Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní politika ČR v oblasti civilního letectví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní politika ČR v oblasti civilního letectví"— Transkript prezentace:

1 Dopravní politika ČR v oblasti civilního letectví
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR Hospodářský výbor 3. schůze podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Úřad pro civilní letectví, 21. ledna 2011 Dopravní politika ČR v oblasti civilního letectví

2 Program 1. Zahájení schůze a uvítání účastníků
Ing. Pavel Hojda; předseda PVVLK 2. Úvod do tématu a seznámení s aktuálním směřováním ÚCL Ing. Josef Rada; generální ředitel ÚCL 3. Aktuality z EASA Ing. Vítězslav Hezký; ředitel SLS/ÚCL 4. L-13 Blaník – zákaz letů Ing. Pavel Matoušek; ředitel ST/ÚCL Přestávka 5. Stanovisko ÚCL 6. Stav příprav dokumentu „Dopravní politika ČR“ Ing. Zdeněk Jelínek; zástupce Ř/OCL, Ministerstvo dopravy 7. Informace z vojenského letectví plk. Petr Brouček a pplk. Václav Česal; OVL, Ministerstvo obrany

3 Úvod do tématu a seznámení s aktuálním směřováním ÚCL
Ing. Josef Rada, generální ředitel ÚCL

4 Věková struktura zaměstnanců ÚCL
Z celkového počtu zaměstnanců ÚCL je: 27 % žen 67 % pracovníků s vysokoškolským vzděláním

5 Počet zaměstnanců ÚCL (2008 – 2011)

6 Organizační schéma ÚCL (úroveň řízená přímo GŘ - rok 2008)

7 Organizační schéma ÚCL (úroveň řízená přímo GŘ - rok 2009)

8 Organizační schéma ÚCL (úroveň řízená přímo GŘ - rok 2011 - výhled)
Generální ředitel ÚCL Ředitel kanceláře úřadu Ředitel sekce letové a provozní sekce technické Mluvčí ÚCL (kumulovaná pozice) Bezpečnostní ředitel Útvar vnitřní kontroly Inspektor bezpečnosti

9 Personální změny od roku 2008
Nastoupilo celkem 45 zaměstnanců tj. obměna cca procent: 10 absolventů po nebo krátce po ukončení vzdělání 16 z 45 je administrativa nebo zejména administrativa 29 z 45 jsou výkonní inspektoři Rovnoměrně ve všech útvarech

10 Ing. Vítězslav Hezký, ředitel SLS/ÚCL
Aktuality z EASA Ing. Vítězslav Hezký, ředitel SLS/ÚCL

11 Obsah prezentace Aktuality z jednání AGNA
Aktuality z jednání Správní rady EASA Aktuality z mimořádných jednání Správní rady Změny kompetencí EASA Aktuality k I. rozšíření kompetencí Aktuality k II. rozšíření kompetencí

12 Aktuality z jednání AGNA (1)
AGNA – poradní orgán složený ze zástupců národních leteckých úřadů, primárně orientovaný na předpisovou činnost EASA Plán předpisové činnosti Agentury Stanoven na roky Pokrývá nové oblasti kompetencí EASA Stav plnění za rok 2010 – 100 %, rok 2011 zahájen na čas Mezi nejvýznamnější kroky roku 2010 patří vypořádání připomínek a příprava návrhů nařízení spojených s prováděcími pravidly k oblastem AR, OR, OPS a FCL

13 Aktuality z jednání AGNA (2)
Standardizační činnosti EASA / Komise Rozšíření plánů činností v souvislosti s novými kompetencemi EASA Řešení rozsahu činností s ohledem na platnou legislativu, především v oblasti řízení letového provozu

14 Aktuality z jednání AGNA (3)
Příprava Evropského bezpečnostního plánu Zajišťuje zvláštní výbor EASAC Důraz na roli SMS a SSP a komplexitu projektu SESAR Bližší informace dále Aktuálně diskutované problematiky Alternativní způsoby průkazu Závaznost ACAS II Praktická využitelnost čl. 83bis Aktuality k novým kompetencím EASA jsou dále v prezentaci

15 Aktuality z jednání Správní rady EASA (1)
EASA Business Plan Základní dokument EASA, definuje její politiku, cíle a vytyčuje cesty jak jich dosáhnout, tím určuje rámec všech činností Agentury a vycházejí z něj všechny ostatní dokumenty přijímané Správní radou, jako rozpočet, Pracovní plán, Plán personální politiky apod. Přijat pro roky Dopad na národní letecké úřady i organizace v letectví Poplatky a platby EASA Během roku drobná úprava v důsledku potřeby vyrovnání rozpočtu Rostoucí náklady spojené s rozšiřováním kompetencí, hledání alternativních možností zisku prostředků

16 Aktuality z jednání Správní rady EASA (2)
ENaCT (EASA/NAA Certification Transition Working Group) Zapojení národních leteckých úřadů do mezinárodní spolupráce je funkční, možnosti jsou vzhledem k tlaku vyvíjenému na úřady v Evropě omezené Možnost alokace úkolů na oprávněné subjekty se finalizuje; Výhoda spočívá v možnosti pokrytí dohledem problematických oblastí Je komplikováno obavami ze snížení úrovně bezpečnosti Státní záruky se jeví žádoucími

17 Aktuality z jednání Správní rady EASA (3)
Evropský plán pro bezpečnost v letectví a příručka Evropského programu pro bezpečnosti v letectví S vydáním se čeká na vyjádření ICAO, zda připravovaná podoba pojetí bezpečnostní politiky v EU naplní požadavky a záměry ICAO Kolektivní správa bezpečnostních rizik zajištěna pomocí důrazu na spolupráci mezi klíčovými subjekty (Komise, EASA, EUROCONTROL, členské státy, atd.) Předpoklad vývoje bezpečnostních ukazatelů výkonnosti a zmírnění rizik, například cestou zdokonalení certifikačních specifikací Připravují se semináře se zástupci členských států za účelem identifikace oblastních faktorů ovlivňujících otázku bezpečnosti

18 Aktuality z mimořádného jednání SR (1)
Střednědobá perspektiva a politika EASA Diskuze iniciovaná předsedou Správní rady a zástupcem CAA-UK Identifikace a nástin řešení nejpalčivějších otázek kolem současné politiky EASA, jako např.: Základní nařízení, které určuje rámec pro společná pravidla bezpečnosti, adresuje činnosti EASA, národní úřady jsou v pozadí Systém v Evropě by měl být řízen jako celek s EASA vytvářející prostředí pro efektivnější spolupráci členských států EASA by měla být kvalitní organizací v centru systému, zaměřující se na otázku bezpečnosti. Snahou by neměla být centralizace veškeré činnosti ani maximalistická interpretace jejích zákonných kompetencí EASA musí zajistit, aby její předpisové oddělené bylo v maximální možné míře obsazeno experty pro všechny regulované oblasti

19 Aktuality z mimořádného jednání SR (2)
Hlavní obavou národních leteckých úřadů dále zůstává absence jasné a konkrétní definice systému praktické spolupráce agentury EASA a národních úřadů s dlouhodobým výhledem a možností jejich stabilní a dlouhodobé integrace do evropského systému bezpečnosti letectví Cílem by mělo být udržet na národních úřadech zkušený personál a know-how, a tím i očekávané schopnosti těchto úřadů, jako orgánů státní moci, a to nejen schopnosti plnit své úkoly, ale i schopnosti k provádění těchto úkolů včas a efektivním způsobem

20 EASA a rozsah kompetencí
EASA zřízena na základě nařízení (ES) č. 1592/2002, kompetence omezené (letová způsobilost, certifikace) I. rozšíření kompetencí - nařízení (ES) č. 216/2008 Oblasti FCL, OPS, TCO II. rozšíření kompetencí - nařízení (ES) č. 1108/2009 Oblasti ATM/ANS, ADR

21 Aktuality k I. rozšíření kompetencí EASA (1)
V rámci rozšíření Změna struktury prováděcích pravidel – požadavky na úřady/organizace Co možná největší sesouhlasení se stávající legislativou (EU-OPS, JAR-OPS 3) Složitostí úkolů zcela výjimečná předpisová činnost v současné době ve fázi vypořádání připomínek (CRD) Např. pro oblast provozu přijato a zpracováno cca připomínek! Prováděcí pravidla pro oblast zdravotní způsobilosti ve fázi Stanoviska pro Komisi (návrh nařízení)

22 Aktuality k I. rozšíření kompetencí EASA (2)

23 Aktuality k I. rozšíření kompetencí EASA (3)
Vzhledem ke zpracovávaným připomínkám byla navrhovaná prováděcí pravidla pozměněna co do struktury i obsahu, aby lépe odrážela představy a požadavky odborné veřejnosti Vstup v platnost požadavků nejpozději od S přechodným obdobím se nepočítá, využít se bude moci možnost dočasného vyvázání se z povinnosti plnit nařízení (tzv. Opt-out princip použitý např. při zavádění pravidel pro letovou způsobilost a její zachování) V návaznosti na uveřejnění budou zpětně upravena již zavedená pravidla pro letovou způsobilost a její zachování

24 Aktuality k II. rozšíření kompetencí EASA (1) ATM/ANS
Navázána spolupráce s EUROCONTROL ohledně programu SESAR Kapacity EASA jsou v oblasti ATM/ANS velmi omezené Budou rozšířeny oblasti působnosti některých pracovních skupin, např. AGNA EASA požádána Evropskou komisí o urychlenou přípravu základního transformovaného předpisového rámce pro oblast ATM/ANS Režim „fast-track“ Dotčené úkoly již ukončeny a zbytek z tohoto rozšíření již bude podléhat normálnímu schvalovacímu procesu

25 Aktuality k II. rozšíření kompetencí EASA (2) ATM/ANS
Prezentována představa následné standardizace, která by měla probíhat pomocí tzv. Network Managementu (jiná síť než u bloků FAB), nad kterým by měla stálý dohled EASA K tomuto účelu budou vydány i zvláštní prováděcí pravidla NMF IR (Network Management Function) Zůstává otevřena otázka transpozice ICAO SARP’s (Annexů 5, 10, 11, 15 a postupně dalších) Otevřena otázka samotné „bezpečnostní“ filozofie EASA při transpozici některých pravidel do systému EASA se jeví jako praktické nevymezovat se pouze na oblasti spojené s bezpečností, ale zachovat kompletní regulační rámec

26 Aktuality k II. rozšíření kompetencí EASA (3) Aerodromes
Představení prováděcích pravidel k této oblasti se očekává během roku 2012, platnost uvažována od 31. prosince 2013 Současná předpisová činnost zahrnuje hlavní 3 úkoly: požadavky na organizaci provozovatele a příslušný úřad požadavky na letištní provoz projekční požadavky (účast zástupce ČR ve WG) Odloženy byly úkoly týkající se heliportů, řízení odbavovací plochy a vybavení Rozšířena studie implementace Annexu 14 ICAO Zmíněna možnost spolupráce na předpisové činnosti s vojenským sektorem Ze strany EASA je případná bližší spolupráce, resp. aktivní účast zástupců vojenského letectví, vítána

27 Ing. Pavel Matoušek, ředitel ST/ÚCL
L-13 Blaník – zákaz letů Ing. Pavel Matoušek, ředitel ST/ÚCL

28 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
28 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu) Počátek kauzy začíná katastrofou kluzáku L13, ke které došlo v Rakousku. Nehodu začal šetřit rakouský úřad pro šetření nehod, který konstatoval, že došlo k ulomení křídla. Na základě toho byl v souladu s platnými evropskými postupy informován výrobce-držitel typového osvědčení Aircraft Industries a.s.(AI) a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), která je v EU kompetentním úřadem v oblasti typových certifikací včetně vydávání příkazů k zachování letové způsobilosti (PZZ).

29 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
EASA následně požádala ÚCL, aby v rámci platného kontraktu mezi EASA a ÚCL vstoupil do kontaktu s AI, které mají jako držitel typového osvědčení za povinnost na podobné případy neprodleně reagovat. Výsledkem šetření ÚCL s AI byl návrh PZZ, který EASA doplnila dalším omezením a následně byl vydán PZZ, jehož účinnost byla později rozšířena novým PZZ i na model L13A.

30 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
Na základě reakce některých leteckých úřadů ( zejména USA a Kanady), které konstatovaly , že mnoho kluzáků, vedených v jejich rejstříku, nemá k dispozici úplné záznamy o provozu tak, aby bylo možné stanovit bezpečný provoz, přestože je výrobce AI ve své dokumentaci požaduje, EASA vydala další PZZ s rozšířeným omezením pro provoz kluzáku. Jednání zástupců AI, EASA a ÚCL konané konstatovalo bez náznaku zastavení provozu kluzáků, že je nutné neprodleně zahájit ze strany AI práce pro získání metody, bezpečně prokazující, že konstrukce draku kluzáku nemá únavové trhliny, EASA překvapivě vydala další PZZ, kterým byl zastaven provoz všech kluzáků L13 a L13A.

31 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
31 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu) Tento PZZ je publikován na EASA webových stránkách a pro zajištění maximální bezpečnosti byl prostřednictvím ÚCL předán každému známému provozovateli/vlastníkovi kluzáku dotčeného typu zapsaného v leteckém rejstříku ČR. Provádění příkazů k zachování letové způsobilosti je požadováno Nařízením EK 2042/2003. Pokud provozovatel nebo vlastník PZZ neprovede, letadlo ztrácí letovou způsobilost a let takového letadla je v rozporu s § 12 zákona č. 49/1997 Sb.,o civilním letectví.

32 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
Vzhledem k tomu, že závěrečnou fázi vydání PZZ EASA uskutečnila bez jakéhokoliv kontaktu s ÚCL, byl ze strany ÚCL požádán o stanovisko držitel typového osvědčení Aircraft Industries a.s. ohledně upřesnění možných dalších postupů řešení vzniklé situace včetně možnosti povolit provoz alespoň některých kluzáků podle stanovených kritérií udělením výjimky. Následně ÚCL za podpory AI vypracoval postup, podle kterého mohli čeští provozovatele/vlastníci letadel žádat o udělení výjimky.

33 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
Na základě těchto postupů byly v souladu s Nař. 216/2008 uděleny výjimky pro 100 Blaníků (z celkového počtu 244 registrovaných na LR) na dobu dvou měsíců. Po uplynutí platnosti výjimek, ÚCL znovu ve spolupráci s AI přepracoval postupy: Do 4000 Nad 4000

34 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
Na základě těchto postupů byly uděleny výjimky pro 76 Blaníků (z celkového počtu 244 registrovaných na LR) na dobu 5 měsíců a v souladu s Nař. 216/2008 musely být oznámeny OCL-MD přes zastoupení ČR v Bruselu EK, EASA a členským státům EU (i když mají platnost pouze na území ČR). EK má právo je posoudit a pokud rozhodne pomocí svého výboru, že výjimka není v souladu se základními bezpečnostními požadavky, bude je muset ČR v souladu s Nař. 216/2008 zrušit.

35 Ing. Josef Rada, generální ředitel ÚCL
Stanovisko ÚCL Ing. Josef Rada, generální ředitel ÚCL

36 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
První reakce EK a EASA na výjimky byly silně negativní, ÚCL reagoval na stanovisko EASA rozsáhlým dopisem, kde odůvodnil svůj postoj k udělení výjimek. OCL-MD potvrdil EK stanovisko uvedené v dopise ÚCL na EASA. Další reakce ze strany EK jsou očekávány

37 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
K tomuto řešení se přistupovalo na základě nepřiměřené reakce EASA, i když je třeba vnímat, že kompetence ve věci typové způsobilosti letadel na území členských států EU patří EASA. Podle názoru ÚCL nebylo nutné uzemnit celou flotilu, a na základě skutečnosti, že záznamy o provozu letadel českých provozovatelů jsou v souladu s požadavkem výrobce. Řešení formou výjimek je však třeba chápat jako značně nestandardní vzhledem ke stanoveným postupům EU a ÚCL si byl vědom, že udělené výjimky mohou vyvolat ze strany EASA popřípadě EK značnou kritiku, současně však bylo vnímáno, že někteří naši provozovatelé/majitelé kluzáků byli rozhodnutím EASA poškozeni. Vzhledem k tomu, že je povinnost zasílat opakované výjimky členským státům EU, je možno říci podle obsahu zaslaných výjimek z jiných členských států , že ČR je první stát v EU, který tuto zvláštní situaci s EK a EASA takto dlouhodobě řeší.

38 Zákaz letů kluzáku L-13 Blaník (vznik a průběh případu)
K otázce dokumentů v jazyce anglickém je třeba si uvědomit, že dorozumívacím jazykem v letectví je angličtina, veškerá průvodně technická dokumentace je vyhotovována taktéž v anglickém jazyce. Rozhodnutí publikovat PZZ pouze v anglickém jazyce bylo učiněno Správní radou EASA. Tato skutečnost je leteckou veřejností automaticky respektována na mezinárodním poli. Cesta překladů do češtiny by představovala další výdaje ať už ze státního rozpočtu nebo z kapsy majitelů letadel, popřípadě i zastavování provozu do doby pořízení oficiálního českého překladu. Požadavek ČR na překlady do českého jazyka by degradoval dobré jméno českého letectví ve světě.

39 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Dopravní politika ČR v oblasti civilního letectví"

Podobné prezentace


Reklamy Google