
TMP techniky a metody PM

34 TMP techniky a metody PM
Fullerův trojúhelník TMP techniky a metody PM

35 TMP techniky a metody PM
Saatyho matice TMP techniky a metody PM

36 Porovnání vah získaných různými metodami
TMP techniky a metody PM

37 Ishikawovy diagramy – diagramy příčin a důsledků
Použité zdroje: Ishikawovy diagramy - diagramy příčin a důsledků Dostupné z WWW Diagramy příčin a následků. (cit ). Dostupné z WWW: Spolehlivot a řízení jakosti. (cit ). Dostupné z WWW: STŘELEC, Jiří. Ishikawa diagram. (cit ). Dostupné z WWW: ZAHRÁDKA, Petr. Diagram příčin a následků. (cit ). Dostupné z WWW: TMP techniky a metody PM

38 Ishikawovy diagramy – diagramy příčin a důsledků
Princip: každý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin Účel metody: stanovit nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému Zobrazení ve formě diagramu (rybí kostra, P-D diagramy) Diagram umožňuje: Analyzovat příčinné souvislosti Mechanismus vzniku nákladů Vyhledávat kritické faktory Vymezit správnou hierarchii při řešení problémů Řešit komplikované problémy Vytvořit řetězec příčin a následků TMP techniky a metody PM

39 Postup tvorby P-D diagramu
Známe následek (problém), který již vznikl, nebo je potenciální Při tvorbě diagramu formou brainstormingu definujeme všechny možné příčiny řečeného problému. Sestavit tým specialistů K páteři se připojí větve (kosti) a přiřadí se k nim obecné oblasti, kde se hledané příčiny mohou nacházet. Definujeme potenciální příčiny a ty připojujeme k jednotlivým oblastem (kostem); je možné definovat i subpříčiny a ty analyzovat. PROBLÉM páteř ryby TMP techniky a metody PM

40 Postup tvorby P-D diagramu
Získáme P-D diagram Příčina A Příčina B Příčina C Problém Příčina D Příčina E Příčina F TMP techniky a metody PM

41 Postup tvorby P-D diagramu
Ohodnocení příčin váhovým koeficientem (každý člen týmu hodnotí zvlášť) Analyzujeme příčiny, které získaly nejvíce bodů Definujeme jasné úkoly k odstranění příčin Problém je odstraněn – analýza končí, pokud ne, hledají a analyzují se další příčiny. Hledají se vazby mezi jednotlivými příčinami. TMP techniky a metody PM

42 Přínosy využívání diagramů
jsou jednoduše pochopitelné a použitelné umožňují specifikovat příčiny problémů zajišťují systémový přístup k řešení problémů pomáhají dokumentovat myšlenky a závěry jsou velmi názorné jejich tvorbu je možno snadno podporovat počítačem dávají techniku pro řešení kauzálních závislostí umožňují využít metod týmové práce a skupinového řešení problémů jsou vodítkem pro diskuze a výměnu názorů (LACKO, B. Metody a techniky projektového řízení, str.98) TMP techniky a metody PM

43 Příklad aplikace Ishikawova diagramu
Analýza vysoké spotřeby pohonných hmot Dostupné z TMP techniky a metody PM

44 Příklad aplikace Ishikawova diagramu
TMP techniky a metody PM

45 Příklad aplikace Ishikawova diagramu
TMP techniky a metody PM

46 Příklad aplikace Ishikawova diagramu
TMP techniky a metody PM


Stáhnout ppt "Metody na podporu rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google