Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ
Michaela Veselá odbor prevence kriminality

2 Cíle Rychlá reakce na aktuální vývoj T.Č. Zvyšování pocitu bezpečí
Komunitní plánování – navázání spolupráce v lokalitě Předcházení páchání TČ, omezování příležitostí k páchání TČ

3 Východiska programu Navazuje na zkušenosti KSP
Využívá vytvořenou síť systematicky vzdělávaných odborníků a síť odborných skupin Propojuje subjekty zabývající se prevencí kriminality Integruje Policii ČR do prevence kriminality na místní úrovni

4 Typy projektů Situační prevence – specifická opatření znesnadňující páchání TČ, zvyšující pravděpodobnost odhalení pachatele, snižující potenciální zisk z TČ Sociální prevence – aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele TČ Informování občanů – o způsobech ochrany před TČ – poradenství, přednášky, besedy, letáky, média

5 Úrovně typů projektů Primární – všichni občané (osvěta, info, volnočasové aktivity) Sekundární –rizikové skupiny, sociálně patologické jevy, příčiny kriminogenních situací Terciární – kriminálně narušení jedinci a prokriminální sociální prostředí

6 Realizace programu Červen - září
Policie ČR vytipuje riziková místa (lokalita, okres), ve spolupráci s obcí zašle na OŘ P ČR; OO P ČR na OŘ (do 10.7.) Soustředění vytipovaných lokalit na OŘ P ČR, odeslání na KS (do 30.7.) Při KS P ČR sestavení „žebříčku“ na základě analýz Výběrová komise (kraj) vybere doporučené obce podle klíče /rizikové (Stč. 4), pokračující, nerizikové/ (do 14.9.)

7 Možnosti obce + kraje KÚ jsou SK PČR informovány o rizikovosti okresů na svém území (do 30/6) KÚ mohou podávat návrhy na zařazení do OŘ (do 10/7). Obce kontaktují OO nebo OŘ a navrhují zařazení lokalit (do 10/7) Přihláška musí být odůvodněna + návrhy na řešení problémů + stanoviska manažera obce nebo KÚ Stanoviska manažerů obcí a KÚ přiložit k přihláškám (důležité pro výběrovou komisi na SK PČR) Manažer prevence kriminlity KÚ se účastní práce výběrové komise SK PČR

8 Realizace programu Říjen-leden
Příprava na řešení identifikovaných problémů v obcích Březen – prosinec Realizace programu

9 Hlavní rizikové ukazatele
Vývojové trendy nárůstu TČ a SPJ a aktuálnost problémů Zatíženost lokality kriminalitou a SPJ Doporučení manažera prevence kriminality KÚ a manažera prevence kriminality ve městě Úroveň připravenosti obce program realizovat

10 Pracovní skupina pro výběr lokalit v kraji
Složení: P ČR (koordinátor PK, analytik, další policisté jmenovaní ředitelem SK), VÚSC (manažer PK), OPK MV (konzultant – bez hlasovacího práva) Výběr: na základě „klíče“ dodaného OPK Výstup: seznam navržených lokalit ve třech kategoriích a) v rizikových okresech (pokračující i nové), b) v nerizikovývh okresech (pokračující) c) v nerizikových okresech (nové)

11 Koncepce PK založená na situační prevenci
Identifikace podmínek fyzického a sociálního prostředí, které poskytují příležitost pro kriminální jednání nebo je uspíší = preventivně účelné uspořádání sociálního prostředí (ztíží páchání deliktu, umožňuje stálý dohled = zvýšení pocitu bezpečí)

12 PRIMÁRNÍ PREVENCE Uspořádání prostředí – architektonické plánování, osvětlení, zámky, kontrola přístupu, označení majetku Střežení okolí (sousedství)- stálý dohled, občanské hlídky Všeobecné odstrašení – systém policejních hlídek, represe Veřejná osvěta – seznamování občanů se stavem kriminality, profesní výchova, výcvik Soukromé zabezpečení

13 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE Identifikace a predikce – raná i+p problémových jedinců Analýza oblastí ohrožených kriminalitou – řešení sousedských sporů, zaměření na oblasti s vysokou kriminalitou Odklon – v rámci společenství, v rámci trestní justice Prevence kriminality ve školách – práce s potenciálně problematickou mládeží

14 TERCIÁRNÍ PREVENCE Specifické odstrašení Zbavení právní způsobilosti
Rehabilitace a zacházení

15 Vybrané programy situační prevence
Cíle: omezování kriminogenních situací a zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele Výhody oproti sociální prevenci: jednodušší, levnější, rychlejší a účinnost je snáze ověřitelná SITUAČNÍ OPATŘENÍ SE NEZABÝVAJÍ PŘÍČINAMI – účinnost především u majetkové a pouliční kriminality

16 Vybrané programy situační prevence II.
S.O. jsou cílena na delikt spíš, než na pachatele Hlavní typy s.o.: Nutí pachatele ke zvýšení úsilí při páchání deliktu Zvyšují riziko dopadení pachatele Snižují potenciální zisk z T.Č. = nutná znalost místní situace

17 Na co pachatel myslí? Racionálně zvažuje – úroveň osvětlení, možnostech úkrytu, typy zámků a dveří, pravděpodobnost spatření sousedy Vytváření názorné představy o oblasti= kognitivní mapa (prognóza dění co se stane když) – zhodnotí rizika (tyto mentální operace snižují jeho strach a nejistotu)

18 Na co musíte myslet vy Analýza dat (všech dostupných) Mapa kriminality
Prevence prostřednictvím plánování a úpravy prostředí (územní příslušnost, přirozený dohled, image určité oblasti) Spolupráce s občany

19 Vyhodnocování programů
Stanovení indikátorů vzhledem k cíli Úspěšnost, úspěšnost, úspěšnost Skórování – bodování Vlastní systém hodnocení – BEZ MĚŘENÍ EFEKTIVITY JE VEŠKERÁ AKTIVITA ÚSPĚŠNÁ POUZE V DOMNĚNKÁCH a nelze zjistit, CO přesně způsobilo, že se něco neděje!

20 Příklad evaluace programů
Adekvátní důkaz o redukci kriminality 2b Kladný nález s problematickou validitou 1b Nulový efekt na frekvenci kriminality 0b Zvýšení kriminality –1b Indikátory: Pocit bezpečí občanů – hodnotí občan Tvrdá data – analýzy T.Č Vztah opatření ke konkrétním T.Č

21 Příklad evaluace programů
Určení úrovní efektivity: Efektivní opatření skóre 1,5 Méně efektivní opatření 1,00-1,5 Problematické opatření 0-1,00 Neefektivní opatření 0- méně

22 Účinnost některých opatření (Poyner)
Propagační kampaně Pochůzková policejní kampaň (chaty) 1,78 Publicita projektu prevence kr. 1,69 Besedy policie ve školách 1,00 Inzerce k používání bezpečn. opatření 0,71 Uspořádání prostředí Rozšíření uliček na tržištích 2,00 Bezpečnostní obrazovky v obchodech 1,50 Osvětlení 1,45 Architektonická úprava parků 0,75

23 Účinnost některých opatření ve vztahu ke konkrétním T.Č. (Poyner)
Krádeže vozidel Efektivní : úzavěry silnic+ změny v ulicích, zámky volantu+pák, zaměřený policejní dohled,pravidelně uklizená prostranství, zřízení oplocení Méně efektivní: posílení policejních hlídek, zlepšení osvětlení, občanské hlídky a hlídky ostražitosti, parkové úpravy

24 Souběžný efekt – „Přesun kriminality“
Teritoriální – někam jinam Časový – někdy jindy Taktika – použití nových prostředků ke spáchání téhož deliktu (dříve nezamčené dveře, teď rozbije okno) V objektu – zaměří se na staré lidi, matky s dětmi apod. místo majitelů obchodů Funkční přesun- jiný typ deliktu – z prosté na vloupáním, z krádeže na loupež

25 KORELACE Přesun – policejní aktivita
Vzrůst činnosti policie na určitém území o 10% = přesun až 30% majetkové kriminality mimo tuto oblast. Zatýkání mladistvých pachatelů v určité lokalitě vedlo ke zvýšení TĆ d+m v sousedních lokalitách Přesun – osvětlení V osvětlených lokalitách se sníží T.Č. ve večerních a nočních hodinách, ale zvýší se v týchž lokalitách přes den

26 Některé příklady sociálních opatření
AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ – ubytovny, dílny, programy pro ubytované, rekvalifikace DOMY NA PŮL CESTY KRIZOVÁ A PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ (např. oběti DN – zabezpečení bezpečného bydlení, komplexní sociálně právní a psychologická pomoc) STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A NEZAMĚSTNANOSTI (motivační aktivity pro dlouhodobě nezaměstnané, návazná terapeutická práce, resocializační programy) PROGRAMY MĚST A OBCÍ ZAMĚŘENÁ NA NĚKTERÝ SPJ (šikana)

27 AGENTURY PRO OBČANY – (poradenství a pomoc pro osoby v obtížné situaci, pro osoby vykonávající alternativní tresty – nácvik zvládání obtížných situací) PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ A TRESTNÉ ČINNOSTI (krizová pomoc, psychologické a právní poradenství) REALIZACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (mladiství odsouzení) SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ OBČANSKÁ PORADNA PROJEKTY DOPRAVNÍ VÝCHOVY – Bezpečná cesta do školy

28 REALIZACE VĚTŠÍCH SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ
Stacionář pro děti ohrožené SPJ - Praha 5 (SVP) Právo na každý den (náklady na 20 účastníků cca ,-) Získávání sociálních dovedností (Stč kraj – Barevný svět dětí)

29 Konzultant programu pro Stč kraj odbor prevence kriminality
Michaela Veselá Konzultant programu pro Stč kraj odbor prevence kriminality


Stáhnout ppt "Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google