Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)"— Transkript prezentace:

1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)

2

3 fyzicko-geografická charakteristika  Rozkládá se v jihovýchodní části ČR při hranicích s Rakouskem a Slovenskem  Na západě sousedí s Jihočeským krajem, na severozápadě s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem  Rozloha:7 067 km²  Počet obyv.: 1 138 725  V kraji je celkem 670 obcí a 7 okresů (Brno-město,Brno- venkov,Blansko,Břeslav,Hodonín, Vyškov,Znojmo)

4

5 fyzicko-geografická charakteristika  48 obcí má status m ě sta.Nejv ě tší m ě sto je Brno  Kraj vznikl v r.2000, p ů vodn ě se jmenoval Brn ě nský kraj  Nejvyšší bod: Velká Javo ř ina (970 m. n. m.)  Nejvyšší poho ř í: Bílé Karpaty  Celý kraj náleží k úmo ř í Č erného mo ř e a k povodí Dunaje, do kterého vody z kraje odvádí ř eka Morava.

6 fyzicko-geografická charakteristika  Ř eky:Dyje,Morava,Svratka,Svitava,Oslava,Litava, Jihlava,Haná…(všechny vodní toky pat ř í do povodí Dunaje )  Rybníky: Nesyt, Lednické rybníky, Vrko č,Olšovec…  P ů dy: hn ě dé lesní na severu; kombinace č ernozemí, hn ě dozemí a kaštanozemí na jihu a východ ě ; nivní kolem ř ek  Poho ř í: Velké Karpaty,Ch ř iby…  Hory: Č upec, Velká Javo ř ina,Stará hora…  Moravský kras je nejvýznamn ě jší chrán ě nou krasovou oblastí Č R

7 ekonomická charakteristika o Jihomoravský kraj pat ř í k region ů m s významným ekonomickým potenciálem o Vytvo ř ený hrubý domácí produkt kraje p ř edstavuje tém ěř desetinu hrubého domácího produktu Č R o Na tvorb ě hrubé p ř idané hodnoty (HPH) v kraji se hlavní m ě rou podílejí producenti z odv ě tví zpracovatelského pr ů myslu, komer č ních služeb a obchodu o Podíl zem ě d ě lství i p ř es bohatou zem ě d ě lskou tradici p ř edevším jižních č ástí kraje p ř edstavuje dlouhodob ě pouze 4 % dosažené HPH o D ů ležitým zdrojem ekonomického r ů stu jsou investice o Zna č ný podíl na ekonomice kraje si udržuje také obchod a opravy spot ř ebního zboží

8 ekonomická charakteristika * Konkurenční výhody Jihomoravského kraje vyplývají ze strategické polohy ve St ř ední Evrop ě s napojením na hlavní evropskou silniční a železniční dopravní sí ť. * Nejv ě tšími zam ě stnavateli v soukromém sektoru v kraji jsou nadále velké firmy v okresech Brno a pr ů myslových oblastech. * V rámci české republiky pat ř í Jihomoravský kraj k oblastem s dlouhodob ě nadpr ů m ě rnou mírou nezam ě stnanosti, ale kladným rysem je snižování počtu nezam ě stnaných absolvent ů škol a mladistvých. * Pr ů mysl a výroba:Chemický a farmaceutický, d ř evozpracující,stavební,zpracovatelský,potraviná ř ský, elektrotechnický, textilní a od ě vní, vydavatelství, tisk a reprografické služby

9 ekonomická charakteristika FIRMY: Zetor (Brno) – prodej traktoru Medicom international (Brno) – výroba lé č iv MedPharma (Brno)- výroba a prodej vitamín ů a bylinných p ř ípravk ů Via-Rek (Rájec Jest ř ebí) - výroba chemikálií Leroy cosmetic (B ř eclav) - pánské a dámské parfémy Ekotex (Ivan č ice) - textilní výroba Agrisab (Moravský Krumlov) - výroba krmiv Vinium (Velké Pavlovice),Moravíno(B ř eclav) - výroba a prodej vína pivovar Č erná Hora - výroba piva,sladu, sudových a lahvových limonád pivovar Starobrno – výrova piva, alkoholických i nealkoholických nápoj ů

10 ekonomická charakteristika ZEM Ě D Ě LSTVÍ:  60 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu  z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku  specifickým rysem zemědělství Jihomoravského kraje je vinařství, ovocnářství a zelinářství  v kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR,dále i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno- venkov  v rámci živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat a drůbeže.

11 ekonomická charakteristika CESTOVNÍ RUCH: Na území kraje přitahuje návštěvníky celá řada významných kulturních a společenských atraktivit, které jsou velmi přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. K přednostem kraje z tohoto hlediska patří vinařská turistika, folklórní tradice a lidová kultura Na jihu Moravy působí cykloturistika, a to i v mezinárodním kontextu Velký význam má Masarykův okruh, který každoročně přiláká velké množství zahraničních příznivců motoristických závodů.

12 Brno -centrum jižní Moravy, jedné z historických zemí Koruny č eské. Významné památky Brna:vila Tugendhat, kostel sv. Petra a Pavla,Špilberk, Židovský h ř bitov, Mahenovo divadlo…

13 Slavkov-místo bitvy t ř í císa řů,je zde také nejznám ě jší archeologické nalezišt ě Dolní V ě stonice

14 Dolní Morava a Bílé Karpaty - dvě biosférické rezervace, které jsou pod ochranou UNESCO Podyjí -národní park Č eské republiky Moravský kras -chrán ě ná krajinná oblast

15

16 Zdroje: www.oak-hodonin.cz/cs/charakteristika-regionu www.czso.cz/kraje/br/krajvcis/charakt/jmkraj cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj www.brno.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p www.kr-jihomoravsky.cz www.google.com


Stáhnout ppt "JIHOMORAVSKÝ KRAJ (celková fyzicko-geografická a ekonomická charakteristika)"

Podobné prezentace


Reklamy Google