Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ SIGNÁLY ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ TECHNIKY PŘENOSU DAT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ SIGNÁLY ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ TECHNIKY PŘENOSU DAT."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ SIGNÁLY ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ TECHNIKY PŘENOSU DAT

2 2 PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU JDE O TAKOVÝ DRUH PŘENOSU, PŘI KTERÉM JE VSTUPNÍ SIGNÁL OKAMŽITĚ PŘEVÁDĚN NA PŘENOSNÉ MÉDIUM – BEZ ČINNOSTI MODULAČNÍHO PRVKU TJ. PŘENÁŠÍ SE ROVNOU DATA. PŘENÁŠENÉ BITY SE REPREZENTUJÍ NAPĚŤOVÝMI ÚROVNĚMI NEBO VELIKOSTÍ PROUDU. PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU MŮŽE BÝT KÓDOVANÝ. PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU SE POUŽÍVÁ NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI NAPŘ. V SÍTÍCH LAN (ETHERNET). NA PŘENOSOVÉM MÉDIU PROBÍHÁ JEN JEDEN PŘENOS.

3 3 PŘENOS V PŘELOŽENÉM PÁSMU ŘEŠENÍ – PROBLÉMU S POKAŽENÝM SIGNÁLEM PŘI PŘENOSU V ZÁKLADNÍM PÁSMU. V ZÁKLADNÍM PÁSMU (NEMODULOVANÝ PŘENOS) V PŘELOŽENÉM PÁSMU (MODULOVANÝ PŘENOS) PRINCIP MODULACE DATA URČENÁ K PŘENOSU, SE NALOŽÍ NA NOSNÝ SIGNÁL. JDE O TZV. MODULACI V PRAXI SE PRO MODULACI I DEMODULACI POUŽÍVAJÍ ZAŘÍZENÍ ZVANÁ MODEM V PRAXI : SIGNÁL HARMONICKÉHO (SINUSOVÉHO, KOSINUSOVÉHO) PRŮBĚHU Y=A*SIN (ωt + Ψ) PŘEDSTAVUJE TZV. NOSNOU, NOSNÝ SIGNÁL JEŠTĚ NENESE ŽÁDNOU INFORMACI.

4 4 ZÁKLADNÍ PŘENOSOVÉ VELIČINY DIGITÁLNÍCH SIGNÁLŮ MODULAČNÍ RYCHLOST - UDÁVÁVÁ POČET SIGNÁLOVÝCH PRVKŮ VYSLANÝCH ZA SEKUNDU. v m = 1/a [ Bd] MODULAČNÍ FREKVENCE f m = 1/ (2a) = v m /2 [Hz] aaaaaaaaa t T=2a

5 5 PŘENOSOVÁ RYCHLOST – UDÁVÁ JAKÉ MNOŽSTVÍ INFORMACE LZE SIGNÁLEM PŘENÁŠET ZA JEDNOTKU ČASU. v p = v m * log 2 m [bitps] KDE V m JE MODULAČNÍ RYCHLOST A m JE POČET STAVŮ ČÍSLICOVÉHO SIGNÁLU. PRO BINÁRNÍ ČÍSLICOVÝ SIGNÁL m=2 PLATÍ V p = V m. POUZE PRO DVOUSTAVOVÝ (BINÁRNÍ ČÍSLICOVÝ SIGNÁL SE MODULAČNÍ RYCHLOST V m (UDÁVÁ V Bd) ROVNÁ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI V P (UDÁVANÉ V bit/s – bitps).

6 6 MODULAČNÍ RYCHLOST / ŠÍŘKA PÁSMA MŮŽEME STANOVIT JEDNODUCHÝ VZOREČEK PRO MAXIMÁLNÍ MOŽNOU MODULAČNÍ RYCHLOST: V MODULAČNÍ =2 * B POVŠIMNĚME SI HNED JEDNÉ ZAJÍMAVÉ A DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI: MAXIMÁLNÍ DOSAŽITELNÁ MODULAČNÍ RYCHLOST ZÁVISÍ POUZE NA DOSTUPNÉ ŠÍŘCE PŘENOSOVÉHO PÁSMA, A NIKOLI NA KONKRÉTNÍ POUŽITÉ MODULACI.

7 7 MODULAČNÍ VS. PŘENOSOVÁ RYCHLOST MODULAČNÍ RYCHLOST ŘÍKÁ, JAK RYCHLE SE MĚNÍ PŘENÁŠENÝ SIGNÁL MĚŘÍ SE BAUDECH [BD] NEŘÍKÁ NIC O PŘENESENÝCH DATECH ZÁLEŽÍ NA TOM, KOLIK „INFORMACE“ NESE KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ ZMĚNA SIGNÁLU PŘENOSOVÁ RYCHLOST VYJADŘUJE OBJEM DAT, PŘENESENÝCH ZA JEDNOTKU ČASU MĚŘÍ SE V BITECH ZA SEKUNDU [BPS] NEŘÍKÁ NIC O RYCHLOSTI ZMĚN PŘENESENÉHO SIGNÁLU

8 8 PŘÍKLADY ETHERNET: PŘENOSOVÁ RYCHLOST: 10 MBPS NA 1 BIT SE „SPOTŘEBUJÍ“ 2 ZMĚNY PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU KÓDOVÁNÍ MANCHESTER MODULAČNÍ RYCHLOST JE DVOJNÁSOBNÁ RS-232-2, CENTRONICS MODULAČNÍ A PŘENOSOVÁ RYCHLOST JSOU SI ROVNY TELEFONNÍ MODEMY MODEM V.22BIS: 2400 BPS, 600 BD, N=16 MODEM V.32: 9600 BPS, 2400 BD, N=16 MODEM V.32BIS: 14400 BPS, 2400 BD, N=64 MODEM V.34: 28800 BPS, 2400-3200 BD, N=512

9 9 ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI MOŽNÉ ZDROJE ZVYŠOVÁNÍ: ŠÍŘKA PŘENOSOVÉHO PÁSMA ZVÝŠENÍ ZNAMENÁ OBVYKLE ZMĚNU PŘENOSOVÉHO MÉDIA RESP. CESTY ZVÝŠENÍ OBVYKLE ZNAMENÁ ZVÝŠENÍ CENY (NÁKLADŮ) POČET STAVŮ PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU (STUPEŇ MODULACE) STUPEŇ MODULACE NELZE ZVYŠOVAT DONEKONEČNA! INTUITIVNĚ: PŘI PŘEKROČENÍ URČITÉHO STUPNĚ MODULACE (POČTU STAVŮ PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU) JIŽ PŘÍJEMCE NEBUDE SCHOPEN TYTO STAVY SPRÁVNĚ ROZLIŠIT EXAKTNĚ: KDE LEŽÍ ONA HRANICE NA ČEM JE ZÁVISLÁ

10 10 (EFEKTIVNÍ) PŘENOSOVÝ VÝKON OBJEM „UŽITEČNÝCH“ DAT, PŘENESENÝCH ZA JEDNOTKU ČASU, VYJADŘUJE AŽ TZV. PŘENOSOVÝ VÝKON MĚŘÍ SE V BITECH ZA SEKUNDU POSTIHUJE: REŽII PŘENOSOVÝCH MECHANISMŮ A FORMÁTŮ REŽII NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVOSTI (OPAKOVÁNÍ PŘENOSŮ)

11 11 ZÁKLADNÍ POJMY PŘENÁŠENÉ ZPRÁVY SE SKLÁDAJÍ Z BLOKŮ, TYTO JSOU PAK VYTVÁŘENY POMOCÍ ZNAKŮ. DOHODNUTÁ MNOŽINA ZNAKŮ SE NAZÝVÁ ABECEDOU. ZNAKY SE SKLÁDAJÍ Z TZV. KÓDOVÝCH PRVKŮ. SKUPINU KÓDOVÝCH PRVKŮ PŘÍSLUŠNÉ JEDNOMU ZNAKU PAK NAZÝVÁME ZNAČKOU. ZNAČKOU VE FYZIKÁLNÍM SMYSLU PAK NAZÝVÁME SOUBOR KÓDOVÝCH PRVKŮ VYJÁDŘENÝCH VE FORMĚ ELEKTRICKÉHO SIGNÁLU.

12 12 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ABSTRAKTNÍ OBRAZ ZNAKU 10011 B kód přiřazenírealizace znakznačka aaaaa U t 1 0 FYZIKÁLNÍ OBRAZ ZNAKU PÍSMENO B V MEZINÁRODNÍ TELEGRAFNÍ ABECEDĚ MTA 2

13 13 PŘENOS BLOKŮ A. PODLE ZPŮSOBU PŘIŘAZENÍ PRVKŮ K BLOKU B. PODLE ZPŮSOBU JEJICH PŘENOSU ROZDĚLOVACÍKOMBINAČNÍ SÉRIOVÝPARALELNÍ

14 14 APLIKACE PŘENOSU BLOKŮ SLOŽENÝCH Z PRVKŮ 0 1 0 A B C B 01 A B C 0 1 0 C 000100011010110101001111 ADCBEFGH PARALELNÍ ROZDĚLOVACÍPARALELNÍ KOMBINAČNÍ

15 15 APLIKACE PŘENOSU BLOKŮ SLOŽENÝCH Z PRVKŮ 010 SYNC HR. 0 --- 1ABC 010 B C 000 ABCD 001010011100101110111 EFGH SÉRIOVÝ ROZDĚLOVACÍSÉRIOVÝ KOMBINAČNÍ

16 16 PARALELNÍ PŘENOSY JSOU VHODNÉ HLAVNĚ NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI ( POTŘEBA VĚTŠÍHO POČTU PŘENOSOVÝCH KANÁLŮ). SÉRIOVÝ PŘENOS BLOKU JE TYPICKÝ PRO PŘENOSY SIGNÁLŮ NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI (STAČÍ JEDEN PŘENOSOVÝ KANÁL). SÉRIOVÝ PŘENOS S KOMBINAČNÍM PŘIŘAZENÍM JE V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH NEJZNÁMĚJŠÍ. UŽÍVÁ SE V DÁLNOPISNÉ TECHNICE, DÁLKOVÉM PŘENOSU DAT I JINDE.

17 17 SÉRIOVÉ PŘENOSY S KOMBINAČNÍM PŘIŘAZENÍM DĚLÍME JEŠTĚ NA DVA DRUHY: S POUŽITÍM NEROVNOMĚRNÉHO KÓDU - ČAS PRO PŘENOS RŮZNÝCH ZNAKŮ TÉŽE ABECEDY JE RŮZNÝ ( NAPŘ. MORSEŮV KÓD ) - RŮZNĚ DLOUHÉ ZNAČKY S POUŽITÍM ROVNOMĚRNÉHO KÓDU, U KTERÝCH JE ČAS PRO PŘENOS VŠECH ZNAKŮ ABECEDY STEJNÝ ( NAPŘ. DÁLNOPISNÝ KÓD, ASCII KÓD APOD. ) - STEJNĚ DLOUHÉ ZNAČKY.

18 18 PŘI SÉRIOVÉM PŘENOSU ČÍSLICOVÝCH BLOKŮ ROZLIŠUJEME NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ DRUHY PŘENOSU : START STOP INFORMAČNÍ PRVKY t ČAS ČASOVÝ RASTR SLED ZNAČEK A. ARYTMICKÝ PŘENOS STRUKTURA ZNAČKY ČASOVÉ ZÁKLADNY BĚŽÍ POUZE PO DOBU JEDNÉ ZNAČKY. JSOU SPOUŠTĚNY TZV. ROZBĚHOVÝM PRVKEM (START) A ZASTAVENY ZÁVĚRNÝM PRVKEM (STOP). NEVÝHODA JE SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ PŘENESENÉ INFORMACE ZA JEDNOTKU ČASU A MOŽNOST POUŽITÍ JEN MÁLO EFEKTIVNÍCH ZPŮSOBŮ ZABEZPEČENÍ PŘENOSU PROTI CHYBÁM. JE ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS

19 19 PŘEDSTAVA ARYTMICKÉHO PŘENOSU

20 20 ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS – ÚROVEŇ RÁMCŮ PŘENÁŠENÁ DATA JSOU CHÁPÁNA JAKO POSLOUPNOST ZNAKŮ – KAŽDÝ O STEJNÉM POČTU BITŮ. NA ZAČÁTKU RÁMCE JE UVOZUJÍCÍ ZNAK A NA KONCI UKONČUJÍCÍ ZNAK (PREFIXOVANÝ POMOCÍ ZNAKU „DLE“). NA ZAČÁTKU RÁMCE JE SPECIÁLNÍ UVOZUJÍCÍ ZNAK A ZA NÍM NÁSLEDUJE ÚDAJ O DÉLCERÁMCE. PŘÍKLAD : LINKOVÝ PROTOKOL IBM BiSync Z ROKU 1964.

21 21 jeden znak odstupy mezi znaky mohou být libovolné ARYTMICKÝ PŘENOS 4 ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS –SNAŽÍ SE PŘENÁŠET STEJNĚ VELKÉ SKUPINY BITŮ, PŘEDSTAVUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ ZNAKY 4 CHYBÍ MU „RYTMUS“ –ČASOVÉ PRODLEVY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAKY MOHOU BÝT LIBOVOLNÉ

22 22 ARYTMICKÝ PŘENOS

23 23 t ČAS ČASOVÝ RASTR SLED ZNAČEK ZNAČKA B. SYNCHRONNÍ PŘENOS STRUKTURA ZNAČKY NA VYSÍLACÍ I PŘIJÍMACÍ STRANĚ JSOU TZV. ČASOVÉ ZÁKLADNY, TJ. GENERÁTORY PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍCH ČASOVÝCH (TAKTOVACÍCH) IMPULZŮ, KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ SYNCHRONIZOVÁNY. VÝHODOU JE VELMI EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PŘENOSOVÉHO KANÁLU A MOŽNOST POUŽITÍ ÚČINNÝCH METOD ZABEZPEČENÍ PŘENOSU PROTI CHYBÁM PŘI PŘENOSU.

24 24 PŘEDSTAVA SYNCHRONNÍHO PŘENOSU

25 25 SYNCHRONIZACE SAMOSTATNÝ HODINOVÝ SIGNÁL SMÍCHANÝ HODINOVÝ SIGNÁL S DATY

26 26 SYNCHRONNÍ PŘENOS SYNCHRONIZACE JE UDRŽOVÁNA TRVALE PŘENÁŠÍ SE CELÉ SOUVISLÉ BLOKY DAT MNOHO BYTŮ (ZNAKŮ) SYNCHRONIZACE SE UDRŽUJE NEJMÉNĚ POCELOU DOBU PŘENOSU SOUVISLÉHO BLOKU NĚKDY I MEZI BLOKY

27 27 UDRŽOVÁNÍ SYNCHRONIZACE U SYNCHRONNÍHO PŘENOSU 4 JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZAJISTIT UDRŽENÍ TRVALÉ SYNCHRONIZACE? –SAMOSTATNÝM ČASOVACÍM SIGNÁLEM KROMĚ DAT „CESTUJE“ K PŘÍJEMCI I VHODNÝ ČASOVACÍ SIGNÁL (PO SAMOSTATNÉM VODIČI) –ODVOZOVÁNÍM ČASOVÁNÍ OD DAT PŘÍJEMCE SI SEŘIZUJE HODINKY PODLE PŘICHÁZEJÍCÍCH DAT (NAPŘ. PODLE DATOVÉ HRANY) MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO, ŽE NEBUDOU MOC DLOUHÉ ÚSEKY BEZ ZMĚN PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU (LZE ZAJISTIT NAPŘ. VKLÁDÁNÍM BITŮ) –SLOUČENÍM ČASOVÁNÍ A DAT VHODNÝM KÓDOVÁNÍM SE „SMÍCHAJÍ“ DATA A ČASOVACÍ IMPULSY zřídka nejčastěji

28 28 VYUŽITÍ SAMOSTATNÉHO HODINOVÉHO SIGNÁLU PRO ZAJIŠTĚNÍ SYNCHRONIZACE

29 29 SLOUČENÍ HODINOVÉHO SIGNÁLU A SIGNÁLU NESOUCÍHO DATA

30 30 ZTRÁTA SYNCHRONIZACE MEZI PŘÍJEMCEM A ODESÍLATELEM

31 31 PŘÍKLADY PŘENÁŠENÁ DATA ČASOVÁNÍ KÓDOVÁNÍ MANCHESTER DIFERENCIÁLNÍ MANCHESTER PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ MANCHESTER (NAPŘ. ETHERNET). UPROSTŘED KAŽDÉHO BITOVÉHO INTERVALU JE VŽDY HRANA, KTERÁ NESE DATA (SVOU POLARITOU). SOUČASNĚ TATO HRANA MŮŽE SLOUŽIT I PRO POTŘEBY SYNCHRONIZACE. PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ DIFERENCIÁLNÍ MANCHESTER (NAPŘ. TOKEN RING). UPROSTŘED KAŽDÉHO BITOVÉHO INTERVALU JE HRANA, SLOUŽÍ POUZE POTŘEBÁM ČASOVÁNÍ. DATA NESE HRANA/ ABSENCE HRANY NA ZAČÁTKU BITOVÉHO INTERVALU. 0=H>L, 1=L>H 0=ZMĚNA, 1=NENÍ ZMĚNA NEVÝHODA: MODULAČNÍ RYCHLOST JE 2X VYŠŠÍ NEŽ PŘENOSOVÁ RYCHLOST NA 1 BIT JSOU 2 ZMĚNY SIGNÁLU

32 32 ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS SYNCHRONNÍ SYNCHRONIZACE NA ÚROVNI RÁMCŮ (TJ. SPRÁVNÉ ROZPOZNÁNÍ ZAČÁTKU A KONCE RÁMCE) SE PŘI SYNCHRONNÍM PŘENOSU MŮŽE DOSAHOVAT STEJNĚ, JAKO PŘI PŘENOSU ASYNCHRONNÍM – POMOCÍ ŘÍDÍCÍCH ZNAKŮ PŘENOSU. PAK JDE O TZV. ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS (CHARAKTER-ORIENTED TRANSMISSION).

33 33 BITOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS SYNCHRONNÍ VKLÁDÁNÍ CELÝCH ŘÍDÍCÍCH ZNAKŮ DO PŘENÁŠENÝCH DAT A JEJICH NEZBYTNÉ ZDVOJOVÁNÍ PŘI PŘENOSU BINÁRNÍCH DAT, ALE OPĚT PŘINÁŠÍ SNÍŽENÍ EFEKTIVNÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI. PROTO SE DNES STÁLE VÍCE UPLATŇUJE BITOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS (BIT-ORIENTED TRANSMISSION). JE ZALOŽEN NA MYŠLENCE INDIKOVAT ZAČÁTEK A KONEC RÁMCŮ NIKOLI ŘÍDÍCÍM ZNAKEM, ALE SKUPINOU BITŮ.

34 34 BITOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS PŘENÁŠENÝ TEXT JE CHÁPÁN JAKO POSLOUPNOST BITŮ – TJ. PŘENÁŠENÁ DATA NEJSOU ČLENĚNA NA ZNAKY. V PŘENÁŠENÉM ŘETĚZCI BITŮ SE HLEDÁ VZOREK (POSLOUPNOST, ZNAČKA), INDIKUJÍCÍ ZAČÁTEK, KONEC (TZV. KŘÍDLOVÁ ZNAČKA). VÝSKYT KŘÍDLOVÉ ZNAČKY PŘEDSTAVUJE ZAČÁTEK RÁMCE. KONEC MŮŽE BÝT TAKÉ OZNAČEN KŘÍDLOVOU ZNAČKOU, NEBO URČEN ÚDAJEM O DÉLCE (ZA ÚVODNÍ KŘÍDLOVOU ZNAČKOU). ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENCE DAT : ABY SE KŘÍDLOVÁ ZNAČKA NEVYSKYTLA V DATECH. ŘEŠÍ SE POMOCÍ BIT-STUFFING. PŘÍKLAD – TVOŘÍ-LI KŘÍDLOVOU ZNAČKU 8 PO SOBĚ JDOUCÍCH JEDNIČEK, PAK ODESÍLATEL ZA KAŽDÝCH 7 PO SOBĚ JDOUCÍCH JEDNIČEK PŘIDÁ 0.

35 35 Podle používaného způsobu přenosu lze protokoly, používané na úrovni linkové vrstvy ISO/OSI modelu, rozdělit do dvou velkých skupin: na znakově orientované protokoly (character-oriented protocols) a bitově orientované protokoly (bit-oriented protocols). Mezi znakově orientované protokoly patří především protokol, vyvinutý firmou IBM pod označením Binary Synchronous Protocol, zkráceně nazývaný Bisync, či jen BSC. V poslední době se však stále více prosazují spíše bitově orientované linkové protokoly. Nejvýznamnějším představitelem této skupiny je opět protokol, vyvinutý firmou IBM pro její síťovou architekturu SNA - protokol SDLC (Synchronous Data Link Control). Od tohoto protokolu jsou pak odvozeny téměř všechny ostatní používané bitově orientované protokoly - HDLC (High-Level Data Link Control), pocházející od organizace ISO, LAP (Link Access Procedure) a jeho různé varianty od CCITT, či ADCCP (Advanced Data Communications Control Procedure), který je standardem ANSI. PROTOKOLY LINKOVÉ VRSTVY

36 36 C. ASYNCHRONNÍ PŘENOS 4 CHYBÍ MU JAKÁKOLIV SYNCHRONIZACE 4 NEMÁ KONSTANTNÍ DÉLKU BITOVÉHO INTERVALU 4 ZAČÁTEK I KONEC BITOVÉHO INTERVALU MUSÍ BÝT EXPLICITNĚ VYZNAČEN 4 JE K TOMU POTŘEBA ALESPOŇ TŘÍHODNOTOVÁ LOGIKA 11 00 „oddělovače“ bitových intervalů

37 37 D. ISOCHRONNÍ PŘENOS ISOCHRONNÍ PROBÍHAJÍCÍ VE STEJNÉM ČASE, VHODNÉ (NUTNÉ) PRO MULTIMEDIÁLNÍ PŘENOSY OBRAZ, ZVUK. MŮŽE BÝT URČITÉ PŘENOSOVÉ ZPOŽDĚNÍ CCA 500 ms, ALE JE POŽADOVANÁ VYSOKÁ PRAVIDELNOST, PŘENOSOVÉ ZPOŽDĚNÍ JE KONSTANTNÍ. DŮSLEDKY ISOCHRONNOSTI – DATA MAJÍ ZARUČENO ZA JAK DLOUHO SE DOSTANOU KE SVÉMU CÍLI. PŘEDSTAVA – JSOU TO ASYNCHRONNÍ DATA VKLÁDANÁ DO SYNCHRONNÍHO PŘENOSOVÉHO MECHANISMU. PODSTATNÉ JE, ŽE MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI (ASYNCHRONNÍCH) DAT JSOU VŽDY CELISTVÉ NÁSOBKY PRÁZDNÝCH SLOTŮ INTERVALŮ. PŘÍKLADY – PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ JE (MŮŽE BÝT) ISOCHRONNÍ. ČASOVÝ MULTIPLEX TDM SI ZACHOVÁVÁ ISOCHRONNÍ CHARAKTER.

38 38 JE-LI POTŘEBA PŘENÉST URČITÝ OBJEM DATPROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÉHO PŘENOSOVÉHO KANÁLU, KTERÝ MÁ MENŠÍ ŠÍŘKU (TJ. NENÍ JE SCHOPEN PŘENÉST VŠECHNY NAJEDNOU), PAK JE NUTNÉ TATO DATA ROZDĚLIT NA MENŠÍ ČÁSTI, TY PŘENÉST POSTUPNĚ A PAK JE ZASE KOREKTNĚ „POSKLÁDAT ZPÁTKY“. PŘEDSTAVÍME-LI SI SOUVISLÝ DATOVÝ BLOK JAKO POSLOUPNOST BITŮ, BYTŮ ČI SLOV, PAK JE MOŽNÉ POUŽÍT A. LITTLE ENDIAN ZAČÍNAJÍ SE PŘENÁŠET MÉNĚ VÝZNAMNÉ BITY, BYTY ČI SLOVA (POUŽÍVAJÍ PROCESORY TYPU INTEL). B. BIG ENDIAN ZAČÍNAJÍ SE PŘENÁŠET NEJVÍCE VÝZNAMNÉ BITY, BYTY ČI SLOVA (POUŽÍVAJÍ PROCESORY TYPU MOTOROLA). DALŠÍ DRUHY PŘENOSU

39 39 SIMPLEX, DUPLEX, POLODUPLEX 4 TÝKÁ SE MOŽNOSTI PŘENOSU V OBOU SMĚRECH 4 (PLNĚ) DUPLEXNÍ PŘENOS: –JE MOŽNÝ V OBOU SMĚRECH, A TO SOUČASNĚ 4 POLODUPLEXNÍ PŘENOS: –JE MOŽNÝ V OBOU SMĚRECH, ALE NIKOLI SOUČASNĚ 4 SIMPLEXNÍ PŘENOS: –JE MOŽNÝ JEN V JEDNOM SMĚRU 4 VLASTNOSTI KONKRÉTNÍCH PŘENOSOVÝCH CEST MOHOU UMOŽŇOVAT JEN URČITÝ DRUH PŘENOSU (NAPŘ. OPTICKÉ SPOJE DOVOLUJÍ POUZE SIMPLEXNÍ PROVOZ)

40 40 SIMPLEX, DUPLEX, POLODUPLEX DALŠÍ VARIANTY SEMIDUPLEX (DUSIMPLEX) – KDYŽ JE PŘENOS KAŽDÝM Z OBOU SMĚRŮ REALIZOVÁN JINAK. NA JINÝCH FREKVENCÍCH, JINOU CESTOU, JINOU TECHNOLOGIÍ. PŘÍKLADY – JEDNOSMĚRNÉ SATELITNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TECHNOLOGIE DIRECT TV, ZPĚTNÝ KANÁL REALIZOVÁN POZEMNÍ CESTOU.

41 41 PŘÍKLADY SIMPLEXNÍHO PŘENOSU

42 42 ČTYŘSTAVOVÝ SIGNÁL S AMPLITUDOVÝM KÓDOVÁNÍM aaaaaaa RÚ D3 D1 D2 D4 PRVKY SIGNÁLU 01111011100001 D2D3D1D3D1D4D2 SLED BITŮ SLED DIBITŮ v m = 1/a [ Bd] v p = v m * log 2 4 [bitps]

43 43 CHYBOVOST JE VELIČINA, KTERÁ VYPOVÍDÁ O KVALITĚ PŘENOSU ČÍSLICOVÉHO SIGNÁLU. CHYBOVOST = POČET CHYBNĚ PŘIJATÝCH BITŮ (ZNAKŮ, BLOKŮ) CELKOVÝ POČET VYSLANÝCH BITŮ ( ZNAKŮ, BLOKŮ) BITOVÁ CHYBOVOST SE ČASTO OZNAČUJE ANGLICKOU ZKRATKOU BER ( BIT ERROR RATE).

44 44 PŘENOSOVÁ RYCHLOST DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU JE V P =9600 bit / s. ZA DOBU 1 MINUTY BYLO PŘIJATO 120 BITŮ CHYBNĚ. VYPOČTĚTE BITOVOU CHYBOVOST V MĚŘENÉM INTERVALU. ZA MINUTU BYLO VYSLÁNO CELKEM 60*9600 = 576000 BITŮ. CHYBOVOST JE TEDY BER = 120 / 576000 = 2,1 10 -4 PŘÍKLAD

45 45 LITERATURA SVOBODA, J. A KOLEKTIV : TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - DÍL 1-3 PUŽMANOVÁ, R. ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET INTERNET: http://www.earchiv.cz/

46 46 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 4 JAKÉ ZNÁTE DRUHY PŘENOSU 4 VYSVĚTLETE PRINCIP ARITMICKÉHO PŘENOSU 4 VYSVĚTLETE PRINCIP ASYNCHRONNÍHO PŘENOSU 4 VYSVĚTLETE PRINCIP SYNCHRONNÍHO PŘENOSU 4 JAKÉ ZNÁTE DALŠÍ DRUHY PŘENOSŮ 4 CO JE TO SIMPLEX, DUPLEX A POLODUPLEX 4 NAKRESLETE FYZIKÁLNÍ OBRAZ DIGITÁLNÍHO PŘENOSU A POPIŠTE ZÁKLADNÍ PŘENOSOVÉ VELIČINY 4 OBJASNĚTE POJMY PŘENOSOVÁ A MODULAČNÍ RYCHLOST


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ SIGNÁLY ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ TECHNIKY PŘENOSU DAT."

Podobné prezentace


Reklamy Google