Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy Petr Šmíd 28.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy Petr Šmíd 28.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy Petr Šmíd 28.11.2012

2 Přepravní potřeby společnosti Snaha o nejrychlejší a nejjednodušší přepravu mezi libovolnými body Investice do infrastruktury a efektivnější organizace, modernizace dopravních prostředků zvyšování mobility obyvatelstva ?

3 Mobilita a dosažitelnost cílů Zvýšená mobilita suburbanizace  obytné a komerční zóny na okrajích měst  dostupnost pouze automobilem  další růst objemu automobilové dopravy  samoúčelnost mobility (stejné cíle – více km)

4 Mobilita a dosažitelnost cílů Růst objemu dopravy Snaha o další zvyšování kapacity komunikací Zdroje dopravní indukce:  nové nebo rozšířené komunikace  komerční výstavba  suburbanizace Indukční potenciál mají všechny druhy dopravy (veřejná, cyklodoprava…) atd… dopravní indukce = vztah přímé úměry mezi kapacitou infrastruktury a objemem dopravy („kdo seje silnice, sklízí auta“)

5 Dopravní indukce – projev lidského chování „Hledáme dům do 40 minut od centra. Teď, když otevřeli tu novou dálnici, začínáme uvažovat i o XYZ, které je poměrně daleko“ Subjektivně zlepšená dosažitelnost Zvyšování počtu jízd i jejich délky

6 Přináší zvýšená mobilita úsporu času ? 20.000 km ročně = 90.000 Kč (3600 €) = 4,5 Kč/1km (0,18 €/1 km) PHM 50.000 Kč (2000 €) + odpisy 25.000 Kč (1000 €) + pojištění 10.000 Kč (400 €) + údržba, parkovné, poplatky 5.000 Kč (200 €) = 1100 hodin 500 hodin jízda + 600 hodin vydělávání na provoz (průměrná mzda 150 Kč/hod (6 €) netto 20000 : 1100 = 18 km/hod. příklad ze života běžného českého automobilisty

7 Automobilová doprava v Praze RokCelkový počet registrovaných motorových vozidel Z toho osobních automobilů 1990429.000336.000 (78%) 1999744.000621.000 (83%) 2000747.000621.000 (83%) 2001761.000628.000 (83%) 2010930.000700.000 (75%) Počet obyvatel na 1 osobní automobil (2010): 1,8 Průměrná obsazenost osobního automobilu: 1,4 Automobilový provoz v Praze v období 1991-2001 vzrostl více, než za předcházejících 100 let existence automobilismu od konce 19. století až do roku 1990.

8 Automobilová doprava v Praze Nároky na plochu: IAD vyžaduje 5 – 9 x více místa než MHD dělba přepravní práce RokVeřejná doprava IAD 19908020 20016040 20095743

9 Trvale udržitelná dopravní politika  integrace územního a dopravního plánování  aktivní podpora šetrnějších druhů dopravy  omezování méně šetrných druhů dopravy Jak určit, který druh dopravy je více a který méně ekologicky přijatelný? znečišťující látky zábor půdy hluk zdraví skleníkové plyny fragmentace krajiny … ekologická stopa

10 Ekologická stopa = plocha ekologicky produktivní půdy, kterou potřebujeme k zajištění naší spotřeby  potraviny  energie  doprava  bydlení  spotřební zboží  služby  produkce odpadů  státy, regiony, města  domácnosti, jednotlivci  sektory, aktivity Údaje za rok 2007 Ekologická stopa (gha/osoba) Dostupná ekologická kapacita (ha/os.) (+) přebytek (-) deficit (ha/osoba) Svět 2,71,8-0,9 ČR 5,732,67-3,06 USA 8,003,87-4,13 Německo 5,081,92-3,16 Brazílie 2,918,986,07

11 Ekologická stopa

12 Typ dopravního prostředku Ekologická stopa (m 2 /1000 osob.km) auto590 letadlo500 autobus430 motocykl370 vlak210 trajekt220 kolo20 Praha 1998: celková ES IAD …………………….………2201 km 2 celková ES městských autobusů ……… 186 km 2 emise při provozu emise při výrobě a údržbě dopravních prostředků plochy zabrané dopravou Automobilová doprava: Jeep 4WD > Ford Fiesta dálnice, města > ostatní silnice 0-15 nebo nad 130 km/h > 65-85 km/h

13 Dosavadní vývojový trend Nejrychleji rostou výkony nejméně ekologických druhů dopravy: individuální automobilové a letecké Velká část externích nákladů není započítána do celkových nákladů Deformace dopravního trhu  náklady na infrastrukturu  škody způsobené kongescemi  škody způsobené dopravními nehodami  škody na životním prostředí, zdraví obyvatel externí náklady (externality)

14 Externí náklady v dopravě Příklad externalit v silniční dopravě: ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v ČR (2002)  190.718 dopravních nehod  1.431 usmrcených osob  5.375 těžce zraněných  29.013 lehce zraněných Celkové ekonomické ztráty: 49,7mld Kč (1,98 mld €) Z toho: 8,9mld Kč (356 mil.€)…. hmotné škody (není externí náklad) 40,8mld Kč (1,63 mld.€)…. externí náklady  zdravotní péče  policie, soudy  ztráta na produkci  sociální výdaje Všechny ostatní druhy dopravy: cca 49mil Kč (1,96 mil.€)

15 Další externí náklady (ČR, 2002) Emise znečišťujících látek do ovzduší Druh dopravyStřední odhad (mld.Kč) osobní automobily3,269 autobusy0,754 silniční nákladní doprava3,745 MHD (bus)0,532 železnice (motorová trakce)0,443 vodní doprava0,043 letecká doprava0,595 celkem9,380 Emise skleníkových plynů Druh dopravyStřední odhad (mld.Kč) osobní automobily3,993 autobusy0,585 silniční nákladní doprava2,827 MHD (bus)0,410 železnice (motorová trakce)0,345 vodní doprava0,032 letecká doprava0,862 celkem9,054 Druh dopravyStřední odhad (mld.Kč) silniční doprava4,636 železniční doprava0,724 letecká doprava1,883 celkem7,244 Hluk z dopravy

16 Podpora rozvoje šetrné mobility ekologická daňová reforma  „internalizace“ externích nákladů  přesun části daňového zatížení (nižší zdanění práce, vyšší zdanění odpadu, energie nebo těžby surovin) Přínosy:  ekonomický tlak na zavádění ekologicky šetrnější dopravy  zlevnění práce, podpora vzniku nových pracovních míst  modernizace ekonomiky (nové technologie, nižší náklady) řízení poptávky po dopravě Komplexní nástroje:  dopravní strategie měst - redukce potřeby IAD  mobility management Dílčí nástroje:  opatření na komunikacích (včetně redukce kapacity a zpoplatnění vjezdu)  politika parkování  podpora veřejné osobní dopravy  podpora chůze, cyklistické dopravy a alternativních způsobů dopravy  informační strategie

17 Dopravní strategie měst zásady  rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem sídelní soustavy, vhodným urbanistickým řešením primárně snižovat přepravní nároky ve městě a okolí  zajistit pro území s vysokou hustotou osídlení a velkou nabídkou pracovních příležitostí obsluhu veřejnou dopravou  dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako komplexní systém všech doprav, které se musí vzájemně doplňovat a racionálně spolupracovat  dopravní vztahy k centru města zajišťovat v maximální možné míře hromadnou a nemotorovou dopravou

18 Dopravní strategie měst zásady  individuální automobilovou dopravu v centru města je nutno regulovat a v přepravě nákladů lze připustit pouze nezbytnou dopravu zásobovací  dbát na správný a proporcionální vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho technickou základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje  při zajišťování přepravních potřeb města a zájmového území preferovat provoz a rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí

19 Dopravní strategie měst zásady  zvláštní pozornost věnovat zajištění bezpečného a pohodlného pohybu chodců a dbát, aby dopravní systém byl spolehlivě a snadno použitelný i pro děti a handicapované osoby  rozhodnutí o provozu a rozvoji dopravního systému přijímat na základě analýz zajišťovaných odbornými organizacemi a založených na výsledcích průzkumů a prognózách očekávaného vývoje  soustavně spolupracovat s veřejností s cílem dosáhnout co nejvyšší míry informovanosti a spoluúčasti obyvatel na tvorbě dopravní politiky města

20 Management mobility možnosti řešení  regulace a restrikce: omezení vjezdu do městských center  cenově politické nástroje: mýto za vjezd do centra nebo na určité komunikace Individuální automobilová doprava ve městech:  nároky na plochu  hluková zátěž  emise CO 2 problém Restriktivní opatření jsou nepopulární, obtížně se prosazují Promyšlenější strategie: management mobility

21 Management mobility hlavní cíl Snížení škod vznikajících:  dopravními kongescemi (ekonomika)  zhoršením životního prostředí (zdraví)  zhoršením dopravní dostupnosti pro skupiny obyvatel (sociální vyloučení) MM není prioritně zaměřen na:  budování infrastruktury  údržbu a modernizaci vozidel  řízení dopravního provozu Co je a co není management mobility? Investiční a časová náročnost, obtížná modifikovatelnost Charakteristické rysy MM:  organizace, marketing  image, kvalita, životní styl  informace  motivace Efektivní vynaložení nákladů, rychlá uskutečnitelnost, flexibilita

22 Management mobility realizace managementu mobility  převážně na lokální a regionální úrovni (podniky, školy, úřady, obytné čtvrti, města, regiony)  na základě zjištění skutečného stavu  dle skutečných potřeb zadavatele („šitá na míru“) MM přispívá ke zvýšení účinnosti dopravy jako celkového systému, není však všelékem. Vyžaduje integraci do celkové koncepce.

23 Management mobility nástroje  informační kampaně  inicializace systému car-sharing  využívání car-poolingu  podpora environmentálně příznivých vozidel  podnikový management mobility  akce „Do školy pěšky a na kole“  centrála mobility jako koordinační faktor  plány mobility

24 Plán mobility (PM) Účinný nástroj řízení poptávky po dopravě Strategický dokument:  konkrétní cíle  akční plán k jejich dosažení  způsob implementace PM je sestaven na určité období; je třeba ho pravidelně aktualizovat. Rozsah PM:  území (region, město…)  místo, objekt (úřad, podnik, kulturní zařízení, nemocnice…)  škola (MŠ,ZŠ, SŠ…)  jednorázová událost (společenská akce, veletrh, festival …)

25 Přínosy PM pro podnik nebo instituci Problém: Každodenní objíždění pracoviště a hledání místa k zaparkování…  snížení poptávky po parkovacích místech  vyřešení problémů s dopravní zácpou v okolí sídla společnosti  snížení nákladů na údržbu parkovacích ploch  snížení nákladů na údržbu vozového parku  pozemky původně využívané jako parkoviště mohou mít nový, přínosnější účel realizace PM Příklad opatření: Podpora dojíždění na kole.

26 Problém: Každodenní stres v dopravní zácpě…  zlepšení zdraví zaměstnanců a omezení jejich nepřítomnosti v práci  podpora spolehlivějších způsobů cestování pomůže zajistit dochvilnost zaměstnanců  snazší získání nových zaměstnanců, udržení těch stávajících: cesty do práce budou levnější a snazší  snížení nákladů na služební cesty Přínosy PM pro podnik nebo instituci realizace PM Příklad opatření: Podpora dojíždění veřejnou dopravou.

27 Přínosy PM pro zaměstnance a spolupracovníky  zajištění pohodlného parkování těm, kteří to opravdu potřebují  možnost méně stresujícího způsobu dopravy do práce  možnost každodenního pohybu  zkrácení času stráveného cestou do práce, jeho lepší využití  snížení nákladů na dopravu a odvrácení nutnosti kupovat auto

28 Sestavení plánu mobility 1.Příprava 2.Analýza 3.Akční plán 4.Monitoring, vyhodnocení, aktualizace. přípravná fáze  sestavení pracovní skupiny  stanovení cílů  vymezení území analýza stávající situace  průzkum dopravních preferencí zaměstnanců  analýza území (dopravní dostupnost, služby, parking, cyklostezky, možnosti pro car pooling)  ekonomické faktory současné situace (náklady na dopravu – vozový park, parking; vedlejší ukazatele: nemocnost, pozdní příchody…)

29 Sestavení plánu mobility vytvoření akčního plánu  stanovení dílčích cílů  časový harmonogram  určení zodpovědných osob  sestavení rozpočtu  motivace zaměstnanců na všech úrovních  propagace PM Příklad struktury akčního plánu: cílindikátordílčí aktivitytermín(y)způsob financování zodpovídá Zvýšení počtu zaměstnanců dojíždějících na kole % z uskutečněných cest za časovou jednotku Vybudování krytého přístřešku na kola Do 30.4.2012 Grantový program XYZ Koordinátor mobility Zavedení servisního dne pro cyklisty 1.5.2012 1.7.2012 1.9.2012 Podnikový fond sociálních a kulturních potřeb Zaměstnanec XYZ Finanční příspěvek pro dojíždějící na kole Od 1.5.2012 Mzdový fondKoordinátor mobility monitoring, vyhodnocení, aktualizace vyhodnocení v předem určených časových intervalech. aktualizace PM Metody:  rychlý dotazníkový průzkum  porovnání ekonomických ukazatelů

30 Nástroje k dosažení cílů plánu mobility Cíl: snížení frekvence pravidelného dojíždění do zaměstnání  teleworking (umožnění práce z domova)  teleoffice (veřejný kancelářský prostor mimo sídlo společnosti) Cíl: snížení potřeby mimopracovních cest zaměstnanců Nabídka služeb v areálu instituce nebo podniku = snížení nutnosti dojíždět autem Cíl: zavedení a podpora zaměstnanecké dopravy  firemní autobus  smluvní taxislužba  car pooling

31 Nástroje k dosažení cílů plánu mobility lobování za zkvalitnění veřejné dopravy Jednání s provozovatelem veřejné dopravy, správcem komunikací a místní správou:  přemístění nevhodně umístěných zastávek  zkvalitnění pěších tras mezi zastávkami a podnikem (čistota, osvětlení…)  zkulturnění zastávek (lavičky, přístřešky, čistota…)  zlepšení informačního systému, zkvalitnění vozového parku Jízdenky distribuuje podnik nebo provozovatel v.d. (prodejní automat).  peněžní příspěvek na nákup sezónní jízdenky  hromadný nákup jízdenek, prodej se slevou  slevová karta pro zaměstnance  informační materiály provozovatelů veřejné dopravy  zřízení střediska mobility v podniku Cíl: zvýšení atraktivity veřejné dopravy prodej jízdenek v areálu pracoviště finanční zvýhodnění cestování v.d. poradenské služby o možnostech v.d..

32 zkvalitnění infrastruktury  dohoda s cykloservisem  vybavení cyklodílny  podle ujetých kilometrů  paušál bez ohledu na km  příspěvek na pronájem kola  poskytnutí vybavení: pláštěnka, zámek, reflexní vesta, apod.  zřízení pro cyklisty vyhrazeného vjezdu do areálu  omezení povolené rychlosti v areálu na 30 km/h a méně  vypracování dopravní studie zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů v okolí podniku  vybudování stojanů, přístřešků, úschoven kol  zřízení sprch a převlékáren pro cyklisty Nástroje k dosažení cílů plánu mobility Cíl: zvýšení atraktivity pěší a cyklistické dopravy bezplatná údržba jízdních kol finanční příspěvek na jízdních kolo a vybavení

33 Děkuji za pozornost Petr Šmíd Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10 tel.: 222 987 471 e-mail: petr.smid@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz


Stáhnout ppt "Samosprávy a doprava souvislosti, principy, trendy Petr Šmíd 28.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google