Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Největší náboženský podvod O tom, že církev nestála vždy na Boží straně. Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Největší náboženský podvod O tom, že církev nestála vždy na Boží straně. Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Největší náboženský podvod O tom, že církev nestála vždy na Boží straně. Jozef Bajusz

3 „Zjevení, které Bůh dal… co se má brzo stát… Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko “ Zj 1,1-4 n číst n vyslechnout n zachovávat

4 Co budu dělat? n 5 % lidí myslí n 15 % lidí si myslí, že myslí n 80 % lidí nechává za sebe myslet jiné

5 Zj 13,4 Zj 13,12 Zj 13,15.16 Zj 14,7 Zj 14,8 Zj 14,9.10 Ďábel Bůh Klekat = uctívat, uznávat všichni nutí hrozí vyzývá informuje varuje

6 Kdo je ta šelma? Co je její znamení? n„n„n„n„Tu jsem viděl jak se z moře vynořila dravá šelma… A drak jí dal svou sílu trůn i velikou moc...“ Zj 13,2 n„n„n„n„A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan...“ Zj 12,9 V pozadí je ďábel!

7 n„n„n„n„Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma … Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví.“ Zjev 13,1.2 n„n„n„n„Viděl jsem v nočním vidění… z moře vystoupila čtyři veliká zvířata… První bylo jako lev,… druhé se podobalo medvědu,…další bylo jako levhart,… čtvrté zvíře strašné…“ Dan 7,2-7 Kniha Zjevení v Novém zákoně a kniha Daniel ve Starém zákoně se doplňují.

8 „Daniel řekl: ’Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře. A z toho moře vystoupila čtyři velká zvířata, odlišná jedno od druhého.‘ “ Daniel 7,2.3

9 „Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.“ Daniel 7,17 Daniel 7. a 2. kapitola se doplňují.

10 „První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.“ Daniel 7,4 1. Babylón - „ozdoba všech království“ 605 - 539 př.Kr.

11 „Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: ’Vstaň a hojně se nažer masa!‘ “ Daniel 7,5 2. Médo-Persie - 539 - 331 př.Kr. tři žebra = Libye, Egypt,Babylón

12 „Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.“ Daniel 7,6 3. Řecko 331 - 168 př.Kr. křídla = rychlost čtyři hlavy = čtyři generálové

13 „Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.“ Daniel 7,7 4. Řím 167 př.Kr - 476 po Kr. Železná monarchie

14 „Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.“ Daniel 7,7 5.Rozpad říše na deset království stejný postup u Dan 2 kp. „A deset rohů - z toho království povstane deset králů. Daniel 7,24

15 „A deset rohů - z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.“ Daniel 7,24 6. Ještě další „Malý roh“… jiný, rozdílný „Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh - tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.“ Daniel 7,8

16 vyhlasme pátrání = znaky malého rohu Charakteristika - identifikace

17 „Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh Daniel 7,8 „A deset rohů - z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.“ Daniel 7,24 „..., který vyrostl…a jevil se větší než ostatní.“ Daniel 7,20 Daniel 7,20 1. Vznikne na troskách starého Říma 2. Vznikne po roce 476 po Kr. 3. Jiný, liší se, je větší než ostatní

18 n 4. Tři krále sesadí = Herulové n Vandalové n Vých. Gotové „A deset rohů - z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.“ Daniel 7,24 „Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh - tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.“ Daniel 7,8

19 „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ Daniel 7,25 5. Mluví rouhavě - troufale „Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh - tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.“ Daniel 7,8

20 n 3. Rouhá se Bohu (v. 5) Lidé se dopouštějí rouhání proti Bohu: a) Jan 10,33 - když si činí nárok na Božské přednosti a privilegia. b) Luk 5,21 - když tvrdí, že odpouštějí hříchy. n 5. Mluvit rouhavě =

21 n 6. Oči lidské = inteligence n vidí do všeho, kontroluje „Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh - tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.“ Daniel 7,8

22 n 7. Pronásledování věrných následovníků Boha n = n = svaté války „Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je.“ Dan 7,21 „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ Daniel 7,25

23 n 8. Změna Božího zákona n doba = n doba = čas (bohoslužby) „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ Daniel 7,25

24 n 9. Doba absolutní moci. n Doba trvání: „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ Daniel 7,25

25 „… a měla moc po čtyřicet dva měsíce.“ Zjevení 13,5 Prorocké počítání času: den=rok (Ezechiel 4,6) „… kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.“ Zjevení 12,14 „… aby tam oni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.“ Zjevení 12,6 „Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ Daniel 7,25

26 Doba absolutní moci 1260 let 538 1798

27 CHARAKTERISTIKA „MALÉHO ROHU“ (I) 1. MÍSTO: mezi 10 rohy - v Evropě 2. ÚDOBÍ PŮSOBENÍ: po deseti rozích, po roce 476 po Kr. 3. VLASTNOSTI: deset rohů představovalo vojenské a politické síly. „Malý roh“ je jiného charakteru. Je větší. 4. JEHO POČÁTKY A DŮSLEDKY JEHO PŮSOBENÍ: tři z deseti rohů „malý roh“ vyvrátil.

28 5. JAK SE CHOVÁ K BOHU: Mluví rouhavě. 6. CHOVÁNÍ VŮČI BOŽÍMU LIDU: Pronásleduje Boží lid a bojuje proti němu. 7. VZTAH K BOŽÍMU ZÁKONU: Snaží se změnit zákony. 8. DOBA JEHO PANOVÁNÍ: 1260 prorockých dnů = 1260 doslovných let 538 - 1798 po Kr. = 1260 let

29 Je to jen minulost? Týká se to i mně? „A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc…“ Zjev13,3.4

30 Zj 13,4 Zj 13,12 Zj 13,15.16 Zj 14,7 Zj 14,8 Zj 14,9.10 Ďábel Bůh Klekat = uctívat,uznávat všichni nutí hrozí vyzývá informuje varuje

31 „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávali Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjevení 14,12 Na kterou stranu se postavíš Ty?? Co je znamení šelmy? Co je znamení Boží?

32 „Dále rádi zachováváme ta nejstarší ustanovení církevní, jako svěcení neděle apod., která jsou vynalezena kvůli dobrému pořádku a pokoji.“ Augsburské vyznání článek 15 Boží zákon nebo lidská tradice? „Všechny věci, které bylo povinné činit v sobotu, jsme přeložili na den Páně, neboť tento den jest ctihodnější než židovská sobota.“ Eusebius. 4.století, kom. 92.žalmu

33 Kde je rozdíl mezi pravdou a klamem? Koho chceš poslouchat?

34 n„n„n„n„…jako by den Páně měl už nastat. …protože nenastane,, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nad všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha…“ 2 Tes 2,2-4 Bible toto odpadnutí předpovídá:

35 „Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte,…“ Skut 20,29-31 1. Tlak z venku 2. Rozklad uvnitř

36 „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřijde k Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6 Chci stát na straně Ježíše Krista

37 n Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Zjev 15,2

38 n „Zde jsem a nemohu jinak. Ať mi Bůh pomáhá.“

39 Skutečná pravda o smrti Skutečná pravda o smrti Co se děje pět minut po smrti ? Další přednáška je na téma:

40 Monsignore Luis Segur říká: „Byla to katolická církev, která… přenesla tento odpočinek na neděli… Tím, že protestanté zachovávají neděli, vzdávají navzdory svému vlastnímu přesvědčení hold autoritě katolické církve.“ Plain Talk about Protestantism of Today, str. 213


Stáhnout ppt "Největší náboženský podvod O tom, že církev nestála vždy na Boží straně. Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google