Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU MIE I. 1. literatura – Předmět bude vyučován podle učebnice Mikroekonomie základní kurs autorů Herbert Heissler, Radim Valenčík,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU MIE I. 1. literatura – Předmět bude vyučován podle učebnice Mikroekonomie základní kurs autorů Herbert Heissler, Radim Valenčík,"— Transkript prezentace:

1 ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU MIE I. 1. literatura – Předmět bude vyučován podle učebnice Mikroekonomie základní kurs autorů Herbert Heissler, Radim Valenčík, Petr Wawrosz. Učebnice je z � roku 2010, vydavatel Vysoká škola finanční a správní, edice Eupress. 2. další materiály – ML – powerpointové prezentace 3. zakončení předmětu – k zápočtu � – ke zkoušce 4. Na závěr

2 ZÁKLADNÍ POJMY, PRINCIPY A ZÁKONY MIKROEKONOMIE

3 OBSAH Vzácnost a užitečnost Princip nákladů obětované příležitosti Efektivnost Paretovské optimum (paretovská zlepšení) Konkurence a inovace Zákon klesajících mezních výnosů a klesajícího mezního užitku Mezní veličiny

4  Mikroekonomie  Makroekonomie  Statek volný statek  Potřeba

5  Racionální člověk  Užitečnost  Vzácnost  Klíčové otázky mikroekonomie

6 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu např. domácnosti nebo firmy. Mikroekonomie si klade různé otázky, například kolik má jednotlivá firma nakoupit zdrojů a kolik kusů finální produkce má vyrobit za časovou jednotku Ekonomie je věda přírodní, a proto musí vždy v co nejširší míře využívat matematický aparát [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

7 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: a) je obecnější b) řeší větší množství otázek c) klade si jiné otázky d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky e) zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

8 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: a) je obecnější b) řeší větší množství otázek c) klade si jiné otázky d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky e) zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

9 Mikroekonomie analyzuje: a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky c) procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky d) cenový systém e) platí a) i d) současně

10 Mikroekonomie analyzuje: a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky c) procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky d) cenový systém e) platí a) i d) současně

11 Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků e) zkoumá vše výše uvedené

12 Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků e) zkoumá vše výše uvedené

13 Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu: a) společenskou b) abstraktní c) interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) d) nejobecnější ekonomickou disciplínu e) vše výše uvedené je správné

14 Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu: a) společenskou b) abstraktní c) interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) d) nejobecnější ekonomickou disciplínu e) vše výše uvedené je správné

15 Termínem „externí“ příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: a) autonomní b) vědecké c) vnější d) psychologické e) nic z výše uvedeného není správné

16 Termínem „externí“ příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: a) autonomní b) vědecké c) vnější d) psychologické e) nic z výše uvedeného není správné

17 Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: a) autonomní b) exogenní c) cyklické d) endogenní e) platí vše výše uvedené

18 Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: a) autonomní b) exogenní c) cyklické d) endogenní e) platí vše výše uvedené

19 VZÁCNOST A UŽITEČNOST Každá lidská volba je určena jednak ……………………, jednak………………….... Ekonomie se zabývá jen těmi statky, které současně …………a ……… …………………….. Je jich omezené množství, k jejich získání je nutné vynaložit určité úsilí ……………………. Jejich použití umožňuje přímo či nepřímo uspokojit nějakou naši potřebu objektivními podmínkami subjektivními preferencemi vzácnéužitečné Statky vzácné Statky užitečné

20 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: a) zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality b) zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků c) zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb d) zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády e) vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

21 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: a) zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality b) zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků c) zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb d) zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády e) vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

22 Za vzácný statek považujeme ten, který: a) byl vyroben b) byl vyroben a jehož množství je omezené c) je užitečný d) je užitečný a jehož množství je omezené e) se vyskytuje v omezeném množství

23 Za vzácný statek považujeme ten, který: a) byl vyroben b) byl vyroben a jehož množství je omezené c) je užitečný d) je užitečný a jehož množství je omezené e) se vyskytuje v omezeném množství

24 Který z následujících statků je vždy volným statkem: a) pitná voda b) čistý vzduch ve městě c) silnice a dálnice d) vzduch v poušti e) vše výše uvedené

25 Který z následujících statků je vždy volným statkem: a) pitná voda b) čistý vzduch ve městě c) silnice a dálnice d) vzduch v poušti e) vše výše uvedené

26 2.11. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 2.11. Které z následujících tvrzení je pravdivé? a) k volným statkům patří policejní ochrana, kterou užívají spotřebitelé, aniž za ni platí b) vzduch je vždy volným statkem, není však statkem veřejným c) čistý vzduch a čistá voda nejsou v řadě případů volnými statky d) křivka nabídky pro volné i veřejné statky je vertikální e) veřejné statky představují vždy negativní externalitu

27 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY 1. Které z následujících statků jsou vzácné a které nikoli: brambory, zlato, vzduch, měsíční hornina, schopnost řídit auto, říční voda. 1. Které z následujících statků jsou vzácné a které nikoli: brambory, zlato, vzduch, měsíční hornina, schopnost řídit auto, říční voda. 2. Lze vyrobit, směnit, užívat statky, které nejsou a) vzácné b) užitečné? 2. Lze vyrobit, směnit, užívat statky, které nejsou a) vzácné b) užitečné?

28 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: a) zaměstnanost b) ceny c) trh d) peníze e) vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

29 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: a) zaměstnanost b) ceny c) trh d) peníze e) vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

30 Správně doplňte V pozadí různých vymezení předmětu obecné ekonomie (ekonomické teorie) leží nesoulad mezi _____________ potřebami a __________ zdroji. Zdrojem (vstupem) nazýváme ekonomický statek používaný k _______ jiných _______ Firmy je používají ve __________ procesech. Charakteristickými rysy (atributy) ekonomických statků jsou jejich __________ a existence v ________ míře (tj. _________ ). neomezenými omezenými výrobě statků výrobních užitečnostomezené vzácnost

31 3. Vymezte atributy vzácnosti a rozlište statky volné a statky vzácné (ekonomické). Uveďte příklady volných a vzácných statků. 4. Liší se pojem vzácnosti v ekonomickém smyslu a ve smyslu výskytu (geografickém)? K vysvětlení použijte příkladu hadů ve Vietnamu a u nás. 5. Objasněte, proč je vzácnost univerzální vlastností ekonomických statků. Ilustrujte na příkladu bohatého miliardáře. Lez v souvislosti s tímto spotřebitelem také hovořit o vzácnosti (např. spotřeby volného času?

32 6. Uveďte příklady volných statků: a) které jsou produktem přírody, b) které jsou produktem výroby. Existují dnes vůbec nějaké statky, které můžete označit vždy za volné? Diskutujte. Zařadili byste volný čas mezi statky volné? Vysvětlete. 7. Jak nejrychleji poznáme, zda daná komodita nebo zdroj je statkem ekonomickým? 9. Švédsko je prý velmi bohatou zemí a Švédové bohatým národem, existuje zde relativní hojnost zboží a služeb nabízených a dostupných spotřebitelům. Vysvětlete, proč hojnost zboží a služeb nezbytně neznamená, že tato zboží a služby nejsou v ekonomickém smyslu vzácné.

33  1. Uveďte příklad statku, který je vzácný, nikoli však užitečný.  2. Uveďte příklad statku, který je užitečný, nikoli však vzácný. (Takové statky nazýváme volnými.)  3. Může se stát volný statek za určitých podmínek či okolností vzácným statkem? Uveďte příklady.  4. Které z následujících statků jsou vzácné a které nikoli: brambory, zlato, vzduch, měsíční hornina, schopnost řídit auto, říční voda.  5. Lze vyrobit, směnit, užívat statky, které nejsou a) vzácné, b) užitečné?

34 PRINCIP NÁKLADŮ OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI Princip ………………………. Cena toho, co získáme, se pro nás rovná tomu, čeho se vzdáme, tj. náklady na realizaci alternativy, pro kterou jsme se rozhodli, jsou určeny alternativou, kterou jsme obětovali. Příklady viz Valenčík (2007 : 19) nákladů obětované příležitosti

35  Princip nákladů obětované příležitosti  Explicitními náklady  Implicitní náklady

36 Náklady obětované příležitosti - příklady Spotřebitel se rozhoduje, zda-li si k obědu dá kuře nebo vepřové maso. Rozhodne-li se pro vepřové maso, je jeho nákladem obětované příležitosti užitek z kuřete. Pan Novák pracuje jako samostatný auditor. Pokud by se nechal zaměstnat u některé z velkých auditorských firem, měl by příjem 60 000 Kč měsíčně. Nákladem obětované příležitosti pana Nováka jako samostatného auditora je tedy příjem, který nezískává jako zaměstnanec některé z auditorských firem. Firma Stavo vlastní pozemek, který využívá ke stavební výrobě. Kdyby tento pozemek pronajímala, mohla by za něj získat měsíční nájem 20 000 Kč. Nákladem obětované příležitosti z vlastního využívání pozemku je tedy pro firmu Stavo příjem, který nemůže získat z pronájmu. Rozhodujete se studovat vysokou školu. Nákladem obětované příležitosti potom je příjem, který nezískáte, protože v důsledku studia vysoké školy nemůžete pracovat.

37 Náklady obětované příležitosti - příklady Rozhodujete se, zda-li se máte přestěhovat do bytu, který jste zdědili. Pokud se rozhodnete přestěhovat, tak ztrácíte možnost tento byt pronajmout a přicházíte tak o měsíční příjem 12 000 Kč. Tento příjem je nákladem obětované příležitosti vašeho bydlení. Jinými slovy, skutečnost, že bydlíte ve vlastním bytě, byste si měli cenit na více než 12 000 Kč. Čili za to, že budete bydlet ve vlastním bytě, jste ochotni dávat více než 12 000 Kč měsíčně – pokud byste byli ochotni platit méně, je pro vás racionálnější abyste zděděný byt pronajali a sami si pronajali jiný byt. Máte 50 000 Kč. Můžete je uložit do banky na 4 % úrok ročně. Dané peníze chce rovněž půjčit váš přítel. Když mu je půjčíte bezúročně, přijdete o 2 000 Kč (= 4 % z 50 000 Kč). Tyto 2 000 Kč jsou vaše náklady obětované příležitosti. Pan Novák byl pozván na večeři zdarma. Na první pohled se jedná o výhodnou nabídku. V čas večera ale běží v televizi zajímavý hokejový zápas, který chce pan Novák vidět. Pokud přijme pozvání na večeři, tak jej neuvidí. Je-li tedy užitek ze zápasu pro pana Nováka větší než užitek z večeře, vyplatí se mu pozvání na večeři odmítnout. Zdeněk si ze dřeva, které roste na jeho zahradě, vyřezává dvě hodiny lodičku. Vyřezávání lodičky mu tedy přinášejí užitek. Dřevo by ale mohl prodat za 1 000 Kč. Místo dvou hodin vyřezávání by mohl pracovat a vydělat 400 Kč. V takovém případě by měl mít z lodičky užitek alespoň 1 400 Kč, aby se mu vyřezávání vyplatilo.

38 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY 3. STUDENT VŠ dostává stipendium 2000 Kč. Kdyby nestudoval a byl zaměstnán jako marketingový agent by mohl dostávat 20000 Kč. Určete alternativní náklady jeho studia: 3. STUDENT VŠ dostává stipendium 2000 Kč. Kdyby nestudoval a byl zaměstnán jako marketingový agent by mohl dostávat 20000 Kč. Určete alternativní náklady jeho studia: a) 2000 Kč a) 2000 Kč b) 18 000 Kč b) 18 000 Kč c) 22 000 Kč c) 22 000 Kč d) 20 000 Kč d) 20 000 Kč

39 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY 4. Karel pracuje jako obchodní zástupce. co je jeho nákladem obětované příležitosti? 4. Karel pracuje jako obchodní zástupce. co je jeho nákladem obětované příležitosti? 5. Jiří investoval do bytu částku 2 mil Kč. Nyní platí pouze vodu, elektřinu a teplo. Ve městě, kde má Jiří byt, činí tržní nájem 12 000 Kč měsíčně. O kolik bydlí Jiří levněji, když bydlí ve vlastním bytě a nikoliv v pronajatém bytě? Jaké jsou jeho náklady obětované příležitosti z bydlení ve vlastním bytě? 5. Jiří investoval do bytu částku 2 mil Kč. Nyní platí pouze vodu, elektřinu a teplo. Ve městě, kde má Jiří byt, činí tržní nájem 12 000 Kč měsíčně. O kolik bydlí Jiří levněji, když bydlí ve vlastním bytě a nikoliv v pronajatém bytě? Jaké jsou jeho náklady obětované příležitosti z bydlení ve vlastním bytě?

40 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: a) 100 000 Kč b) 125 000 Kč c) 225 000 Kč d) 25 000 Kč e) nelze jednoznačně určit

41 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: a) 100 000 Kč b) 125 000 Kč c) 225 000 Kč d) 25 000 Kč e) nelze jednoznačně určit

42 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 8. Koupili jste si vstupenku do divadla v hodnotě 200 Kč. V peněžence máte rovněž bankovku v hodnotě 200 Kč. Před vchodem do divadla ale zjistíte, že jste tuto bankovku vytratili. Půjdete do divadla? (Předpokládáme, že je možno si koupit jinou vstupenku za 200 Kč). co je pro vaše rozhodnutí v obou případech relevantní? A co nikoliv (co vezmete do úvahy?) 8. Koupili jste si vstupenku do divadla v hodnotě 200 Kč. V peněžence máte rovněž bankovku v hodnotě 200 Kč. Před vchodem do divadla ale zjistíte, že jste tuto bankovku vytratili. Půjdete do divadla? (Předpokládáme, že je možno si koupit jinou vstupenku za 200 Kč). co je pro vaše rozhodnutí v obou případech relevantní? A co nikoliv (co vezmete do úvahy?) 9. Vaše košile byla pošpiněna inkoustem, který nejde vyprat. Čím jsou pro vás náklady na zakoupení košile? 9. Vaše košile byla pošpiněna inkoustem, který nejde vyprat. Čím jsou pro vás náklady na zakoupení košile? 10. Paní Nováková si koupila 10 jízd na lyžařském vleku. Když sjela 7 jízd, začalo silně pršet. Přesto, že je pro ni lyžování v dešti nepříjemné, rozhodla se, že zbylé jízdy pojede, když už za ně zaplatila peníze. Je její chování racionální? 10. Paní Nováková si koupila 10 jízd na lyžařském vleku. Když sjela 7 jízd, začalo silně pršet. Přesto, že je pro ni lyžování v dešti nepříjemné, rozhodla se, že zbylé jízdy pojede, když už za ně zaplatila peníze. Je její chování racionální?

43  22. Student ročně zaplatí za školné a další výdaje spojené s návštěvou univerzity 10 000 Kč. Vysvětlete, proč tato částka podhodnocuje korunovou hodnotu celkových nákladů studia na univerzitě.

44

45

46

47 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: a) efektivnost ve výrobě b) neefektivní využití zdrojů c) nedosažitelný bod d) nevyužití zdrojů e) mohou platit odpovědi b) i d)

48 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: a) efektivnost ve výrobě b) neefektivní využití zdrojů c) nedosažitelný bod d) nevyužití zdrojů e) mohou platit odpovědi b) i d)

49 Co z následujícího musí zůstat konstantní při konstrukci hranice produkčních možností? a) celkové zdroje b) množství peněž c) peněžní příjem d) ceny e) alokace zdrojů mezi alternativní použití

50 Hranice produkčních možností zobrazuje horní množství statků, které může být vyrobeno z omezených zdrojů. Na osách grafu jsou měřena a) množství vstupů b) náklady na jednotková množství vyrobených statků c) peněžní hodnoty vyrobených statků d) ceny vstupů e) množství vyrobených statků

51  princip utopených nákladů ◦ nelze se jim vyhnout ◦ nesmíme je zahrnout do svého rozhodování

52  Koupili jste si lístek do kina za 100 Kč, ale po několika minutách dívání zjistíte, že film je hrozný, že se vám nelíbí. Rozhodujete se, zda vydržet do konce.  V minulosti jste si koupili videopřehrávač za 5 000 Kč. V současné době je však většina filmů na DVD nosičích, které videopřehrávače neumožňují přehrát.

53  Firma v minulosti investovala do linky vyrábějící videopřehrávače. Mezitím se ale změnila technologie a spotřebitelé poptávají DVD přehrávače. Investice do linky na videopřehrávače jsou pro firmu utopeným nákladem, nesmí je zahrnovat do svého rozhodování. Pokud se firma rozhoduje má-li investovat do linky na výrobu DVD přehrávačů, musí brát do úvahy pouze v budoucnu vynaložené náklady a porovnat tyto náklady s příjmy, které získá z prodeje DVD přehrávačů.  Rozhodujete se, zda-li máte jet do Brna autem nebo vlakem. Porovnáváte proto náklady na benzín při cestě autem a náklady na vlakovou jízdenku. U auta však neuvažujete s náklady na povinné ručení, protože to budete platit, ať už s autem budete jezdit nebo ne.

54  S. Anderson byl manažerem baseballového klubu „Detroitští tygři“ v letech 1970‑1995. Na sklonku své kariéry v roce 1992 uzavřel smlouvu s jedním hráčem, přičemž ve smlouvě byl hráči stanoven plat 5 mil USD ročně. Ukázalo se však, že tento hráč není dobrý. S. Anderson jej přesto stále stavěl do hry a zdůvodňoval to tím, že hráč má vysoký plat a je tudíž lepší, když hraje. Neuvědomoval si, že daný plat je pro klub utopený náklad, a že místo tohoto hráče bude lepší najmout jiného, který více přispěje k vítězství a tím přiláká sponzory.  Možná vás zaujalo, že řada restaurací má otevřeno i když je v nich málo hostů. Ptáte se proč?

55  Jan vyhrál v loterii 100 PJ (peněžních jednotek). Výhru si musí vyzvednout do druhého dne 17:00 v jiném městě, jinak propadá. Zpáteční jízdenka stojí 40 PJ. Vlak, kterým Jan do města jel, měl ale zpoždění a přijel na nádraží až v 16:30. Pokud chce Jan výhru získat, musí si vzít taxíka, který jej bude stát 70 PJ. Jan se rozhodl pro výhru taxíkem nejet, protože celkové náklady na vyzvednutí výhry (110 PJ = 40 + 70) by byly vyšší než vlastní výhra (100 PJ). Zachoval se Jan správně?

56  3.1.5 Plánujete výlet do Brna, vzdáleného 250 Km. Kromě nákladů je vám zcela lhostejné, pojedete – li autem nebo autobusem. Jízda autobusem stojí 380 Kč. Nevíte, na kolik vás cesta přijde, pokud byste jeli autem, takže zavoláte společnost Skrblík, aby vám udělali odhad. Člověk, se kterým hovoříte, vám oznámí, že u vozů vaší kategorie činí náklady na běžný provoz při ujetí 100 000 km ročně:  Pojištění:20 000 Kč  Splátka půjčky:80 000 Kč  Benzín a olej:120 000 Kč  Údržba3000 Kč  Celkem: 223 000 Kč Máte jet autem nebo autobusem?

57 EFEKTIVNOST Ekonomové zdroje, vzácné faktory, nazývají ………, které jsou určeny objektivními podmínkami, charakterizuje je vzácnost a hovoříme o nich jako o ………………… Naopak, prospěch, kterým dosahujeme vzájemným působením vzácných vstupů, nazýváme, ……….. Pokud tyto jsou směňovány, hovoříme o nich jako o …………… Efektivnost odráží charakter mezi vstupy a výstupy Maximální využití vzácných zdrojů Vztah mezi náklady a výnosy Rozdíl mezi výnosy a náklady = …………….. vstupy nákladech výstupy výnosech Zisk (ztráta)

58  Vstupy (výrobní faktory) ◦ práce ◦ půda (suroviny) ◦ kapitálové statky ◦ lidský kapitál (znalosti, schopnosti, dovednosti)  Výstupy (statky) ◦ zboží, služby sloužící k uspokojení našich potřeb  vztah mezi vstupy a výstupy = efektivnost  ocenění vstupů a výstupů ◦ náklady ◦ výnosy (příjmy)  zisk (ztráta)  efektivnost

59 PARETOVSKÉ OPTIMUM (PARETOVSKÁ ZLEPŠENÍ) Ekonomický systém je ve stavu paretovského optima tehdy a právě tehdy, pokud Nelze zvýšit užitek kohokoli, aniž by se snížil užitek kohokoli jiného.

60  co je to paretovské optimum?  paretovské optimum a reálné ekonomické situace  paretovských zlepšení - příklady

61 KONKURENCE A INOVACE Inovace je Záměna starého (dosavadního) za nové, lepší Inovace buď šetří …………., nebo zvyšuje …………(případně může mít kombinované důsledky) náklady užitek

62  Co je to inovace?  vliv konkurence na ziskovost  inovace a konkurenční prostředí

63 ZÁKON KLESAJÍCÍCH MEZNÍCH VÝNOSŮ A ZÁKON KLESAJÍCÍHO MEZNÍHO UŽITKU Zvyšujeme – li pouze jeden ze vstupů (počet pracovníků, kteří se o okurky na poli starají, množství hnojiva, kterým pole hnojíme), dříve nebo později se přírůstek produkce na jednotku dalšího vstupu začne snižovat. Tuto všeobecnou vlastnost objektivních podmínek nazýváme zákon klesajících výnosů. Zvyšujeme – li množství určitého statku, který spotřebováváme či užíváme (koláčů, párů bot atd.), dříve nebo později se přírůstek užitku z jednotky dalšího spotřebovávaného statku začne snižovat. Tuto všeobecnou vlastnost naší psychiky nazýváme zákon klesajícího užitku.

64 ZÁKON KLESAJÍCÍCH VÝNOSŮ A KLESAJÍCÍHO UŽITKU Výstup Q Vstup Q Celkový výstup Výstup U Vstup Q´ Celkový užitek

65  16. Pečlivě odlište zákon klesajících výnosů a klesající výnosy z rozsahu (měřítka). Uveďte příklady a předpoklady platnosti obou kategorií.  17. Diskutujte vliv času a vědeckotechnického pokroku na platnost zákona klesajících výnosů. Vysvětlete, co míníme „proražením“ tohoto zákona.  20. Uvažujeme drobného pěstitele fazolí, který hospodaří na stále stejné výměře půdy a se stejným technickým vybavením. Postupně zaměstnává stále více námezdních pracovních sil. Jeho produkce však od určitého bodu roste stále pomaleji. Jedná se zde o případ klesajících výnosů z rozsahu? Proč?

66 Zákon klesajících výnosů odráží skutečnost, že: a) s rostoucím objemem výroby klesají celkové výnosy b) s vývojem času výnosy výroby klesají c) s rostoucím objemem výroby a s vývojem času výnosy klesají d) s rostoucím objemem výroby se celkové výnosy nemění e) žádná z uvedených variant není správná

67 Zákon klesajících výnosů odráží skutečnost, že: a) s rostoucím objemem výroby klesají celkové výnosy b) s vývojem času výnosy výroby klesají c) s rostoucím objemem výroby a s vývojem času výnosy klesají d) s rostoucím objemem výroby se celkové výnosy nemění e) žádná z uvedených variant není správná

68 Rostou-li výnosy z rozsahu, znamená to, že: a) s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste b) výroba ve velkém je výhodnější c) rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu všech výrobních faktorů zároveň d) všechny předchozí odpovědi jsou správné e) odpovědi a) a c) jsou správné

69 Rostou-li výnosy z rozsahu, znamená to, že: a) s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste b) výroba ve velkém je výhodnější c) rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu všech výrobních faktorů zároveň d) všechny předchozí odpovědi jsou správné e) odpovědi a) a c) jsou správné

70 Zákon klesajícího užitku znamená, že: 2.11. Zákon klesajícího užitku znamená, že: a) s rostoucím množstvím spotřebovaného statku osobní uspokojení ze spotřeby vždy klesá a) s rostoucím množstvím spotřebovaného statku osobní uspokojení ze spotřeby vždy klesá b) uspokojení člověka s dodatečnou spotřebou zboží neustále roste b) uspokojení člověka s dodatečnou spotřebou zboží neustále roste c) vzrůst osobního uspokojení bude eventuálně s rostoucí spotřebou zboží klesat c) vzrůst osobního uspokojení bude eventuálně s rostoucí spotřebou zboží klesat d) s růstem příjmů potřeba všeho klesá d) s růstem příjmů potřeba všeho klesá e) osobní uspokojení s rostoucí příjmem neustále roste e) osobní uspokojení s rostoucí příjmem neustále roste

71 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY 12. Pokud budeme zvyšovat počet pracovníků sbírajících jahody na pozemku o rozloze jednoho hektaru, jak se bude měnit celkové množství nasbíraných jahod za jednu hodinu? Vyjádřete graficky. (Nejde o přesná čísla, ale o podobu průběhu závislosti nasbíraných jahod na počtu pracovníků.) Kdy se projeví působení zákona klesajících výnosů (když začne klesat přírůstek nasbíraných jahod, nebo když začne klesat množství nasbíraných jahod)? 12. Pokud budeme zvyšovat počet pracovníků sbírajících jahody na pozemku o rozloze jednoho hektaru, jak se bude měnit celkové množství nasbíraných jahod za jednu hodinu? Vyjádřete graficky. (Nejde o přesná čísla, ale o podobu průběhu závislosti nasbíraných jahod na počtu pracovníků.) Kdy se projeví působení zákona klesajících výnosů (když začne klesat přírůstek nasbíraných jahod, nebo když začne klesat množství nasbíraných jahod)?

72 Klesající výnosy práce při fixním množství půdy je možné nejlépe vysvětlit: a) poklesem celkové produkce b) kyselostí půdy c) tím, že nejdříve se obdělávají nejlepší půdy d) tím, že nejlepší dělníci jsou do zaměstnání najímáni přednostně jako první e) poklesem mezního výnosu (produktu) práce, protože každá nová jednotka práce má k dispozici méně půdy

73 Klesající výnosy práce při fixním množství půdy je možné nejlépe vysvětlit: a) poklesem celkové produkce b) kyselostí půdy c) tím, že nejdříve se obdělávají nejlepší půdy d) tím, že nejlepší dělníci jsou do zaměstnání najímáni přednostně jako první e) poklesem mezního výnosu (produktu) práce, protože každá nová jednotka práce má k dispozici méně půdy

74 Rostou-li výnosy z rozsahu, znamená to, že: a) s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste b) výroba ve velkém je výhodnější c) rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu všech výrobních faktorů zároveň d) všechny předchozí odpovědi jsou správné e) odpovědi a) a c) jsou správné

75 Správně doplňte Náklady obětované příležitosti (alternativní náklady) představují hodnotu nejlepší ____________, ale ______________ příležitosti (tj. hodnotu nejlepšího _____________ užití zdrojů, které nelze uskutečnit, pokud byla realizována určitá volba). Zákon klesajících výnosů odráží následující skutečnost -jestliže přidáváme stále ______ množství ________ inputu (přičemž množství ostatních inputů se _______ ), pak od určitého bodu mají výsledné _________ produkce tendenci ______. realizovatelné nerealizovatelné alternativního stejné jednoho nemění přírůstky klesat

76 MEZNÍ VELIČINY Jsou to veličiny, které popisují nikoli celkový výstup, ale změnu výstupu,tj. o kolik se změní výstup, přidáme – li na vstupu další jednotku. Viz např. zákon klesajících výnosů a klesajícího užitku Zvyšujeme –li jeden ze vstupů do výroby a ostatní zůstávají nezměněny, pak mezní výstup (časem) klesá. Zvyšujeme – li spotřebu libovolného statku, pak mezní užitek z tohoto statku (časem) klesá.

77 VZTAHY MEZI CELKOVÝMI A MEZNÍMI VELIČINAMI a) pokud je celková veličina rostoucí, mezní veličina je kladná b) pokud je celková veličina klesající, mezní veličina je záporná pokud celková veličina dosahuje extrému (neroste ani neklesá), mezní veličina je nulová

78 VZTAHY MEZI PRŮMĚRNÝMI A MEZNÍMI VELIČINAMI a) pokud průměrná veličina je rostoucí, mezní leží nad ní (je větší) b) pokud je průměrná veličina klesající, mezní leží pod ní (je menší) c) pokud průměrná veličina neroste ani neklesá (dosahuje extrému), mezní veličina je jí rovna

79 METODICKÁ ČÁST – o čem vypovídá plocha pod křivkou mezních veličin? Plocha pod křivkou mezních veličin se rovná celkové veličině. 12345 Q mezní výnos Q´

80 MC MR přírůstek zisku přírůstek nákladů (tj. mezní náklady) dohromady= =přírůstek příjmů (mezní příjem) Q´ Q´ 1 E přírůstek příjmů (mezní příjem)= cena za jednotku produkce ● P P1P1P1P1 P2P2P2P2 průsečík AC a Q´ 1 E určuje výši nákladů na jednotku produkce AC 1 MC E MR=AR AC Q´ 1 Q´ zisk celkovénáklady 0

81  Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné …………..veličiny při jednotkové změně příslušné ……………..  celkové, proměnné  Geometrickou interpretací mezní veličiny je ………….. Celkové veličiny (funkce) v daném ………….. (tangenta tečny).  sklon, bodě  Pokud celková veličina je v určitém intervalu klesající, příslušná mezní veličina je v tomto intervalu………… než nula.  menší  Pokud známe rovnici celkové veličiny, rovnici příslušné mezní veličiny získáme jako první ………….. celkové funkce podle příslušné ………….. (uvažujeme funkci o jedné proměnné, v případě funkcí o více proměnných bychom užívali parciální derivaci)  derivaci, proměnné

82  9. Proč jsou mezní veličiny v mikroekonomické teorii tak důležité? Jsou významné i pro praktické rozhodnutí ekonomických subjektů? Uveďte příklady a diskutujte, zda i vy se jimi řídíte.  65/7 Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o příslušném celkovém užitku?

83  7. Je dána rovnice celkové veličiny: TR=53Q 2 – 3Q. Určete rovnici příslušné mezní veličiny – tj. MR.  8. Známe rovnici celkových nákladů: TC = 2000 + 0,05Q 3 + 0,2Q 2 +0,03Q. Určete rovnici příslušné mezní veličiny (mezních nákladů – MC). Pokuste se tyto náklady vymezit.

84 2.9. Jestliže spotřebitel v průběhu dne spotřebovává jednu tabulku čokolády za druhou a nejí nic jiného, postupně zjišťuje, že: a) neustále klesá jeho celkový užitek b) neustále roste jeho mezní užitek c) současně neustále roste jeho celkový i mezní užitek d) roste jeho mezní užitek, zatímco celkový klesá e) roste celkový užitek, zatímco mezní roste a pak klesá

85 2.2. Jestliže vstupy A, B, C dohromady vyrábějí výrobek X, potom mezní fyzický produkt vstupu A je definován jako: a) dodatečný výstup X, vyplývající z použití dodatečné jednotky A, přičemž B a C by se proporcionálně zvýšily b) množství vstupu A nutné na výrobu dodatečné jednotky X, přičemž vstupy B a C se zvyšuji proporcionálně c) dodatečný výstup X, vyplývající z použití dodatečné jednotky A, přičemž vstupy B a C zůstávají konstantní d) dodatečný výstup A, vyplývající z použití dodatečné jednotky X, přičemž *^S B a C zůstávají konstantní e) nic z uvedeného neplatí

86 2.10. Mezní fyzický produkt je: a) změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství inputu o jednotku b) objem produkce, který připadá na jednotku inputu c) objem produkce, kléry připadá na jednotku outputu d) celkový objem produkce vyrobený jednotkou inputu e) objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu v ideálních podmínkách dokonale konkurenčních trhů

87 Mezní výnos Mezní užitek Výstup Q´ Výstup U Vstup Q

88 SHRNUTÍ Mikroekonomie je věda, která studuje, jak lidé využívají ………………. k výrobě…………….. a jak se tyto statky ………….. mezi jednotlivé členy společnosti.Zároveň je to věda, která zkoumá činnost jednotlivých ekonomických subjektů (……………., ……………….., …………………….), jejich chování na jednotlivých trzích. Vzácných zdrojů, užitečných statků, směňuje, jednotlivců, firem, domácností K nejdůležitějším zákonům mikroekonomie patří ………………….. a …………………….. Zákon klesajících výnosů, zákon klesajícího užitku

89 SHRNUTÍ Mikroekonomie usiluje o nalézání …………………… v ekonomickém systému, tj. takových zlepšení, které někomu zvyšují jeho užitek, ale ……………….užitek jiným subjektům. Paretovských zlepšení, nesnižují Jednou z možností jak ……………………… dosáhnout, je prostřednictvím ……………………… a …………………. Paretovských zlepšení, konkurence a inovací K ocenění různých alternativ využívá mikroekonomie princip ……………………………………………… Zdůrazňuje, že při našem rozhodování nesmíme počítat s …………………………….. Nákladů obětované příležitosti, utopenými náklady.


Stáhnout ppt "ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU MIE I. 1. literatura – Předmět bude vyučován podle učebnice Mikroekonomie základní kurs autorů Herbert Heissler, Radim Valenčík,"

Podobné prezentace


Reklamy Google