Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 4a. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce 2 Leden 2013 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 … …. Logistické řetězce 2 ………. ☺
CW05 POKRAČOVÁNÍ … …. Logistické řetězce ……… ☺ březen 2012

3 CW05 Teorie dodavatelského řetězce V současné době existuje studie „Teorie řízení dodavatelského řetězce (Theories of Supply Chain Management)“, která je k dis-pozici oblasti řízení dodavatelského řetězce. Je to studie o poskytování podpory teoriím vy-světlujícím existenci řetězců a omezení klade-ných na řízení dodavatelského a dodavatel-sko-odběratelského řetězce. březen 2010

4 * zdroj (prostředek) pro náhled (Resource-Based View – RBV)
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Snahou autorů bylo poskytnout teoretické zá-klady pro různé oblasti řízení a organizačních teorií zahrnujících: * zdroj (prostředek) pro náhled (Resource-Based View – RBV) * transakční analýzu nákladů (Transaction Cost Analysis – TCA) * znalosti náhledu (Knowledge-Based View – KBV) březen 2009

5 * volbu teorie strategie (Strategic Choice Theory – SCT)
CW05 Teorie dodavatelského řetězce * volbu teorie strategie (Strategic Choice Theory – SCT) * zprostředkování teorie (Agency Theory – AT) * teorii instituce (Institutional Theory – INT) * teorii systémů (Systems Theory – ST) * perspektivy (výhledy) řetězců (Network Perspective – NP). březen 2010

6 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Dále se převážně hovoří právě o dodavatelských logistických řetězcích, jakoby jiné neexistovaly, což je pochopitelně pouhý dojem. Svou publikační prioritu mají proto, že jsou zřejmě nejpropracovanější a nejdéle známé (a tedy i využívané). březen 2009

7 Řízení dodavatelského řetězce – Supply Chain Management (SCM)
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení dodavatelského řetězce – Supply Chain Management (SCM) je proces plánování, realizace a kontroly operací aplikovaný na dodavatelský řetě-zec tak efektivně, jak je to možné. Řízení dodavatelského řetězce zahrnuje veš-kerý pohyb a skladování surovin, soupis ma-jetku a přesun hotových výrobků z bodu pů-vodu do bodu spotřeby. březen 2010

8 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Americká profesní sdružení předložila SCM jako systém zahrnující plánování a řízení všech činností souvisejících se zdroji, zadává-ním veřejných zakázek, konverzí, logistikou a řízením aktivit. Důležité je to, že zahrnuje také koordinaci a spolupráci s partnery, kterými mohou být dodavatelé, zprostředkovatelé, třetí strany, tj. poskytovatelé služeb a zákazníci (jedná se tedy o velikou šíři záběru). březen 2009

9 Používá se názvu rozšířený podnik.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce V podstatě se jedná o řízení dodavatelského řetězce integrujícího nabídky a poptávky v rámci celé společnosti. V poslední době se v praxi stále více uplatňuje volně vázané uspořádání sítě podniků, spolu-pracujících při poskytování produktů a služeb. Používá se názvu rozšířený podnik. březen 2009

10 Používá se názvu rozšířený podnik.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce V podstatě se jedná o řízení dodavatelského řetězce integrujícího nabídky a poptávky v rámci celé společnosti. V poslední době se v praxi stále více uplatňuje volně vázané uspořádání sítě podniků, spolu-pracujících při poskytování produktů a služeb. Používá se názvu rozšířený podnik. březen 2009

11 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení dodavatelského řetězce může také odkazovat na software pro správu dodavatel-ského řetězce, který má nástroje nebo moduly používané při výkonu transakcí dodavatelské-ho řetězce, řízení vztahů dodavatele a kontro-lu souvisejících podnikových procesů. březen 2009

12 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Během posledních desetiletí, globalizace, out-sourcing a informační technologie umožnily velice mnoha organizacím, jakými například jsou Dell, Hewlett Packard, Shell, ESSO, DuPoint, automobilky, a další, aby úspěšně provozovaly sítě spolupráce, v nichž každý specializovaný obchodní partner se zaměřuje pouze na jednu nebo několik málo klíčových strategických aktivit. březen 2009

13 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Je zřejmé, že to vyvolává velmi složité inter-akce a vazby mezi spolupracujícími firmami. Musí být naprosto jasné - fyzicky, právnicky, finančně, atd.), jaké smluvní vztahy platí a jaká je koordinace podmínek mezi firmami. Tradičně se společnosti v dodavatelské síti soustřeďují na vstupy a výstupy procesů. březen 2009

14 CW05 Teorie dodavatelského řetězce V souvislosti se zaváděním SCM jsou obavy z narušení vnitřního řízení a ze spolupráce s dalšími jednotlivými firmami. Ve 21. století došlo k několika změnám v pod-nikatelském prostředí, které velmi intenzivně přispěly k rozvoji sítí dodavatelských řetězců. březen 2009

15 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Za prvé, výsledek globalizace a šíření multi-národních společností, vznik společných pod-niků, strategických aliancí byly uznány jako významné faktory úspěchu SCM v návaznosti na dřívější „Just-In-Time“ a jiné metody.   březen 2009

16 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Za druhé, technologické změny, zejména dramatický pokles informačních a komuni-ačních nákladů, které jsou prvořadou složkou transakčních (přenosových, přesunových) nákladů vedoucích ke změnám v koordinaci mezi členy dodavatelského řetězce. březen 2009

17 * "Rozšířený podnik / Extended Enterprise",
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Mnoho vědců připustilo, že byly uznány typy dodavatelských síťových struktur jako nová forma organizace užívající pojmy, jakými jsou: * "Keiretsu", * "Rozšířený podnik / Extended Enterprise", * "Virtuální společnost / Virtual Corporation", * "Globální výrobní síť / Global Production Network", apod.. březen 2009

18 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Obecně platí, že taková struktura může být definována jako skupina polonezávislých (samostatných) organizací majících (každá z nich) své schopnosti a spolupracují se záměrem dosáhnout obchodní cíle. březen 2009

19 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Případové řízení dodavatelského řetězce – Supply Chain Event Management (SCEM) je zvážení všech možných událostí, k nimž dochází a faktorů, které mohou způsobit na-rušení dodavatelského řetězce. Se SCEM může být vytvořena celá řada mož-ných scénářů, odhalena úroveň a rozsah rizik a lze plánovat jejich řešení. březen 2009

20 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení složek dodavatelského řetězce - The Management Components of SCM – Components of Supply Chain Mana-gement. Úroveň integrace a řízení propojených ob-chodních procesů je funkcí počtu a úrovní v širokém rozpětí. březen 2009

21 CW05 Teorie dodavatelského řetězce V důsledku přidání více řídících složek (prvků) nebo zvýšení úrovně jednotlivých komponent, se může zvýšit úroveň integrace podnikatel-ského procesu. Proces obchodního reengineeringu (Business process reengineering), vztahů kupující-dodavatel a řízení dodavatelského řetězce doporučují, kterým komponentům se musí dostávat manažerské pozornosti při řízení dodavatelských vztahů. březen 2009

22 Jsou to tyto komponenty: * plánování a kontrola * pracovní struktura
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Jsou to tyto komponenty: * plánování a kontrola * pracovní struktura * organizační struktura * struktura toku produktu * struktura informačních toků * metody řízení * struktura moci a vedení * struktura rizik a přínosů * kultura a postoje. březen 2009

23 CW05 Teorie dodavatelského řetězce V roce 2004 Baziotopoulos přezkoumal lite-raturu o identifikaci komponent dodava-telského řetězce s výsledkem, že existují následující složky: * řízení služeb zákazníkům – zahrnuje primární úroveň řízení vztahů se zákazníky a sekundární úroveň komponentů (jako je benchmarking) březen 2009

24 CW05 Teorie dodavatelského řetězce * vývoj produktu a komercionalizaci – zahrnuje primární úroveň součástí Product Data Management (PDM) a sekundární úroveň komponenty, jakou je podíl na trhu, spokojenost zákazníků, ziskové marže a návraty podílníků březen 2009

25 CW05 Teorie dodavatelského řetězce * fyzická distribuce, výroba a podpora zadávání veřejných zakázek – primární úroveň součástí je plánování podnikových zdrojů (ERP) a sekundární je úroveň kompo-nentů, jakými jsou řízení skladů, řízení mate-riálu, výrobní plánování, řízení lidských zdrojů březen 2009

26 CW05 Teorie dodavatelského řetězce * měření výkonnosti – zahrnuje primární úroveň se složkou logistiky měření výkon-nosti, která je dána do souvislosti s informač-ními toky v rámci struktury organizace a se-kundární úroveň komponent, která může obsahovat tyto typy měření: změny směru, rozhodnutí a politika (strategie) měření březen 2009

27 CW05 Teorie dodavatelského řetězce * přesněji řečeno, v souladu s těmito sekun-dárními úrovněmi součástí přichází analýza celkových nákladů (TCA), analýza zisko-vosti zákazníků (CPA) a správa aktiv (MA) * outsourcing – zahrnuje na primární úrov-ni složky metod řízení a strategické cíle na konkrétní iniciativy v klíčových oblastech infor-mačních technologií, operací, výrobních ka-pacit, a na sekundární úrovni logistiku. březen 2009

28 Řízení dodavatelského řetězce musí řešit následující problémy
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení dodavatelského řetězce musí řešit následující problémy * distribuční síť – konfigurace: počet a u-místění síťových misí dodavatelů, výrobní zá-vody, distribuční centra, sklady a zákazníci. březen 2009

29 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení distribuční strategie – tj. včetně otá-zek řízení provozu (centralizovaný, decentra-lizovaný nebo sdílený), systému dodávek (např. přímá přeprava, kontejnery, lodní do-prava), způsob dopravy (např. motorová do-prava včetně nákladních aut, zásilková služ-ba, železnice, kombinovaná doprava, námořní doprava), doplnění strategie a dopravní kon-trola (např. vlastník provozovány, soukromý či smluvní dopravce). březen 2009

30 …. … pro úplnost trocha anglických názvů:
CW05 Teorie dodavatelského řetězce …. … pro úplnost trocha anglických názvů: Including questions of operating control (cen-tralized, decentralized or shared); delivery scheme (eg, direct shipment, pool point shipping, Cross docking , DSD (direct store delivery), closed loop shipping); mode of transportation (eg, motor carrier , including truckload, ,……. březen 2009

31 …. … pro úplnost trocha anglických názvů:
CW05 Teorie dodavatelského řetězce …. … pro úplnost trocha anglických názvů: … LTL , parcel ; railroad ; intermodal, includ-ing TOFC and COFC; ocean freight; air-freight); replenishment strategy (eg, pull, push or hybrid); and transportation control (eg, owner-operated, private carrier , common carrier , contract carrier, or 3PL ). březen 2009

32 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Je nezbytně nutné, aby byly respektovány systémové přístupy při plánování logis-tických činností: * Integrované i jiné procesy mohou pros-třednictvím dodavatelského řetězce sdílet cenné informace, včetně poptávkových sig-nálů, prognóz, třídění, přepravy a možné spolupráce březen 2009

33 CW05 Teorie dodavatelského řetězce * Inventarizační management – stará se o množství a umístění inventáře (obsahu, zboží, služeb, atd.), včetně surovin, rozpracovaných výrobků, polotovarů i hotových výrobků * Cash-Flow – domluva platebních podmí-nek a metody pro výměnu finančních pros-tředků mezi subjekty celého dodavatelského řetězce březen 2009

34 CW05 Teorie dodavatelského řetězce * Dodavatelský řetězec řídí a koordinuje pohyb materiálů, informací a finančních pro-středků v rámci logistického dodavatelského řetězce – tok je obousměrný. Pro lepší pochopení činnosti nutné ke zvlád-nutí pohybu materiálu byly navrženy určité modely. březen 2009

35 CW05 Teorie dodavatelského řetězce SCOR je model řízení dodavatelského ře-tězce správní rady – Supply Chain Manage-ment Council. Dalším modelem je SCM - model navržený pro celkové (komplexní) forum dodavatel-ského řetězce – Global Supply Chain Forum (GSCF). březen 2009

36 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Aktivity dodavatelských řetězců jsou podle úrovně činností strategické, taktické a opera-tivní. březen 2009

37 Aktivity - Strategická optimalizace
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Aktivity - Strategická optimalizace Strategická optimalizace sítě, včetně počtu, umístění a velikosti skladů, distribučního centra a zařízení. Strategické partnerství s dodavateli, distri-butory a zákazníky, vytváření komunikačních kanálů pro kritické informace a provozní vy-lepšení. Strategické rozhodnutí – kde a co udělat nebo koupit. březen 2009

38 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Výrobková koordinace, zajišťující optimální integraci stávajících a nových produktů do dodavatelského řetězce. Zátěžové řízení. Obsahuje infrastrukturu informačních techno-logií podporujících operace dodavatelských řetězců. Vyrovnání celkové organizační strategie se strategií zdroje (zásobování). březen 2009

39 Zdroje (Sourcing) smluv a jiných rozhodnutí k nákupu.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Taktická úroveň Zdroje (Sourcing) smluv a jiných rozhodnutí k nákupu. Příprava a vypracování rozhodnutí obsahu-jících smluvní části, umístění, rozhodování, plánování a popis (definici) procesů. Seznamy rozhodnutí o obsaženém množ-ství, umístění, kvalitě a obsahu. březen 2009

40 Zaměření se na zákaznickou poptávku.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Taktická úroveň Strategie dopravy obsahujících četnost, tra-sy a kontrakty (dohody či uzavírání smluv). Benchmarking všech operací proti konku-renci a zavádění osvědčených postupů v rám-ci celého podniku. Milestone platby. Zaměření se na zákaznickou poptávku. březen 2009

41 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Provozní úroveň Denní produkce a plánování distribuce, ob-sahující všechny uzly v rámci dodavatelského řetězce (Supply Chain). Přesné plánování výroby pro každé výrobní zařízení v rámci dodavatelského řetězce (minutu od minuty). březen 2009

42 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Sledování poptávek plánování a prognóz, koordinace předpovědí poptávek všech zá-kazníků a sdílení prognóz se všemi do-davateli. Zdrojové (zásobovací) plánování ve spolu-práci se všemi dodavateli – obsahuje aktuální soupis a odhad poptávky – ve spolupráci se všemi dodavateli. březen 2009

43 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Vstupní (přicházející) činnost obsahující do-pravu od dodavatelů a příjem zásob. Výstupní (odchozí) provoz obsahující napl-nění všech činností a dopravy k zákazníkům. Propočet překážek v dodavatelském řetězci obsahující všechny dodavatele, výrobní zaří-zení, distribuční centra a dalších zákazníků. březen 2009

44 je oblastí, která v poslední době nabírá na dů-ležitosti.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Vývoj v dodavatelském řetězci / Develop-ments in Supply Chain Management je oblastí, která v poslední době nabírá na dů-ležitosti. Ve vývoji řízení lze pozorovat pět velkých změn. březen 2009

45 CW05 Teorie dodavatelského řetězce 1. Tvorba Termín řízení dodavatelského řetězce (SCM) byl poprvé užit v americkém systému konzul-tantů začátkem roku důležitý už dávno před tím, zejména ve spojitosti s vytvářením montážních linek. Charakteristiskou pro řízení dodavatelského řetězce se stala nutnost rozsáhlých změn, re-engineering, snižování nákladů programů, a rozsáhlá pozornost japonské praxi řízení. březen 2009

46 CW05 Teorie dodavatelského řetězce 2. Integrace Období posledních několika desítek let zdů-razňuje rozvoj elektronických datových sys-témů / Electronic Data Interchange (EDI) používaných pro elektrickou výměnu údajů – rozvoj cca od roku 1960 do roku 1990 spolu se zavedením Podnikových plánova-cích systémů / Enterprise Resource Plan-ning (ERP). březen 2009

47 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Tato éra se v 21. století dále rozvíjí spolu s dalším rozvojem spolupráce založené na in-ternetovém spojení (komunikaci). Toto evoluční období je charakterizováno zvý-šením přidané hodnoty a redukcí integračních nákladů. březen 2009

48 CW05 Teorie dodavatelského řetězce 3. Globalizace Třetí posun dodavatelského řetězce (řízení rozvoje, globalizační éra, atd.) může být cha-rakterizován pozorností globálnímu systému dodavatelských vztahů a rozšíření dodava-telských řetězců přes hranice států i do jiných světadílů. březen 2009

49 CW05 Teorie dodavatelského řetězce 4. Integrace Toto využití globálních dodavatelských řetěz-ců nemá datum vzniku starší roku 1980, od kterého je známo jejich uplatnění, např. v rop-ném průmyslu,. Mnoho firem začalo integrovat globální zdroje na úroveň jejich hlavního předmětu podnikání. březen 2009

50 CW05 Teorie dodavatelského řetězce 5. Globalizace řízení Pro toto období je charakteristická globaliza-ce řízení dodavatelských řetězců v organiza-cích s cílem zvýšit konkurenční výhody, vytvá-řet více přidané hodnoty a snížit náklady pros-třednictvím globálních zdrojů. březen 2009

51 Specializace / první fáze – Smluvní výroba a distribuce
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Specializace / první fáze – Smluvní výroba a distribuce Od roku 1990 se průmysl začal zaměřovat na "klíčové kompetence" a přijal model spe-cializací. Společnosti opouštějí vertikální integraci, posice prodeje v klíčových společnostech, a tyto funkce přenáší (outsourcingem) na jiné společnosti březen 2009

52 Tyto změny zdůraznily vývoj základních per-spektiv dané organizace.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Tím se měnily podmínky v oblasti řízení - po-mocí prodloužení zásobovacího řetězce i mi-mo firmu a distribucí řízení dodavatelského řetězce pomocí specializovaného partnerství. Tyto změny zdůraznily vývoj základních per-spektiv dané organizace. Důraz byl položen na potřebu dobré viditel-nost na jejich zásobování základny a posta-vení kontroly celého dodavatelského řetězce na vyšší úroveň. březen 2009

53 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Specializační modely vytvořené výrobní a distribuční sítě sestávající z několika jedno-tlivých dodavatelských řetězců, jsou speci-fické pro produkty, dodavatele a zákazníky, kteří společně pracují na návrhu, výrobě, distribuci, uvádění na trh, prodeji i na servisu produktu. březen 2009

54 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Soubor partnerů se může měnit v závislosti na daném trhu, regionu, atd., což vedlo k roz-šíření prostředí obchodních partnerů, z nichž každý má své vlastní unikátní vlastnosti i po-žadavky. březen 2009

55 Specializace / druhá fáze – SCM jako servis
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Specializace / druhá fáze – SCM jako servis Druhou fázi specializace tvoří způsob řízení dodavatelských řetězců jako servisního sys-tému. Specializace začala v roce 1980 se vznikem přepravních zprostředkovatelů a skladového hospodářství. březen 2009

56 CW05 Teorie dodavatelského řetězce V daném okamžiku by tržní síly mohly poža-dovat změny v rámci dodavatelů, poskytova-telů logistických služeb, umístění, zákazníků a libovolný počet těchto specializovaných účast-níků sítí dodavatelských řetězců. Tato variabilita má významný vliv na infra-strukturu dodavatelsko-odběratelských řetěz-ců, od základního (účelového) vzniku a ná-sledné správy elektronické komunikace mezi obchodními partnery. březen 2009

57 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Umožní řešit i složitější požadavky, obsahující i nastavení (konfiguraci) procesů a pracovních toků nezbytných pro řízení dané sítě. Specializace dodavatelských řetězců umož-ňuje společnostem zlepšit jejich celkové kom-petence, aby přispěly ke zvýšení celkové hod-noty řetězce. březen 2009

58 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Schopnost rychle nasadit a používat tuto spe-cifickou oblast dodavatelského řetězce bez rozvíjení a udržování zcela unikátních a kom-plexních kompetencí je hlavním důvodem, proč specializovaný dodavatelský řetězec zís-kal popularitu. K použití externí technologie hostigu pro řešení dodavatelských řetězců došlo koncem roku 1990 a mělo kořeny a dominanci v do-pravní oblasti. březen 2009

59 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Další vývoj prošel od modelu Poskytovatele aplikačního servisu (Application Service Provider – ASP) v letech 1998 až 2003 k po-žadovanému modelu Software jako servis (Software as a Service – SaaS) v letech 2003 až 2006. březen 2009

60 Integrované logistické řetězce
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Integrované logistické řetězce Při sledování materiálových toků z hlediska průmyslové logistiky je věnována značná po-zornost zásobování, výrobním činnostem a distribuci. Přitom jsou v každé této základní logistické oblasti uplatňovány operace přeměny. březen 2009

61 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Sledování zcela nezbytných a neopominutel-ných doprovodných informačních toků je hlavním úkolem logistického informačního systému, který musí zvládnout znázornění probíhajících materiálových toků a tak i za-chytit a separovat podklady pro nehmotné informační toky + musí zvládnout velice důle-žitou finkci – umět řídit tyto toky. březen 2009

62 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Blokové schema logistických hmotných a ne-hmotných toků a prvků logistického řetězce představujícího výrobní systém je znázorněno na obrázku představujícího logistický inte-grovaný výrobní systém (LIVS). Jak je složení na obrázku provedeno, předsta-vuje hlavní logistický řetězec se vzájemnými vazbami mezi jeho prvky. březen 2009

63 zásobován í skladování
CW05 Řetězce informační toky zpětné toky, reklamace – vrácené do výchozího místa hmotné (materiálové) toky výrobní firma podpora výroby marketing (odbyt) dodavate lé zásobován í skladování výroba distribuce (dopava) zákazník Blokové schema logistického řetězce výrobní firmy. březen 2009

64 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Každý blok a jeho vazby pak prakticky před-stavují „samostatné“ dílčí logistiky (dopravní, zásobovací, skladová, distribuční, personální, výrobní, odpadovou, atd.) – ty uvozovky slova samostatné představují fakt, že každý z jed-notlivých řetězců lze sestavit (a taky je sesta-vován) samostatně a pak jsou spojeny do uve-deného celku. březen 2009

65 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Stejně tak ani nelze mluvit o samostatnosti každého z řetězců, protože zcela samostatně fungovat nemůže, pokud nemá na obou kon-cích vazební prvek, představující zároveň i tentýž prvek v řetězci navazujícím. Jednotlivé dílčí logistické řetězce jsou všechny provázány a dohromady vytváří hlavní logis-tický řetězec. březen 2009

66 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Výhodou systémového přístupu logistiky (právě v případech řetězců složených s dílčích logistických řetězců) je, že se neisoluje v jed-notlivých částech, ale ze svého principu vyža-duje propojení a provázanost. Projevuje se akceptací tzv. integrovaných lo-gistických řetězců, které v rámci integrované logistiky prvořadě znamenají propojení proce-sů nákupu (pořizování zdrojů), výroby a od-bytu uvnitř firmy. březen 2009

67 CW05 Teorie dodavatelského řetězce V protikladu k vývojem překonaným kusým koncepcím logistiky a jejího působení v reál-ném životě, představuje systémové či holis-tické pojetí přesně to, co logistika ke svému průniku do praxe potřebovala. Projevuje se akceptací tzv. integrovaných logistických řetězců, které v rámci integro-vané logistiky prvořadě znamenají propojení procesů nákupu (pořizování zdrojů), výroby a odbytu uvnitř firmy. březen 2009

68 CW05 Teorie dodavatelského řetězce To je vnitřní logistická integrace, která pos-tupným propojováním s dodavateli a distribuč-ními články vytváří integrovaný logistický ře-tězec. Jedná se o tzv. horizontální dimenzi integrace. Propojení a logistické sladění výroby s vývo-jem, s tvorbou strategií a s marketingem se nazývá vertikální dimenzí integrace. březen 2009

69 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Vertikální dimenzí integrace je propojení podnikových logistických funkcí od operativ-ní úrovně až po úroveň strategickou. V současnosti je to jediné možné a relevantní pojetí praktické lo-gistiky. březen 2009

70 Integrovaný logistický řetězec - The Total Supply Chain CW05
technický rozvoj trh zakázek zdroje trh zdrojů analýza stavu zadání zakázky příprava a zabezpečení procesu proces a jeho řízení marketing (odbyt) zákazník trh pracovní síly trh technologií a strojů březen 2009

71 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Provoz integrovaného dodavatelského ře-tězce vyžaduje soustavný informační tok. Nicméně, mnoho společností dospělo k závě-ru, že optimalizace výrobkových toků nemůže být provedena bez provedení procesního pří-stupu k podnikání. březen 2009

72 Klíčové procesy dodavatelského řetězce: * řízení vztahů se zákazníky
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Klíčové procesy dodavatelského řetězce: * řízení vztahů se zákazníky * řízení zákaznického servisu * řízení poptávky * řízení plnění objednávek * zpracovatelské řízení toku * řízení dodavatelských vztahů (Supplier Relationship Management) * řízení vývoje výrobku a komercializace * vratné řízení (recyklace). březen 2009

73 * zadávání veřejných zakázek
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Další klíčové (kritické) podnikové procesy vzniklé specifickým spojením procesů: * řízení procesu zákaznického servisu – Customer Service Management Process * zadávání veřejných zakázek * podpora řízení zpracovatelského (výrobního) toku – Support / Manufacturing Flow Management * fyzická distribuce * partnerství / Outsourcing * měření výkonnosti. březen 2009

74 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení procesů se týká vztahu mezi organi-zací a jejími zákazníky – službu poskytuje zdroj informací o zákaznících. Poskytuje i naopak = zákazníkům real-time informace o údajích (vlastnostech) a dostup-nosti produktu prostřednictvím rozhraní vý-robních a distribučních operací. březen 2009

75 * určení vzájemných, společných bodů mezi organizací a zákazníky
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Úspěšná organizace používá následující kro-ky k budování vztahů se zákazníky: * určení vzájemných, společných bodů mezi organizací a zákazníky * vytvoření a udržení zákaznické správy * vnesení pozitivních pocitů v organizaci a u zákazníků. březen 2009

76 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Pro měření výkonnosti našli odborníci vztah na nejrozsáhlejším propojení mezi dodavate-lem a zákazníkem při integraci podílů na trhu a zisku. V logistice se kompetence stávají rozhodují-cím faktorem při vytváření a udržování konku-renční výhody. Logistická měření se stávají důležitějšími, protože rozdíl mezi ziskovou a neziskovou činnosti je čím dál víc omezen. březen 2009

77 * přínosy (výhody) měření * kvalitu.
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Výsledkem snah o měření výkonnosti mělo za následek, že zapojené firmy a společnosti se stávaly celkově produktivnějšími. Podle odborníků interní poměřování obvykle sběr a analýza (podle firmy) obsahuje: * náklady * zákaznický servis * měření produktivity * přínosy (výhody) měření * kvalitu. březen 2009

78 Komponenty “Řízení dodavatelského řetězce” * standardizace
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Vnější hodnocení kvality je zkoumáno pros-třednictvím náhledu (vnímání) měření a ben-chmarkingem. Obsahuje zákaznický náhled na měření a osvědčené postupy testování. Komponenty “Řízení dodavatelského řetězce” * standardizace * odklad (odsun) * podřízení se zákazníkovi – jeho zadáním a přáním (customization). březen 2010

79 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Řízení toku výrobního procesu znamená, že výrobek dodaný do distribučních kanálů vznikl ve výrobním procesu založeném na vý-sledcích (znalostech) minulé prognózy. Výrobní proces musí být pružný, musí reago-vat na změny trhu a musí se přizpůsobit ma-sovému zákazníkovi. březen 2009

80 Objednávky jsou procesy fungující na prin-cipu Just-In-Time (JIT).
CW05 Teorie dodavatelského řetězce Objednávky jsou procesy fungující na prin-cipu Just-In-Time (JIT). Také změny v toku výrobního procesu musí vést ke zkrácení časů výrobního cyklu, což znamená lepší odezvu na poptávku (poža-davky) zákazníků logistiky. březen 2009

81 CW05 Teorie dodavatelského řetězce Fyzická distribuce se týká hotových výrobků a služeb pro zákazníky, kteří jsou konečným místem (místem spotřeby). Proto čas a prostor na tento proces musí být zahrnut do dodavatelského řetězce a stává se nedílnou součástí marketingové strategie. březen 2009

82 ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Řízení logistického řetězce Supply Chain Management CW05 ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ZDROJE PRODEJ DODÁNÍ VÝROBA ST RA TE GI CK É PL ÁN OV ÁNÍ ST RA TE GI CK Á OP TIM ALI ZA CE KONFIGURACE PLÁNOVÁNÍ PROVOZ řízení dodavatelů opatřování, zajišťování plánování nákupu společné plánování plánování výroby přesné plánování řízení zásob plánování distribuce plánování odbytu prognózování disponibility vyřizování objednávek řízení výroby řízení dopravy prodej analýza trhu zdrojů analýza trhu spotřebitelů PRŮŘEZOVÉ FUNKCE SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ SCM CONTROLLING OPTIMALIZACE PROCESŮ březen 2012

83 …..… Informace k „Logistickým řetězcům“ dále pokračují
CW05 POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Informace k „Logistickým řetězcům“ dále pokračují …..… … ale je nutno se obrátit na literaturu, protože výukový čas není gumový ….. březen 2013

84 CW05 ……… cw05 – p. 4a Leden 2013


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google