Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob"— Transkript prezentace:

1 MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob
Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob

2 CHARAKTERISTIKA ZÁSOB
Zásoby - oběžný majetek - jednorázová spotřeba a přeměna v jinou majetkovou složku Materiál Výrobky Pohledávky za odběrateli Peněžní prostředky Materiál - jednorázové zahrnutí do nákladů v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování - jejich úbytek

3 ČLENĚNÍ ZÁSOB 1. účtová třída Materiál - účtová skupina 11
- suroviny(základní materiál), pomocné a provoz.látky, náhradní díly, obaly a další movité věci s dobou použitelnosti kratší než 1 rok Zásoby vytvořené vlastní činností - účtová skupina 12 a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby c) hotové výrobky d) zvířata Zboží - účtová skupina 13 - movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje

4 Oceňování zásob při pořízení:
1. Pořizovací cena 2. Vlastní náklady 3. Reprodukční pořizovací cena Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě): 1. Metoda průměrných cen 2. Metoda FIFO

5 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ
Pořizovací cenou při nákupu = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady cena pořízení - cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny vedlejší pořizovací náklady - náklady s pořízením související (přepravné - externí, interní, clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu)

6 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Pořízení zásob nákupem (dodavatelský) Příklad :
1. FP – nákup 100 m materiálu po 280 Kč/1 m ,- 2. Hotově zaplacena provize za zprostřed. nákupu ,- 3. FP za přepravu materiálu ,- Pořizovací cena nakoupeného materiálu ,- Jednotková pořizovací cena materiálu ,- Kč/1 m

7 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Vlastními náklady
u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti Vlastní náklady - přímé náklady spojené s výrobou - přímý materiál, přímé mzdy, popř. část nepřímých nákladů vztahujících se k činnosti Vlastní náklady - skutečné náklady nebo náklady předem stanovené podle předběžných kalkulací

8 Oceňování zásob při vyskladňování (spotřebě)
Nákup materiálu: rozdílná cena – od různých dodavatelů, od 1 dodavatele v různé době dodání Úbytek materiálu: 2 možnosti ocenění: a) metoda průměrných cen b) metoda FIFO

9 Metoda průměrných cen 1.vážený aritmetický průměr OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB
proměnlivý - počítá se při každém výdeji (přírůstek = nový průměr) 2. vážený aritmetický průměr periodický - počítá se za určité období - stanoví ÚJ (ne delší než 1 měsíc)

10 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Metoda FIFO - ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu - Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Příklad : Stav skladu (+): kg po 20 Kč/kg kg po 19 Kč/kg kg po 21 Kč/kg kg po 22 Kč/kg Ze skladu bylo vydáno 200 kg materiálu (-). Řešení: 150 kg oceněno 20 Kč/kg, zbylých 50 kg 19 Kč/kg. Pro další výdej 170 kg po 19 Kč/kg

11 Způsob A - nakupované zásoby v průběhu roku
ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH 2 možnosti účtování: Způsob A - nakupované zásoby v průběhu roku se účtují na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účt. třídě - do nákladů se účtují až při jejich spotřebě Způsob B - nakupované zásoby se účtují přímo do nákladů - při roční uzávěrce-zůstatky materiálu na skladě se zaúčtují na majetkové účty v 1. účtové třídě

12 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Účtování způsobem A
Schéma účtování – pořízení zásob : 321-Dodavatelé Pořízení materiálu Materiál na skladě 621,622-Aktivace 2 413-Ost.kapit.fondy 3 Schéma účtování – výdej materiálu do spotřeby : 112-Materiál na skladě Spotřeba materiálu 5

13 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Účtování způsobem B
- pořízení zásob - přímo do spotřeby – nákladů - bez použití účtů zásob (111 a 112) Schéma účtování během účetního období : 321-Dodavatelé Spotřeba materiálu nákup materiálu (fa) Schéma účtování na konci účetního období : 112-Materiál na skladě Spotřeba materiálu převod počátečního stavu do spotřeby převod konečného stavu zjištěného ze skladové evidence (inventura)

14 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Vnitropodnikové přepravné - vlastními prostředky
- vnitropodniková služba - součást pořizovací ceny - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů Schéma účtování: 622-Aktivace vnitropodnik.služeb Pořízení materiál převodka za přepravné Příklad: FP za nákup materiálu , Spotřebované poh.hmoty , Mzda řidiče , Aktivace vnitropod.dopravy , Převzetí materiálu na sklad ,

15 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Výroba materiálu (náhradní díly…) - vznik nákladů
- ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů Schéma účtování: 621-Aktivace materiálu a zboží Materiál na skladě převodka na vyrobený materiál Příklad: Výroba obalů ve vlastní režii. 1. Hrubé mzdy , 2. Pojistné podniku z mezd , 3. Výdejky na spotř. zákl. mat , 4. Převod obalů na sklad ,

16 DPH PŘI NÁKUPU MATERIÁLU
Dodavatel plátcem DPH dodávaný materiál zdaněn daní z přidané hodnoty. 1. Odběratel - neplátce DPH - DPH zahrnuto do pořizovací ceny - neplátce bez nároku na vrácení DPH 2. Odběratel - plátce DPH - DPH není součástí pořizovací ceny - záznam na účet 343-DPH jako pohledávka za FÚ.

17 DPH PŘI NÁKUPU Příklad:
1.FP za mat. : ZD , FP za dopravu(neplátce) 1 000,- DPH 20% 2 000, Převzetí mat.na sklad (13 000) Celkem , VBÚ úhrada FP 1, ,- Nakupující podnik je plátce DPH 321-Dodavatelé Pořízení materiálu Materiál na skladě 221-BÚ DPH 2. Nakupující podnik není plátce DPH 321-Dodavatelé Pořízení materiálu Materiál na skladě 221-BÚ

18 PRODEJ MATERIÁLU Výjimečná situace - smluvní cena + DPH 211-Pokladna
Schéma účtování: 211-Pokladna 642-Tržby z prodeje materiálu Odběratelé cena bez daně cena s daní tržba za prodaný materiál 343-Daň z přidané hodnoty DPH 112-Materiál na skladě Prodaný materiál úbytek prodaného materiálu ve skladové ceně

19 INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB
Povinnost inventarizace majetku a závazků - okamžik sestavení účetní závěrky (poslední den účetního období). Inventura fyzická – inventarizační rozdíly proúčtovány v daném účetním období. Skutečný stav > účetní stav přebytek Skutečný stav < účetní stav manko Přirozený úbytek – normy přirozených úbytků 648-Ost.prov.výnosy Mat.na skladě Manka a škody přebytek manko 501-Spotřeba mat. přirozený úbytek

20 INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB
Manka a škody - daňově uznatelný náklad do výše náhrad Předpis manka k úhradě - odpovědný pracovník - provozní výnos Schéma účtování: 648-Ost.prov.výnosy Pohl.za zam Pokladna předpis manka k úhradě úhrada v hotovosti 221- BÚ úhrada na účet 331-Zaměstnanci úhrada srážkou ze mzdy

21 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Účtová skupina 12 121 – Nedokončená výroba
produkty po 1 nebo více výrobních stupních 122 – Polotovary vlastní výroby samostatně prodejné 123 – Výrobky produkty vlastní výroby určené k prodeji 124 – Zvířata mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu … Oceňování - vlastní náklady

22 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Schéma účtování: přírůstky úbytky
611,612,613- Změna stavu NV,P,V 121,122,123-NV,Polotovary,výrobky přírůstky úbytky

23 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Výrobky - předměty vyráběné za účelem prodeje
Výroba - přírůstek zásob výrobků - ekvivalent nákladů do výnosů - změna stavu výrobků 613- Změna stavu výrobků Výrobky výrobky převzaté z výroby do skladu

24 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Prodej výrobků - tržby - faktura vystavená
- úbytek výrobků na skladě ve vl. nákladech Schéma účtování: 601 – Tržby Odběratelé ZD FAV v prod. Cenách 343 – DPH DPH daň fakturovaná 123 - Výrobky Změna stavu výrobků vyskladňování výrobků ve VN

25 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Zboží - movité věci koupené za účelem prodeje
Účtování – jako účtování materiálu – specifické účty MATERIÁL ZBOŽÍ 111 – Pořízení mat – Pořízení zboží 112 – Mat. na skladě – Zboží na skladě 501 – Spotřeba materiálu – Prodané zboží 542 – Prodaný materiál 642 – Tržby z prodeje materiálu – Tržby za zboží

26 ZBOŽÍ 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132- Zboží na skladě
Nákup zboží - faktura přijatá v pořizovacích cenách Schéma účtování - plátce DPH : 321-Dodavatelé Pořízení zboží Zboží na skladě FAP ZD příjemka DPH DPH Neplátce DPH - DPH zahrnuto do pořizovací ceny zboží

27 ZBOŽÍ Prodej zboží - tržby - faktura vystavená
- účet Tržby za zboží - úbytek zboží na skladě nebo v prodejnách v pořizovacích cenách Plátce DPH - DPH na výstupu - není součástí tržeb – závazek vůči FÚ

28 ZBOŽÍ Schéma účtování u plátce DPH: 211-Pokladna
604-Tržby za zboží Odběratelé příjem v hotovosti ZD FAV 343 - DP DPH inkasovaná fakturovaná 132- Zboží na skl. a v prodejnách Prodané zboží úbytek zboží v důsledku prodeje (v pořizovacích cenách)

29 ZBOŽÍ Příklad: Obchod s potravinami, nákup zboží od plátců i neplátců DPH. 1.FP za potraviny: ZD , FP za dopravu potravin: ZD ,- DPH 10% 100, DPH 10% 20,- Celkem , Celkem ,- 3. Převzetí zboží na prodejnu ,- (1320,-) 4. Prodej v hotovosti , Úbytek zboží v PC ,- (1320,-) Účtování u neplátce DPH: 321-Dodavatelé Pořízení zboží Zboží na skladě 211- Pokladna Tržby za zboží Prodané zboží Hospodářský výsledek z prodeje zboží = 2200 – 1320 = 880

30 ZBOŽÍ Účtování u plátce DPH:
321- Dodavatelé Pořízení zboží Zboží na skladě 211- Pokladna Tržby za zboží Prodané zboží 343- DPH Hospodářský výsledek z prodeje zboží = 2000 – 1200 = 800


Stáhnout ppt "MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob"

Podobné prezentace


Reklamy Google