Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SILNÁ STRÁNKA MŠ - jednopatrová budova po rekonstrukci, vlastní školní jídelna, nově vybavená zahrada a hřiště, herna, tělocvična, samostatná ložnice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SILNÁ STRÁNKA MŠ - jednopatrová budova po rekonstrukci, vlastní školní jídelna, nově vybavená zahrada a hřiště, herna, tělocvična, samostatná ložnice,"— Transkript prezentace:

1 SILNÁ STRÁNKA MŠ - jednopatrová budova po rekonstrukci, vlastní školní jídelna, nově vybavená zahrada a hřiště, herna, tělocvična, samostatná ložnice, šatna a příslušenství - pro naše děti se snažíme vytvářet příjemnou atmosféru dětského kolektivu tak, aby se u nás cítily v duševní i fyzické pohodě - pracujeme podle,,ŠVP- Procházíme přírodou“, který respektuje individuální zvláštnosti dětí, je přizpůsoben možnostem školy - prostřednictvím informačního systému jsou rodiče informováni o dění ve škole - dvoutřídní MŠ rodinného typu, počet dětí 50 - sestavování rozpočtu ve spolupráci se zřizovatelem a účelné využití finančních prostředků - přátelství, rodinná atmosféra

2 NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MŠ - saunování - plavecký výcvik - škola v přírodě - hudebně-pohybový kroužek - logopedická prevence - spolupráce s rodiči (společná výtvarná odpoledne, dětský den, výlety do ZOO) - účast na oblastním kole celostátního festivalu MŠ,,Mateřinka“

3 PŘJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA MATEŘSKÉ ŠKOLE KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1) trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí 2) dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 3) délka docházky do mateřské školy- úplná(po celý měsíc)- nejvýše 4 hodiny denně 4) počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka pobytu v těchto dnech 5) zaměstnanost rodičů 6) v mateřské škole se vzdělává další sourozenec 7) datum podání žádosti STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka Mateřské školy Staroholická po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 ods. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok: - místo pro podání žádosti - termín - doba pro podání žádosti Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování.

4 PRÁVA POVINNOSTI DĚTÍ Jsou pevně stanovena ve školním řádu mateřské školy. Dítě má právo - aby mu společností byla poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebi psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy sociální skupiny) - na emoční kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost ze strany dospělých,..) - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který chce potvrzovat svoji identitu(právo vyrůst v zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství právo na soukromí,..) - být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se sním stane, právo být připravován na svobodu jednat a žít vlastním způsobem,.)

5 PRÁVA POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Jsou pevně stanovena ve školním řádu mateřské školy. Rodiče mají právo - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy (přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy) - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy Zákonní zástupci mají povinnost - zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte - oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně - oznamovat škole údaje podle § 28 odst.2 zákona 561/2004Sb. a změny o těchto údajích: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a trvalé místo pobytu, datum nástupu do mateřské školy, údaje o zdravotní způsobilosti


Stáhnout ppt "SILNÁ STRÁNKA MŠ - jednopatrová budova po rekonstrukci, vlastní školní jídelna, nově vybavená zahrada a hřiště, herna, tělocvična, samostatná ložnice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google