Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ Michaela Veselá odbor prevence kriminality 974 832 784

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ Michaela Veselá odbor prevence kriminality 974 832 784"— Transkript prezentace:

1 Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ Michaela Veselá odbor prevence kriminality 974 832 784 dmk@mvcr.cz

2 Cíle Rychlá reakce na aktuální vývoj T.Č. Zvyšování pocitu bezpečí Komunitní plánování – navázání spolupráce v lokalitě Předcházení páchání TČ, omezování příležitostí k páchání TČ

3 Východiska programu Navazuje na zkušenosti KSP Využívá vytvořenou síť systematicky vzdělávaných odborníků a síť odborných skupin Propojuje subjekty zabývající se prevencí kriminality Integruje Policii ČR do prevence kriminality na místní úrovni

4 Typy projektů Situační prevence – specifická opatření znesnadňující páchání TČ, zvyšující pravděpodobnost odhalení pachatele, snižující potenciální zisk z TČ Sociální prevence – aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele TČ Informování občanů – o způsobech ochrany před TČ – poradenství, přednášky, besedy, letáky, média

5 Úrovně typů projektů Primární – všichni občané (osvěta, info, volnočasové aktivity) Sekundární –rizikové skupiny, sociálně patologické jevy, příčiny kriminogenních situací Terciární – kriminálně narušení jedinci a prokriminální sociální prostředí

6 Realizace programu Červen - září Policie ČR vytipuje riziková místa (lokalita, okres), ve spolupráci s obcí zašle na OŘ P ČR; OO P ČR na OŘ (do 10.7.) Soustředění vytipovaných lokalit na OŘ P ČR, odeslání na KS (do 30.7.) Při KS P ČR sestavení „žebříčku“ na základě analýz Výběrová komise (kraj) vybere doporučené obce podle klíče /rizikové (Stč. 4), pokračující, nerizikové/ (do 14.9.)

7 Možnosti obce + kraje KÚ jsou SK PČR informovány o rizikovosti okresů na svém území (do 30/6) KÚ mohou podávat návrhy na zařazení do OŘ (do 10/7). Obce kontaktují OO nebo OŘ a navrhují zařazení lokalit (do 10/7) Přihláška musí být odůvodněna + návrhy na řešení problémů + stanoviska manažera obce nebo KÚ Stanoviska manažerů obcí a KÚ přiložit k přihláškám (důležité pro výběrovou komisi na SK PČR) Manažer prevence kriminlity KÚ se účastní práce výběrové komise SK PČR

8 Říjen-leden Příprava na řešení identifikovaných problémů v obcích Březen – prosinec Realizace programu

9 Hlavní rizikové ukazatele Vývojové trendy nárůstu TČ a SPJ a aktuálnost problémů Zatíženost lokality kriminalitou a SPJ Doporučení manažera prevence kriminality KÚ a manažera prevence kriminality ve městě Úroveň připravenosti obce program realizovat

10 Pracovní skupina pro výběr lokalit v kraji Složení: P ČR (koordinátor PK, analytik, další policisté jmenovaní ředitelem SK), VÚSC (manažer PK), OPK MV (konzultant – bez hlasovacího práva) Výběr: na základě „klíče“ dodaného OPK Výstup: seznam navržených lokalit ve třech kategoriích a) v rizikových okresech (pokračující i nové), b) v nerizikovývh okresech (pokračující) c) v nerizikových okresech (nové)

11 Koncepce PK založená na situační prevenci Identifikace podmínek fyzického a sociálního prostředí, které poskytují příležitost pro kriminální jednání nebo je uspíší = preventivně účelné uspořádání sociálního prostředí (ztíží páchání deliktu, umožňuje stálý dohled = zvýšení pocitu bezpečí)

12 PRIMÁRNÍ PREVENCE Uspořádání prostředí – architektonické plánování, osvětlení, zámky, kontrola přístupu, označení majetku Střežení okolí (sousedství)- stálý dohled, občanské hlídky Všeobecné odstrašení – systém policejních hlídek, represe Veřejná osvěta – seznamování občanů se stavem kriminality, profesní výchova, výcvik Soukromé zabezpečení

13 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE Identifikace a predikce – raná i+p problémových jedinců Analýza oblastí ohrožených kriminalitou – řešení sousedských sporů, zaměření na oblasti s vysokou kriminalitou Odklon – v rámci společenství, v rámci trestní justice Prevence kriminality ve školách – práce s potenciálně problematickou mládeží

14 TERCIÁRNÍ PREVENCE Specifické odstrašení Zbavení právní způsobilosti Rehabilitace a zacházení

15 Vybrané programy situační prevence Cíle: omezování kriminogenních situací a zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele Výhody oproti sociální prevenci: jednodušší, levnější, rychlejší a účinnost je snáze ověřitelná SITUAČNÍ OPATŘENÍ SE NEZABÝVAJÍ PŘÍČINAMI – účinnost především u majetkové a pouliční kriminality

16 Vybrané programy situační prevence II. S.O. jsou cílena na delikt spíš, než na pachatele Hlavní typy s.o.: 1)Nutí pachatele ke zvýšení úsilí při páchání deliktu 2)Zvyšují riziko dopadení pachatele 3)Snižují potenciální zisk z T.Č. = nutná znalost místní situace

17 Na co pachatel myslí? Racionálně zvažuje – úroveň osvětlení, možnostech úkrytu, typy zámků a dveří, pravděpodobnost spatření sousedy Vytváření názorné představy o oblasti= kognitivní mapa (prognóza dění co se stane když) – zhodnotí rizika (tyto mentální operace snižují jeho strach a nejistotu)

18 Na co musíte myslet vy Analýza dat (všech dostupných) Mapa kriminality Prevence prostřednictvím plánování a úpravy prostředí (územní příslušnost, přirozený dohled, image určité oblasti) Spolupráce s občany

19 Vyhodnocování programů Stanovení indikátorů vzhledem k cíli Úspěšnost, úspěšnost, úspěšnost Skórování – bodování Vlastní systém hodnocení – BEZ MĚŘENÍ EFEKTIVITY JE VEŠKERÁ AKTIVITA ÚSPĚŠNÁ POUZE V DOMNĚNKÁCH a nelze zjistit, CO přesně způsobilo, že se něco neděje!

20 Příklad evaluace programů Adekvátní důkaz o redukci kriminality 2b Kladný nález s problematickou validitou 1b Nulový efekt na frekvenci kriminality 0b Zvýšení kriminality –1b Indikátory: a)Pocit bezpečí občanů – hodnotí občan b)Tvrdá data – analýzy T.Č c)Vztah opatření ke konkrétním T.Č

21 Příklad evaluace programů Určení úrovní efektivity: 1)Efektivní opatření skóre 1,5 2)Méně efektivní opatření 1,00-1,5 3)Problematické opatření 0-1,00 4)Neefektivní opatření 0- méně

22 Účinnost některých opatření (Poyner) Propagační kampaně Pochůzková policejní kampaň (chaty) 1,78 Publicita projektu prevence kr. 1,69 Besedy policie ve školách 1,00 Inzerce k používání bezpečn. opatření 0,71 Uspořádání prostředí Rozšíření uliček na tržištích 2,00 Bezpečnostní obrazovky v obchodech 1,50 Osvětlení 1,45 Architektonická úprava parků 0,75

23 Účinnost některých opatření ve vztahu ke konkrétním T.Č. (Poyner) Krádeže vozidel Efektivní : úzavěry silnic+ změny v ulicích, zámky volantu+pák, zaměřený policejní dohled,pravidelně uklizená prostranství, zřízení oplocení Méně efektivní: posílení policejních hlídek, zlepšení osvětlení, občanské hlídky a hlídky ostražitosti, parkové úpravy

24 Souběžný efekt – „Přesun kriminality“ Teritoriální – někam jinam Časový – někdy jindy Taktika – použití nových prostředků ke spáchání téhož deliktu (dříve nezamčené dveře, teď rozbije okno) V objektu – zaměří se na staré lidi, matky s dětmi apod. místo majitelů obchodů Funkční přesun- jiný typ deliktu – z prosté na vloupáním, z krádeže na loupež

25 KORELACE Přesun – policejní aktivita Vzrůst činnosti policie na určitém území o 10% = přesun až 30% majetkové kriminality mimo tuto oblast. Zatýkání mladistvých pachatelů v určité lokalitě vedlo ke zvýšení TĆ d+m v sousedních lokalitách Přesun – osvětlení V osvětlených lokalitách se sníží T.Č. ve večerních a nočních hodinách, ale zvýší se v týchž lokalitách přes den

26 Některé příklady sociálních opatření AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ – ubytovny, dílny, programy pro ubytované, rekvalifikace DOMY NA PŮL CESTY KRIZOVÁ A PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ (např. oběti DN – zabezpečení bezpečného bydlení, komplexní sociálně právní a psychologická pomoc) STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A NEZAMĚSTNANOSTI (motivační aktivity pro dlouhodobě nezaměstnané, návazná terapeutická práce, resocializační programy) PROGRAMY MĚST A OBCÍ ZAMĚŘENÁ NA NĚKTERÝ SPJ (šikana)

27 AGENTURY PRO OBČANY – (poradenství a pomoc pro osoby v obtížné situaci, pro osoby vykonávající alternativní tresty – nácvik zvládání obtížných situací) PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ A TRESTNÉ ČINNOSTI (krizová pomoc, psychologické a právní poradenství) REALIZACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (mladiství odsouzení) SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ OBČANSKÁ PORADNA PROJEKTY DOPRAVNÍ VÝCHOVY – Bezpečná cesta do školy

28 REALIZACE VĚTŠÍCH SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ Stacionář pro děti ohrožené SPJ - Praha 5 (SVP) Právo na každý den (náklady na 20 účastníků cca 30 000,-) Získávání sociálních dovedností (Stč kraj – Barevný svět dětí)

29 Michaela Veselá Konzultant programu pro Stč kraj odbor prevence kriminality 974 832 784 dmk@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ Michaela Veselá odbor prevence kriminality 974 832 784"

Podobné prezentace


Reklamy Google