Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BURN-OUT syndrom vyhoření. Literatura: Vladimír Kebza, Dylan Evans, Iva Šolcová Oscar Zarate.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BURN-OUT syndrom vyhoření. Literatura: Vladimír Kebza, Dylan Evans, Iva Šolcová Oscar Zarate."— Transkript prezentace:

1 BURN-OUT syndrom vyhoření

2 Literatura: Vladimír Kebza, Dylan Evans, Iva Šolcová Oscar Zarate

3 Stresové situace  Historický význam: Pøežití v pravìku  Fight or Flight (útok nebo útìk) – svaly se napínají, dech se zrychluje, trávení se zastavuje, srdce bije rychleji  Dùležitý je útìk pøed predátory ? geny se mohou pøedat dál a rozšíøit po celé populaci  Rozpoznání predátorù: Modul úniku ? schopnost rozpoznat nebezpeèné tvory od neškodných  Nepøímá úmìra mezi pøesností a rychlostí (pø. poplašný systém ? falešný poplach = zbyteèný výdej energie pomalý detektor = smrt rychlý detektor = optimální

4 Útěk před predátorem Pocit strachu je vyvoláván 2 mechanismy: 1. „rychlý a hrubý“ (nepříliš přesný) -rychle zbaví potíží, ale může vyhlásit planý poplach 2. „mnohem přesnější a pomalejší“ -pokud je poplach falešný ? zabrání vydat velké množství energie -lidé trpící některým druhem fóbie ? tento mechanismus nezasáhne

5 Stres Je výsledkem civilizačního rozvoje lidstva  Hlavní stresory v pravěku: Zima, hlad, tlak nepřátelských kmenů nebo mamutí stádo ničící v předsmrtné agonii pravěké sídlo  Dnes: Stresové situace v oblasti sociální a společenské či na úrovni seberozvoje a seberealizace jedince  Zdroje: Konflikty v mezilidských vztazích, nemoci, zdravotní problémy, stáří, rychlé životní tempo, informační přetlak, pocity viny a jiné druhy vnitřní nespokojenosti jednotlivců.  Důsledky nezvládnutí opakované stresové zátěže: Duševní problémy, psychosomatické obtíže, syndrom vyhoření a také úniky do závislostí (alkoholismus, gemblerství, drogové závislosti).

6 Syndrom vyhoření  „Zapálíme-li svíčku na obou koncích, budeme mít více světla, ale svíčka dříve shoří“.  To burn = hořet, burn out = dohořet, vyhořet, vyhasnout  Stav celkového, především psychického vyčerpání  Reakce na převážně pracovní stres, stav emocionálního vyčerpání vzniklý v důsledku nadměrných psychických a emocionálních nároků  Je výsledkem chronického stresu, akutní stres k vyhoření nevede  Vztah k sobě: Snížené sebevědomí, negativní mínění o sobě, zejména pokud jde o pracovní kompetenci  Pocit profesního neúspěchu, přesvědčení, že jedinec ztratil svůj potenciál fungovat a vyvíjet se ve své profesi  Výrazné utlumení empatie a ztráta či výrazná redukce pozitivních vztahů k osobám, jimž má být poskytována určitá služba (např. pacientům, klientům, zákazníkům, občanům)

7 Přehled profesí s rizikem vzniku syndromu vyhoření  lékaři  zdravotní sestry  ošetřovatelky, laborantky, technici apod.  psychologové a psychoterapeuti  sociální pracovníci  učitelé na všech stupních škol  pracovníci pošt  dispečeři  policisté, kriminalisté  právníci  pracovníci věznic  politici, manažeři  poradci a informátoři  úředníci  příslušníci ozbrojených sil  duchovní a řádové sestry  nezaměstnanecké kategorie, ale … nutný kontakt s druhými lidmi

8 Příznaky Na psychické úrovni  Pocit celkového, především duševního vyčerpání  Utlumení celkové aktivity (redukce spontaneity, kreativity, iniciativy, invence)  Depresivní ladění  Přesvědčení o vlastní postradatelnosti až bezcenosti  Negativismus, cinismus, hostilita  Pokles až naprostá ztráta zájmu o témata související s profesí  Iritabilita  Redukce činnosti na rutinní postupy

9 c Na fyzické úrovni  Stav celkové únavy organismu  Rychlá unavitelnost  Vegetativní obtíže  Bolesti hlavy  Poruchy kr. tlaku  Bolesti ve svalech  Zvýšené riziko vzniku závislosti Na úrovni sociálních vztahů  Celkový útlum sociability  Tendence redukovat kontakt s klienty, kolegy  Zjevná nechuť k vykonávané profesi  Nízká empatie  Konkrétně-operační styl myšlení  Postupné narůstání konfliktů Příznaky

10 Stadia vývoje vyhoření 4 základní fáze Prvotní nadšení a zaujetí, déletrvající přetěžování Postupný objev psychického a částečně i fyzického vyčerpání Počátky dehumanizované percepce okolí jako obraného mechanismu před dalším vyčerpáním Totální vyčerpání, negativismus, nezájem, lhostejnost

11 Rizikové faktory burnout syndromu  Příslušnost k profesi, obsahující profesionální práci  Nutnost čelit chronickému stresu  Vysoké až nadměrné požadavky na výkon  Původně vysoký pracovní entuziasmus, angažovanost, zaujetí pro věc  Nízká asertivita  Původně vysoký perfekcionismus, pedantství, odpovědnost  Neschopnost relaxace  Negativní afektivita, depresivní ladění  Nízké či nestabilní sebepojetí a sebehodnocení

12 Protektivní faktory ve vztahu k syndromu vyhoření  Dostatečná asertivita  Schopnost a dovednost relaxovat  Vhodný time-management  Pracovní autonomie, pestrost a proměnlivost práce  Odolnost („resilience“)  Ego-kompetence  Víra ve vlastní schopnosti, sebeuplatnění  Dispoziční optimismus  „flow“ – příjemný tok, či proud zážitků  „social support“ – sociální opora  Pocit adekvátního společenského a ekonomického uznání a hodnocení  Pocit osobní pohody („well-being“)

13 Prevence  Vyhoření je důsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou.  Prevence jedince - spočívá v osvojení si základních postupů hodnocení stresogenních situací a strategií zvládání stresu zaměstnavatele (podniku) - změnou jeho organizace a struktury

14 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "BURN-OUT syndrom vyhoření. Literatura: Vladimír Kebza, Dylan Evans, Iva Šolcová Oscar Zarate."

Podobné prezentace


Reklamy Google