Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program prevence kriminality 2012 – systém hodnocení projektů systém hodnocení projektů Pracovní seminář pro obce 11. 06. 2012 Zpracovala: Petra Havláková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program prevence kriminality 2012 – systém hodnocení projektů systém hodnocení projektů Pracovní seminář pro obce 11. 06. 2012 Zpracovala: Petra Havláková,"— Transkript prezentace:

1 Program prevence kriminality 2012 – systém hodnocení projektů systém hodnocení projektů Pracovní seminář pro obce 11. 06. 2012 Zpracovala: Petra Havláková, OSV KÚ MSK

2 Hlavní body prezentace  Podmínky dotačního programu  Povinné přílohy  Hodnocení žádostí  Hodnocení žádostí o dotaci na KÚ MSK  Kritéria pro věcné hodnocení

3 Rozlišení základních pojmů oStrategie prevence kriminality - vláda ČR oKoncepce prevence kriminality - kraje oPlán prevence kriminality (Plán preventivních opatření/aktivit, Plán komplexního řešení…) - obce oProgram prevence kriminality - dotační program MV, souhrnné označení pro všechny žádosti, které obec v daném roce předkládá oBezpečnostní analýza kraje/obce – zahrnuje vybrané statistické údaje (soc.- dem. analýza, analýza trestné činnosti a institucionální analýza)

4 Program prevence kriminality na rok 2012 (PPK 2012)  jedná se o dotační program, jehož vyhlašovatelem je odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (OPK MV)  vychází ze Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 – 2015 (dále jen „Strategie“),  jeho podmínky jsou stanoveny v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK (dále jen „Zásady“) - vydává každoročně OPK MV  lze žádat o dotaci na projekty jak investičního tak také neinvestičního charakteru  dotaci nelze poskytnout na: -projekty z oblasti primární prevence ve školství -projekty protidrogové prevence -projekty z oblasti bezpečnosti v dopravě

5 PPK 2012 - finanční prostředky  Finanční prostředky nutné na realizaci PPK vyčlení každoročně v letech 2012 – 2015 vláda ČR ve státním rozpočtu, v kapitole Ministerstva vnitra. Celková plánovaná minimální výše finančních prostředků v součtu za dané 4 roky by měla činit 225 mil. Kč.  Pro rok 2012 je vyčleněno na PPK cca 50 mil. Kč.  Žadatelé o dotaci jsou povinni zajistit si vlastní finanční spoluúčast, která musí činí minimálně 10 % z celkových nákladů na jednotlivé projekty.

6 PPK 2012 - podmínky a povinnosti pro žadatele  Oprávnění žadatelé o dotaci:  kraje  obce (bez ohledu na počet obyvatel)  Hlavní povinnosti pro žadatele: oPověření pracovníka odpovědného za prevenci kriminality (PK) oZajištění činnosti pracovní skupiny PK oZpracování Koncepce PK na období 2012 (2013) – 2015 (kraje)/Plánu prevence kriminality s platností na 2 až 4 roky (obce)

7 PPK 2012 - podmínky a povinnosti pro žadatele  K Žádosti o dotaci musí být přiloženy následující povinné přílohy: a)stručná bezpečnostní analýza a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů kraje nebo obce, které budou řešeny v rámci PPK s odkazem na priority stanovené ve Strategii nebo Koncepci prevence kriminality kraje, u obce v Plánu preventivních aktivit obce b)doklad o schválení projektů zastupitelstvem nebo radou kraje či obce c)čestné prohlášení kraje, že bude do požadovaného termínu zpracována Koncepce prevence kriminality na období 2012 až 2015 / čestné prohlášení obce, že zpracuje Plán komplexního řešení problému - nutno zaslat na OPK MV d)u projektů z oblasti situační prevence musí být připojeno stanovisko Policie ČR e)u projektů situační prevence týkajících se kamerových systémů musí být doplněn popis projektu zpracovaný v souladu s Rozšiřujícími podmínkami … f)u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních hřišť musí být doložena garance žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou projektu, včetně jejího popisu

8 Plán prevence kriminality obce -jedna z povinných příloh -nutné schválení v RM příp. v ZM a předložit nejpozději do 30. 6. 2012 na OPK MV -platnost min. na 2 roky -nutný soulad se Strategií ( příp. krajskou Koncepcí PK) Co by měl obsahovat (více v Metodice přípravy plánu prevence kriminality obce na léta 2012-2015, vydal OPK MV, 2011): oPopis hlavních bezpečnostních problémů/rizik obce + nastavení priorit a opatření, pomocí kterých je chce řešit - ty by se měly zobrazit v projektech, na které bude obec žádat dotaci v rámci PPK oBezpečnostní analýzu obce, kterou tvoří: Vývoj TČ (min. data o přečinech, zločinech, přestupcích, struktura pachatelů TČ aj. + komentáře) Soc. - dem. analýza (počet obyvatel, nezaměstnaných, vyplacených soc. dávek, existence soc. vyl. lokalit aj.) Institucionální analýza (info o pracovní skupině PK, přehled NNO působící v oblasti prevence, aktivity a fin. výdaje města na tuto oblast)

9 Postup hodnocení žádostí dle Zásad  všichni žadatelé předloží své žádosti o dotace na projekty do stanoveného termínu příslušnému kraji,  kraj žádosti obcí shromáždí a provede formální kontrolu,  následné kraj zajistí věcné posouzení projektů dle předem stanovených kritérií prostřednictvím své pracovní skupiny prevence kriminality a na základě dosaženého počtu bodů stanoví pořadí doporučených projektů,  kraj zašle do stanoveného termínu seznam posuzovaných žádostí na OPK MV (seznam obsahuje přehled všech žádostí - doporučených i nedoporučených),  OPK MV prostřednictvím hodnotící komise Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPPK“) provede konečné zhodnocení projektů a navrhne RVPPK přidělení dotací, k tomuto jednání bude přizván i krajský manažer prevence kriminality,  konečné rozhodnutí o přidělení dotací má Republikový výbor pro prevenci kriminality.

10 Hodnotící komise při RVPPK + složení RVPPK složení hodnotící komise při RVPPK -zástupci následujících institucí: Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Probační a mediační služby (PMS), Policejního prezídia ČR (PP), Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (RVRZM) složení RVPPK -zástupci následujících resortů a institucí: MV, MPSV, MŠMT, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, RVRZM, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, PP, PMS, Nejvyšší státní zastupitelství, Generální ředitelství vězeňské služby, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Soudcovská unie ČR

11 Aktuální složení pracovní skupiny prevence kriminality MSK náměstek hejtmana kraje zodpovědný za sociální oblast - vedoucí pracovní skupiny krajský manažer prevence kriminality krajský protidrogový koordinátor krajský metodik sociální prevence krajský školský koordinátor prevence krajský koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti zástupce Probační a mediační služby preventista příslušného Krajského ředitelství Policie ČR + zástupci dalších subjektů dle vlastního uvážení každého kraje další zástupce Krajského ředitelství Policie ČR ředitel dětského diagnostického ústavu vedoucí odboru sociálních věcí KÚ vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje KÚ (problematika krizového řízení) Aktuální celkový počet: 12 členů.

12 PPK 2012 – postup hodnocení žádostí na KÚ MSK 1.Všechny žádosti byly do určeného data (15.2.2012) shromážděny na KÚ MSK. 2.Kontrolu splnění formálních náležitostí provedl odbor soc. věcí KÚ MSK. 3.Pracovní skupina PK provedla na svých jednáních 1. 3. a 8. 3. 2012 základní hodnocení podle hodnotícího dotazníku a byl vytvořen pořadník doporučených projektů (dle dosaženého počtu bodů). 4.Další hodnocení provedla hodnotící komise RVPPK za účasti krajského manažera PK (27. 3. 2012). 5.Konečné rozhodnutí o přidělení dotací provedl RVPPK (29. 3. 2012). 6.Zveřejnění výsledků na webových stránkách OPK MV (30. 3. 2012). 7.Zaslání rozhodnutí o udělení dotace úspěšným žadatelům (duben 2012) - zajišťuje OPK MV.

13 PPK 2012 - výsledky -V roce 2012 získalo v rámci 1. kola PPK dotaci ve výši 3 371 000 Kč celkem 9 obcí z MSK na realizaci 25 projektů (v rámci celé ČR bylo podpořeno 193 projektů za celkovou částku: 40 752 000 Kč). Pozn. V průběhu letech 1996 – 2011 získalo celkem 27 obcí z MSK státní dotaci v celkovém objemu 177 800 tis. Kč na podporu realizace 961 preventivních projektů.

14 PPK 2012 – 2. kolo -Z důvodu nevyčerpání celé fin. částky, alokované ze stát rozpočtu na PPK 2012, bylo v květnu vyhlášeno 2. kolo, k přerozdělení zbývá cca 10 mil. Kč. -Termíny pro 2. kolo:  Podávání žádostí na KÚ – do 15. 6. 2012  Zaslání seznamu krajem doporučených (i nedopor.) projektů na OPK MV – do 29. 6. 2012  Posouzení projektů hodnotící komisí RVPPK – červenec 2012  Rozhodnutí RVPPK – do 15. 8. 2012

15 PPK 2012 - Hodnocení projektů - kritéria U každého projektu se hodnotí následující kritéria: A.Soulad projektu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2012 -2015 (Strategie) a jeho komplexnost B. Rizikovost lokality C. Rozpočet projektu D. Efektivita projektu

16 A. Soulad projektu se Strategií a jeho komplexnost Zohledňuje se: Soulad obsahu projektu s prioritami Strategie Soulad obsahu projektu s prioritami Strategie Soulad obsahu projektu s cíli Strategie Soulad obsahu projektu s cíli Strategie Zda je projekt je zaměřen na cílovou skupinu uvedenou ve Strategii Zda je projekt je zaměřen na cílovou skupinu uvedenou ve Strategii Zda je projekt součástí komplexního řešení problému na který je zaměřen Zda je projekt součástí komplexního řešení problému na který je zaměřen

17 B. Rizikovost lokality (žadatele) Zohledňuje se: Rizikovost okresu Rizikovost okresu (do kterého žadatel spadá) Rizikovost obce s rozšířenou působností Rizikovost obce s rozšířenou působností Rizikovost obce Rizikovost obce -Toto kritérium se posuzuje na základě přehledu rizikovosti, který sestavil odbor prevence kriminality Min. vnitra – zohledňuje se počet obyvatel, počet vyplacených sociálních dávek a kriminalita. -Výskyt sociálně vyloučené lokality na území obce (dle tzv. Gabalovy analýzy).

18 C. Rozpočet projektu Zohledňuje se: přiměřenost celkové požadované částky a jednotlivých položek rozpočtu přiměřenost celkové požadované částky a jednotlivých položek rozpočtu (vzhledem k cílům a obsahu projektu) jaký povinný spolupodíl žadatel vkládá jaký povinný spolupodíl žadatel vkládá (min. 10%) odůvodnění položek rozpočtu odůvodnění položek rozpočtu

19 D. Efektivita dopadů projektu Zohledňuje se: zda projekt obsahuje měřitelná kritéria efektivity délka doby měření efektivity udržitelnost projektu


Stáhnout ppt "Program prevence kriminality 2012 – systém hodnocení projektů systém hodnocení projektů Pracovní seminář pro obce 11. 06. 2012 Zpracovala: Petra Havláková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google