Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví organické chemie Pavla Balínová. Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol) systematické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví organické chemie Pavla Balínová. Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol) systematické."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví organické chemie Pavla Balínová

2 Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol) systematické (název skeletu + funkční skupiny formou předpon a zakončení - hierarchie, lokanty, stereodeskriptory - cis,trans, R, S) semisystematické – přírodní sloučeniny

3 Vaznost některých prvků v organických sloučeninách C – vždy čtyřvazný N – trojvazný O – dvojvazný S – dvojvazná H – jednovazný Halogeny – jednovazné Typy vazeb 1)jednoduché (-an) – nasycené uhlovodíky 2)dvojné (-en) nebo trojné (-yn) – nenasycené 3)konjugované (arom. charakter) - areny

4 Pravidla organického názvosloví Výběr hlavního řetězce: 1. max. počet substituentů odpovídajících hlavní skupině 2. max. počet násobných vazeb (dvojných, trojných) 3. max. délka řetězce 4. nejnižší lokanty pro hlavní skupiny 5. nejnižší lokanty pro násobné vazby 6. nejnižší lokanty pro dvojné vazby 7. nejnižší lokanty pro substituenty Skupina s nejvyšší prioritou má nejnižší možné číslo a v názvu je vyjádřena zakončením, zbylé funkční skupiny se řadí abecedně pomocí předpon.

5 Funkční skupiny I char. skupinapředponazakončenítyp sloučenin -COOHkarboxy--ová kyselinakarboxylové kyseliny -SO 3 Hsulfo--sulfonová kyselinasulfonové kyseliny -COORalkoxykarbon yl- alkyl…-karboxylát alkyl…-oát estery karbox. kyselin -COXhalogenformyl - halogenid kyseliny …-ové -oyl halogenid acylhalogenidy -CONH 2 karbamoyl--amid, -karboxamidamidy -CNkyano--nitril, -karbonitrilnitrily -CHOoxo-, formyl--al, -karbaldehydaldehydy -CO-oxo--onketony

6 Funkční skupiny II - pokračování char. skupinapředponazakončenítyp sloučenin -OHhydroxy--olalkoholy -SHmerkapto--thiolthioly -NH 2, -NR 2 amino--aminaminy -OOHhydroxyperoxy-peroxidy -ORalkyloxy-, alkoxyethery -SRalkylthio-thioethery, sulfidy -NO 2 nitro-nitrosloučeniny -Xhalogen-alkylhalogenidy -N=N-azosloučeniny

7 Alifatické (acyklické) uhlovodíky ALKANY C n H 2n+2 -koncovka: -an -název zbytku: alkyl (R-) ALKENY C n H 2n - koncovka: –en, pokud jsou dvě dvojné vazby: -dien Př. ethen, propen - zbytky: ethenyl (vinyl) CH 2 =CH-, ethylen –CH 2 -CH 2 -, 2-propenyl (allyl) - izomerie cis a trans: Z-but-2-en (cis) a E-but-2-en (trans) ALKYNY C n H 2n-2 - koncovka: –yn - ethyn (acetylen), propyn (methylacetylen), butyn, … - zbytky: - ethynyl

8 Cyklické uhlovodíky Alicyklické CYKLOALKANY cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan, cyklohexan, … CYKLOALKENY cyklobuten, cyklopenten, cyklopentadien, …

9 Cyklické uhlovodíky Aromatické Konjugovaný cyklický systém s 4n + 2π elektrony Areny: Benzen Naftalen Anthracen Fenanthren

10 Aromatické uhlovodíky - pokračování Aryly = zbytky Fenyl Benzyl 1-naftyl Deriváty arom. uhlovodíků: Př. styren, toluen, xylen (o-, m-, p-)

11 Heterocyklické sloučeniny pyrol thiofen pyran pyridin pyrimidin furan purin

12 DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ -obsahují kromě C a H také další prvky (O, S, N, halogeny) -hlavní funkční skupina určuje typ derivátu (přípona) HALOGENDERIVÁTY R-X Chlormethan DichlormethanCH 2 Cl 2 Trichlormethan (chloroform) CHCl 3 Tetrachlormethan CCl 4 Chlorethen (vinylchlorid)H 2 C=CHCl

13 ALKOHOLY R-OH (R = alkyl) přípona: -ol (methanol) nebo alkyl + alkohol (methylalkohol) dvojsytné alkoholy – přípona: -diol (ethan-1,2-diol, ethylenglykol) primární, sekundární, terciární alkoholy FENOLY Ar-OH (Ar = aryl) triviální názvy: pyrokatechol, resorcinol, hydrochinon THIOLY (merkaptany) R-SH (R = alkyl nebo aryl) přípona: -thiol (methanthiol) / dithiol předpona: sulfanyl- (jestliže –SH není hlavní skupinou)

14 ETHERY R 1 -O-R 2 (R = alkyl nebo aryl) přípona: -ether ethyl(methyl)ether CH 3 -CH 2 -O-CH 3 předpona: alkoxy- (methoxyethan) SULFIDY R 1 -S-R 2 (R = alkyl nebo aryl) přípona: -sulfid ethyl(methyl)sulfid

15 ALDEHYDY R-CHO (R = H, alkyl nebo aryl) přípona: -al (ethanal) nebo kmen latinského názvu karboxylové kyseliny + aldehyd (formaldehyd) KETONY R 1 -CO-R 2 (R = alkyl nebo aryl) přípona: -on (propanon) nebo alkylketon (dimethylketon) triviální názvy: aceton Chinony = diketony odvozené od arenů přípona: -chinon (benzen-1,4-chinon)

16 AMINY - odvozeny od amoniaku náhradou vodíku(ů) alkylem/arylem a) primární R-NH 2 alkylamin (methylamin) uhlovodík + amin (methanamin) b) sekundární R 1 -NH-R 2 alkyl 1 (alkyl 2 )amin ethyl(methyl)amin c) terciární R 1 -NR 2 -R 3 alkyl 1 (alkyl 2 )alkyl 3 amin d) kvartérní amoniové báze: 4 alkyly-N +

17 NITROSLOUČENINY R-NO 2 předpona: nitro- (nitrobenzen) SULFONOVÉ KYSELINY R-SO 3 H uhlovodíksulfonová kys. (benzensulfonová kys.) KARBOXYLOVÉ KYSELINY R-COOH přípona: -ová / -diová kyselina Triviální názvy + latinské názvy!!! nasycené / nenasycené (kys. fumarová) mono-, di-, tri-karboxylové kyseliny (ethanová a ethandiová kys.) , β......... uhlíky acyl / aniont

18 Deriváty karboxylových kyselin 1. Substituční deriváty substituce v uhlovodíkovém řetězci kyseliny 1.1. Halogenkyseliny R(X)-COOH předpona: chlor-, brom-, fluor-, jod- Př. trichloroctová kys., 4-jódbutanová kyselina 1.2. Hydroxykyseliny R(OH)-COOH předpona: hydroxy- Triviální názvy!!! (kys. mléčná) 1.3. Oxokyseliny R(C=O)-COOH předpona: oxo- / keto- Triviální názvy!!! (kys. pyrohroznová, 2-oxoglutarová kys.) 1.4. Aminokyseliny R(NH 2 )-COOH předpona: amino- Triviální názvy!!! (glycin, alanin, leucin, histidin,….)

19 2. Funkční deriváty změna v karboxylové (funkční) skupině 2.1. Soli R-COO - M + (M + = kovový kationt) přípona: -át / -oát R-COO - = anion kyseliny (karboxylát) celý název: kation-karboxylát (natrium-acetát) 2.2. Estery R 1 -O-CO-R 2 přípona: -át / -oát R 1 -O- = zbytek alkoholu celý název: alkyl-karboxylát (methyl-acetát/methyl-ethanoát) semisystematický systematický CH 3 -O-CO-CH 3

20 2.3. Anhydridy R 1 -CO-O-CO-R 2 lat. kmen názvu kyseliny + anhydrid (acetanhydrid) 2.4. Amidy R 1 -CO-NH 2 přípona: -amid (ethanamid) latinský kmen názvu kyseliny (formamid, acetamid) 2.5. Acylhalogenidy R-CO-X (X = halogen) název acylu + halogenid (acetylchlorid) 2.6. Nitrily R-C ≡ N latin. kmen názvu kyseliny + -onitril (acetonitril)

21 Organické deriváty kyseliny uhličité Močovina Kyselina karbamová Fosgen

22 Základní typy reakcí v organické chemii Redox reakce – změna oxidačního čísla atomů reagujících látek Př. spalování methanu: CH 4 + 2 O 2 → CO 2 + 2 H 2 O ● Acidobazické reakce – výměna protonu (H + ) mezi reagujícími látkami Př. CH 3 COOH + OH - ↔ CH 3 COO - + H 2 O ● Substituční reakce – náhrada jednoho atomu (skupiny atomů) jiným atomem (skupinou atomů) Př. CH 3 -CH 3 + Cl 2 → CH 3 -CH 2 Cl + HCl ● Adice – reakce obvykle 2 molekul za vzniku jediné molekuly Př. fumarát + H 2 O → malát (dochází ke změně vazby z = na -) Př. hydrogenace mastných kyselin v olejích → tuhé tuky ● Eliminace – odštěpení jednoduché molekuly (H 2 O, H 2 ) za současné změny typu vazby mezi atomy Př. 2 CH 3 -CH 2 -OH → CH 3 CH 2 –O- CH 2 CH 3 + H 2 O


Stáhnout ppt "Názvosloví organické chemie Pavla Balínová. Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol) systematické."

Podobné prezentace


Reklamy Google