Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 „ Rozvoj klíčových kompetencí lidí v ČR znamená dlouhodobou konkurenceschopnost a úspěch ekonomiky“ Strategie rozvoje kompetencí pro 21. století, 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 „ Rozvoj klíčových kompetencí lidí v ČR znamená dlouhodobou konkurenceschopnost a úspěch ekonomiky“ Strategie rozvoje kompetencí pro 21. století, 13."— Transkript prezentace:

1 1 „ Rozvoj klíčových kompetencí lidí v ČR znamená dlouhodobou konkurenceschopnost a úspěch ekonomiky“ Strategie rozvoje kompetencí pro 21. století, 13. října 2005 Martin Jahn Místopředseda vlády pro ekonomiku

2 2 Osnova 1.Strategie hospodářského růstu 2.Klíčové kompetence 3.Klíčové kompetence a trh práce 4.Příklady forem spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů 5.Klíčové kompetence a produktivita práce

3 3 1. Strategie hospodářského růstu Strategie hospodářského růstu (SHR) koncepční expertní dokument identifikuje růstové priority ČR do roku 2013 formuluje konkrétní doporučení k jejich dosažení základní hledisko použité při sestavování SHR - zvýšení konkurenceschopnosti ČR na mezinárodních trzích a zrychlení hospodářského růstu při respektování environmentálního a sociálního pilíře 20. července 2005 projednána a vzata vládou na vědomí

4 4 Strategie hospodářského růstu – vize Vize SHR: „Česká republika – znalostně-technologické centrum Evropy s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností“ Vize v oblasti rozvoje lidských zdrojů: „Česká republika - země s kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní silou, konkurenceschopnou v prostředí mezinárodní znalostní ekonomiky “

5 5 SHR – znalostní ekonomika Znalostní ekonomika hospodářský růst založený na znalostech tvorba přidané hodnoty na základě zúročení znalostí, nejen pouze díky manuální výrobě růst významu vzdělání a využití vědeckých poznatků z hlediska celkové konkurenceschopnosti země

6 6 Strategie hospodářského růstu - pilíře Pilíře Strategie hospodářského růstu Institucionální prostředí pro podnikání Zdroje financování Infrastruktura Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání a zaměstnanost Výzkum, vývoj a inovace

7 7 SHR a pracovní síla Konkurenceschopnost pracovní síly -kvalifikovaná pracovní síla (vzdělaná a odborně způsobilá) -mobilní (mobilita územní, mobilita profesní) -adaptabilní

8 8 2. Klíčové kompetence Přenosný a univerzálně použitelný soubor znalostí, schopností, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost. (Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický, 2005)

9 9 Klíčové kompetence a Lisabonská strategie Lisabonská strategie - stanoveno 13 dílčích cílů pro zvýšení efektivity vzdělávání Strategický cíl 1.2 - Rozvíjet klíčové kompetence ve společnosti založené na znalostech

10 10 Klíčové kompetence dle NÚOV Ústní a písemný projev Čtení a porozumění pracovním instrukcím Zběhlost v cizích jazycích Práce s čísly při pracovním uplatnění Schopnost rozhodovat se Schopnost řešit problém Schopnost nést zodpovědnost Schopnost týmové práce Schopnost vést Ochota učit se Zběhlost v používání výpočetní techniky Zběhlost v zacházení s informacemi Tučně - požadavky zaměstnavatelů na KK VŠ absolventů, s využitím NÚOV: Národní ústav odborného vzdělávání

11 11 Klíčové kompetence a SHR Pilíř 4: Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání a zaměstnanost Priorita 3.4.1.4. – Podpořit rozvoj přenositelných dovedností absolventů Jazyková gramotnost Informační gramotnost Týmová spolupráce Prezentační a manažerské dovednosti Znalosti o zahájení podnikání podpora projektově řízené výuky podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů

12 12 Klíčové kompetence a doporučení SHR Doporučení Nadále podporovat spolupráci zaměstnavatelů a středních odborných škol i vysokých škol v oblasti výkonu praxe studentů v rámci výuky – zapojením zaměstnavatelů do vzniku školních vzdělávacích programů, výuky, praxe a hodnocení výsledků. Doporučení Podpořit zavedení projektově řízené výuky zaměřené na získání prezentačních a manažerských dovedností, týmové spolupráce, včetně znalostí o zahájení podnikání. Doporučení Rozšířit výuku cizích jazyků, především angličtiny, a výuku v angličtině – zpracováním Národního plánu výuky cizích jazyků, důslednou implementací programů zvyšování jazykových kompetencí učitelů a podporou vzniku studijních programů v cizím jazyce.

13 13 Klíčové kompetence a doporučení SHR Pilíř 5: Výzkum, vývoj a inovace Priorita 3.5.3.1. - Zajistit lidské zdroje pro výzkum a vývoj v potřebné struktuře a na všech úrovních Zvýšení intenzity inovačních procesů brání nedostatek: dobře připravených iniciativních motivovaných lidí Doporučení Motivovat zájem o absolvování přírodovědných a technických studijních programů na vysokých školách, zejména zlepšením materiálních a technických podmínek pro výuku a výzkum i materiálních podmínek pro studium těchto oborů (stipendia apod.) – rozvojovými programy pro vysoké školy.

14 14 Klíčové kompetence a doporučení SHR Pilíř 1: Institucionální prostředí pro podnikání Priorita 3.1.5.1.- Zvýšit intenzitu podpory podnikání a lépe směřovat podporu MSP Doporučení Zlepšit investice do vzdělání, a to zejména v oblasti výuky a výměny zkušeností – umožnit daňovou slevu (odpočet) i na investice do vzdělání na straně podnikové. Dále rozšiřovat kurzy se zaměřením na podnikání a podnikavost na všech stupních výuky. S pomocí SF podporovat přenos znalostí z akademické sféry do prostředí MSP.

15 15 3. Klíčové kompetence a trh práce Požadavky zaměstnavatelů - význam klíčových znalostí, dovedností a schopností pro jednotlivé vzdělanostní skupiny zaměstnanců (čím nižší hodnota aritmetického průměru, tím důležitější), Zdroj: NÚOV, 2004

16 16 Klíčové kompetence a rámcové vzdělávací programy (RVP) – kurikulární reforma probíhající reforma obsahu a pojetí výuky RVP vytvářeny pro jednotlivé typy škol a jejich obory po maturitní úroveň důraz kladen na rozvoj klíčových kompetencí školy na základě RVP připravují školní vzdělávací program (ŠVP) ŠVP - prostor pro zapojení zaměstnavatelů

17 17 4. Příklady forem spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů – vzdělávací činnost Praktické vyučování na středních školách Členství odborníka z praxe ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, ve zkušební maturitní komisi Praxe studentů terciárního studia Zadávání, vedení a oponentura diplomových a jiných prací Společná příprava i realizace studijních programů Účast odborníků z praxe na výuce Podpora uplatnění studentů/absolventů (career days) Působení akademiků mimo školu (například ve firmách) Společné akce např. konference, … Tučně: také obsahem podpory rozvojových programů vyhlášených MŠMT pro veřejné vysoké školy na rok 2006

18 18 IQ Auto - příklad spolupráce Projekt IQ Auto Účastníci projektu: - členské firmy Sdružení automobilového průmyslu - vzdělávací instituce (zejména SOŠ, SOU) - úřady práce Cíle: - přiblížit nabídku a poptávku na trhu práce v daném odvětví - spolupracovat při tvorbě a realizaci vzdělávacích programů - vytvořit podmínky pro vzdělávání pedagogů odborných předmětů Strategie: - založena na uzavření a plnění partnerských smluv mezi firmami, vzdělávacími institucemi a úřady práce

19 19 5. Rozvoj klíčových dovedností jako jedna z cest k růstu produktivity práce Produktivita práce: Technologie Pracovní dovednosti – klíčové dovednosti Motivace Zdroj: VÚPSV, Náklady práce 2004

20 20 Rozvoj klíčových dovedností jako jedna z cest k růstu produktivity práce IIP Standard rozvoje lidských zdrojů - OP RLZ od roku 2006 Jediným mezinárodně uznávaným standardem v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Získání osvědčení Investors in People je pro podnik zárukou špičkové úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem podniku. Standard pomáhá získat a udržet si motivované a vysoce výkonné lidi, kteří umí to co firma potřebuje Úspěch každé společnosti závisí na schopnostech jejích zaměstnanců. Dobrý podnik dělají dobří lidé. Investujte do nich! Zdroj: www.czechinvest.org, rozvoj lidských zdrojů, Pharewww.czechinvest.org

21 21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 „ Rozvoj klíčových kompetencí lidí v ČR znamená dlouhodobou konkurenceschopnost a úspěch ekonomiky“ Strategie rozvoje kompetencí pro 21. století, 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google