Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkční analýza firmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkční analýza firmy"— Transkript prezentace:

1 Produkční analýza firmy
základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu příklady produkčních funkcí

2 Základní východiska analýzy firmy
firma = subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů, tj. Q) ve statky a služby firma: nakupuje výrobní faktory (VF), čili vstupy (Q), organizuje jejich přeměnu ve výstup (Q´), prodává svůj výstup cílem firmy je maximalizace zisku ekonomický vs. účetní zisk ekonomický zisk = účetní zisk minus implicitní náklady

3 Základní východiska analýzy firmy
limity výroby – technologické a finanční možnosti firmy produkční funkce – vztah mezi množstvím VF a výstupem těmito VF dosaženým v daném období tradiční VF: práce (L) a kapitál (K) ostatní VF: půda (P) a úroveň technologie (τ) produkční funkce: Q´ = f(K,L) v krátkém období je objem kapitálu fixní v dlouhém období jsou kapitál i práce variabilní

4 Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období
V krátkém období (SR) lze zvětšovat pouze množství práce (L). Celkový produkt (TP = Q´) roste nejprve rychleji, než L (např. zvětšíme –li množství L na dvojnásobek, tak se TP zvětší více než na dvojnásobek – uplatňují se efekty dělby práce, specializace, synergické efekty apod. Později však TP poroste pomaleji než množství L (např. zvětšíme-li L na dvojnásobek, vzroste TP na méně než dvojnásobek) – narážíme na omezené kapacity dalších vstupů, které nezvětšujeme, navíc pravděpodobně nejprve zaměstnáváme/používáme ty jednotky L, které jsou nejvíce produktivní, později zaměstnáváme méně produktivní jednotky. Může nastat i situace, kdy zvětšování L vede k poklesu TP – jednotky L si začnou překážet apod.

5 Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

6 Výroba v SR – průměrný a mezní produkt
Průměrný produkt (AP) udává kolik produkce vyrobí jedna jednotka práce (APL) nebo kapitálu (APK) APL = Q´/L APK = Q´/K Mezní produkt (MP) udává o kolik se zvětší celkový produkt, pokud se počet jednotek práce (MPL) nebo kapitálu (MPK) zvětší o jednu nebo určitý počet jednotek. MPL = ∂Q/∂L MPK = ∂Q/∂K Obecně pro mezní produkt platí: MP = TPn – TPn-1, kde TPn = TP při zvýšeném počtu jednotek práce či kapitálu, TPn-1 = při původním počtu jednotek práce či kapitálu

7 Průměrný a mezní produkt
Pokud TP roste rychlejším tempem než L, je AP rostoucí, pokud TP roste pomalejším tempem než L, je AP klesající MP je též dokud TP roste rychleji jak L rostoucí (přičemž roste rychleji jak AP), když TP začne růst pomaleji jak L, začne MP klesat. Křivka MP protíná křivku AP v jejím maximu!

8 Výroba v SR – rostoucí výnosy z variabilního vstupu
APL MPL TP MPL APL L L Celkový výstup roste rostoucím tempem – tj. rychleji než počet zapojených jednotek práce

9 Výroba v SR – konstantní výnosy z variabilního vstupu
APL MPL TP APL = MPL L L Celkový výstup roste konstantním tempem – tj. stejně rychle jako počet zapojených jednotek práce

10 Výroba v SR – klesající výnosy z variabilního vstupu
APL MPL TP APL L L MPL Celkový výstup roste klesajícím tempem – tj. pomaleji než počet zapojených jednotek práce

11 Výroba v dlouhém období (LR)
firma může měnit množství všech VF – práce i kapitál jsou variabilní Q´ = f(K,L) dlouhodobá produkční funkce je zobrazena mapou izokvant – pomocí 3D obrázku, který se nazývá produkční kopec izokvanta (Q´)= křivka znázorňující kombinace vstupů, které vedou k výrobě stejného objemu výstupu (analogie indiferenční křivky)

12 Dlouhodobá produkční funkce – produkční kopec
Q´2 K Q´1 L

13 Dlouhodobá produkční funkce – mapa izokvant
Q´3 Q´2 Q´1 L V případě obou VF normálních roste výstup ve směru šipky

14 Vlastnosti izokvant analogie indiferenčních křivek
izokvanty jsou seřazeny z kardinalistického pohledu (objem výstupu můžeme přesně určit) izokvanty se neprotínají izokvanty jsou klesající a konvexní směrem k počátku

15 Mezní míra technické substituce
Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS) poměr, ve kterém firma nahrazuje kapitál prací, aniž se změní velikost výstupu MRTS = ΔK/ΔL ΔK*MPK = ΔL*MPL → ΔK/ΔL=MPL/MPK → MRTS = MPL/MPK

16 Elasticita substituce
procentní změna poměru vstupů (K/L) ku procentní změně MRTS určuje zakřivení izokvant σ = d(K/L)/K/L dMRTS/MRTS σ = ∞ pro dokonale nahraditelné VF σ = 0 pro VF v dokonale komplementárním vztahu

17 Optimální kombinace vstupů
opět jde o analogii optima spotřebitele firma je rovněž limitována svým rozpočtem rozpočtové omezení je dáno finančními prostředky firmy a cenami výrobních faktorů linie rozpočtu firmy (izokosta) je dána: TC = w.L + r.K, kde w……mzdová sazba (cena VF práce) r…….úroková sazba (cena VF kapitálu)

18 Optimální kombinace vstupů
tam, kde se dotýká izokvanta s izokostou, čili: tam, kde se rovnají směrnice izokvanty (MRTS) a izokosty (w/r) optimum: MRTS = w/r , a tedy (protože platí MRTS = MPL/MPK ): MPL/MPK = w/r pouze v bodě optima vyrábí firma daný výstup s minimálními náklady, neboli: pouze v bodě optima vyrábí firma s danými náklady maximální možný výstup

19 Optimum firmy - graficky
E K* B Q L* TC1 TC2 L V bodech A a B firma nevyrábí daný výstup s minimálními náklady V bodech A a B firma s danými náklady nevyrábí maximální možný výstup

20 Nákladová stezka expanze
Cost Expansion Path (CEP) množina bodů optima firmy při různých úrovních nákladů (pro různou úroveň produkce a při různém rozpočtovém omezení) analogie s ICC u spotřebitele K CEP E3 E2 E1 L

21 Cenová stezka expanze Price Expansion Path (PEP)
množina bodů optima firmy při různých cenách jednoho z VF analogie s PCC u spotřebitele K PEP E3 E1 E2 L

22 Vliv změny ceny VF na množství jeho nasazení – substituční a produkční efekt
substituční efekt (SE) – nahrazování VF relativně dražšího relativně levnějším produkční efekt (PE) – analogie důchodového efektu u spotřebitele (někdy se též používá označení „nákladový efekt“)

23 Výnosy z rozsahu jde o vztah mezi změnami (všech) vstupů a změnami výstupu - o kolik % se zvýší výstup, zvýšíme-li množství vstupů o 1 % klesající, konstantní nebo rostoucí klesající: výstup roste pomaleji než množství vstupů konstantní: výstup roste stejným tempem jako množství vstupů rostoucí: výstup roste rychleji než množství vstupů

24 Konstantní, rostoucí a klesající výnosy z rozsahu
Q=20 Q=90 Q=30 Q=30 Q=20 Q=10 Q=10 Q=10 L L L konstantní výnosy z rozsahu – izokvanty jsou stejně daleko od sebe k dvojnásobku produkce potřebujeme právě dvojnásobek vstupů Rostoucí výnosy z rozsahu – izokvanty se k sobě přibližují – proč: k tomu,abychom vyrobili dvojnásobek produkce nepotřebujeme dvojnásobek vstupů Klesající výnosy z rozsahu – izokvanty se od sebe oddalují – proč: k tomu,a bychom vyrobili dvojnásobek produkce, potřebujeme více než dvojnásobek vstupů

25 Příklady produkčních funkcí
Lineární produkční funkce: Q = f(K,L) = a.K + b.L obsahuje konstantní výnosy z rozsahu, protože: f(t.K,t.L) = a.t.K + b.t.L = t(a.K+b.L) = t.f(K,L) elasticita substituce vstupů: σ = ∞ → práce a kapitál jsou dokonalé substituty – izokvanty jsou rovnoběžné přímky

26 Příklady produkčních funkcí
2. Produkční funkce s fixní proporcí vstupů: Q = min(a.K,b.L) „min“ znamená, že výstup je omezen menší ze dvou hodnot v závorce – mám-li 1 auto a 2 řidiče, přidáním 3. řidiče nezvýším množství přepraveného nákladu výnosy z rozsahu konstantní: f(t.K,t.L) = min(a.t.K,b.t.L) = t.min(a.K,b.L) = t.f(K,L) elasticita substituce vstupů: σ = 0 → K a L jsou doko. komplementy – izokvanty mají tvar písmene „L“

27 Příklady produkčních funkcí
3. Cobb-Douglasova produkční funkce: Q = f(K,L) = A.Ka.Lb výnosy z rozsahu: f(t.K,t.L) = A.(t.K)a(t.L)b = A.ta+b.Ka.Lb = ta+b.f(K,L) závisí na hodnotách „a“ a „b“, if: a+b=1 → konstantní výnosy z rozsahu a+b>1 → rostoucí výnosy z rozsahu a+b<1 → klesající výnosy z rozsahu izokvanty jsou konvexní směrem k počátku

28 Příklady produkční funkcí
Q3 Q3 Q3 Q2 Q2 Q2 Q1 Q1 Q1 L L L Lineární produkční funkce Produkční funkce s fixní proporcí vstupů Cobb-Douglasova produkční funkce


Stáhnout ppt "Produkční analýza firmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google