Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologie a Její vědy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologie a Její vědy."— Transkript prezentace:

1 Geologie a Její vědy

2 Co je to Geologie.? Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu. Jedná se vlastně o vědu deskriptivní (popisnou), analytickou (poskytuje výklad dějů) a historickou. Také se jedná o vědu časoprostorou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době.

3 Geologické vědy.! Mineralogie a Petrologie Paleontologie a Hydrologie
Geochemie a Geofyzika Inženýrská geologie a Ložisková geologie

4 Mineralogie Petrologie
-Nejstarší z Geologických věd. Název pochází z latinského slova minera (ruda). Věda je to velmi stará a velmi široká. Mineralogie studuje vlastnosti minerálů (chemické složení, barva, tvrdost, vryp, lesk, štěpnost, lom, hustota, krystalová soustava atd.), jejich vznik, místa výskytu, minerální parageneze atd. Mineralogie má celkem úzké vztahy k chemii, fyzice, geometrii a matematice. Petrologie -pochází z řeckého slova petra (skála). zkoumá horniny ze všech možných hledisek. -má velmi úzký vztah k mineralogii, protože horniny se ve většině případů sestávájí z minerálů - tzv. horninotvorné minerály, které můžeme rozdělit na hlavní, vedlejší a akcesorické (pod 1% obsahu v hornině).

5 Paleontologie Hydrologie
- Z řeckých slov paleo (minulý) a onta (existující věci). - Studuje vývoj života na Zemi. Opírá se přitom především o nálezy zachovalých zbytků organismů v usazených horninách. Ačkoli paleontologii počítáme mezi geologické vědy má také blízko k biologii. Hydrologie -zkoumá původ, výskyt, pohyb a fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody. Hydrogeologické problémy se však řešily od dob před řadou tisíc let, kdy lidé začali budovat sídliště s větším počtem obyvatel a museli zajistit zásobování vodou a závlahy (Egypt, Mezopotámie, Čína, Řecko atd.) Hydrogeologie se vyvíjela paralelně s Vodním hospodářstvím.

6 Geochemie - studuje distribuci a migraci chemických prvků a jejich sloučenin v přírodních materiálech a procesy, které k tomu vedou. Dříve bylo cílem geochemie přispívat svými průzkumy k vyhledávání ložisek nerostných surovin. Díky těžbě těchto surovin a i jiným aktivitám lidské společnosti došlo ke vzniku mnoha ekologických zátěží. Nyní geochemie řeší problémy jejich sanace. Dnes má tedy geochemie velký význam v oblasti životního prostředí - provádí monitoring znečištění a vyhledává zdroje znečištění a navrhuje způsoby zamezení šíření znečišťujících látek. Geofyzika -zabývá se studiem fyzikálních polí v Zemském tělese a v jeho okolí (na povrchu Země, v dolech, ve vrtech, na dně oceánů, ve vzduchu). Může se jednat o pole přirozená (gravitační pole, magnetické pole, teplené pole, pole přirozené radioaktivity atd.) či o pole uměle vyvolaná (elektrické pole, sezmické vlnění). Fyzikálními parametry se tedy nepřímo měří geologické projevy

7 Inženýrská geologie Ložisková geologie
-Zabývá se především vztahem geologického prostředí se stavbami různého druhu. Její chabé počátky sahají do doby, kdy byly geologové příležitostně přivoláváni ke stavebním nehodám. U nás je za zakladatele inženýrské geologie považován Quido Záruba, který v roce 1954 vydal učebnici inženýrské geologie. K rozvoji této disciplíny vedly různé katastrofy jako např. sesuv v roce 1963 na přehradě Vaiont v Itálii, kde se vlivem výstavby přehrady zavodnili pískovcové horniny, které se do přehrady sesunuly a způsobily mohutný přeliv vody z přehrady, který zabil více než 2000 lidí (přehrada však vydržela). Ložisková geologie -Zabývá se studiem rud, nerud a kaustobiolitů (uhlí, ropa, zemní plyn atd.) v místech, kde jejich akumulace nabývají ekonomického významu - ložiska nerostných surovin. Zabývá se klasifikací ložisek a jejich genezí. Mezi úkoly ložiskové geologie patří také vyhledávání nových ložisek.

8 Význam geologických věd pro člověka..!
Můžeme studovat složení hornin, chemické vzorce minerálů. A dále zjišťovat zda je přítomná nerostná surovina a zdali má význam jí těžit. Zdali můžeme postavit na některém místě budovu aniž by se propadla.Nebo abychom věděli co zde dřív žilo za zvířata.

9 Vypracoval: Josef Pospíšil 9. tř.
Dne: Čerpal jsem: - Učebnice Přírodopisu pro 9.ročník -


Stáhnout ppt "Geologie a Její vědy."

Podobné prezentace


Reklamy Google