Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů"— Transkript prezentace:

1 Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů
Přednáška č. 8 Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů Testové baterie

2 Měření a testování Měření je přiřazování čísel objektům či událostem podle daných pravidel. Základem měření je metrický systém s dekadickými násobky a základní měrné jednotky SI (mezinárodní měrová soustava): metr, kilogram, sekunda, stupeň, ampér, kandela. Testování je standardizovaná zkouška, kde obsah, zkušební postup, pomůcky i způsob skórování je přesně určen.

3 Chyby měření a) systematické chyby: způsobené přístrojem, osobou (výška, hmotnost, čas) odstranění pomocí cejchování přístroje, několikanásobné kontroly b) náhodné chyby: chyby nestejné velikosti, vyskytující se náhodně (časoměřiči 0,1 s), odstraníme je odhadem vypočteným jako aritmetický průměr z většího počtu opakování, velikost chyby pak zapisujeme jako střední kvadratickou chybu spolu s výsledkem a = [3.94  0.03] m (výsledek na tolik des. míst na kolik je chyba), chyby můžeme vyjádřit i relativně, na cejchovaných přístrojích chyby uváděny c) hrubé chyby: vznikají ze špatného použití přístroje, špatného přečtení výsledků, atd. (měření je nutné opakovat)

4 Měrné škály a) škála nominální (klasifikační): číslo nahrazující název objektu (čísla na dresech), nebo označení kvalitativně odlišných kategorií - tříd objektů, které se shodují se v určitém znaku (známky) b) škála ordinální (pořadová): seřazení objektů do pořadí podle kvantitativního znaku (seřazení dle velikosti, výkonů, atd.), můžeme určit   , nelze určit odstupy (rozdíly) c) škála intervalová: konstantní měrná jednotka-interval (den, hodina, atd.), můžeme stanovit nejen pořadí, ale i rozdíl (teploměry, kalendáře) d) škála poměrová: stejná jako intervalová, pouze pevně definován nulový bod (cm, kg, počty, frekvence)

5 Posuzování (rating) Posuzování je odhad umístění daného znaku na stupnici (kvantitativní vyjádření kvality pohybu – gymnastika, krasobruslení, skoky na lyžích, karate, skoky do vody, atd.), hodnotí se buď výsledek pohybu, nebo jeho průběh (či držení těla)–pouze pozorovatelné jevy. Techniky posuzování: A Kontrolní seznam: vypsány pohybové činnosti a testovaná osoba (sebeposuzování) , nebo učitel zaškrtává splněné činnosti ( gymnastické zápočtové požadavky, lyžování) B Posuzovací škály: numerické: 5-ti, 10-ti, 20-ti stupňová škála. Pohybový ideál je plný počet bodů a pak se podle přesně stanovených pravidel body sráží. grafické: na horizontální, či vertikální přímku se umístí značka C Uspořádání do pořadí: posuzovatel udělá pořadí ve sledované skupině dle úrovně (jemnější rozčlenění než umožňují škály) kombinované uspořádání do pořadí: při velkém počtu rozdělení do skupin a uvnitř skupin pak stanovení pořadí ( u kvantitativních znaků možno roztřídit pomocí procentilového pořadí na st. velké skupiny)

6 Chyby při posuzování 1) velkomyslnost: nadhodnocení známých (svých) probandů 2) přísnost: opak shovívavosti při posuzování „cizích“ 3) chyba centrální tendence: nepoužívání krajních hodnot (špičatost křivky, 1,2 pravostranná, levostranná křivka), záměrné roztažení škály, nebo dodatečná oprava 4) chyba vyplývající z kontrastu (přísní ve svém oboru, benevolentní v ostatních oborech) 5) halo – efekt: chyba podobná velkomyslnosti, kde u sympatických dochází k nadhodnocení a naopak 6) logická chyba: vysoké hodnocení při zdánlivě souvisejících prvcích (brzdění pluhem předvede nejlépe ten kdo nejlépe jezdí snožné oblouky)

7 Testové skóre a normy 1) Hrubé skóre:
a) skóre vyjádřené v hrubých jednotkách (cm, s, stupně,..) b) skóre vyjádřené počtem opakování: do úplného vyčerpání, či za určitý čas c) skóre vyjádřené počtem úspěchů, či počtem chyb (podání) 2) Rozdělení četností: - variační řada: vzestupně (sestupně) uspořádané hodnoty a jejich počet výskytů (četností, frekvencí) - skupinové rozložení četností: hranice intervalu: odhad šíře např. 0,08. R (xmax - xmin) počet intervalů: 8-15, dle rozsáhlosti souboru střední hodnota intervalu: „xj“ – hodnota zastupující interval četnost intervalu: „nj“ – počet hodnot v daném intervalu kumulativní četnost: „Nj“ = n1 + n2 + n3 + n nj relativní četnost: „fj“ = nj. 100/ n relativní kumulativní četnost: „Fj“ = f1 + f2 + f3 + f fj

8 Typy rozložení Normální (Gaussovo) Dvouvrcholové Rozložení typu U
Pravostranné asymetrické rozložení

9 Základní testové charakteristiky

10 Unifittest (6-60) Somatická měření (výška, hmotnost, podkožní tuk – triceps, scapula, spina) Motorické testy: Skok z místa Leh – sed opakovaně Běh na 12 minut – Vytrvalostní člunkový běh – Chůze na 2 km Člunkový běh 4x10 m Opakované shyby – Výdrž ve shybu Hluboký předklon v sedu

11 Eurofit Testy 1. priority: aerobní zdatnost (chůze na 2 km, VO2 max, vytrvalostní člunkový běh), svalově kosterní zdatnost (leh-sedy, úklony trupu, hloubka předklonu), motorická zdatnost (rovnováhový test). Testy 2. priority: svalově kosterní zdatnost (výška výskoku, výdrž ve shybu, abdukce paže). Testy 3. priority: svalově kosterní zdatnost (ruční dynamometrie), motorická zdatnost (talířový taping) Antropometrie: 4 kožní řasy (biceps, triceps, scapula, spina), hmotnost, výška, obvod pasu a boků.


Stáhnout ppt "Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů"

Podobné prezentace


Reklamy Google