Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO Bezpečnost České republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO Bezpečnost České republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO Bezpečnost České republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

2 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Obranyschopnost státu - jeden ze základních úkolů, které stát musí plnit - souvisí s demokratickou povahou státu (moc je vykonávána ve prospěch lidu – ten proto musí být státem chráněn) - je podmínkou možnosti využívání zaručených práv a svobod - atribut a podmínka vnější suverenity (pouze stát, který je schopen zajistit si svou nezávislost a obranyschopnost je možné považovat za plně suverénní) Povinnost státu zabezpečovat svou obranyschopnost armáda, policie a případně i jiné sbory či orgány Obranyschopnost většinou řešena přímo v textu ústav jednotlivých států – ČR toto řešila až dodatečně

3 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky 1) ČR přijala v roce 1998 speciální ústavní zákon 2) Tzv. euronovela Ústavy (ústavní zákon č. 300/2000 Sb.) reakce na účast ČR v systémech kolektivní obrany a zpružnění některých rozhodnutí (přechod k aktivnější koncepci obrany) parlamentu vyhrazena zásadní rozhodnutí (čl. 43/1 a 2 Úst.) - vyhlášení válečného stavu, je-li ČR napadena či nutno plnit smluvní závazky o společné obraně - o účasti ČR v obraných systémech mezinárodních organizací - o vyslání vojsk do ciziny či o pobytu cizích vojsk, není-li to vyhrazeno vládě vláda provádí méně významná rozhodnutí (čl. 43/3-5 Úst.) - vyslání vojsk do ciziny maximálně na 60 dnů (společná obrana, mírové mise, záchranné operace po živelních pohromách, průmysl. a ekolog. Haváriích) - průjezdu cizích vojsk a přeletech cizích letadel - účasti na vojenských cvičeních mimo ČR aj.

4 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Bezpečnost státu a) vnitřní a vnější b) vojenská a nevojenská ČR musí respektovat své zahraničně politické závazky nutnost spolupráce s jinými státy – společné čelení rizikům Bezpečnostní strategie ČR Partnerství pro mír (ČR členem od 1994) Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

5 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Bezpečnostní dohoda se Západoevropskou unií (sdělení MZV č. 9/1999 Sb.) nastavení bezpečnostních postupů a zavedení mezinárodních standardů bezpečnosti ZEU – cílem jejich sjednocení nastaven standard bezpečnostních prověrek Národní bezpečnostní úřad ustaven jako pověřený orgán zákon o utajovaných skutečnostech určení, které osoby mají přístup ke všem skutečnostem (prezident rep., poslanci a senátoři, čl. vlády, „ombudsman a jeho zástupce, prezident, viceprezident a členové NKÚ) stanovena povinnost mlčenlivosti a režim, kdy jí lze zprostit každý má povinnost dbát o utajení utajovaných skutečností a odevzdat ji orgánu ČR

6 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Smlouva o přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (sdělení MZV č. 66/1999 Sb.) závazek řešit konflikty mírovou cestou, zdržet se použití síly a hrozby síly a svépomocí i vzájemnou pomocí udržovat kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku právo na individuální a kolektivní obranu (čl. 51 Charty OSN) útok proti jednomu státu NATO (v Evr. či S. Am.) je útok proti všem o útoku a opatřeních má být informována RB OSN a opatření budou ukončena, pokud RB OSN přijme opatření nezbytná k zajištění a uchování mezinárodního míru

7 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti, ochrana demokratických základů, životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu (čl. 1) Možnost vyhlášení některého z mimořádných stavů (důvodem může být i ochrana vnitřního pořádku, životního prostředí nebo je nutno plnit mezinárodní závazky o společné obraně) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby Povinnost všech podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR (stát, samospráva, fyzické i právnické osoby – podrobnosti stanoví zákon)

8 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Nouzový stav (čl. 5) živelní pohromy, průmyslové havárie aj. nebezpečí, které ve značné míře ohrožuje životy, zdraví, majetek vnitřní pořádek a bezpečnost (nelze použít proti stávce vedené pro ochranu sociálních zájmů) vyhlašuje vláda a v nebezpečí prodlení může i předseda vlády lze i jen pro část území vláda stanoví rozsah omezení práv (zvláštní zákon) max. 30 dnů – s prodloužení musí souhlasit PS

9 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Stav ohrožení státu (čl. 7) vyhlašuje Parlament na návrh vlády pro celé území státu nebo jen jeho část Válečný stav mezinárodní právo připouští jen „obrannou válku“ – účinky vůči orgánům a subjektům práva na území ČR, nikoli navenek (není vyhlášením války) válečný stav může absolutní většinou vyhlásit Parlament ČR (čl. 39/3 Ústavy), je-li ČR napadena nebo je nutno plnit smluvní závazky o společné obraně proti napadení (čl. 43 Úst.) vyslání vojsk do ciziny – absolutní většinou Parlament ČR účinky pro státní území jako celek

10 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Bezpečnostní rada státu (čl. 9) poradní orgán vlády – připravuje návrhy a opatření pro vládu předseda a další členové vlády dle rozhodnutí vlády (členy mohou být i další osoby – guvernér ČNB, vedoucí úřadu vlády, osoba pověřená správou státních hmotných rezerv) prezident republiky má právo se zúčastnit některé hlavní úkoly zabezpečuje mezirezortní hodnocení připravovaných a přijímaných opatření, posuzuje plány a koordinuje zpracování dokumentů pro zabezpečení bezpečnosti ČR, navrhuje vládě opatření v souvislosti s plněním závazků o společné obraně, vyslání sil do ciziny apod. při hrozbě vzniku či po vyhlášení mimořádného stavu posuzuje vzniklou situaci, adekvátnost prováděných opatření, předkládá vládě návrhy opatření a koordinuje realizaci činnost v oblasti bezpečnosti ČR

11 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Možné důsledky vyhlášení mimořád. stavu mimořádný stav se vyhlašuje ve sdělovacích prostředcích a stejně jako zákon I. Prodloužení volebního období neumožní-li po dobu trvání některého z mimořádných stavů podmínky na území ČR konat volby do Parlamentu v zákonných termínech, možnost prodloužení – max. o 6 měsíců ústavní zákon (navrhnout může každý orgán, jenž má zákonodárnou iniciativu)

12 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky II) Zkrácené jednání o návrzích zákonů (čl. 8) po dobu ohrožení státu či válečného stavu může vláda žádat, aby Parlament projednal vládní návrh ve zkráceném jednání PS se o návrhu usnese do 72 hodin a Senát do 24 hodin; pokud se Senát ve lhůtě nevyjádří - návrh zákona přijat po dobu ohrožení státu či válečného stavu Prezident republiky nemůže vracet zákony ve zkráceném jednání nelze projednat ústavní zákony

13 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky III) Aktivují se některá práva a povinnosti tzv. krizový zákon (zákon č. 240/2000 Sb.) určuje práva a povinnosti orgánů státu a samosprávy pro případ, že vyhlášen některý z mimořádných stavů – označeny jako krizové stavy je-li to nezbytné pro bezpečnost státu nebo udržení veřejného pořádku, lze některá práva a svobody omezit zákonem omezit lze tato práva (připouští to Listina i smlouvy o lidských právech) a) nedotknutelnost osoby a obydlí (při vyhlášení evakuace nutno poslechnout) b) vlastnické právo a právo užívací c) svoboda pohybu a pobytu d) právo pokojně se shromažďovat e) provozovat podnikatelskou činnost (pokud by ohrožovala krizová opatření) f) právo na stávku

14 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Bezpečnost České republiky Vláda může za zákonem stanovených podmínek 1) v případě nouzového stavu a) nařídit evakuaci b) omezení pohybu a pobytu na určitém území c) rozhodnout o pracov. povinnosti, pracov. výpomoci či povinnosti věcné výpomoci d) rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních prací, odstraňování staveb e) nařídit používání osob vykonávajících náhradní vojenskou službu a vojáků v činné službě k provádění krizových opatření f) nařídit péči o děti a mládež, nemohou-li o ně toho času pečovat rodiče g) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů 2) v případě stavu ohrožení státu a) omezení osobám, které nejsou občany ČR na území státu b) povinnost hlášení trvalého a případně i dočasného pobytu c) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva d) zvýšenou kontrolu na úseku skladování zbraní, munice, výbušnin a nebezp. látek


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO Bezpečnost České republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google