Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další civilizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další civilizace."— Transkript prezentace:

1 Další civilizace

2 Chetitská říše Fénicie Palestina Persie Kréta

3 Chetité Malá Asie - dnes Turecko
2. tisíciletí př. n. l. - ovládnuta Chetity chov koní, výroba železných zbraní a nástrojů opevněná města vrchol moci st. př. n. l. (král Šuppiluliumaš I.) kolem r př. n. l. náhlý zánik říše klínové písmo neznámý jazyk - rozluštil r český vědec Bedřich Hrozný

4 Peršané dnešní Írán zakladatelem Kýros I. Veliký v 6. st. př. n. l.
největší rozkvět - Dareios I. (konec. 6. st. př. n. l.) první světová říše řecko-perské války - 5. st. př. n. l. - prohráli 4. st. př. n. l. - poraženi Alexandrem Velikým silniční síť (asfalt), pravidelná pošta, úřední jazyk, náboženská svoboda

5 Kanaán historický název části Předního východu - dnes Sýrie, Libanon, Palestina, Izrael střídavě pod nadvládou Egypta a Mezopotámie

6 Foinikie rozkvět na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l.
ne centralizovaný stát, ale jednotlivá města, kolonie v celém Středomoří (např. Kartágo) mořeplavba, námořní obchod, vývoz dřeva a řemeslných výrobků (purpur) hláskové písmo, které se stalo základem řecké alfabety i latinky (22 znaků)

7 Judea a Izrael izraelské kmeny
odchod z Egypta asi ve 13. st. př. n. l. (Mojžíš) zakladatelem státu – král Saul sjednoceny kolem r př. n. l. králem Davidem, hlavní město Jeruzalém

8 Šalamounův soud syn Davida – král Šalamoun, proslulý svou moudrostí
Dal postavit Jeruzalémský chrám po jeho smrti rozpad státu na severní Izrael a jižní Judsko 6. st. př. n. l. – novobabylonský král Nabukadnezar II. chrám rozbořil a deportoval Židy do tzv. babylonského zajetí

9 propuštěni Kýrem II. r. 537 př. l., obnova chrámu
silný vliv kněží autonomie římská nadvláda od 1. st. př. n. l. r. 70 n. l. Římané potlačili židovské povstání a opět zbořili chrám (1. židovská válka) Židé žili / žijí v různých částech světa v tzv. diaspoře (řec. diaspeiró = rozsévám, roztrušuji) obnova izraelského státu v r. 1948

10 Judaismus nejstarší monoteistické náboženství (= víra v jediného boha)
Židé - potomky Abrahamovými, kteří opustili Mezopotámii, se usadili v Kanaánu (dnešním Izraeli) asi před 3800 lety. Hlad je však zahnal až do Egypta, úrodné obilné oblasti. Tam se Izraelité postupně dostali do otrockého postavení, které trvalo 400 let. Židé věří v jediného Boha, jenž stvořil svět a Židy jako svůj vyvolený národ osvobodil z egyptského otroctví. Odchod Židů z Egypta se nazývá exodus. Mojžíš - jedním z hlavních proroků judaismu - Vysvobodil izraelský lid z otroctví a vyvedl ho z Egypta. Na konci cesty, která vedla napříč Sinajskou pouští a trvala 40 let, čekala země jejich předků, Kanaán, země zaslíbená. Během tohoto putování dal Mojžíš Židům desky zákona (posvátný dokument, jehož obsah je shrnut v desateru přikázání). Judaismus hlásá, že se jednou na Zemi objeví Mesiáš, jenž Židy shromáždí v zaslíbené zemi a znovu vybuduje Jeruzalémský chrám, v němž se nacházela Schrána úmluvy obsahující desky s Deseti přikázáními.

11 Židovský bůh Jahve (jeho jméno se nesmí vyslovovat
Židovský bůh Jahve (jeho jméno se nesmí vyslovovat!), je všemocný, vševědoucí, nepoznatelný a jen vyvoleným se zjevující, vyžaduje přísné plnění náboženských povinností a dodržování etických zásad obsažených v Desateru božích přikázání, které Bůh předal Mojžíšovi na hoře Sinaj

12 Desatero Já jsem Pán, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
Nevezmeš jména Božího nadarmo. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani …

13 Starý zákon spolu s křesťanským Novým zákonem součást Bible
sbírka literárních památek sepsaných v 10. – 2. stol. př. n. l. většina v hebrejštině, část v aramejštině, později překlad do řečtiny, latiny, egyptštiny, arménštiny, gruzínštiny a staroslověnštiny autoři neznámí, příběhy vznikly mezi izraelskými kmeny a později se staly součástí židovského náboženství a ještě později křesťanství obsahuje představy o vzniku světa a člověka, podrobný, ale historicky pochybný popis dějin izraelského národa na území Palestiny, písně, modlitby, moudrosti

14 Svitky od Mrtvého moře nejstarší autentické starozákonní texty z období 2. stol. př. n. l stol. n. l. jejich objev - senzace: r sledoval beduínský pastýř zatoulanou ovci do jeskyně ve Wádí Kumrán na severním břehu Mrtvého moře a objevil hliněné nádoby plné svitků z papyru a kůže, popsané hebrejsky a aramejsky

15 v následujících letech
další nálezy v 11 jeskyních

16 nejdůležitější část - Pět knih Mojžíšových - hebrejsky Tóra (= Zákon)
srovnávacím studiem různých materiálů je možno nalézt ve Starém zákoně historické jádro a oddělit mýty a legendy na základě judaismu vzniklo později křesťanství a islám Starý zákon hluboce ovlivnil duchovní vývoj lidstva a etické zásady, které obsahuje, jsou jedním ze základů naší kultury a civilizace

17 Kolébka evropské civilizace
Kréta Kolébka evropské civilizace

18 Mínojská kultura (2000 př. n. l. – 1600/ 1200 př. n. l.)
vznik i zánik zahaleny tajemstvím středomořský ostrov, pravděpodobně opakovaně postižen přírodními katastrofami (zemětřesení, přílivová vlna) Kréťané - původ neznámý - snad přišli z Malé Asie doba bronzová

19 palácová kultura – centrem palác vladaře
městské státy (Knóssos, Mallia, Faistos,Heraklion) mírový, blahobytný vývoj centrum námořního obchodu (obilí, keramika, víno, olivy, …) kovová platidla námořní velmoci rozvinutá řemesla

20 pozoruhodné umění náboženství – kult bohyně země, kult býka, hada Knóssos – nejrozlehlejší palác (2 ha, 3 patra), labyrint zánik - snad souvisí s výbuchem sopky na ostrově Théra (kol př. n. l.) - 3x - 4x silnější než Krakatoa - mračna popela až v Egyptě

21 do 20. století - jen mýty a legendy (zmínky v Homérovi): pololegendární král Mínos, labyrint, Mínotauros, Théseus, Ariadna, Daidalos, rodiště boha Dia přelom: objev paláce Knóssos archeologem A. J. Evansem

22 mýty

23 písmo z hieroglyfů se na Krétě vyvinulo lineární písmo A a lineární písmo B lineární písmo A je dosud nedešifrováno jazyk nerozluštěn


Stáhnout ppt "Další civilizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google