Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání, RLZ, sociální politika. Vzdělávání Česká republika - možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání, RLZ, sociální politika. Vzdělávání Česká republika - možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání, RLZ, sociální politika

2 Vzdělávání

3 Česká republika - možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi (nejen mezi členskými státy EU, ale i s institucemi ze třetích zemí). Cílem komunitárních vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. Lisabonské strategie. Na jaře roku 2000 přijala Evropská rada tzv. lisabonskou strategii, nazvanou podle místa, kde byl tento nový strategický cíl všemi patnácti členskými zeměmi schválen.

4 Tato komplexní strategie, která byla rozvržena na celé desetiletí 2000-2010, byla v závěrech lisabonského zasedání Evropské rady formulována takto: Unie se má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“ (do roku 2010)

5 V současnosti vytvořené a realizované vzdělávací programy EU jsou následující: SOCRATESSOCRATES – široce zaměřený program celoživotního učení LEONARDO DA VINCILEONARDO DA VINCI – program zaměřený na všechny úrovně odborného vzdělávání MLÁDEŽMLÁDEŽ – program zaměřený na neformální výchovu a vzdělávání mládeže eLEARNINGeLEARNING – program zacílený na podporu efektivního využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a odborné přípravě ERASMUS MUNDUSERASMUS MUNDUS – program podporující spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi EU a třetími zeměmi TEMPUS IIITEMPUS III. – program zaměřený na podporu rozvoje vzdělávacích systémů vybraných třetích zemí v rámci spolupráce s EU JEAN MONNETJEAN MONNET – program podporující rozvoj evropských studií v rámci vzdělávacích institucí Akční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovniAkční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni a na podporu specifických aktivit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – centralizovaný program EU

6 Na spolupráci s vybranými třetími zeměmi Na spolupráci s vybranými třetími zeměmi jsou zaměřeny následující programy: EU – USAEU – USA – spolupráce EU a USA v oblasti vysokého školství a odborného vzdělávání EU – KANADAEU – KANADA - spolupráce EU a Kanady v oblasti vysokého školství a odborného vzdělávání EU – AustrálieEU – Austrálie – spolupráce EU a Austrálie ve vysokém školství EU – Nový ZélandEU – Nový Zéland – spolupráce EU a Nového Zélandu ve vysokém školství EU – JaponskoEU – Japonsko – spolupráce EU a Japonska ve vysokém školství ALFA ALFA – spolupráce zemí EU a Latinské Ameriky v oblasti vysokého školství ALBANALBAN – spolupráce zemí EU a Latinské Ameriky v rámci poskytování vysokoškolských stipendií ASIA-LINKASIA-LINK – spolupráce EU a vybraných asijských zemí v oblasti vysokého školství

7 Informace o vzdělávacích programech EU jsou dostupné na internetové adrese: http://www.europa.eu.int/comm/education/i ndex_en.htmlhttp://www.europa.eu.int/comm/education/i ndex_en.html Přehled grantů poskytovaných Evropskou unií je dostupný na internetové adrese: http://www.europa.eu.int/grants/dgs/educa tion_culture/education_culture_en.htmhttp://www.europa.eu.int/grants/dgs/educa tion_culture/education_culture_en.htm

8 Hlavním cílem programu eLearning je efektivní začlenění informačních a komunikačních technologií (ICT) do systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Součástí programu jsou 4 hlavní aktivity: 1.podpora počítačové a informační gramotnosti, 2.evropské virtuální university (virtual campuses), 3.podpora partnerské spolupráce základních a středních škol v Evropě (tzv. e-Twinning) a podpora vzdělávání učitelů, 4.doplňkové aktivity na podporu e-learningu v Evropě.

9 Projekty mohou předkládat pouze právnické osoby, které mají sídlo: v jednom z 25 členských států EU nebo v zemích EEA/EFTA (Island, Norsko, Lichtenštejnsko), Působí jak ve veřejném, tak soukromého sektoru a které mají odborné znalosti a zkušenosti v oblasti eLearningu Projekt podává organizace, která zastupuje konsorcium minimálně tří partnerů. Konsorcium musí zahrnovat různé organizace z minimálně tří zemí EU nebo EEA. Při výběru projektů hraje vedle kvality obsahu roli i geografická vyváženost partnerů, zohlednění evropské kulturní a jazykové diverzity (výstupy projektů by měly být vícejazyčné), přidaná evropská hodnota, diseminace výsledků ve formě zpráv, příruček, vystoupení na konferencích, videozáznamy.

10 Celkový rozpočet programu na celé období trvání (2004-2006): 44 mil. €. Aktivita 1 - 10 % rozpočtu Aktivita 2 - 30 % rozpočtu Aktivita 3 - cca 45 % rozpočtu Aktivita 4 - 7,5 % rozpočtu Technická a administrativní podpora - 7,5 % rozpočtu Evropský eLearningový portál elearningeuropa.info bude i nadále poskytovat podporu eLearningu v podobě propagace a výměny dobrých příkladů praxe a pomoc při navazování partnerské spolupráce.elearningeuropa.info Více informací najdete na eLearningovém portálu: http://elearningeuropa.info a na oficiální stránce programu: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_e n.html http://elearningeuropa.info http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_e n.html

11 Centrum pro studium vysokého školství Národní agentura Socrates U Lužického semináře 13 118 00 Praha 1 Tel.:+420 257 011 350, +420 257 530 504, +420 257 532 987 Fax: +420 257 532 407 e-mail:jenickova@socrates.cz, pychova@socrates.cz; sir@socrates.cz; etwinning@socrates.czjenickova@socrates.czpychova@socrates.cz sir@socrates.czetwinning@socrates.cz URL:http://www.socrates.cz/http://www.socrates.cz/ Web:http://www.socrates.cz/elearning/http://www.socrates.cz/elearning/ Kontakt: Mgr. Silvie Pýchová Ing. Ivo Šír Mgr. Lenka Jeníčková

12 SOCRATES Program SOCRATES je členěn do 8 podprogramů: COMENIUS - vzdělávání ve školách ERASMUS - vysokoškolské vzdělávání GRUNDTVIG - vzdělávání dospělých a celoživotní učení LINGUA - jazykové vzdělávání MINERVA - využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání Průzkum a inovace - otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC)ARION Společné akce - spolupráce s dalšími programy EU Doplňkové aktivity - podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů

13 Programu SOCRATES se v současné době účastní celkem 31 zemí: 25 zemí Evropské unie (EU)Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 3 země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)Island, Norsko, Lichtenštejnsko 3 kandidátské země Evropské unie (EU)Bulharsko, Rumunsko, Turecko

14 Podprogram Comenius - vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem podprogramu Comenius je podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku jazyků a mezikulturní výchovu ve školách. Instituce oprávněné k získání grantu v podprogramu Comenius v ČR: Školy zařazené v registru sítě škol MŠMT: Mateřské školy, včetně speciálních Základní školy, včetně speciálních a uměleckých Střední školy, včetně odborných, speciálních a uměleckých a učilišť Vyšší odborné školy, vysoké školy, univerzity Instituce vzdělávání pedagogických pracovníků: např. vysoké školy, pedagogická centra, služby škole, výzkumná centra, pedagogicko- psychologické poradny, instituce státní správy a samosprávy ve školství, NNO v Comenius 3 i další typy organizací a institucí, které mohou obohatit danou tematickou síť z odborného hlediska

15 Comenius 1 Tří typy projektů: Spolupráce škol Jazykový projekt Projekt rozvoje školy Projekty jsou decentralizované, tzn. že školy podávají přihlášky u Národní agentury programu SOCRATES ve své zemi a o přidělení finančních prostředků rozhoduje odborná komise podprogramu Comenius. Comenius kromě projektů nabízí školám zprostředkování zahraničního asistenta při výuce jazyka. Asistent získává grant od své příslušné Národní agentury, z kterého jsou hrazeny veškeré náklady spojené s pobytem v hostitelské zemi. Jazykového asistenta je možné zapojit do výuky cizích jazyků, ale i do dalších předmětů (např. zeměpis, dějepis apod.). Přihláška pro Hostitelské instituce (tj. školy, které chtějí zahraničního jazykového asistenta) se podává jednou ročně 1. února.

16 Trvání projektu: Max. 3 po sobě následující roky Rozpočet: Standardní částka Koordinující škola 2000 EUR / rok 1500/2000 EUR / rok 2000 EUR / rok… Partnerská škola 1500 EUR / rok 1500/2000 EUR / rok 1500 EUR / rok… Variabilní částka závisí na destinaci, délce a počtu zahraničních cest závisí na destinaci, délce a počtu studentů

17 SOCRATES Podprogram Erasmus se zaměřuje na vysoké školství. Je to největší program, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých škol ERASMUS 1- projekty centralizované - projekty vývoje společných učebních osnov, intenzivní programy ERASMUS 2 - mobility - decentralizované - studijní pobyty studentů a pedagogické stáže vysokoškolských učitelů, organizace mobilit, ECTS ERASMUS 3 - tematické sítě - centralizované - sítě institucí V České republice se mohou do programu zapojit všechny vysokoškolské instituce, které mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tedy i soukromé vysoké školy). Dále bylo vybráno 10 vyšších odborných škol, kterým byla dána možnost se do programu přihlásit. Podmínkou pro práci v programu z hlediska národní legislativy je status instituce.10 vyšších odborných škol Ze strany Evropské komise je to udělení Erasmus University Charter (EUC). V současné době má EUC 47 českých institucí.Erasmus University Charter (EUC)47 českých institucí

18 Další instituce, které splňují národní podmínky a mají zájem se do programu zapojit, mohou k 1.11. daného roku podat přihlášku/žádost o Erasmus University Charter Evropské komisi. přihlášku/žádost o Erasmus University Charter Aktivity podprogramu Erasmus Instituce v ČR, která má Evropskou komisí přidělený Erasmus University Charter, žádá o finanční prostředky na decentralizované aktivity (Erasmus 2 - mobility) Národní agenturu vždy na jaře každého roku. Nejbližší termín je 15.3.2006. O granty na centralizované aktivity (Erasmus 1 - projekty a Erasmus 3 - tematické sítě) žádá instituce Evropskou komisi v Bruselu. Nejbližší termín je 1.3.2006. Podmínkou žádosti je mít udělen Erasmus University Charter. Přípravné návštěvy Přípravné návštěvy je možné financovat z finančních prostředků na organizaci mobilit (OM) nebo požádat Národní agenturu o grant na přípravnou návštěvu. Grant Národní agentury je možné využít především na přípravu projektů v rámci aktivit ERASMUS 1 a 3. přípravnou návštěvu.

19 SOCRATES Podprogram Grundtvig Zaměřuje se na podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality a evropské dimenze, dostupnosti a přístupnosti vzdělávání dospělých a celoživotního učení v nejširším slova smyslu. Hlavním cílem podprogramu Grundtvig je podpora evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a celoživotního učení, prostřednictvím: tvorbou konkrétních produktů a výstupů v oblasti vzdělávání dospělých rozšiřováním poznatků a výměnou zkušeností v oblasti vzdělávání dospělých zkvalitňováním odborné přípravy osob působících ve vzdělávání dospělých zvyšováním dostupnosti a přístupnosti vzdělávání dospělých

20 Grundtvig je podprogramem otevřeným všem institucím, organizacím i asociacím působícím v oblasti vzdělávání dospělých nebo celoživotního učení ve formálním i neformálním vzdělávacím systému. Žadatelé - např. základní a střední školy organizující kurzy pro dospělé, univerzity, státní správa a samospráva, neziskové organizace a mimovládní instituce, odborové a zaměstnavatelské organizace, knihovny, muzea, nemocnice, sportovní sdružení a jiné subjekty reagující na potřeby individuálního vzdělávání. Cílovou skupinou vzdělávání v rámci podprogramu Grundtvig jsou osoby starší 25 let nebo osoby ve věku 16-24 let, které již nejsou zapojeny do středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávacího procesu (denní studium). Důraz je kladen na vzdělávání osob, které nemají základní vzdělání a kvalifikaci, osob, které jsou znevýhodněné ze socioekonomických důvodů a osob se specifickými vzdělávacími potřebami.

21 Partnerství - musí se zapojit nejméně tři instituce ze tří různých zemí, které splňují podmínky pro účast v programu Socrates. Oprávněné instituce - mohou se zapojit instituce poskytující vzdělání na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Doba řešení projektu - po dobu maximálně dvou let. Finanční podpora projektu – grant - Finanční podpora projektu – grant - pouze do určité výše celkových odhadovaných nákladů nezbytně nutných pro řešení projektu je přidělována na principu spolufinancování, tzn. že instituce zapojená do projektu se musí podílet na pokrytí nákladů projektu určitou částkou z jiných zdrojů. Postup při podávání žádosti o projekt - - předběžný návrh projektu (pre-proposals) Evropské komisi, a to do 1. listopadu každého roku. - konečný návrh projektu (full-proposals) a zašle jej Evropské komisi nejpozději do 1. března následujícího roku.

22 Technická kanceláře TAO The SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office Rue de Treves 59-61 / Trierstraat 59-61 B-1000 Bruxelles / Brussel BELGIUM Web: http://www.socleoyouth.be Tel.: +32 2 2330244/45 Fax: +32 2 2330150 http://www.socleoyouth.be Národní agentura NA U Lužického semináře 13, 118 01 PRAHA 1 Tel.: +420 257 530 504, 257 011 344 Fax: +420 257 532 407 E-mail: info@socrates.cz Web: http://www.socrates.cz/info@socrates.czhttp://www.socrates.cz/

23 LEONARDO DA VINCI Evropský program zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání mládeže i dospělých, a to prostřednictvím nadnárodních projektů. Do pěti druhů projektů programu Leonardo da Vinci (tj. projekty mobilit, pilotní projekty, projekty jazykových dovedností, projekty sítí organizací, projekty databází, průzkumů a analýz) se mohou zapojit odborné střední, vyšší a vysoké školy a další vzdělávací zařízení, dále pak podniky, včetně malých a středních podniků, úřady práce, orgány státní správy ve školství, sociální partneři a komory, místní a regionální instituce a neziskové, dobrovolné a nevládní organizace.

24 Cíle programu: zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zlepšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce; zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a organizační změny; zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků

25 LEONARDO DA VINCI Druhy projektů Projekty mobilit Pilotní projekty Projekty jazykových dovedností Projekty sítí organizací Projekty databází, průzkumů a analýz (referenční materiály)

26 Komu je program určen? Stáže osobám v procesu počátečního odborného vzdělávání - studenti SOŠ, SOU, OU, VOŠ studentům vysokých škol mladým pracovníkům a čerstvým absolventům škol mladým nezaměstnaným Výměny manažerům lidských zdrojů v podnicích, tvůrcům a manažerům programů odborného vzdělávání, učitelům a lektorům, kariérovým poradcům instruktorům a mentorům v oblasti cizojazyčných dovedností Pilotní projekty odborným středním a vyšším školám vysokým školám podnikům úřadům komorám, profesním asociacím neziskovým organizacím regionálním rozvojovým agenturám

27 Kdo může návrh projektu předložit? Právnické osoby - ANO Fyzické osoby - NE Příklady právnických osob: Odborné střední, vyšší a vysoké školy a další vzdělávací zařízení Podniky včetně malých a středních Úřady práce, školské úřady, další úřady Orgány sociálních partnerů a komory Místní a regionální instituce Neziskové, dobrovolné a nevládní organizace Délka trvání projektů: Délka trvání projektů mobility může činit maximálně 2 roky.

28 Informace o programu Leonardo da Vinci: Národní vzdělávací fond Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova 25 110 00 Praha 1 Tel.: 224 500 522, fax: 224 500 502 e-mail: leonardo@nvf.czleonardo@nvf.cz URL: www.nvf.cz/leonardowww.nvf.cz/leonardo Internetové stránky Evropské komise: http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/leon ardo/new/leonardo2_en.htmlhttp://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/leon ardo/new/leonardo2_en.html

29 Jean Monnet Program Jean Monnet je zaměřen na rozvoj evropských studií v rámci vzdělávacích institucí. Koordinaci projektu v České republice zajišťuje Česká asociace evropských studií (ČAES). Informace o této asociaci, která sdružuje odborníky zabývající se evropskou problematikou na různých pracovištích evropských studií v celé České republice, naleznete na internetové adrese: http://194.108.160.192/ecsa-czech/default.html. http://194.108.160.192/ecsa-czech/default.html Kontaktní osobou je: doc. PhDr. Lenka Rovná, CSc. ČAES - president Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd Rytířská 31, Praha 1 Tel.: + 4202 2161 0206,7,8 Fax: + 4202 2161 0204 e-mail: lenka_rovna@hotmail.comlenka_rovna@hotmail.com

30 Nový Integrovaný Akční Program zaměřený na oblast celoživotního vzdělávání - v přípravě (přijetí EK se očekává v 2. polovině roku 2006) 14. července 2004 - Komise přijala návrh zaměřený na vytvoření nové generace komunitárních programů v oblasti celoživotního vzdělávání Návrh programu: - postaven na zkušenostech získaných při realizaci existující generace programů. -zahrnuje také nové politiky a strategie EU. Tyto změny = výsledek kritických připomínek realizátorů a evaluátorů během průběžného hodnocení programů a veřejného připomínkového řízení, které proběhlo v listopadu 2002 – únoru 2003.

31 Nový Integrovaný Akční Program pro oblast celoživotního vzdělávání zahrnuje sektorové programy pro školní vzdělávání (Comenius), vyššího vzdělávání (Erasmus), odborného výcviku (Leonardo da Vinci) a dalšího vzdělávání dospělých (Grundtvig), a je doplněn průřezovými opatřeními a doplňkovým Programem Jean Monnet zaměřeným na evropskou integraci Navrhovaný rozpočet je € 13.62 miliard na celé období 2007-2013. Cílem nového programu je přispět pomocí podpory celoživotního vzdělávání k rozvoji EU jako rozvinuté znalostní společnosti, s trvale udržitelným ekonomickým rozvojem, s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností. Program usiluje o podporování a pěstování interakce, kooperace a mobilit mezi vzdělávacím a výcvikovým systémem v rámci EU, tak že se stanou v rámci vzdělávání světovým měřítkem kvality.

32 Vzdělávací programy 2007 - 2013 Integrovaný Program Comenius Školní vzdělávání Erasmus Vyšší a vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci Počáteční a další odborné vzdělávání Grundtvig Vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – Rozvoj politik, Jazykové vzdělávání, ICT, Diseminace Program Jean Monnet 3 klíčové aktivity – Jean Monnet Action, Evropské Instituty, Evropské asociace

33 YOUTH je programem, který podporuje neformální formy vzdělávání a mobilitu mladých lidí ve věku 15-25 let. Program je otevřen pro 31 zemí a nabízí mladým lidem příležitosti ve formě skupinových výměn či individuální dobrovolné práce, jakož i formou podpůrných aktivit. Program YOUTH vznikl na jaře 2000, avšak čerpá z předcházejících podobně zaměřených programů.

34 Akce č. 1 - Mládež pro Evropu Výměnné pobyty mládeže nabízejí skupinám mladých lidí (mezi 15-25lety) z různých zemí příležitost k setkávání. Mají pedagogický a neformálnì vzdělávací cíl a hodnotu, protože skupiny se v jejich rámci věnují společným tématům a poznávají vzájemně své kultury. Akce č. 2 - Evropská dobrovolná služba (EVS) V rámci této Akce mohou mladí lidé ve věku 18 až 25 let strávit až 12 měsíců v zahraničí jako dobrovolní pracovníci, kteří pomáhají při projektech místního charakteru v rozmanitých oblastech: sociální a ekologické projekty, umění a kultura, nové technologie, sport a volný čas apod. Akce. č. 3 - Příležitosti pro mladé Prostřednictvím této Akce mohou mladí lidé ve vìku 15/18 až 25 let získat podporu pro projekty na místní úrovni. Záměrem této Akce je dát jim možnost rozvinout a vyjádřit vlastní tvořivost a iniciativu. Dalším cílem je poskytnout bývalým dobrovolníkùm EVS konkrétní příležitost prakticky využít své zkušenosti a dovednosti získané během dobrovolné služby. Akce č. 4 - Společné aktivity Tato Akce spojuje programy vzdìlávací (SOCRATES), odbornì kvalifikaèní (LEONARDO DA VINCI) a neformální vzdělávací (YOUTH). Poskytuje podporu iniciativám, které staví na komplementárním charakteru nejen těchto tří, ale i dalších programù jako např. program Kultura 2000. Akce č. 5 - Podpůrná opatření Podpůrná opatření jsou oporou a doplňkem ostatních Akcí programu YOUTH. Jejich cílem je upevnit a zmnožit jejich přínosy, udržovat a rozvíjet inovativní činnosti na úrovni Společenství a zlepšovat kvalitu mládežnických projektů, např. formou výměny osvědčených postupů a školení organizátorů projektů.

35 Vzdělávání v 6. RP

36 Lidské zdroje a mobilita (akce Marie Curie) Poskytování podpory pro vývoj hodnotných a dynamických lidských zdrojů světového formátu pro evropský výzkumný systém, a to s přihlédnutím k základnímu mezinárodnímu aspektu výzkumu. http://europa.eu.int/mariecurie-actions http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm http://www.tc.cas.cz

37 1. Školící místa (Host Fellowships) 1.1Výzkumné školící sítě - (Marie Curie Research Training Networks) 1.2 Školící místa pro začínající vědecké pracovníky - (Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training) 1.3 Školící místa pro přenos znalostí - (Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge) 1.4 Konference a vzdělávací kurzy 2. Individuální stáže (Individual Fellowships) 2.1 Evropské stáže pro evropské vědecké pracovníky - (Marie Curie Intra-European Fellowships) 2.2 Stáže ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky - (Marie Curie Outgoing International Fellowships) 2.3 Evropské stáže pro vědecké pracovníky ze třetích zemí - (Marie Curie Incoming International Fellowships) 3. Podpora a ocenění vynikající vědecké práce - (Excellence Promotion and Recognition) 3.1 Granty pro vynikající vědecké týmy - (Marie Curie Grants for Excellent Teams) 3.2 Ceny pro vynikající vědecké pracovníky (Marie Curie Excellence Awards) 3.3 Profesury Marie Curie (Marie Curie Chairs) 4. Reintegrační návratové granty (Return and Reintegration Mechanisms) 4.1 Evropské reintegrační granty (Marie Curie European Reintegration Grants) 4.2 Mezinárodní reintegrační granty

38

39 Věda a společnost Podpora institucí a jejich aktivit, zaměřených na dialog mezi vědeckou a širokou veřejností. Zapojení široké veřejnosti do procesu rozhodování.

40 Věda a společnost Rozvoj strukturálních spojů mezi institucemi a aktivitami zaměřenými na dialog mezi vědeckou a širokou veřejností Etická dimenze –Dialog a výměna informací mezi etickými skupinami –Zvyšování povědomí výzkumníků –Prohlubování chápání etických otázek Princip nejistoty, rizika a prevence –Posilování spolupráce mezi národními přístupy Kultura v oblasti vědy a techniky, vzdělávání, kariéra pro mladé –Podpora vědy & vědecké kultury věda, veřejnost a média Týden evropské vědy a přidružené sítě Hodnocení dopadu –Ceny Cena René Descarta Soutěž pro mladé evropské vědce –Mladí lidé, vzdělávání a kariéra Vyučování vědy na školách Vědecká kariéra Ženy & věda

41

42 IST - Technologie informační společnosti integrovaný výzkum technologií a aplikací zaměřený na uskutečnění evropských sociálních a ekonomických cílů  pro oblast vzdělávání je nejdůležitější Unit of Technology Enhanced Learning and Cultural Heritage  Pat Manson – Head of the Unit

43 eCONTENT Plus

44 1.Geografické informace a)Posílení infrastruktury b)Stimulace obohacení geografického obsahu 2.Vzdělávací obsah a)Stimulace obohacení vzdělávacího obsahu 3.Kulturní a vědecký/odborný obsah a)Posílení infrastruktury b)Stimulace obohacení kulturního obsahu 4.Posilování spolupráce mezi klíčovými hráči v oblasti digitálního obsahu a) Informace veřejného sektoru

45 Cíle Tvorba lepších podmínek pro zpřístupnění a využití digitálního obsahu ve vzdělávání Integrace technických, pedagogických a organizačních aspektů Zásadní zlepšení multilingválního a multikulturního využití digitálního obsahu a zdrojů Tvorba pan-evropských vzdělávacích služeb nezávislých na místě a jazyce

46 JPD 3 PRIORITA 3 – ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání

47 OP RLZ 3. Priorita - Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

48 OP RLZ 4. Priorita - Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

49 Rozvoj lidských zdrojů

50 FM EHP/ Norska 2. Ochrana životního prostředí 2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy 3. Rozvoj lidských zdrojů 3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií 3.3 Podpora nevládních neziskových organizací 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů 7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti

51 JPD 3 PRIORITA 4 – ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 - Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu

52 OPPP Priorita 1: Rozvoj podnikatelského prostředí, jejíž opatření jsou zaměřena na výstavbu, regeneraci a rozvoj podnikatelské infrastruktury, zlepšení prostředí pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání, rozvoj a zkvalitň ování informačních a poradenských služeb a na podporu infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace.

53 OP RLZ 4. Priorita - Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

54 Sociální politika

55 FM EHP/Norsko 3. Rozvoj lidských zdrojů 3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech 3.3 Podpora nevládních neziskových organizací 3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti 3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru

56 JPD3 PRIORITA 2 – SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 - Sladění rodinného a pracovního života Opatření 2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant) PRIORITA 1 – AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

57 OP RLZ 2. Priorita - Sociální integrace a rovnost příležitostí Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 1. Priorita - Aktivní politika zaměstnanosti Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

58 SROP Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech Alokace SF: 37,143 mil. € Opatření 3.3: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programu


Stáhnout ppt "Vzdělávání, RLZ, sociální politika. Vzdělávání Česká republika - možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu."

Podobné prezentace


Reklamy Google