Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování."— Transkript prezentace:

1 MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob Inventarizace materiálových zásob

2 CHARAKTERISTIKA ZÁSOB Zásoby - oběžný majetek - jednorázová spotřeba a přeměna - jednorázová spotřeba a přeměna v jinou majetkovou složku v jinou majetkovou složku Materiál Výrobky Pohledávky za odběrateli Peněžní prostředky Materiál - jednorázové zahrnutí do nákladů v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování - jejich úbytek

3 ČLENĚNÍ ZÁSOB 1. účtová třída 1. účtová třída Materiál - účtová skupina 11 Materiál - účtová skupina 11 - suroviny(základní materiál), pomocné a provoz.látky, - suroviny(základní materiál), pomocné a provoz.látky, náhradní díly, obaly a další movité věci s dobou náhradní díly, obaly a další movité věci s dobou použitelnosti kratší než 1 rok použitelnosti kratší než 1 rok Zásoby vytvořené vlastní činností Zásoby vytvořené vlastní činností - účtová skupina 12 - účtová skupina 12 a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby c) hotové výrobky d) zvířata c) hotové výrobky d) zvířata Zboží - účtová skupina 13 Zboží - účtová skupina 13 - movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem - movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje dalšího prodeje

4 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Oceňování zásob při pořízení: Oceňování zásob při pořízení: 1. Pořizovací cena 1. Pořizovací cena 2. Vlastní náklady 2. Vlastní náklady 3. Reprodukční pořizovací cena 3. Reprodukční pořizovací cena Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě): Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě): 1. Metoda průměrných cen 1. Metoda průměrných cen 2. Metoda FIFO 2. Metoda FIFO

5 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ Pořizovací cenou při nákupu =  cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady  cena pořízení - cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny  vedlejší pořizovací náklady - náklady s pořízením související (přepravné - externí, interní, clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu)

6 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Pořízení zásob nákupem (dodavatelský) Příklad : 1. FP – nákup 100 m materiálu po 280 Kč/1 m 28.000,- 2. Hotově zaplacena provize za zprostřed. nákupu 2.000,- 3. FP za přepravu materiálu 1.500,- Pořizovací cena nakoupeného materiálu 31.500,- Jednotková pořizovací cena materiálu 315,- Kč/1 m

7 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB V lastními náklady V lastními náklady u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti Vlastní náklady - přímé náklady spojené Vlastní náklady - přímé náklady spojené s výrobou - přímý materiál, přímé mzdy, s výrobou - přímý materiál, přímé mzdy, popř. část nepřímých nákladů popř. část nepřímých nákladů vztahujících se k činnosti vztahujících se k činnosti Vlastní náklady - skutečné náklady nebo Vlastní náklady - skutečné náklady nebo náklady předem stanovené podle náklady předem stanovené podle předběžných kalkulací předběžných kalkulací

8 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Oceňování zásob při vyskladňování (spotřebě) Oceňování zásob při vyskladňování (spotřebě) Nákup materiálu : rozdílná cena – od různých dodavatelů, od 1 dodavatele v různé době dodání Úbytek materiálu : 2 možnosti ocenění: a) metoda průměrných cen 2 možnosti ocenění: a) metoda průměrných cen b) metoda FIFO b) metoda FIFO

9 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Metoda průměrných cen Metoda průměrných cen 1.vážený aritmetický průměr 1.vážený aritmetický průměr proměnlivý proměnlivý - počítá se při každém výdeji (přírůstek = nový průměr) - počítá se při každém výdeji (přírůstek = nový průměr) 2. vážený aritmetický průměr 2. vážený aritmetický průměr periodický periodický - počítá se za určité období - stanoví ÚJ - počítá se za určité období - stanoví ÚJ (ne delší než 1 měsíc) (ne delší než 1 měsíc)

10 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Metoda FIFO - ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu - Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Metoda FIFO - ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu - Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Příklad : Stav skladu (+): 12.3. 150 kg po 20 Kč/kg 5.4. 220 kg po 19 Kč/kg 5.4. 220 kg po 19 Kč/kg 20.4. 160 kg po 21 Kč/kg 10.5. 120 kg po 22 Kč/kg Ze skladu bylo vydáno 200 kg materiálu (-). Řešení: 150 kg oceněno 20 Kč/kg, zbylých 50 kg 19 Kč/kg. Pro další výdej 170 kg po 19 Kč/kg

11 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH 2 možnosti účtování: 2 možnosti účtování: - Způsob A - nakupované zásoby v průběhu roku se účtují na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účt. třídě se účtují na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účt. třídě - do nákladů se účtují až při jejich spotřebě - do nákladů se účtují až při jejich spotřebě - Způsob B - nakupované zásoby se účtují přímo do nákladů nákladů - při roční uzávěrce-zůstatky materiálu na skladě se - při roční uzávěrce-zůstatky materiálu na skladě se zaúčtují na majetkové účty v 1. účtové třídě zaúčtují na majetkové účty v 1. účtové třídě

12 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Účtování způsobem A Účtování způsobem A Schéma účtování – pořízení zásob : Schéma účtování – pořízení zásob : 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 1 4 1 4 621,622-Aktivace 621,622-Aktivace 2 413-Ost.kapit.fondy 413-Ost.kapit.fondy 3 Schéma účtování – výdej materiálu do spotřeby : 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu 5

13 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Účtování způsobem B Účtování způsobem B - pořízení zásob - přímo do spotřeby – nákladů - bez použití účtů zásob (111 a 112) - pořízení zásob - přímo do spotřeby – nákladů - bez použití účtů zásob (111 a 112) Schéma účtování během účetního období : Schéma účtování během účetního období : 321-Dodavatelé 501-Spotřeba materiálu 321-Dodavatelé 501-Spotřeba materiálu nákup materiálu (fa) nákup materiálu (fa) Schéma účtování na konci účetního období : Schéma účtování na konci účetního období : 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu převod počátečního stavu do spotřeby převod počátečního stavu do spotřeby převod konečného stavu zjištěného převod konečného stavu zjištěného ze skladové evidence (inventura) ze skladové evidence (inventura)

14 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Vnitropodnikové přepravné - vlastními prostředky - vlastními prostředky - vnitropodniková služba - vnitropodniková služba - součást pořizovací ceny - součást pořizovací ceny - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů Schéma účtování: 622-Aktivace vnitropodnik.služeb 111-Pořízení materiál 622-Aktivace vnitropodnik.služeb 111-Pořízení materiál převodka za přepravné převodka za přepravnéPříklad: 1. FP za nákup materiálu 10 000,- 111 321 2. Spotřebované poh.hmoty 1 000,- 501 211 3. Mzda řidiče 500,- 521 331 4. Aktivace vnitropod.dopravy 1 500,- 111 622 5. Převzetí materiálu na sklad 11 500,- 112 111

15 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Výroba materiálu (náhradní díly…) - vznik nákladů - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů Schéma účtování: 621-Aktivace materiálu a zboží 112-Materiál na skladě 621-Aktivace materiálu a zboží 112-Materiál na skladě převodka na vyrobený materiál převodka na vyrobený materiálPříklad: Výroba obalů ve vlastní režii. 1. Hrubé mzdy 20 000,- 521 331 2. Pojistné podniku z mezd 7 000,- 524 336 3. Výdejky na spotř. zákl. mat. 28 000,- 501 112 4. Převod obalů na sklad 55 000,- 112 621

16 DPH PŘI NÁKUPU MATERIÁLU Dodavatel plátcem DPH - dodávaný materiál zdaněn daní z přidané hodnoty. 1. Odběratel - neplátce DPH - DPH zahrnuto do pořizovací ceny - DPH zahrnuto do pořizovací ceny - neplátce bez nároku na vrácení DPH - neplátce bez nároku na vrácení DPH 2. Odběratel - plátce DPH - DPH není součástí pořizovací ceny - DPH není součástí pořizovací ceny - záznam na účet 343-DPH jako pohledávka za FÚ. - záznam na účet 343-DPH jako pohledávka za FÚ.

17 DPH PŘI NÁKUPU Příklad: 1.FP za mat. : ZD 10 000,- 2. FP za dopravu(neplátce) 1 000,- DPH 20% 2 000,- 3. Převzetí mat.na sklad 11 000 (13 000) DPH 20% 2 000,- 3. Převzetí mat.na sklad 11 000 (13 000) Celkem 12 000,- 4. VBÚ úhrada FP 1,2 13 000,- Celkem 12 000,- 4. VBÚ úhrada FP 1,2 13 000,- Nakupující podnik je plátce DPH 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 4. 13 000 1. 12 000 1. 10 000 3. 11 000 3. 11 000 2. 1 000 2. 1 000 2. 1 000 2. 1 000 221-BÚ 343-DPH 221-BÚ 343-DPH 4. 13 000 1. 2 000 4. 13 000 1. 2 000 2. Nakupující podnik není plátce DPH 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 4. 13 000 1. 12 000 1. 12 000 3. 13 000 3. 13 000 2. 1 000 2. 1 000 2. 1 000 2. 1 000 221-BÚ 221-BÚ 4. 13 000 4. 13 000

18 PRODEJ MATERIÁLU Výjimečná situace - smluvní cena + DPH Schéma účtování: 211-Pokladna 211-Pokladna 642-Tržby z prodeje materiálu 311-Odběratelé 642-Tržby z prodeje materiálu 311-Odběratelé cena bez daně cena s daní cena bez daně cena s daní tržba za prodaný materiál tržba za prodaný materiál 343-Daň z přidané hodnoty 343-Daň z přidané hodnoty DPH DPH 112-Materiál na skladě 542-Prodaný materiál 112-Materiál na skladě 542-Prodaný materiál úbytek prodaného materiálu úbytek prodaného materiálu ve skladové ceně ve skladové ceně

19 INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Povinnost inventarizace majetku a závazků - okamžik sestavení účetní závěrky (poslední den účetního období). Inventura fyzická – inventarizační rozdíly proúčtovány v daném účetním období. Skutečný stav > účetní stav přebytek Skutečný stav > účetní stav přebytek Skutečný stav < účetní stav manko Skutečný stav < účetní stav manko Přirozený úbytek – normy přirozených úbytků Přirozený úbytek – normy přirozených úbytků 648-Ost.prov.výnosy 112-Mat.na skladě 549-Manka a škody přebytek manko přebytek manko 501-Spotřeba mat. 501-Spotřeba mat. přirozený úbytek přirozený úbytek

20 INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Manka a škody - daňově uznatelný náklad do výše náhrad Manka a škody - daňově uznatelný náklad do výše náhrad Předpis manka k úhradě - odpovědný pracovník Předpis manka k úhradě - odpovědný pracovník - provozní výnos - provozní výnos Schéma účtování: 648-Ost.prov.výnosy 335-Pohl.za zam. 211-Pokladna předpis manka k úhradě úhrada v hotovosti předpis manka k úhradě úhrada v hotovosti 221- BÚ 221- BÚ úhrada na účet úhrada na účet 331-Zaměstnanci 331-Zaměstnanci úhrada srážkou úhrada srážkou ze mzdy ze mzdy

21 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Účtová skupina 12 Účtová skupina 12 121 – Nedokončená výroba produkty po 1 nebo více výrobních stupních produkty po 1 nebo více výrobních stupních 122 – Polotovary vlastní výroby samostatně prodejné samostatně prodejné 123 – Výrobky produkty vlastní výroby určené k prodeji produkty vlastní výroby určené k prodeji 124 – Zvířata mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu … mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu … Oceňování - vlastní náklady Oceňování - vlastní náklady

22 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Schéma účtování: Schéma účtování: 611,612,613- Změna stavu NV,P,V 121,122,123-NV,Polotovary,výrobky přírůstky přírůstky úbytky úbytky

23 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Výrobky - předměty vyráběné za účelem prodeje Výrobky - předměty vyráběné za účelem prodeje Výroba - přírůstek zásob výrobků Výroba - přírůstek zásob výrobků - ekvivalent nákladů do výnosů - ekvivalent nákladů do výnosů - změna stavu výrobků - změna stavu výrobků 613- Změna stavu výrobků 123- Výrobky 613- Změna stavu výrobků 123- Výrobky výrobky převzaté z výroby do skladu výrobky převzaté z výroby do skladu

24 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Prodej výrobků Prodej výrobků - tržby - faktura vystavená - tržby - faktura vystavená - úbytek výrobků na skladě ve vl. nákladech - úbytek výrobků na skladě ve vl. nákladech Schéma účtování: 601 – Tržby 311-Odběratelé 601 – Tržby 311-Odběratelé ZD FAV v prod. Cenách ZD FAV v prod. Cenách 343 – DPH 343 – DPH DPH daň fakturovaná DPH daň fakturovaná 123 - Výrobky 613- Změna stavu výrobků 123 - Výrobky 613- Změna stavu výrobků vyskladňování výrobků ve VN vyskladňování výrobků ve VN

25 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Zboží - movité věci koupené za účelem prodeje Zboží - movité věci koupené za účelem prodeje Účtování – jako účtování materiálu – specifické účty Účtování – jako účtování materiálu – specifické účty MATERIÁL ZBOŽÍ 111 – Pořízení mat. 131 – Pořízení zboží 112 – Mat. na skladě 132 – Zboží na skladě 501 – Spotřeba materiálu 504 – Prodané zboží 542 – Prodaný materiál 642 – Tržby z prodeje materiálu 604 – Tržby za zboží

26 ZBOŽÍ Nákup zboží - faktura přijatá v pořizovacích cenách Nákup zboží - faktura přijatá v pořizovacích cenách Schéma účtování - plátce DPH : 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132- Zboží na skladě 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132- Zboží na skladě FAP ZD příjemka FAP ZD příjemka 343 - DPH 343 - DPH DPH DPH Neplátce DPH - DPH zahrnuto do pořizovací ceny zboží

27 ZBOŽÍ Prodej zboží - tržby - faktura vystavená - účet 604 - Tržby za zboží - účet 604 - Tržby za zboží - úbytek zboží na skladě nebo - úbytek zboží na skladě nebo v prodejnách v pořizovacích cenách v prodejnách v pořizovacích cenách Plátce DPH - DPH na výstupu - není součástí tržeb – závazek vůči FÚ - není součástí tržeb – závazek vůči FÚ

28 ZBOŽÍ Schéma účtování u plátce DPH: Schéma účtování u plátce DPH: 211-Pokladna 211-Pokladna 604-Tržby za zboží 311-Odběratelé 604-Tržby za zboží 311-Odběratelé příjem v hotovosti příjem v hotovosti ZD FAV ZD FAV 343 - DP 343 - DP DPH inkasovaná DPH inkasovaná fakturovaná fakturovaná 132- Zboží na skl. a v prodejnách 504-Prodané zboží úbytek zboží v důsledku prodeje úbytek zboží v důsledku prodeje (v pořizovacích cenách) (v pořizovacích cenách)

29 ZBOŽÍ Příklad: Obchod s potravinami, nákup zboží od plátců i neplátců DPH. 1.FP za potraviny: ZD 1000,- 2. FP za dopravu potravin: ZD 200,- DPH 10% 100,- DPH 10% 20,- DPH 10% 100,- DPH 10% 20,- Celkem 1100,- Celkem 220,- Celkem 1100,- Celkem 220,- 3. Převzetí zboží na prodejnu 1200,- (1320,-) 4. Prodej v hotovosti 2200,- 5. Úbytek zboží v PC 1200,- (1320,-) Účtování u neplátce DPH: 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132-Zboží na skladě 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132-Zboží na skladě 1. 1100 1. 1100 3. 1320 3. 1320 5. 1320 1. 1100 1. 1100 3. 1320 3. 1320 5. 1320 2. 220 2. 220 2. 220 2. 220 211- Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží 211- Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží 4. 2200 4. 2200 5. 1320 4. 2200 4. 2200 5. 1320 Hospodářský výsledek z prodeje zboží = 2200 – 1320 = 880

30 ZBOŽÍ Účtování u plátce DPH: 321- Dodavatelé 131- Pořízení zboží 132- Zboží na skladě 321- Dodavatelé 131- Pořízení zboží 132- Zboží na skladě 1. 1100 1. 1000 3. 1200 3. 1200 5. 1200 1. 1100 1. 1000 3. 1200 3. 1200 5. 1200 2. 220 2. 200 2. 220 2. 200 211- Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží 211- Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží 4. 2200 4. 2000 5. 1200 4. 2200 4. 2000 5. 1200 343- DPH 343- DPH 1. 100 4. 200 1. 100 4. 200 2. 20 2. 20 Hospodářský výsledek z prodeje zboží = 2000 – 1200 = 800


Stáhnout ppt "MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google