Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1"— Transkript prezentace:

1 Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1
Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku Jiří Nantl 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 1

2 1. Kontext: národní politika a evropská spolupráce

3 Národní politika: legislativa
Regionální školství Další vzdělávání Vysoké školství 76/1978 (o škol. zařízeních) 29/1984 Sb. (školský zákon) novelizace 561/2004 Sb. (školský zákon) 563/2004 Sb. (o pedag. prac.) 179/2006 Sb. (o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 89/1980 Sb. (zákon o VŠ) 172/1990 Sb. (zákon o VŠ) 111/1998 Sb.

4 Národní politika: koncepční dokumenty
2001: Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy Dlouhodobé záměry pro oblast vysokých škol

5 Národní politika: fragmentace strategií
Rozštěpení strategického řízení - vznik dílčích koncepcí, kumulace cílů a priorit: Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( ) Akční plán podpory odborného vzdělávání ( ) Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání ( ) Strategie celoživotního učení ( ) Škola pro 21. století – Akční plán pro realizaci Koncepce ICT ve vzdělávání ( ) Národní strategie podpory klíčových gramotností v zákl. vzdělávání ( )

6 Národní politika: průřezové strategie
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Cíl: Dostat do roku 2020 ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa Národní inovační strategie Cíl: Posílit význam inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR Národní program reforem Plán ČR na přispění ke společným cílům EU ve strategii Evropa 2020

7 Evropská spolupráce – hlavní cíle a nové kohezní období
posílení návaznosti národních reforem na dosažení cílů Evropy 2020 jako základ nového kohezního období strategický rámec Education & Training 2020 (2009, předsednictví ČR v Radě EU) a strategie Evropa 2020 – ČR se přihlásila k naplnění společných cílů Strategické cíle: celoživotní učení zvýšení kvality a efektivity spravedlivost a aktivní občanství kreativita a inovace

8 2. Východiska Strategie vzdělávací politiky 2020

9 Východiska Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání (2001)
+ nezávislé vyhodnocení naplňování Bílé knihy (2009) Ostatní strategické dokumenty ČR a resortu 24 současně platných dokumentů Mezinárodní hodnocení a doporučení pro ČR & výsledky mezinárodních srovnávacích studií ve vzdělávání Nezávislá zpráva McKinsey & Company „Klesající výsledky základního a středního školství: fakta a řešení (2010) Analýzy a studie prováděné MŠMT a jeho organizacemi více než 300 zpráv, analýz a studií za období

10 Bílá kniha (2001): návaznost a poučení
Analýza z roku 2009 – několik slabin Bílé knihy: • nestabilita vládnutí a slabá politická podpora • nesplnění základní úlohy zastřešující strategie • nedostatečná konkretizace cílů • chybějící ukazatele nebo jejich nedostatečný monitoring • přílišná komplexnost opatření a jejich míšení s nástroji

11 Dlouhodobé negativní trendy v českém vzdělávání
Výsledky českého vzdělávání jsou průměrné, školství vykazuje klesající a nerovnoměrné výsledky Vzdělávací systém ČR zaostává za nejlepšími v oblasti řízení (podpora učitelů, ředitelů, standardy a hodnocení) Vzdělávací systém je relativně hodně selektivní na nižších vzdělávacích stupních, méně však na stupních vyšších

12 Funkce Strategie vzdělávací politiky do roku 2020
1) Strategický rámec vzdělávací politiky Mandát pro dlouhodobé záměry vzdělávací soustavy/vysokých škol Základ strategického řízení vzdělávacího systému Ukotvení vzdělávací politiky vůči jiným veřejným politikám 2) Koncepční východisko soustavy kurikulárních dokumentů 3) Plnění ex-ante kondicionality pro přípravu OP VVV 2014+

13 3. Hlavní směry Strategie 2020

14 Prestiž a relevance školy a školního vzdělávání v rámci celoživotního učení
Hlavní zamýšlená opatření: Vymezit a podporovat nezastupitelné funkce škol Propojit výuku ve škole s procesy vzdělávání, které dnes probíhají mimo školu Posilovat roli škol jako center podpory celoživotního učení – center kvality a relevance v oblasti dalšího vzdělávání

15 Odstranění slabých míst vzdělávacího systému
Hlavní zamýšlená opatření: Posílit klíčové kompetence absolventů jednotlivých úrovní vzdělávání s ohledem na všechny účely vzdělávání (osobnostní rozvoj, pracovní uplatnění, aktivní občanství) Zvýšit dostupnost a význam předškolního vzdělávání Zvýšit prostupnost a relevanci odborného vzdělávání Posílit skutečnou diverzifikaci vysokoškolského vzdělávání

16 Standardy jako předpoklad kvality
Hlavní zamýšlená opatření: Zpracovat Národní program vzdělávání Vytvořit a periodicky aktualizovat respektované a srozumitelné vzdělávací standardy Vytvořit monitorovací systém

17 Role a příprava učitele
Hlavní zamýšlená opatření: V souladu s definovanými funkcemi školy zdůraznit roli učitele jako pomáhající profese Vytvořit systém profesního rozvoje učitelů Podporovat pedagogickou přípravu a profesní rozvoj vyučujících vysokých škol

18 Strategické řízení vzdělávacího systému
Hlavní zamýšlená opatření: Jednoznačně vymezit role, pravomoci a zodpovědnosti všech aktérů Systematicky zvyšovat řídicí a implementační kapacity jednotlivců i institucí Zlepšit veřejnou dostupnost dat o vzdělávacím systému a nastavit pravidelnou evaluaci vzdělávací politiky

19 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google