Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky"— Transkript prezentace:

1 Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky
Ing. Vladimír KRULÍK 18. března 2008 Praha

2 Osnova 1. Úvod 2. Bezpečnostní politika 3. Bezpečnostní systém
4. Vývoj - optimalizace bezpečnostního systému 5. Závěr

3 Bezpečnostní politika České republiky

4 Předmět zájmu - vymezení pojmu Bezpečnostní strategie ČR - UV č
Bezpečnostní politika je souhrnem opatření a kroků pro prevenci a eliminaci hrozeb a z nich vyplývajících rizik s cílem zajistit vnitřní a vnější bezpečnost, obranu a ochranu občanů a státu. BP se provádí pomocí zahraniční obranné a hospodářské politiky a politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti. ČR k tomu formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití příslušných prvků bezpečnostního systému ČR.

5 Bezpečnostní politika Politická odpovědnost (politická, ekonomická)
Předmět bezpečnostní politiky zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, obrana a ochrana občanů a státu ve spojeneckém kontextu Podstoupená rizika Deficit schopností Bezpečnostní politika Potřebné schopnosti Dosažené schopnosti Hrozby ► rizika Politická odpovědnost Pokrytá rizika Náklady - cena (politická, ekonomická) Výdaje státu Snížení nákladů

6 Bezpečnostní prostředí ČR
27 26 Pilíře zajištění bezpečnosti: Belgie Bulharsko ČR Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Norsko Kanada Island USA Turecko Belgie Bulharsko ČR Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Kypr Irsko Malta Rakousko Švédsko Finsko ► koaliční kontext v rámci NATO ► posilování transatlantické vazby EU - USA 192 členů OSN EU NATO ČR

7 Místo a obsah bezpečnostní politiky
Ostatní politiky Právní a spojenecký rámec Vládní politika Hospodářská politika Bezpečnostní politika Politika vnitřní bezpečnosti Obranná politika Zahraniční politika

8 Právní úprava zajišťování bezpečnosti právní předpisy
Ústavní zákon č. 1/93 Sb., Ústava ČR Ústavní zákon č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR Vyhláška MZV č. 30/47 Sb., Charta spojených národů Sdělení MZV č. 66/99 Sb., Severoatlantická smlouva ► Soustava speciálních právních předpisů – resortní gesce ► Zřizují jednotlivé prvky bezpečnostního systému, stanovují kompetence a nastavují vzájemné vazby

9 Realizace bezpečnostní politiky exekutivní dokumenty
Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/03 Programové prohlášení vlády Optimalizace současného bezpečnostního systému ČR - UV č. 1214/05 Aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky - UV č. 7/2008 Dokumenty nižší úrovně, speciálního zaměření - resortní gesce

10 Bezpečnostní strategie ČR usnesení vlády č. 1254 ze dne 10
Bezpečnostní strategie ČR usnesení vlády č ze dne 10. prosince 2003 VI. Bezpečnostní systém ČR ► čl. 88 : BS - nástroj pro tvorbu a realizaci BP ČR - propojen s NATO a EU - kompatibilní a interoperabilní ► čl. 89 : ▪ cíl - zajišťování bezpečnosti ČR, ochrana a prosazování životních a strategických zájmů ČR ▪ základní funkce - řízení a koordinace prvků BS ► čl. 93 : BS je tvořen prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, územní samosprávy, ale i právnickými a fyzickými osobami

11 Bezpečnostní systém České republiky

12 Bezpečnostní systém ČR
Systém je definován (zjednodušeně) ■ prvky systému a jejich funkcemi ■ vazbami mezi prvky uvnitř systému ■ vazbami systému (jeho prvků) s vnějším okolím ► neexistuje komplexní a úplný popis BS ČR ► prvky, funkce a vazby popsány jednotlivě v právních předpisech Bezpečnostní strategie ČR - VI. Bezpečnostní systém ČR

13 MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament České republiky - Senát PČR - Orgány Senátu PČR I
Výbory : Ústavně - právní výbor Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Výbor pro záležitosti Evropské unie Výbor pro zdravotní a sociální politik Komise : Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

14 MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament České republiky - Senát PČR - Orgány Senátu PČR II
Stálé delegace Stálá delegace PČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění Stálá delegace PČR do Meziparlamentní unie, Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Stálá delegace PČR do Středoevropské iniciativy Stálá delegace PČR ZEU - Prozatímního shromáždění pro Evropskou bezpečnost a obranu

15 Výbory : Hospodářský výbor
MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament ČR - Poslanecká sněmovna PČR - Orgány PS PČR I Výbory : Hospodářský výbor Petiční výbor Rozpočtový výbor Ústavně právní výbor Výbor pro bezpečnost Výbor pro evropské záležitosti Výbor pro obranu Výbor pro sociální politiku Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Výbor pro zdravotnictví Výbor pro životní prostředí Zahraniční výbor Zemědělský výbor

16 MOC ZÁKONODÁRNÁ Parlament ČR - Poslanecká sněmovna PČR - Orgány PS PČR II
Komise : Stálá komise pro bankovnictví Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ Stálá komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky PČR Stálá komise pro otázky Ústavy Stálá komise pro sdělovací prostředky Delegace : Stálá delegace do Meziparlamentní unie Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace do Parlamentního shromáždění OBSE Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

17 MOC VÝKONNÁ STÁTNÍ SPRÁVA - PRESIDENT REPUBLIKY
Vojenská kancelář prezidenta republiky (Praha) Hradní stráž (Praha)

18 Schéma základních výkonných prvků BS ČR

19 Režimy činnosti BS Stav Právní předpis Vyhlašuje Důvod Podmínky M í r
ý s t a Běžný právní řád nebezpečí z. č. 240/00 Sb., o krizovém řízení, §3 hejtman z. č. 240/00 Sb., o krizovém řízení, §3 při živelní pohromě, ekolog. či průmysl. havárii, nebo jsou-li ohroženy životy, zdraví či majetek, pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a nestačí aktivita státní správy a IZS ▪ jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu, pro celé území kraje nebo jeho část ▪ musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah ▪ nejvýše na 30 dnů Nouzový stav ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 Vláda ČR ú. z. č.110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 při živelní pohromě, ekolog. či průmyslové havárii nebo jiném nebezpečí, značného rozsahu, jsou-li ohroženy životy, zdraví nebo majetek, nebo vnitřní pořádek a bezpečnost ▪ musí být uvedeny důvody ▪ na 30 dnů ▪ na určitou dobu a území ▪ ne při stávce na ochranu práv a oprávněných zájmů ▪ nutno stanovit jaká práva se omezují a jaké povinnosti se ukládají ohrožení státu ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 Parlament ČR na návrh vlády ú. z. č.110/98 Sb., o bezpeč. ČR, čl. 7 je-li ohrožena svrchovanost státu, nebo jeho územní celistvost, nebo demokratické základy k usnesení PČR je nutná nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů Válečný stav Parlament ČR ú. z. č. 1/93 Sb., Ústava ČR, čl. 43 je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit spojenecké závazky

20 Ministerstvo zahraničních věcí zastupitelské úřady v zahraničí
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Ministerstvo zahraničních věcí zastupitelské úřady v zahraničí

21 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo obrany součástí MO je Generální štáb AČR, který zabezpečuje velení armádě (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Armáda České republiky vojenské útvary a zařízení vojenské záchranné útvary vojenské správní úřady - krajská vojenská velitelství (sídla a územní obvody shodné s krajským členěním včetně hl. m. Prahy) Vojenská policie vojenský krizový štáb (řídící a koordinační orgán) Vojenské zpravodajství

22 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo vnitra (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Úřad pro zahraniční styky a informace (Praha) Policie ČR (útvary policie zřizuje ministr dle §3 zákona č. 283/1991 Sb.): Policejní prezídium (Praha): útvary s celorepublikovou působností útvary s územně vymezenou působností krajské správy PČR (hl. m. Prahy, Jihočeského, Středočeského, Východočeského Západočeského Severočeského, Jihomoravského a Severomoravského kraje) , okresní ředitelství PČR obvodní oddělení PČR Hasičský záchranný sbor : Generální ředitelství HZS (součást MV) (Praha): hasičské záchranné sbory krajů (sídla krajů, kromě HZS Středočeského kraje, jehož sídlem je Kladno) zařízení civilní ochrany

23 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo průmyslu obchodu (ústřední správní úřady čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Státní energetická inspekce (Praha) ústřední inspektorát (Praha) územní inspektoráty (sídla a správní obvody shodné s krajským členěním včetně hl. m. Prahy) Česká obchodní inspekce (Praha) inspektoráty (sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel) Puncovní úřad (Praha)

24 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo zdravotnictví (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Inspektorát omamných a psychotropních látek (součást MZ) (Praha) Státní ústav pro kontrolu léčiv (Praha) krajské hygienické stanice (sídla a správní obvody stanoveny v př zákona č. 258/2000 Sb.) územní pracoviště (místa stanovena v př. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) zdravotnická záchranná služba územní střediska záchranné služby s výjezdovými skupinami (síť zařízení a pracovišť stanovena v §3 Vyhl. č. 434/1992 Sb.) letecká záchranná služba (§4 Vyhl. č. 434/1992 Sb. - součást příslušného územního střediska, kromě krajů Zlínského, Středočeského, Pardubického a Karlovarského) Státní zdravotní ústav, p. o. (Praha)

25 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo spravedlnosti (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) státní zastupitelství : Nejvyšší státní zastupitelství (Brno) Vrchní státní zastupitelství (Praha, Olomouc) krajská státní zastupitelství (Praha - Městské státní zastupitelství a Krajské státní zastupitelství, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) okresní státní zastupitelství (sídla okresů) Vězeňská služba ČR (území ČR, nestanoví-li zákon či mezinárodní smlouva jinak - §1 zákona č. 555/1992 Sb.): generální ředitelství: vazební věznice věznice Vězeňská stráž Justiční stráž

26 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo financí (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Generální ředitelství cel (Praha) celní ředitelství (Brno, Č. Budějovice, H. Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí n/Labem) celní úřady (sídla a správní obvody stanoveny v přílohách 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb.) Územní finanční orgány finanční ředitelství (sídla a správní obvody stanoveny v příloze 3 zákona č. 531/1990 Sb.) finanční úřady (sídla a správní obvody stanoveny v přílohách 1 a 2 zákona č. 531/1990 Sb.) Středisko cenných papírů, p. o.

27 Ministerstvo práce a sociálních věcí
MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA – MINISTERSTVA (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Brno) Ministerstvo dopravy Státní plavební správa (Praha)

28 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo zemědělství (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Státní veterinární správa ČR (území ČR) krajské veterinární správy (sídla a správní obvody shodné s krajským členěním, na území hl. m. Prahy vykonává působnost Městská veterinární správa) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Brno) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Brno) ústřední inspektorát (Brno) inspektoráty (sídla a správní obvody stanoveny v §1 zákona č /2002 Sb.) Rostlinolékařská správa (Praha) Česká plemenářská inspekce (Praha) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Brno)

29 MOC VÝKONNÁ - STÁTNÍ SPRÁVA - MINISTERSTVA Ministerstvo životního prostředí (ústřední správní úřady v čele s členem vlády a jim podřízené správní úřady) Česká inspekce životního prostředí (Praha) ústředí (Praha): oblastní inspektoráty (Praha, Brno, Č. Budějovice, H. Brod, H. Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí n/Labem) Český hydrometeorologický ústav (Praha)

30 Ústřední správní úřady podřízené vládě a jim podřízené správní úřady (vedoucí není z titulu své funkce ministrem) Český báňský úřad (Praha) obvodní báňské úřady (Kladno, Plzeň, Sokolov, Trutnov, Brno, Most, Ostrava, Příbram, Liberec), báňská záchranná služba : hlavní báňské záchranné stanice (územní celky stanoví ČBÚ) závodní báňské záchranné stanice (u organizací stanovených v §7 Vyhlášky č. 447/2001), báňské záchranné sbory záchranných stanic a státní báňské správy Úřad průmyslového vlastnictví (Praha) Správa státních hmotných rezerv (Praha) - ústředí (Praha) účelové organizační jednotky (z rozhodnutí předsedy SSHR) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Praha) (plní funkce Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní) Národní bezpečnostní úřad (Praha) Energetický regulační úřad (Jihlava) Český telekomunikační úřad (Praha)

31 Ostatní instituce v podřízenosti vlády
Bezpečnostní informační služba (Praha)

32 Nestálé výkonné a koordinační orgány Ústřední povodňová komise
Poradní orgány vlády Bezpečnostní rada státu pracovní orgány BRS Výbor pro obranné plánování Výbor pro civilní nouzové plánování Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky Výbor pro zpravodajskou činnost Ústřední krizový štáb Legislativní rada vlády Nestálé výkonné a koordinační orgány Ústřední povodňová komise

33 Ostatní - nezávislé orgány
Ústřední správní úřady jež nejsou podřízeny vládě a jim podřízené správní úřady (vedoucí není z titulu své funkce ministrem) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Brno) Ostatní - nezávislé orgány Česká národní banka (Praha) Nejvyšší kontrolní úřad (Praha) Úřad pro ochranu osobních údajů (Praha) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (Praha) Veřejný ochránce práv (Brno)

34 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - hlavní město Praha
orgány hlavního města Prahy zastupitelstvo hlavního města Prahy rada hlavního města Prahy primátor Magistrát hlavního města Prahy (vykonává státní správu v přenesené působnosti) orgány městských částí zastupitelstvo městské části rada městské část úřad městské části poradní a pracovní orgány povodňové komise povodňová komise hl. města Prahy povodňová komise městské části stanovené Statutem hl. m. Prahy s kompetencemi obce s rozšířenou působností povodňová komise městské části městská policie

35 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - kraje
orgány krajů zastupitelstvo kraje rada kraje hejtman krajský úřad (vykonává státní správu v přenesené působnosti) okresní střediska záchranné služby (s výjezdovými skupinami) stráže přírody poradní a pracovní orgány povodňová komise kraje

36 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - obce s rozšířenou působností
orgány obcí zastupitelstvo obce rada obce obecní úřad obce s rozšířenou působností (vykonává státní správu v přenesené působnosti) obecní (městská) policie jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zařízení civilní ochrany poradní a pracovní orgány povodňová komise obce s rozšířenou působností

37 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - obce
orgány obcí zastupitelstvo obce rada obce obecní úřad obecní (městská) policie jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zařízení civilní ochrany poradní a pracovní orgány povodňová komise obce

38 MOC SOUDNÍ Ústavní soud (Brno) Nejvyšší soud (Brno)
Nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha, Olomouc) Krajské soudy s pobočkami (Praha - Městský soud a Krajský soud, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) Okresní soudy s pobočkami (sídlech okresů)

39 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE Český červený kříž oblastní spolky ČK
Vodní záchranná služba ČK (místní skupiny) Horská služba (Praha, Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant, Bedřichov, Špindlerův Mlýn, Boží Dar, Deštné v Orlických horách, Železná Ruda-Špičák, Bělá pod Pradědem - Domašov) Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory, Šumava Speleologická záchranná služba Kynologická služba záchranné kynologické organizace záchranné brigády kynologů záchranné kynologická organizace Soukromé bezpečnostní služby Bezpečnostní komunita

40 PRŮŘEZOVÉ ORGÁNY - orgány krizového řízení
vláda ministerstva a jiné správní úřady pracoviště krizového řízení krizový štáb Česká národní banka orgány kraje a ostatní org. s územní působností (vč. hl. m. Prahy) kraje bezpečnostní rada kraje Hasičský záchranný sbor kraje Policie ČR obce bezpečnostní rada obce krizový štáb obce

41 Integrovaný záchranný systém speciální průřezový subsystém
základní složky integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba Policie České republiky jednotky PO zařazené do plošného pokrytí krajů jednotkami PO ostatní složky IZS síly a prostředky ozbrojených sil ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory ostatní záchranné sbory orgány ochrany veřejného zdraví havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby zařízení civilní ochrany neziskové organizace a sdružení, použitelné k záchranným pracím stálé orgány pro koordinaci integrovaného záchranného systému operační a informační střediska IZS operační a informační středisko GŠ HZS operační střediska HZS krajů

42 Poslední vývoj - Optimalizace bezpečnostního systému České republiky

43 Optimalizace současného bezpečnostního systému ČR
► UV č. 1140/2002 (ke reformě OS) - úkol - zpracovat Koncepci bezpečnostního systému ČR do ► UV č.1203/2004 (k závěrům analýzy BS ČR) - úkol změněn - zpracovat návrh optimalizace současného BS ČR ► UV č. 1214/ schválen Návrh optimalizace současného BS ČR NOSBS ČR obsahuje soubor opatření k úpravě BS ČR, včetně záměru legislativních aktivit ▼ ▼ ▼ udává směr vývoje jednotlivých oblasti ► UV č. 7/ schválena Aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky - úkol - zabezpečit plnění úkolů dle Aktualizace, vládu informovat do

44 Výhled vývoje resortu MZV
Změny ve struktuře resortu MZV průběžně sledují změny zahraničních priorit ČR a změny těžiště zájmů ČR ► změny ve struktuře MZV a struktuře zastupitelských úřadů probíhají plynule

45 Výhled vývoje resortu MO
Transformace resortu Ministerstva obrany - UV č. 1194/2007 (představuje II. etapu reformy OS ČR, zahájené v roce 2001) (jako samostatné téma bude předmětem zvláštní přednášky)

46 Výhled vývoje Policie ČR
Záměr reorganizace PČR vyjádřen v Programovém prohlášení vlády: „Reforma bezpečnostních složek, policie a jejich kontrolních orgánů“ - uskuteční reformu PČR ve 4 fázích (vymezení zadání reformy, legislativní příprava, organizační příprava, vlastní realizace) - zajistí nezávislou kontrolu PČR, vyjmutím inspekce z gesce MV - navrhne vytvoření kriminálního úřadu pro vyšetřování zvlášť závažné kriminální činnosti - optimalizace organizace Policie ČR, systému řízení a materiálně - technického vybavení

47 Výhled vývoje zpravodajských služeb
Současný stav Vojenské zpravodajství (vojenská kontrarozvědka a rozvědka) Bezpečnostní informační služba (civilní kontrarozvědka) Úřad pro zahraniční styky a informace (civilní rozvědka) Možný cílový stav Bezpečnostní zpravodajská služba (kontrarozvědka) Národní zpravodajská služba (rozvědka) (návrh projednán BRS a s doporučením postoupen vládě)

48 Doporučená literatura
► P. Zeman a kol., Česká bezpečnostní terminologie, VA Brno, 2003 ► Autor. kolektiv, Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů, ŘeVD VSPV Vyškov, 2005 ► Bezpečnostní strategie ČR, UV č. 1254/2003 ► Vojenská strategie ČR, UV č ► Programové prohlášení vlády ► Optimalizace současného BS ČR - UV č.1214/2005 ► Aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému ČR - UV č. 7/2008 ► Ministerstvo zahraničních věcí - ► Ministerstvo obrany – ► Ministerstvo vnitra –

49 Dotazy ?


Stáhnout ppt "Struktura a hlavní komponenty bezpečnostního systému České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google