Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Delphi Objektově orientované programování Programování řízené událostmi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Delphi Objektově orientované programování Programování řízené událostmi."— Transkript prezentace:

1 Delphi Objektově orientované programování Programování řízené událostmi

2 Vlastnosti Delphi Delphi je objektově orientovaný jazyk Delphi umožňuje –spojovat data a kód do tříd (zapouzdření, encapsulation) –vytvářet odvozené třídy (dědičnost, inheritance) –pracovat s odvozenou třídou jako s jejím předkem (polymorfismus, mnohotvárnost) problém chyb běhu řeší pomocí výjimek – konstrukce try – except - end

3 Prostředí Delphi Delphi je také kompilátor jazyka Object Pascal s integrovaným vizuálním prostředím obsahuje –menu s nápovědou –knihovnu komponent členěnou do sekcí (Standard, Additional, System, Dialogs…) –Object Tree View, stromová struktura objektů –Object Inspector, vlastnosti a události –Code editor, editor kódu, kde píšeme

4 Projekt aplikace v Delphi se nazývá projekt části projektu –projektový soubor *.dpr –popis formuláře *.dfm –unita *.pas –nastavení překladače *.dof –ikona projektu *.res –spustitelný soubor *.exe –přeložená unita *.dcu

5 Rozdělení komponent vizuální, viditelné –většina prvků (label, edit, button…) –základní komponenta je formulář, typ TForm nevizuální, neviditelné –slouží pro speciální akce (timer, dialogy, menu) –po spuštění na formuláři nejsou viditelné Umístěním komponenty na formulář se vytvoří její instance, v unitě se objeví nová proměnná

6 Přehled vizuálních komponent formzáklad projektu editvstup i výstup jednořádkového textu Edit1.Text labelpopisek,Label1.Caption buttontlačítko, provedení akce (události) memovíceřádkový text, položka Lines LoadFromFile, SaveToFile - soubor Clear, Add, Memo1.Clear; Memo1.Lines.Add(‘a‘) image, shape obrázek, automatický tvar Picture

7 Přehled vizuálních komponent spineditčíselník, lze použít i updown SpinEdit.value: integer posuvník, zadání číselných hodnot Scrollbar.Position: integer checkbox, radiobutton zatržítko, přepínač checked: boolean panel, groupbox tvorba skupin combobox, listboxrozbalovací seznam Items k naplnění dat, ItemIndex pořadí radiogroup skupina přepínačů, Items, ItemIndex

8 Přehled nevizuálních komponent timerčasovač, měření časového intervalu událost OnTimer (uplynutí intervalu) mainmenu hlavní vysunovatelné menu - čára,ShortCut je nastavení klávesové zkratky (Ctrl+S) popupmenu kontextové menu (PT myši) opendialog, savedialog výběr jména souborů fontdialog výběr fontu (barva, řez, velikost) colordialog výběr barvy při použití dialogu se používá metoda.execute if OpenDialog1.execute then Memo1.LoadFromFile(OpenDialog1.Filename)

9 Práce se schránkou Schránka Windows = ClipBoard Ctlr + C – CopyToClipBoard Ctlr + X – CutToClipBoard Ctlr + V – PasteFromClipBoard Nejčastěji se používá v memu. memo1.CopyToClipboard; memo2.PasteFromClipboard;

10 Object inspector Zajišťuje spojení mezi vzhledem aplikace a jejím zdrojovým kódem nastavení vlastností komponent v době návrhu na listu properties manažer událostí na listu events seznam instancí v object selektoru vzhled Object inspectoru lze také nastavit

11 Object Tree View stromový diagram objektů hierarchicky seřadí všechny použité komponenty (vizuální i nevizuální) některé komponenty lze umístit do jiných (dědičnost) – např. label na panel základní komponenta je formulář typu TForm

12 Code editor editor kódu je textový editor zajišťuje přístup ke zdrojovému kódu nabízí –našeptávače, code completion, nápovědu, (automaticky nebo po stisku Ctrl+mezera) –šablony kódu, code templates Ctrl+J –další prostředky pro pokročilé: gutter (ladění, hledání chyb), project manager

13 Vlastnosti komponent Vlastnosti přístupné (v době návrhu aplikace) v nejběžnějších komponentách: –Align: zarovnání komponenty –Caption: titulek komponenty –Color: barva povrchu nebo pozadí –Cursor: určuje kurzor myši nad komponentou –Enabled: udává, zda je komponenta aktivní nebo nikoliv (je ale vždy viditelná) –Font: určuje typ písma

14 Vlastnosti komponent –Height: výška komponenty –Hint: řetězec pro plovoucí nápovědu –Left: vzdálenost levého horního rohu zleva –Name: jedinečné jméno komponenty (jeho změna se musí projevit při všech použitích komponenty) –ShowHint: je povolena plovoucí nápověda? –Top: vzdálenost levého horního rohu zhora –Visible: udává, zda je komponenta viditelná –Width: šířka komponenty

15 11/04/201515 Události komponent Nejpoužívanější události –OnChange: dojde k ní při změně komponenty –OnClick: při klepnutím levým tlačítkem –OnDblClick: double-click –OnEnter: aktivování komponenty (přijme focus) –OnExit: komponenta ztrácí focus –OnKeyPress: při stisku klávesy –OnMouseDown: při stisku něj. tlačítka myši –OnMouseMove: při pohnutí myší nad komp. –OnMouseUp: uvolnění tlačítka myši nad komp.

16 Programování událostí píšeme v editoru kódu –po poklikání na komponentu nebo –po výběru události na kartě events šablona unity se vytvoří automaticky –název procedury, parametry –begin … end; případné lokální proměnné doplníme (do varu uvnitř těla konkrétní procedury)

17 Konverzní funkce Pro převod mezi formáty IntToStr, StrToInt – mezi integer a string FloatToStr, StrToFloat – mezi real a string DateToStr, StrToDate – mezi date a string Val(s,a,c) – převede string na cislo Val (string,cislo,pozice chyby) c = 0 – převod bez chyby, c > 0 – na pozici c je chyba Příklady: x:=StrToInt(Edit1.text); Label1.Caption:=DateToStr(now);

18 Kreslení Kreslit lze pomocí vlastnosti Canvas s využitím Pen a Brush Canvas.MoveTo(X,Y) – počáteční bod Canvas.LineTo(X,Y) – koncový bod Canvas.Rectangle(xz, yz, xk, yk) Canvas.Ellipse(xz, yz, xk, yk) Canvas.Pen, Canvas.Brush canvas.Pen.Color:=ClRed; canvas.Pen.Width:=7; canvas.Rectangle(10,10,100,100);

19 Komponenty a jejich vlastnosti

20 Form – formulář BorderStyle – vzhled okraje okna BorderIcons – ikony v titulkovém pruhu Caption – titulek, v titulkovém pruhu Height, Width – výška a šířka vč. okrajů ClientHeight, ClientWidth – využitelná Font – výběr fontu (velikost, styl, barva…) Left, Top – souřadnice levého horního rohu Cursor – tvar kurzoru nad formulářem + +

21 Button - tlačítko Caption – popisek Enabled – tlačítko je-není stisknutelné WordWrap – zalomení textu (true, false) Left, Top – umístění levého horního rohu Hint – nápověda (text nápovědy) ShowHint – zobrazit nápovědu (true,false) Width, Height – šířka a výška tlačítka Visible – viditelné (true,false) Nelze změnit barvu tlačítka!

22 Label – textový popisek Alignment – zarovnání horizontální (vlevo, vpravo, na střed) Layout – zarovnání vertikální (nahoru, dolů, na střed) Autosize – automatické přizpůsobení velikosti danému textu (true, false) Transparent – průhledná barva

23 Edit – editační řádek VŽDY STRING !!! Text – obsah editu, zadaný text – vstupní i výstupní, pro čísla je nezbytná KONVERZE ReadOnly – jen ke čtení PasswordChar – znak pro zobrazení namísto zadávaného textu (hesla…) CopyToClipboard – metoda, která zkopíruje obsah editu do schránky

24 UpDown (Win32) Associate – propojení s prvkem Position – aktuální hodnota Min, Max – rozsah hodnot Increment – přírůstek ArrowKeys – šipkové klávesy (ano/ne) Orientation – vertikálně, horizontálně Thousands – oddělení tisíců

25 SpinEdit (Samples) Value – hodnota (celé číslo) Increment – přírůstek MaxValue, MinValue – minimální a maximální hodnota

26 Timer (Systém) - časovač Interval – milisekundy Enabled – zapíná a vypíná časovač

27 Image (Additional) Picture – jméno obr. nebo cesta k němu Autosize – rámeček se přizpůsobí (ano/ne) Stretch – obrázek se přizpůsobí (ano/ne) LoadFromFile, SaveToFile Image1.Picture.LoadFromFile(´H:\vlk.jpg´) Image1.Picture.LoadFromFile(Edit1.Text)

28 Animace obrázku (1) Button, image (obr1.bmp), globální proměnná p (do globální deklarace) – číslo načteného obrázku Procedure TForm1.Button1Click(Sender:Tobject); begin if p=1 then begin p:=2; Image1.Picture.LoadFromFile(´obr2.bmp´) end elsebegin p:=1; Image1.Picture.LoadFromFile(´obr1.bmp´) end; Procedure TForm1.FormCreate…. p:=1;

29 Animace obrázku (2) 2 image, každý se svým obrázkem, umístit přes sebe, u jednoho nastavit výchozí Visible False, button Procedure TForm1.Button1Click(Sender:Tobject) begin Image1.Visible:=not(image1.Visible); Image2.Visible:=not(image2.Visible); end;

30 Shape automatický tvar (Additional) Shape – tvar (round – kulaté rohy) Brush – štětec – výplň – barva, styl (bsSolid) Pen – pero – čára tvaru Shape – tvar – celý nebo 1 strana Style Bevel rámeček (Additional)

31 BitButton – tlačítko s obrázkem (Additional) Kind – druh tlačítka Glyph – název obrázku Layout – umístění Spacing – vzdálenost obr. od textu v bodech Style- styl tlačítka

32 InputBox (funkce) – jednořádkový vstup Funkce, kterou voláme z programu, přiřadíme proměnné typu string. Funcion InputBox(const Acaption, Aprompt, Adefault:string):string; Acaption – titulek dialogového okna Aprompt – titulek editačního pole Adefault – přednastavená hodnota v editačním poli prijmeni:=InputBox(´identifikace´,´zadejte svoje příjmení´,´Nováková´);

33 MaskEdit (Additional) omezení vstupního textu EditMask – předdefinovaná nebo vlastní maska (povinné: L písmeno, A písmeno nebo číslice, 0 číslice, C znak; nepovinné: l písmeno, a písmeno nebo číslice, 9 číslice,c znak), # číslice nebo + -, _ mezera Text – obsah komponenty EditText – text formátovaný aplikací masky IsMasked – maska nastavena (ano/ne)

34 Memo (Standard) víceřádkové textové okno výstupní obrazovka – více řádků typu string (pole textových řádků) WordWrap – zalamování řádků dle šířky okna Memo (true/false) ScrollBars – nastavení posuvníků Text – obsah Mema (vlastní text) Lines – řádky – obsah Mema (Add – přidá řádek na konec, Delete – vymaže řádek, Insert – vloží řádek na aktuální pozici) ReadOnly – lze/nelze měnit obsah Mema Clear – vymaže obsah Mema (ClearSelection – vymaže výběr) CopyToClipboard – zkopíruje výběr do schránky (Cut – vyjme, PasteFrom… - vloží obsah schránky) SelectAll – označí celý obsah Mema (SelText – obsahuje vybraný text, SelStart – pozice počátku výběru, SelLength – délka výběru) Modified – změněn obsah Mema (true/false) LoadFromFile – načte obsah textového souboru, SaveToFile – uloží obsah Mema do zadaného souboru Count – počet řádků Mema Př. Memo1.Lines.Add(´Ahoj´)

35 Panel, groupbox, RadioGroup (Standard) seskupování komponent do celku (panel je pro komponenty do něj vložené „rodičem“) Checkbox (zatržítko) – Caption, Checked (true/false) RadioButton (přepínač) – vkládá se do speciální skupiny pomocí RadioGroup (Items – obsah skupiny přepínačů, každý na somostatném řádku, ItemIndex – pořadí zvoleného přepínače – první=0, Columns – počet sloupců) využívají se často pro příkaz CASE

36 ScrollBar (Standard) - rolovací lišta Kind – orientace horizontální, vertikální Min, Max – nejmenší a největší hodnota Position – pozice jezdce SmallChange – o kolik se posune jezdec při stisku koncových šipek LargeChange - o kolik se posune jezdec při kliknutí na pruh ScrollBaru

37 Seznamy – ListBox, ComboBox (Standard) posloupnost hodnot podobného typu, umožňuje výběr jedné nebo více položek ListBox – Items – jednotlivé položky (Strings – přístup k jednotlivým řádkům) - ItemIndex – index položky, první=0, nevybráno nic = -1 - Columns – počet sloupců seznamu - Multiselect – lze/nelze vybrat najednou více položek - SelCount – počet najednou vybraných položek Selected – byla/nebyla vybrána položka Sorted – položky budou/nebudou setříděny (seřazeny)

38 ComboBox – výběr jediné položky ze seznamu - vlastnosti podobné jako u ListBoxu, navíc vlastnost Style – ovlivňuje vzhled a chování prvku

39 Menu – hlavní a kontextové komponenta MainMenu (Standard) – nevizuální –poklikání = Menu Designer –Caption– název položky –Create Submenu – podmenu u položky (z kontextové nabídky) komponenta PopUp Menu = kontextové menu –vytvořit tolikrát, kolika objektům je chceme přiřadit –přiřazení k objektu – vlastnost PopupMenu

40 Dialogy nevizuální, umožňují volání připravených dialogových oken okno končí volbou OK nebo Cancel dialog spouští funkce Execute, má hodnotu true, pokud uživatel potvrdil OK, false, pokud uživatel stiskl Cancel OpenDialog – výběr souboru do FileName SaveDialog – uložení souboru z FileName OpenPictureDialog, SavePictureDialog – výběr a uložení – pro soubory typu bmp, ico FontDialog – zvolený Font ColorDialog – zvolená barva

41 Procedury, funkce a parametry ShowMessage – vlastní zpráva - procedura ShowMessage('text') - vložíme ji do tlačítka s popiskem Klikni... Sender – parametr – lze přetypovat - změníme jeho obecnou hodnotu z TObject na konkrétní, např. TButton Label1.Caption:=(Sender as TButton).Caption

42 Procedury, funkce a parametry Val, StrToInt, IntToStr, StrToFloat, FloatToStr,... - procedury InputBox – funkce

43 Výjimky k ošetření chybových stavů try...except...end;... s:string begin s:=InputBox(´načtení souboru´,´Jméno souboru: ´,´´); try Memo1.Lines.LoadFromFile(s); except Showmessage(´Soubor ´+s+´ neexistuje!´); end; a podobně pro Memo1.Lines.SaveToFile(s);

44 Postup tvorby programu rozepsat si zadání: –algoritmus –potřebné komponenty na formulář nachystat komponenty a pojmenovat je přiřadit komponentám vlastnosti přiřadit komponentám tělo procedur („naprogramovat je“) uložit program spustit program a odladit ho (uložit funkční verzi)


Stáhnout ppt "Delphi Objektově orientované programování Programování řízené událostmi."

Podobné prezentace


Reklamy Google