Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení výroby Ivan Gros Výrobní proces: Souhrn technologických a logistických operací jejichž realizace je nezbytná pro výrobu výrobku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení výroby Ivan Gros Výrobní proces: Souhrn technologických a logistických operací jejichž realizace je nezbytná pro výrobu výrobku."— Transkript prezentace:

1 Řízení výroby Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 Výrobní proces: Souhrn technologických a logistických operací jejichž realizace je nezbytná pro výrobu výrobku v požadovaném množství, kvalitě, stanoveném termínu a požadovaných nákladech Výrobce finálních výrobků Dodavatelé výrobků a služeb Konečný zákazník Řízení výroby - pojetí

3 technologické: Výrobní proces – příklady operací logistické: filtrace, soustružení, lisování, obrábění, pasterace nápojů, kvašení, sušení, mletí… doprava mezi operacemi, skladování polotovarů, balení, kompletace objednávek, … Výrobní proces – dekompozice Výrobní proces Výrobní stupně Výrobní operace Technologické operace Logistické operace

4 Výrobní stupeň 1 Sklad výrobků Sklad surovin Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň k … Kontrola jakosti Výrobní proces Výrobní proces – vymezení rámce Výrobní proces začíná vstupem surovin, dílů, komponent do první výrobní operace a končí předáním výrobku po technické kontrole na sklad hotových výrobků

5 Výrobní stupeň 1 Sklad výrobků Sklad surovin Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň k … Kontrola jakosti Výrobní proces Výrobní proces – vymezení rámce V případech, kdy je skladování suroviny součástí technologického procesu – homogenizace suroviny začíná výroba uložením surovin na sklad Výrobní stupeň 1 Sklad výrobků Sklad surovin Výrobní stupeň 2 Výrobní stupeň k … Kontrola jakosti Výrobní proces V případech, kdy je skladování výrobků součástí technologického procesu – homogenizace výrobku, zraní, poslední operace – zahrnuje se sklade mezi výrobní stupně

6 kontinuální po dávkách (diskontinuální) Hmotné toky ve výrobním procesu kusová sériová hromadná Výrobní proces – klasifikace Podle organizace hmotných toků: Podle charakteru technologického procesu: mechanicko-technologický Technologický proces chemicko-technologický biochemický energetický

7 Výrobní dávka: Množství výrobku postupujícího najednou výrobními operacemi Výrobní série (kampaň, šňůra…) : Počet (množství) výrobních dávek výrobku vyráběného nepřetržitě za sebou - výrobní série může být jedna nebo několik dávek V sériových a diskontinuálních výrobách postupuje výrobní proces po diskrétních množstvích, výrobních dávkách

8 Podle velikosti dávek a podle toho, zda se jejich velikost v průběhu výrobního procesu mění odlišujeme Postupný způsob organizace výroby Smíšený způsob organizace výroby Souběžný způsob organizace výroby Velikost dávky q = 1, po skončení i-té operace na j-tém výrobku přechází na j+1. operaci…. Velikost dávky q > 1, po skončení i-té operace na q výrobcích přechází celá dávka na j+1. operaci…. Velikost dávky q se pružně mění z operace na operaci

9 Postupný způsob organizace výroby Operace 1 Operace 2 Operace 3 Operace 4 t c =  t i = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 t c délka výrobního cyklu tsts t s sled dávek t i trvání operací q velikost dávky Nejkratší délka výrobního cyklu Nízké časové využití operací Sled dávek je dán trváním nejdelší operace t s =t i,max =t 2 t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 q=1

10 Souběžný způsob organizace výroby Operace 1 Operace 2 Operace 3 Operace 4 tsts q>1 t s = q. t i,max Délka výrobního cyklu dávky úměrná její velikosti Prostoje operací delší, lze je využít pro jiné výrobky Sled dávek je dán trváním nejdelší operace. velikost dávky t c =q  t i …

11 Smíšený způsob organizace výroby Operace 1 Operace 2 Operace 3 Operace 4 q 1 =2 q 2 =2 q 3 =4 q 4 =4 Výrobní cyklus liché várky Výrobní cyklus sudé várky Odlišné délky výrobního cyklu lichých a sudých dávek Kompromis mezi předcházejícími organizacemi – výrobní cykly kratší, zlepšení časového využití zařízení

12 Velikost výrobní dávky v diskontinuálních, seriových výrobách Délka výrobního cyklu Velikost výrobní dávky Stav zásob polotovarů Využití výrobního zařízení Výrobní náklady Termín vyřízení objednávky Pružnost služebÚplnost služeb Úroveň služeb Podíl na trhu Náklady na distribuci Náklady na objednávky Zisk Tržby

13 Velikost dávky q a délka výrobního cyklu t c T délka plánovacího období D očekávaná poptávka Počet dávek D/q Délka výrobního cyklu t c = T.q /D tctc q Velikost dávky Q a využití výrobního zařízení F využitelný časový fond v plánovacím období t z časové ztráty (seřízení linky, čistění….) Doba výrobní činnosti f = F – D. t z / q Časové využití linky f / F f/F q

14 Velikost dávky q a zásoba polotovarů Z c výrobní náklady polotovaru X stav zásob v naturálních jednotkách Průměrná zásoba x = q.T.c / 2 Z q T q/2 X Využití výrobního zařízení a délka výrobního cyklu tctc 100 f / F q1q1 q2q2 q3q3 t c = T.q /D q = t c. D / T f = F – D. t z / q f = F – T. t z / t c

15 Pravidlo 6W WHERE? Kde vyrábět? Lokalizace v místě WHAT? Co vyrábět? Lokalizace předmětu výroby WHO? Kdo vyrábí? Lokalizace výrobních prostředků WHEN? Kdy vyrábět? Lokalizace v čase WHICH METHOD? Jak vyrábět? Volba technologie, pracovních postupů WHY? Proč vyrábět? Problémy řízení výroby:

16 Plánování výroby KrokVýstupCíl, obsahPožadavky na informace 1Plán distribuce DRP Kolik, kam, kdy a v jaké kvalitě, v jakém balení dodat Potvrzené objednávky Předpovědi poptávky 2Plán výroby MPS Kolik, kdy, kde a v jaké kvalitě vyrobit Stav zásob výrobků v distribučním řetězci Termíny vyřízení objednávek 3Plán zásobování MRP Kolik, kdy, kde a v jaké kvalitě nakoupit Normy spotřeby, kusovníky, stav zásob polotovarů, surovin 4Plán kapacit CRP Bilance, hrubé rozvrhování kapacit Kapacitní normy Průběžné doby výroby Výrobní postupy Plán oprav

17 KrokVýstupObsahPožadavky na informace 2.1Plán výroby MPS Rámcový plán výroby Roční časový horizont Podniková úroveň Plán distribuce DRP Stav zásob hotových výrobků 2.2 Prováděcí plán Rozpis výrobních úkolů v čase, místě Časový horizont 1–3 měsíce Úroveň závody, dílny… Roční plán výroby Termíny plnění objednávek Kapacitní normy Průběžné doby výroby Výrobní postupy Plán oprav 2.3 Operativní řízení výroby Zpracování výrobních příkazů na dekády, týdny,pracoviště, výrobní linky, stroje, pracovníci Aktuální stav plnění plánu VÝROBA Údaje o skutečném průběhu výroby, stav plnění zakázek 2.4Nové operativní příkazy Návrh změn rozpisu plánu, výběr optimální varianty Plánování výroby

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dopředné plánování - cíl: každou operaci ukončit co nejdříve Harmonogram průběhu realizace objednávek Podmínka: výrobní proces lze přerušit Termíny vyřízení objednávek operace 1 operace 2 operace 3 operace 4 t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 dávka 1 dávka 2 dávka 3

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zpětné plánování – východiskem jsou termíny vyřízení objednávek Harmonogram průběhu realizace objednávek Nerealizovatelné! operace 1 operace 2 operace 3 operace 4 Termíny vyřízení objednávek

20 Zpětné plánování – východiskem jsou termíny vyřízení objednávek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Harmonogram průběhu realizace objednávek operace 1 operace 2 operace 3 operace 4 Termíny vyřízení objednávek

21 Optimální pořadí Výroba výrobků je sledem výrobních operací, výrobních stupňů Každý výrobek může vyžadovat jiné operace, jiný sled operací Několik výrobků se vyrábí na jedné lince Trvání stejných operací u různých výrobků může být odlišné Problém plánování: Jak řadit výrobky na jednotlivé operace, kdy a v jakém sledu v čase Kritérium optima: Minimalizace časových prostojů u operací Výroba plánovaných výrobků v nejkratším možném čase Minimalizace výrobních nákladů

22 Optimální pořadí Formulace problému Máme vyrobit i = 1, 2, …m výrobků, pro jejichž realizaci je třeba uskutečnit j = 1, 2, …n operací Známe trvání j-té operace na i-tém výrobku t ij Základní časové údaje pro plánování: Operace 1. Operace 2. Operace i. Operace i+1. Zahájení i- té operace na k-tém výrobku s kj Prostoj i-té operace mezi výrobky k a k+1, d kj Čekání k. výrobku na i-té operaci na zahájení i+1. operace w kj Trvání i-té operace na k-tém výrobku t kj Trvání i-té operace na k+1. výrobku t k+1,j Trvání i+1. operace na k. výrobku t k,j+1

23 Optimální pořadí Jednoduché modely - Jonsonův algoritmus Předpoklady: Pořadí operací na všech výrobcích musí být stejné Zahájení operace je možné až po ukončení operace předcházející V jakémkoliv čase a na jakémkoliv stupni zpracování je možno pracovat jen na jednom výrobku Žádnou operaci nelze přerušovat Známe trvání operací t ij Existuje jen jeden výrobek téhož typu

24 Cílem je najít takové řazení m výrobků, aby celková doba na jejich výrobu T byla co nejkratší Postup: Najdeme Je-li to pro j = 1 (první operace) Bude vyráběn výrobek i jako první v pořadí Je-li to pro j = 2 (druhá operace) Bude vyráběn výrobek i jako poslední v pořadí 1. krok: 2. krok: Vyloučímea přejdeme ke kroku 1 Bude další výrobek zařazen za v předchozím kroku už zařazený vlevo Bude další výrobek zařazen před v předchozím kroku už zařazený vpravo Pokud je více stejných trvání, má řešení více variant Postup pro dvě navazující operace n = 2

25 Operace Výrobek / trvání operace hodin abcd 1.5421,5 2.2,53,523 123456789101112131415 Ilustrace V tabulce jsou trvání dvou operací v hodinách na čtyřech výrobcích a, b, c a d, které je třeba vyrobit co nejdříve Nejkratší trvání má operace 1. u výrobku d, 1,5 hod. První bude do plánu zařazen výrobek d Vyloučíme 1,5. Další nejkratší operace jsou operace 1. a 2. u výrobku c 2 hod., zařadíme výrobek c za d. Protože je 2. operace obsazena, musí být odloženo její provedení u výrobku c odloženo o hodinu. Vyloučíme 2 z tabulky. Další nejkratší operace jsou operace 2. u výrobku a 2,5 hod., zařadíme výrobek a jako poslední. Třetím v pořadí tedy bude výrobek b. Celková průběžná doba výroby čtyřech výrobků bude 15 hod. Zařízení u operace 2. má 4 hodiny prostojů

26 Další požadavek: buď maximální délka druhé operace musí být menší nebo rovná minimální délce první operace, tedy max t i2 <= min t i1, nebo maximální délka druhé operace musí být menší nebo rovná minimální délce třetí operace, tedy max t i2 <= min t i3, nebo platí obě podmínky Postup: Snížíme počet operací na dvě tak, že u nové první operace budou tvořit trvání operací součty t i1 + t i2 a u nové druhé operace budou tvořit trvání operací součty t i2 + t i3 1. krok: 2. krok: Postup pro tři navazující operace n = 3 Použijeme standardní Jonsonův algoritmus pro dvě operace Nelze zaručit, že prostoje na operacích budou nulové!

27 Ilustrace V tabulce jsou trvání tří operací v hodinách na čtyřech výrobcích a, b, c a d, které je třeba vyrobit co nejdříve min t ij = t cI = 4 výrobek c bude první v pořadí ! Vyloučíme t cI = 4 z tabulky Operace Výrobek / trvání operace hodin Operace Výrobek / trvání operace hodin abcdabcd 1.5421,5I =1.+ 2.7,5 44,5 2.2,53,523II = 2.+ 3.6,58,55,57,5 3.453,54,5 Vytvoříme operace I a II, součty časů pro jednotlivé výrobky jsou v tabulce 123456789101112131415161718192021 min t ij = t dI = 4,5 výrobek d bude druhý v pořadí ! Vyloučíme t dI = 4,5 z tabulky min t ij = t aII = 6,5 výrobek a bude poslední v pořadí ! Tedy výrobek b bude třetí! min t ij = t cII = 5,5 výrobek c už zařazen! Vyloučíme t cII = 5,5 z tabulky Celková průběžná doba výroby čtyřech výrobků bude 21 hod. Zařízení u operace 2. má 4 hodiny prostojů

28 pro i = 1, 2, … m a k = 1, 2, … m pro j = 2, 3, … m a k = 2, 3 … m x i,j = 0, 1 i číslo výrobku, j pořadí jeho výroby Model pro stanovení pořadí pro k operací x i,j = 1 výrobek i bude vyráběn jako j-tý v pořadí x i,j = 0 výrobek i nebude vyráběn jako j-tý v pořadí


Stáhnout ppt "Řízení výroby Ivan Gros Výrobní proces: Souhrn technologických a logistických operací jejichž realizace je nezbytná pro výrobu výrobku."

Podobné prezentace


Reklamy Google