Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období, optimum firmy  optimum firmy při.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období, optimum firmy  optimum firmy při."— Transkript prezentace:

1

2 Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období, optimum firmy  optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF  výnosy z rozsahu  příklady produkčních funkcí

3 Základní východiska analýzy firmy ffffirma = subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů, tj. Q) ve statky a služby ffffirma:nakupuje výrobní faktory (VF), čili vstupy (Q), organizuje jejich přeměnu ve výstup (Q´), prodává svůj výstup ccccílem firmy je maximalizace zisku eeeekonomický vs. účetní zisk eeeekonomický zisk = účetní zisk minus implicitní náklady

4 llllimity výroby – technologické a finanční možnosti firmy pppprodukční funkce – vztah mezi množstvím VF a výstupem těmito VF dosaženým v daném období ttttradiční VF:práce (L) a kapitál (K) oooostatní VF:půda (P) a úroveň technologie (τ) pppprodukční funkce: Q´ = f(K,L) vvvv krátkém období je objem kapitálu fixní vvvv dlouhém období jsou kapitál i práce variabilní

5 Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období V krátkém období (SR) lze zvětšovat pouze množství práce (L). Celkový produkt (TP = Q´) roste nejprve rychleji, než L (např. zvětšíme –li množství L na dvojnásobek, tak se TP zvětší více než na dvojnásobek – uplatňují se efekty dělby práce, specializace, synergické efekty apod. Později však TP poroste pomaleji než množství L (např. zvětšíme-li L na dvojnásobek, vzroste TP na méně než dvojnásobek) – narážíme na omezené kapacity dalších vstupů, které nezvětšujeme, navíc pravděpodobně nejprve zaměstnáváme/používáme ty jednotky L, které jsou nejvíce produktivní, později zaměstnáváme méně produktivní jednotky. Může nastat i situace, kdy zvětšování L vede k poklesu TP – jednotky L si začnou překážet apod.

6 Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

7 Výroba v SR – průměrný a mezní produkt  Průměrný produkt (AP) udává kolik produkce vyrobí jedna jednotka práce (AP L ) nebo kapitálu (AP K ) AP L = Q´/LAP K = Q´/K  Mezní produkt (MP) udává o kolik se zvětší celkový produkt, pokud se počet jednotek práce (MP L ) nebo kapitálu (MP K ) zvětší o jednu nebo určitý počet jednotek. MP L = ∂Q/∂LMP K = ∂Q/∂K Obecně pro mezní produkt platí: MP = TP n – TP n-1, kde TP n = TP při zvýšeném počtu jednotek práce či kapitálu, TP n-1 = při původním počtu jednotek práce či kapitálu

8 Průměrný a mezní produkt Pokud TP roste rychlejším tempem než L, je AP rostoucí, pokud TP roste pomalejším tempem než L, je AP klesající MP je též dokud TP roste rychleji jak L rostoucí (přičemž roste rychleji jak AP), když TP začne růst pomaleji jak L, začne MP klesat. Křivka MP protíná křivku AP v jejím maximu!

9 Výroba v SR – rostoucí výnosy z variabilního vstupu Q´ L L AP L MP L AP L MP L TP Celkový výstup roste rostoucím tempem – tj. rychleji než počet zapojených jednotek práce

10 Výroba v SR – konstantní výnosy z variabilního vstupu Q´ L L AP L MP L AP L = MP L TP Celkový výstup roste konstantním tempem – tj. stejně rychle jako počet zapojených jednotek práce

11 Výroba v SR – klesající výnosy z variabilního vstupu L L AP L MP L TP AP L Q´ Celkový výstup roste klesajícím tempem – tj. pomaleji než počet zapojených jednotek práce

12 Výroba v dlouhém období (LR) ffffirma může měnit množství všech VF – práce i kapitál jsou variabilní QQQQ´ = f(K,L) ddddlouhodobá produkční funkce je zobrazena mapou izokvant – pomocí 3D obrázku, který se nazývá produkční kopec iiiizokvanta (Q´)= křivka znázorňující kombinace vstupů, které vedou k výrobě stejného objemu výstupu (analogie indiferenční křivky)

13 Dlouhodobá produkční funkce – produkční kopec 0 L K Q´ Q´ 1 Q´ 2

14 Dlouhodobá produkční funkce – mapa izokvant 0 L K Q´ 1 Q´ 2 Q´ 3 V případě obou VF normálních roste výstup ve směru šipky

15 Vlastnosti izokvant aaaanalogie indiferenčních křivek iiiizokvanty jsou seřazeny z kardinalistického pohledu (objem výstupu můžeme přesně určit) iiiizokvanty se neprotínají iiiizokvanty jsou klesající a konvexní směrem k počátku

16 Mezní míra technické substituce MMMMarginal Rate of Technical Substitution (MRTS) ppppoměr, ve kterém firma nahrazuje kapitál prací, aniž se změní velikost výstupu MMMMRTS = ΔK/ΔL ΔΔΔΔK*MPK = ΔL*MPL → ΔK/ΔL=MPL/MPK → MRTS = MPL/MPK

17 Elasticita substituce pppprocentní změna poměru vstupů (K/L) ku procentní změně MRTS uuuurčuje zakřivení izokvant σσσσ = d d d d(K/L)/K/L dMRTS/MRTS σσσσ = ∞ pro dokonale nahraditelné VF σσσσ = 0 pro VF v dokonale komplementárním vztahu

18 Optimální kombinace vstupů oooopět jde o analogii optima spotřebitele ffffirma je rovněž limitována svým rozpočtem rrrrozpočtové omezení je dáno finančními prostředky firmy a cenami výrobních faktorů llllinie rozpočtu firmy (izokosta) je dána: TC = w.L + r.K, kde w……mzdová sazba (cena VF práce) r…….úroková sazba (cena VF kapitálu)

19 ttttam, kde se dotýká izokvanta s izokostou, čili: ttttam, kde se rovnají směrnice izokvanty (MRTS) a izokosty (w/r) ooooptimum: MRTS = w/r, a tedy (protože platí MRTS = MPL/MPK ): MMMMPL/MPK = w/r ppppouze v bodě optima vyrábí firma daný výstup s minimálními náklady, neboli: ppppouze v bodě optima vyrábí firma s danými náklady maximální možný výstup

20 Optimum firmy - graficky E L K L* K* B A optimum firmy V bodech A a B firma nevyrábí daný výstup s minimálními náklady V bodech A a B firma s danými náklady nevyrábí maximální možný výstup Q TC 1 TC 2

21 Nákladová stezka expanze CCCCost Expansion Path (CEP) mmmmnožina bodů optima firmy při různých úrovních nákladů (pro různou úroveň produkce a při různém rozpočtovém omezení) aaaanalogie s ICC u spotřebitele L K E1E1 E2E2 E3E3 CEP

22 Cenová stezka expanze PPPPrice Expansion Path (PEP) mmmmnožina bodů optima firmy při různých cenách jednoho z VF aaaanalogie s PCC u spotřebitele E1E1 E2E2 E3E3 PEP L K

23 Vliv změny ceny VF na množství jeho nasazení – substituční a produkční efekt ssssubstituční efekt (SE) – nahrazování VF relativně dražšího relativně levnějším pppprodukční efekt (PE) – analogie důchodového efektu u spotřebitele (někdy se též používá označení „nákladový efekt“)

24 Výnosy z rozsahu jjjjde o vztah mezi změnami (všech) vstupů a změnami výstupu - o kolik % se zvýší výstup, zvýšíme-li množství vstupů o 1 % kkkklesající, konstantní nebo rostoucí kkkklesající: výstup roste pomaleji než množství vstupů kkkkonstantní: výstup roste stejným tempem jako množství vstupů rrrrostoucí: výstup roste rychleji než množství vstupů

25 Konstantní, rostoucí a klesající výnosy z rozsahu Q=10 Q=20 Q=30 Q=90 Q=10 Q=20 KKK LLL konstantní výnosy z rozsahu – izokvanty jsou stejně daleko od sebe k dvojnásobku produkce potřebujeme právě dvojnásobek vstupů Rostoucí výnosy z rozsahu – izokvanty se k sobě přibližují – proč: k tomu,abychom vyrobili dvojnásobek produkce nepotřebujeme dvojnásobek vstupů Klesající výnosy z rozsahu – izokvanty se od sebe oddalují – proč: k tomu,a bychom vyrobili dvojnásobek produkce, potřebujeme více než dvojnásobek vstupů

26 Příklady produkčních funkcí 1.L ineární produkční funkce: Q = f(K,L) = a.K + b.L oooobsahuje konstantní výnosy z rozsahu, protože: f(t.K,t.L) = a.t.K + b.t.L = t(a.K+b.L) = t.f(K,L) eeeelasticita substituce vstupů: σ = ∞ → práce a kapitál jsou dokonalé substituty – izokvanty jsou rovnoběžné přímky

27 2. Produkční funkce s fixní proporcí vstupů: Q = min(a.K,b.L) „min“ znamená, že výstup je omezen menší ze dvou hodnot v závorce – mám-li 1 auto a 2 řidiče, přidáním 3. řidiče nezvýším množství přepraveného nákladu vvvvýnosy z rozsahu konstantní: f(t.K,t.L) = min(a.t.K,b.t.L) = t.min(a.K,b.L) = t.f(K,L) eeeelasticita substituce vstupů: σ = 0 → K a L jsou doko. komplementy – izokvanty mají tvar písmene „L“ Příklady produkčních funkcí

28 3. Cobb-Douglasova produkční funkce: Q = f(K,L) = A.Ka.Lb vvvvýnosy z rozsahu: f(t.K,t.L) = A.(t.K)a(t.L)b = A.ta+b.Ka.Lb = ta+b.f(K,L) závisí na hodnotách „a“ a „b“, if: a+b=1 → konstantní výnosy z rozsahu a+b>1 → rostoucí výnosy z rozsahu a+b<1 → klesající výnosy z rozsahu iiiizokvanty jsou konvexní směrem k počátku

29 Příklady produkční funkcí Q3Q3 Q2Q2 Q1Q1 KK LL K L Q1Q1 Q1Q1 Q2Q2 Q2Q2 Q3Q3 Q3Q3 Lineární produkční funkce Produkční funkce s fixní proporcí vstupů Cobb-Douglasova produkční funkce


Stáhnout ppt "Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období, optimum firmy  optimum firmy při."

Podobné prezentace


Reklamy Google