Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová role akreditace Ing. Milan Svoboda. 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS2 Obsah Vymezení pojmu akreditace Legislativní zakotvení akreditace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová role akreditace Ing. Milan Svoboda. 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS2 Obsah Vymezení pojmu akreditace Legislativní zakotvení akreditace."— Transkript prezentace:

1 Nová role akreditace Ing. Milan Svoboda

2 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS2 Obsah Vymezení pojmu akreditace Legislativní zakotvení akreditace –Evropské právo –Vnitrostátní předpisy Akreditační systém v ČR

3 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS3 Akreditace Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní k vykonávání specifikovaných činností Kompetence Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti

4 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS4 Nový legislativní rámec jako výsledek revize tzv. Nového přístupu  rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady č. 93/465/EHS  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení č. 339/93/EHS  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených na trh v souladu správními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

5 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS5 AKREDITACE (Nařízení EP a Rady 765/2008) Definice: osvědčení vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, a pokud je to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v příslušných odvětvových předpisech

6 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS6 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Jednotné provádění akreditace jako výsadního prostředku dokládajícího odbornou způsobilost subjektu posuzování shody (ve všech zemích EU) Akreditace je považována za činnost ve veřejném zájmu, kterou mohou využívat státní orgány i podnikatelské subjekty

7 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS7 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Posílení důvěry mezi členskými státy v odbornou způsobilost subjektů posuzování shody (uznávání výstupů akreditace) V každém státě jeden akreditační orgán Akreditační orgány si vzájemně nekonkurují (princip Přeshraniční akreditace)

8 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS8 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Zamezení vícenásobné akreditace – na území EU stačí jedno osvědčení Povinnost státních orgánů členských zemí uznávat jako rovnocenné osvědčení o akreditaci vydané AO, který úspěšně absolvoval evaluaci EA Státní orgány kontrolují své AO – k tomu využívají výsledků evaluace (vzájemného hodnocení)

9 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS9 Hlavní cíle nové legislativy EU týkající se akreditace Oficiální uznání a institucionalizace Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) – partner Evropské komise –1.4.2009 – formální uznání EA jakožto oficiální infrastruktury v oblasti akreditace – stvrzeno - EK, EFTA a členskými státy „General Guidelines for the Cooperation between the European co-operation for Accreditation and the European Commission, the European Free Trade Association and the competent national authorities“

10 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS10 Akreditace - Významné změny - Nové zásady proces akreditace -výkon veřejné moci princip nekonkurování si vnitrostátní orgány členských států EU uznávají (akceptují) akreditované protokoly/certifikáty (i v neregulované oblasti) EA partner EK

11 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS11 Právní úprava v ČR zákon č. 490/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh –změna zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky –nová Hlava IV plně nahrazuje dosavadní právní úpravu obsaženou v § 14 až 16 zákona.

12 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS12 Právní úprava v ČR § 14 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění - ústředním orgánem státní správy, který vykonává působnost členského státu, pokud jde o akreditaci, je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosavadní působnost ÚNMZ v oblasti akreditace zanikla. § 15 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, upravuje proces a podmínky pověření akreditačního orgánu prováděním akreditace (obdobně jako předchozí právní úprava s tím, že akreditační orgán musí splňovat požadavky a plnit povinnosti stanovené nařízením 765/2008 ES).

13 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS13 Právní úprava v ČR § 16 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, upravuje proces akreditace, a to zejména pokud jde o jeho formu. Nařízení (článek 4 odst. 5) chápe provádění akreditace akreditačním orgánem jako činnost veřejné správy. Proto byl opuštěn dosavadní smluvní princip, na jehož základě byly dosud poskytovány akreditační služby, a byl nahrazen principem veřejnoprávního řízení. Proces akreditace (včetně opakované) na základě žádostí podaných od 1.1.2010 probíhá v celém rozsahu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

14 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS14 Právní úprava v ČR Vzájemné vztahy akreditačního orgánu a subjektu posuzování shody (dále jen „subjekt“), nejsou upraveny na smluvním základě, ale řídí se právní úpravou obsaženou ve správním řádu, resp. novele zákona 22/97 Sb.

15 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS15 Právní úprava v ČR Zákon 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů další novela zák. 22/97 Sb. –Provádění dozorů –Odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti – MPO proti ostatním rozhodnutím a usnesením – statutární orgán akreditačního orgánu

16 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS16 Akreditační systém v ČR Vymezen - Rozhodnutí č. 190/2010 MPO –Laboratoře zkušební, kalibrační a klinické –Inspekční orgány –Certifikační orgány (produkty, osoby, systémy managementu) –Ověřovatelé emisí skleníkových plynů –Ověřovatelé env. prohlášení programu EMAS –Organizátoři programů zkoušení způsobilosti

17 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS17 Akreditační systém v ČR Splňuje požadavky právních předpisů ES (nařízení 765/2008 …….) právních předpisů ČR (zákon 22/97 Sb. ……) mezinárodních norem (ISO/IEC 17011 ……..) Popsán souborem MPA a související dokumentace ČIA www.cai.cz

18 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS18 Děkuji za pozornost Dotazy?


Stáhnout ppt "Nová role akreditace Ing. Milan Svoboda. 10. ročník Management kvality a bezpečnosti IS2 Obsah Vymezení pojmu akreditace Legislativní zakotvení akreditace."

Podobné prezentace


Reklamy Google