Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie osobnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie osobnosti"— Transkript prezentace:

1 Psychologie osobnosti
.

2 Osobnost Jedinečný, relativně stabilní vzorec myšlení, emocí a činů.
Kombinace vlastností nebo charakteristik, které odlišují jedince od sebe navzájem. Různé osobnostní teorie Rysové teorie (popis, co) Dynamické teorie (fungování, jak)

3 Dimenze určující osobnost a chování
A) Temperament vrozená, zejména geneticky podmíněná, konstituční složka osobnosti (vzrušivost) B) Charakter získaná složka osobnosti, vzniká psychosociálním učením během raného vývoje (mentální mapy)

4 Nejstarší typologie osobnosti
; Nejstarší typologie osobnosti Hippocrates (Galen): Cholerik – přebytek žluté žluči, charakteristika: popudlivý, ambiciózní, Melancholik - přebytek černé žluči, charakteristika: pesimistický, analytický Flegmatik - přebytek žluté žluči, charakteristika: uvolněný, klidný Sangvinik - přebytek krve, charakteristika: veselý, radostný

5 Teorie osobnostních rysů
Osobnostní rys – relativně stálá a konzistentní charakteristika, kterou lze použít k popisu osobnosti Strukturní pohled První seznamy osobnostních vlastností obsahovaly asi 4500 položek (Gordon Allport 1937) zpracováno formou faktorové analýzy – vytvořen jeden z nejvlivnějších osobnostních modelů (a osobnostních „Big Five“ Model (Costa& McCrae) - vysvětluje osobnost na pěti základních osách: „O“ Otevřenost „C“ Svědomitoost „E“ Extraverze „A“ Přívětivost „N“ Neuroticismus (emoční stability)

6 Psychoanalytická teorie
Sigmund FREUD ( ) Biologický determinismus: vývoj a jednání osobnosti určují vrozené pudy (sexuální a agresivní) Biografický determinismus: veškeré myšlenky, emoce a činy mají svoje příčiny ve zkušenostech z dětství Strukturákní model Dynamická teorie Vývojová teorie

7 Freud - strukturální model osobnosti
Id - nejprimitivnější část osobnosti ze základních biologických impulsů (sexuální a agresivní pudy- nejdůležitější determinanty osobnosti) - hédonistický, iracionální a nemorální princip slasti Ego - ústřední řídící složka osobnosti zprostředkování mezi pudovými touhami Id a podmínkami vnějšího světa zabezpečit přežití osoby a její reprodukce principem skutečnosti Superego - zvnitřněna reprezentace hodnot a morálky společnosti, svědomí jedince, obraz ideálně mravné osoby a sebehodnocení principem dokonalosti

8 Obranné mechanismy VYTĚSNĚNÍ - ego vytlačuje ohrožující myšlenky a zakázané impulsy z vědomí do nevědomí.  REGRESE - návrat osobnosti k dřívějším etapám vývoje.  REAKTIVNÍ VÝTVOR - přeměna ohrožujícího impulsu či pocitu v jeho protiklad.  PROJEKCE - ohrožující tendence se připisuje jiným osobám RACIONALIZACE - nevědomé vytvoření přijatelného vysvětlení, kterým osoba skrývá skutečný důvod svých skutků.  POPÍRÁNÍ - vnější skutečnosti. Popřen může být buď citový význam určité situace, nebo samotná realita, kterou se jedinec snaží nevnímat….

9 Alfred Adler (1870-1937) - individuální psychologie
soustředěný na oblast společenských vztahů, motivace, vůle k moci, koncept komplexu méněcennosti Carl Gustav Jung ( ) - analytická psychologie kontext filosofie a mystiky, rozlišuje osobní a kolektivní nevědomí, práce s archetypy Karen Horneyová ( ) vymezení vůči interpretací sexuálního vývoje u Freuda, důraz na proces socializace a genderového očekávání, koncept základní úzkosti

10 Behaviorismus J.B.WATSON (1858 -1958) Zakladatel
Předmět studia: chování, jeho pozorování a analýza psychologie - čistě objektivní, experimentální přírodní věda Kritika introspekce, CH = S = R „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, dokonce i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků“ B.F.Skinner – operantní podmiňování, stimul - (pozit x negat) zpevnění, Teorie učení, černá skříňka

11 Teorie sociálního učení
. Teorie sociálního učení Albert Bandura (*1925) Teorie sociálního učení - sebevědomí ve vztahu k dosahování vytyčených cílů, s jakými osobnostními přesvědčeními jich dosáhneme Osobnost: chování – prostředí – vzájemné ovlivňování, vliv psychologických procesů Walter Mischel (*1930) chování jednotlivce je ovlivněno specifickými atributy situace a způsobem, kterým situaci vnímáme (kompetence, kognitivní strategie, očekávání, subj. hodnoty, seberegulační mechanismy) Popírá koncept osobnosti. Stanford marsmallow experiment – téma sebekontroly

12 Humanistické teorie Carl Rogers (1902–1987)
vymezuje se vůči behaviorismu, odkazuje se k filosofii a fenomenologii „self-koncept“ jaký bych chtěl být x jaký jsem dobře přizpůsobená osobnost -schopna asimilovat veškeré prožitky v původní, nezkreslené podobě - shoda mezi prožitým a uvědomovaným - kongruence „na osobu zaměřená terapie“ – empatie – kongruence – reflexe „Je paradoxem, že jen když se přijmu takový jaký jsem, pak se mohu změnit.“

13 . Abraham Maslow ( ) Především známý pro svou teorii motivace a hierarchii lidských potřeb „Sebeaktualizace“ – vrozená tendence rozvíjet své možnosti a schopnosti Sebepřesah Nedostatkové potřeby x růstová potřeba

14 Příklady teorií osobnosti s biologickou oporou
Eysenckův 3 faktorový model osobnosti - retikulární formace a limbický systém Cloningerův model osobnosti Novelty Seeking (NS) – která m.m.j. určuje míru impulzivity osobnosti, je spojen s nízkou aktivitou dopaminu Harm Avoidance (HA) - která m.m.j. určuje míru úzkostnosti osobnosti, je spojen s vysokou aktivitou serotoninu Reward Dependence (RD) – která m.m.j. určuje míru hledání potvrzení druhými u osobnosti, je spojen s nízkou aktivitou noradrenalinu. Novelty Seeking correlated with increased grey matter volume in regions of the cingulate cortex, Harm Avoidance correlated with decreased grey matter volume in the orbitofrontal, occipital, and parietal cortex. Reward Dependence correlated with decreased grey matter volume in the caudate nucleus.

15 Psychologické vyšetření osobnosti
jedno z nejčastějších zadání pro klinické psychology Metody: pozorování rozhovor projektivní testy dotazníkové metody Přítomnost patologie x popis struktury Pozitivní psychologie

16 Pozorování přirozená součást vztahování se ke světu x profesní dovednost kontext diagnostické otázky x všímavost k vlastním dojmům strukturovaný popis cenné informace v kontextu „mimo“ vyšetření postoj k vyšetření

17 Rozhovor navázání komunikace volný x strukturovaný x polostrukturovaný
kladení otázek (typy a účel) parafráze, interpretace, ujištění, objasnění terapeutický x diagnostický rozhovor

18 Projektivní testy Slovní asociační experiment (Jung),
Rorschachův test (Rorschach, 1921), Tématicko apercepční test - TAT (Morgan a Murray, 1935), Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Kresebné testy (Kresba postavy, Kresba stromu) Nedokončené věty Nejednoznačný, nestrukturovaný materiál – podnět pro projekci, pracování na částečně nevědomé úrovni

19 Dotazníkové metody Založené na subjektivní výpovědi (vlastnosti, city, postoje, názory, obvyklé chování…) Dotazníky x inventáře Snadná a rychlá administrace i vyhodnocení Závisí na schopnosti introspekce, ochotě sdělit o sobě pravdivé informace, riziko odpovědi žádoucím směrem (sociální dezirabilita, agravace obtíží) Validizační škály

20 Dotazníkové metody NEO pětifaktorový osobnostní inventář (Costa& McCrae) - 5 obecných dimenzí osobnosti „Big Five“: Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči zkušenosti, Svědomitost, Přívětivost) + 30 dílčích osobnostních charakteristik; Sebeposouzení + posouzení druhým TCI Temperament and Character Inventory (Cloninger) 240 položek Model osobnosti, 4 temperamentové a 3 charakterové osy (Novelty seeking, Harm avoidance, Reward dependence and Persistence x Self- directedness, Cooperativeness and Self-transcendence) 16PF Šestnáctifaktorový osobnostní dotazník (Cattell) 185 položek Vřelost, Emocionální stabilitu, Dominanci, Zásadovost, Sociální smělost, Sensitivitu, Ostražitost, Odvaha, Sebekontrola, Extroverze…

21 ICL Dotazník interpersonální diagnózy (Leary) 128 charakteristik (pro osobu samotnou, pro jiné, ideál) MMPI-2 Hathaway, McKinley, 30. léta 566 položek, tvrzení A/N Validizační škály, klinické škály, Obsahové škály… Klinicky mohutně využíván


Stáhnout ppt "Psychologie osobnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google