Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje"— Transkript prezentace:

1 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Ing. Vladislav Bízek, CSc. Senior konzultant – Strategické studie Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha 6 Ing. Vladislav Bízek, CSc.

2 Struktura přednášky Úvod (emise a imise, zdroje znečišťování ovzduší) Emisní a imisní situace Středočeského kraje Vlivy na kvalitu ovzduší v obcích Právní úprava ochrany ovzduší Povinnosti a možnosti obcí – doporučení Možné zdroje financování Výhled legislativy

3 Proč chráníme ovzduší ? Znečišťující látky mají negativní vliv na lidské zdraví i na složky životního prostředí. Nejnebezpečnější znečišťující látky jsou: Prach (zejména jemné částice PM10 a PM2.5) Ozón (O3 -vzniká z oxidů dusíku a těkavých organických látek-VOC) Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Těžké kovy (Pb-olovo, As-arsen, Cd-kadmium, Ni-nikl) Oxid uhelnatý (CO) Oxidy dusíku NOX (a oxid dusičitý NO2) Oxid siřičitý (SO2) Těkavé organické látky (VOC) Amoniak (NH3)

4 Imise – koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
Emise a imise Emise – znečišťující látky vypuštěné do ovzduší ze zdrojů znečišťování ovzduší Emisní limity – maximální povolené množství emisí ze zdroje Emisní stropy – maximální povolené množství emisí ze všech zdrojů (národní a krajské) Imise – koncentrace znečišťujících látek v ovzduší Imisní limity (IL) – platí plošně od stanoveného termínu Cílové imisní limity – platí od stanoveného termínu tam, kde lze dosáhnout bez vynaložení neúnosných nákladů Zvláštní imisní limity – definují „smogové situace“ K imisním limitům, jejichž termín plošného dodržení dosud nenastal, jsou stanoveny „meze tolerance“ (MT) – procento, o které může být limit v daném roce. předcházejícím termínu dodržení, překročen.

5 Zdroje znečišťování ovzduší
Zdroje stacionární (REZZO 1, 2 a 3): Energetické zdroje (elektrárny a teplárny) Technologické zdroje (průmyslové a zemědělské provozy) Spalovny odpadů Lokální topeniště Fugitivní zdroje (např. neupravené plochy) Zdroje mobilní (REZZO 4) Dopravní prostředky se spalovacím motorem Nesilniční mobilní zdroje (stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje, armádní mobilní technika) Přenosná zařízení se spalovacími motory Kategorizace REZZO bude v nejbližších letech opuštěna a nahrazena mezinárodní kategorizací NRF (emise podle typu činnosti).

6 Emisní situace – Středočeský kraj (1)
U tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a těkavých organických látek (VOC) od klesající trend, u oxidů dusíku (NOX) a amoniaku (NH3) stagnace. Aktuální emise SO2, VOC a NH3 nižší než směrné doporučené hodnoty krajských emisních stropů, aktuální emise NOX vyšší. V kraji žije cca 11,5 % obyvatel ČR a je zde vytvářeno cca 10,5 % HDP, jeho podíl na národních emisích hlavních znečišťujících látek mírně vyšší. Podíl kraje na celkových emisích ČR činil v r % u TZL, 11 % u SO2 , 14 % u NOX, 13 % u CO, 15 % u NH3 a 16 % u VOC.

7 Emisní situace – Středočeský kraj (2)
V případě TZL, NOX a CO silný trend poklesu podílu stacionárních zdrojů a nárůstu podílu mobilních zdrojů ne celkových krajských emisích. Zdrojová struktura v případě SO2, NH3 a VOC zhruba (s výkyvy) konstantní. Zdrojová struktura emisí se u všech sledovaných látek liší od republikového průměru; podíl emisí TZL, NOX a CO z mobilních zdrojů je znatelně vyšší než republikový průměr. Situaci lze vysvětlit dopravní zátěží území Středočeského kraje, kterým prochází veškeré pozemní spojení s hlavním městem a velmi významný podíl tranzitní nákladní dopravy v severojižním i západovýchodním směru.

8 Emisní situace – Středočeský kraj (3)
Největší zdroje znečišťování ovzduší Sumární podíl 3 nejvýznamnějších stacionárních zdrojů – ČEZ a.s., Elektrárna Mělník, Energotrans a.s., Elektrárna Mělník a ECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno – na celkových krajských emisích ze stacionárních zdrojů činí 13,2 % u TZL, 39,7 % u SO2, 58,9 % u NOX, cca 6 % u CO a 4,8 % u VOC. Podíl zdrojů, jejichž individuální příspěvek k celkovým krajským emisím ze stacionárních zdrojů je nejméně 1 %, činí u TZL 16,8 % (6 zdrojů), u SO2 72,2 % (10 zdrojů), u NOX 81,6 % (10 zdrojů), u CO 10,4 % (2 zdroje) a u VOC 6,4 % (4 zdroje). V případě NH3 není evidován žádný zdroj, jehož příspěvek k celkovým krajským emisím ze stacionárních zdrojů by dosáhl jednoho procenta.

9 Imisní situace Středočeského kraje (1)
Středočeský kraj patří v rámci ČR mezi středně až více imisně zatížené kraje. Nejvýznamnějším problémem kraje je nedodržování imisních limitů pro suspendované částice PM10. Cílový imisní limit pro ozón je, stejně jako v celé ČR, překračován na většině území kraje. V malém rozsahu jsou zjišťovány nadlimitní hodnoty pro oxid dusičitý, benzo(a)pyren a arsen. Kvalita ovzduší je dlouhodobě nejhorší na Kladensku a v Berouně; Významnější problémy s imisní zátěží prachovými částicemi se dále objevují v Mladé Boleslavi a v Příbrami.

10 Imisní situace Středočeského kraje (2) – modelový výpočet ČHMÚ V naprosté většině jde o imisní limit (LV) pro PM10, ostatní látky (LV + MT) jsou zanedbatelné

11 Imisní situace Středočeského kraje (3)
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) je území, na kterém došlo k nedodržení jednoho nebo více imisních limitů. Od roku 2004 jsou OZKO každoročně vyhlašovány na úrovni měst/obcí se stavebním úřadem. Seznam vyhlášených OZKO je zveřejňován ve Věstníku MŽP. V OZKO je nutno při výkonu veřejné správy dodržovat příslušný Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší V letech byla OZKO alespoň 1x vyhlášena na území 99 středočeských obcí/měst se stavebním úřadem. Nejčastěji se jednalo o OZKO dle 24-hod limitu pro PM10 (98 obcí/měst), měně často o OZKO dle ročního limitu pro PM10 (18 obcí/měst) a ročního limitu pro NO2 (10 obcí/měst) a v jednom případě o OZKO z hlediska CO. Oblasti s překročením cílového imisního limitu byly v letech 2004 až 2006 vyhlášeny pro benzo(a)pyren na území 93 obcí/měst a pro arsen na území jednoho města.

12 Imisní situace Středočeského kraje (4)
OZKO současně pro dva imisní limity byly v letech 2004 až 2006 jednou vyhlášeny na území 22 obcí/měst, dvakrát na území Berouna a třikrát na území Kladna a Mladé Boleslavi. Každoročně byly vyhlášeny OZKO na území měst Beroun, Černošice, Dobrovice, Kladno, Kosmonosy, Kostelec nad Labem, Mladá Boleslav, Příbram, Slaný, Stochov a Unhošť a na území obce Jesenice u Prahy. Oblasti s překročením cílového imisního limitu pro ozón nejsou vyhlašovány na úrovni měst/obcí se stavebním úřadem, ale pouze na úrovni kraje (v letech 2004 a % území, v roce % území).

13 Co nejvíce ovlivňuje ovzduší v obcích a co s tím lze dělat ?
Problémy: zejména částice PM10, dále benzo(a)pyren a ozón Příčiny: zejména lokální topeniště a doprava Opatření: Změna způsobu vytápění * Úspory a efektivnější využívání energie * Vymístění dopravy z obcí (obchvaty) Zvýšení plynulosti dopravy v obci * Úprava a pravidelný úklid potenciálně prašných ploch Rozvoj zeleně * * Opatření vedou zároveň k omezení emisí oxidu uhličitého

14 Právní úprava ochrany ovzduší (1)
Povinnosti obcí jsou uloženy § 50 (a § 51) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění), k němuž bylo vydáno 13 prováděcích předpisů (názvy uvedeny zkráceně): nařízení vlády č.351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy…......ve znění nařízení vlády č.417/2003 Sb., nařízení vlády č.354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č.206/2006 Sb., nařízení vlády č.117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozónové vrstvy, nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, nařízení vlády č.615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, nařízení vlády č.146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, nařízení vlády č.372/2007 Sb., o Národním programu snižování emisí TZL, SO2 a NOX ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů ….

15 Právní úprava ochrany ovzduší (2)
vyhláška MŽP č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č.509/2005 Sb., vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, ….ve znění vyhlášek č.363/2006 Sb. a č.570/2006 Sb., vyhláška MŽP č.357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, vyhláška MŽP č.553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek…., ve znění vyhlášky č.42/2005 Sb., vyhláška MŽP č.362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, vyhláška MŽP č.455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

16 Právní úprava ochrany ovzduší (3)
Vzhledem k časté novelizaci právních předpisů doporučujeme sledovat aktuální stav na portálu vlády a MŽP Odbor ochrany ovzduší vydává k vybraným otázkám ochrany ovzduší metodické pokyny, které jsou zveřejňovány ve Věstníku MŽP ČR a na portálu MŽP.

17 Povinnosti obcí – doporučení (1)
Obec může prakticky ovlivnit zejména výši emisí znečišťujících látek z vytápění veřejných budov a budov provozovaných výhradně za účelem podnikání a dále emise VOC z malých provozů užívajících organická rozpouštědla (např. lakovny či chemické čistírny) a emise TZL z ostatních zdrojů. Řada opatření k omezení emisí znečišťujících látek může zároveň přispět také k omezení emisí oxidu uhličitého. Obec na druhé straně v podstatě nemá přímou možnost ovlivnit způsob, jakým občané vytápějí svou domácnost, nejlepším řešením proto je zajistit a občanům nabídnout možnost alternativního způsobu vytápění (CZT, plynofikace, obnovitelné zdroje) .

18 Povinnosti obcí – doporučení (2)
Seznámit se s Krajským programem snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaným krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje (č.5/2004 Věstníku) a s navazujícím Programovým dodatkem (č.3/2005 Věstníku). Seznámit se s kvalitou ovzduší v obci a specifikovat zdroje a další faktory, které na ni mají největší vliv; na tomto základě postupovat při plnění jednotlivých konkrétních povinností (informace lze získat na protálu ČHMÚ Informovat občany o stavu ovzduší, o vlivu jednotlivých faktorů, seznámit je se zdravotními riziky, plynoucími ze znečištěného ovzduší a vysvětlovat jim nutnost omezování emisí. Věnovat vysokou pozornost vydávání stanovisek dle ustanovení § 50, odstavec 1, písmeno a (kolaudační řízení u malých zdrojů).

19 Povinnosti obcí – doporučení (3)
Pracovat uvážlivě v oblasti kontrol a případných sankcí, přednostně se zaměřit na ty zdroje, jejichž vliv na kvalitu ovzduší v obci je prokazatelně významný. Důkladně se seznámit s vyhláškou MŽP č.355/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.509/2005 Sb., aby mohly být účinně naplňovány povinnosti v oblasti omezování emisí VOC. Při zvažování možnosti stanovit v souladu s ustanovením § 50, odstavec 1, písmeni i) fugitivní emisní limit přihlížet také k míře obtěžování zápachem, Při stanovování výše poplatku z malých spalovacích zdrojů se orientovat zejména podle příspěvku zdroje k emisím tuhých znečišťujících látek (TZL) a k imisní zátěži okolí.

20 Povinnosti obcí – doporučení (4)
Využívat možnost zpoplatnění emisí tuhých znečišťujících látek u ostatních malých zdrojů (např. stavby). Mírnější postup lze uplatnit v případě naplňování povinnosti dané ustanovením § 50, odstavec 2, písmeno d), respektive § 3 odstavec 5 zákona o ochraně ovzduší (omezení spalování rostlinných materiálů), protože vliv na kvalitu ovzduší je v tomto případě krátkodobý a proto věcně nepříliš významný (obvykle se jedná spíše o krátkodobé obtěžování zápachem).

21 Možnosti obcí - doporučení
Přípravu místního programu ke zlepšení ovzduší a místního programu snižování emisí by měly zvážit ty obce, na jejichž území je opakovaně vyhlašována oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší a dále obce, které hodlají žádat o podporu z veřejných programů (existence místního programu bude velmi pravděpodobně znamenat výhodu při posuzování žádosti o podporu) . Zákaz spalování některých paliv je velmi sociálně a politicky citlivý a měl by být zvažován pouze tehdy, přinese-li prokazatelně významné zlepšení kvality ovzduší v obci.

22 Možné zdroje financování (1)
Operační program Životní prostředí. Problematiky ochrany ovzduší se přímo dotýká Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a nepřímo také Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, prioritně zaměřena na omezování emisí skleníkových plynů. Informace o možnostech podpory a vyhlašovaných výzvách k podávání žádostí na stránce Doporučujeme průběžně sledovat ! Výzva k podávání žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 2 bude vyhlášena v období říjen až listopad 2008. Výzva k podávání žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 3 bude vyhlášena v období leden až únor 2009.

23 Možné zdroje financování (2)
Středočeský kraj má svůj vlastní Krajský fond životního prostředí. V oblasti ochrany ovzduší a klimatu je podpora v současné době zaměřena na spolufinancování projektů, podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí. Podporu projektů v oblasti místní dopravní infrastruktury, která mohou významně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v obci, lze získat prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. Informace lze získat na stránce kraje Doporučujeme průběžně sledovat !

24 Co nás čeká? (legislativa ES)
Zavedení imisních limitů pro částice PM2.5 (směrnice již nabyla platnost) Zpřísnění stávajících národních emisních stropů (SO2, NOX, VOC a NH3) a zavedení nového národního emisního stropu pro částice PM2.5 (schválení směrnice se očekává nejdříve v roce 2010) Vzhledem k tomu, že hodnoty imisních limitů pro PM2.5 jsou na území kraje překračovány a že se čeká výrazné zpřísnění národních (a potažmo krajských) emisních stropů, lze očekávat změnu Krajského programu snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, což se promítne do řešení praktických otázek (včetně financování).

25 Co nás čeká? (česká legislativa)
Velká novela / nový zákon o ochraně ovzduší. Návrh je ve stadiu diskuse a nebyl dosud předložen vládě. Vedle povinné transpozice nové „evropské“ směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší (regulace PM2.5 ) je předpokládána zejména zásadní změna kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší a vyšší pravomoc orgánů obcí vzhledem k malým zdrojům znečišťování ovzduší provozovaných k vytápění domácností. Průběžná novelizace prováděcích předpisů. Návrh vyhlášky o požadavcích na výrobky obsahující těkavé organické látky, emisních limitech a dalších podmínkách provozu zdrojů emitujících a užívajících VOC (nahradí vyhlášku č.355/2002 Sb.), Návrh vyhlášky o akčních plánech (týká se PM10 , plány budou povinné pro Prahu, Brno a kraje), Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (úprava limitů pro oxid uhelnatý).


Stáhnout ppt "Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google