Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší ppm – objemová koncentrace: Počet objemových jednotek příměsi v 1000000 objemových jednotek 1 % obj = 10000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší ppm – objemová koncentrace: Počet objemových jednotek příměsi v 1000000 objemových jednotek 1 % obj = 10000."— Transkript prezentace:

1 Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší ppm – objemová koncentrace: Počet objemových jednotek příměsi v 1000000 objemových jednotek 1 % obj = 10000 ppm 22.4 l je objem jednoho molu plynu za normálních podmínek: T = 273.15 K p = 101.325 Kpa Pro jiné podmínky je třeba hodnotu korigovat

2 1. Výfukové plyny emitované osobním automobilem obsahují 1.5 % obj. CO a) Jaká je koncentrace CO v mg.m -3 při 0 o C a tlaku 1 atm. b) Jaká je koncentrace CO v mg.m -3 při 25 o C a tlaku 1 atm. c) Jaká je koncentrace CO v mg.m -3 ve výfukovém potrubí při 200 o C a tlaku 1.2 atm. 2. V přízemním ovzduší o teplotě 25 o C byla naměřena průměrná denní koncentrace SO 2 215 μg.m -3. Jaká je koncentrace SO 2 v ppm.

3 Emisní faktory pro bodové zdroje – spalovací procesy jsou vyjádřeny v kg emitované znečišťující látky na t spáleného paliva. f SO2 tuhá paliva 19 x S p kg/t, S p – obsah síry v % hm f NOx černé uhlí a koks, pásový rošt 7.5 kg/t f NOx tuhá paliva mimo č.uhlí, koks a dřevo, pásový rošt 3.0 kg/t f CO tuhá paliva, pásový rošt 1.0 kg/t Apod. Hmotnostní tok emitované znečišťující látky odvozený z emisního faktoru

4 Emisní faktory pro mobilní zdroje – automobily jsou vyjádřeny v g emitované znečišťující látky na km v závislosti na souboru parametrů – viz program MEFA.

5 1.V kotli velkého stacionárního zdroje s pásovým roštem bylo za hodinu spáleno 100 t hnědého uhlí s obsahem síry 1.3 %. a) Jaký byl průměrný hmotnostní tok emitovaného SO 2 (v kg.s -1 ). b) Jaký byl průměrný hmotnostní tok emitovaných NOx (v kg.s -1 ). c) Jaká byla průměrná koncentrace CO ve spalinách s objemovým tokem 12 m 3.s -1. 2. Zdroj s pásovým roštem spalující černé uhlí emitoval oxidy dusíku s průměrným hmotnostním tokem 12 g.s -1. V odcházejících spalinách byla naměřena průměrná koncentrace NO x 580 mg.m -3. a) Kolik černého uhlí bylo spáleno za 24 hod. b) Jaký byl objemový tok odcházejících spalin. Pozn. Koncentrace a objemové toky jsou uvažovány za normálních podmínek

6 3. Silnice s nulovým podélným sklonem je zatížena průměrnou dopravní intenzitou 1200 osobních automobilů (benzín, EURO 3, výpočetní rok faktoru 2010) za hodinu jedoucích rychlostí 50 km/hod. a) Jaký hmotnostní tok CO (mg.s -1 ) bude emitován z úseku 40 m silnice. b) Jaký hmotnostní tok CO (mg.s -1 ) bude emitován z úseku 40 m silnice při 80 km/h. c) Jaký hmotnostní tok NO 2 (mg.s -1 ) bude emitován z celé délky silnice 8.3 km. d) Jaké výsledky vyjdou pro 1200 těžkých nákladních automobilů/hod (EURO 3, 2010, 50 km/hod).

7 1.Jaká bude emisní koncentrace prachových částic PM 10 (mg.m -3 ) v komínu, do kterého jsou svedeny emise ze čtyř spalovacích zdrojů o následujících (naměřených) koncentracích PM 10 a objemových tocích spalin: 450 mg.m -3 při 14 m 3.s -1 550 mg.m -3 při 11 m 3.s -1 680 mg.m -3 při 13 m 3.s -1 250 mg.m -3 při 19 m 3.s -1 Emisní koncentrace ve společném odvodu z více zdrojů

8 Klasifikace meteorologických podmínek pro rozptyl zneč. příměsí Stabilitní klasifikace atmosféry dle Bubníka a Koldovského

9 Klasifikace meteorologických podmínek pro rozptyl zneč. příměsí Možný výskyt tříd rychlosti větru pro jednotlivé třídy stability Vertikální teplotní gradient je definován:

10 Vertikální profil rychlosti větru 1.Pro výpočet imisního pole bodového zdroje (gaussovským modelem dle metodiky Symos 97) je uvažována 2. třídní rychlost větru 5 m.s -1 standardně ve výšce 10m nad povrchem. Jaké rychlosti proudění lze odhadovat pro stavební výšku tohoto zdroje – komínu 165 m pro I. a IV. třídu stability.

11 Efektivní výška komínu

12 1.Jaká je efektivní výška bodového zdroje se stavební výškou 165 m emitujícího s tepelnou vydatností Q = 24 MW pro I. a IV. třídu stability (teplota spalin > 80 o C, 2. třídní rychlost větru 5 m.s -1 v 10m nad povrchem). 2.Jaké rychlosti proudění lze odhadovat pro tyto efektivní výšky.

13 Změna směru větru s výškou Taylorova (Ekmanova) spirála - obalová křivka koncových bodů vektorů proudění (pro jednotlivé hladiny MVA) vynesených z jednoho bodu. 1.Pro výpočet imisního pole bodového zdroje (st. výška 165m, 2. třídní rychlost větru 5 m.s -1 v 10m nad povrchem) je uvažováno severozápadní proudění (standardně ve výšce 10m nad povrchem). Jaký úhel proudění bude vycházet pro vypočítané efektivní výšky (Q=24MW, I. a IV. tř.st.) tohoto zdroje.

14 Gaussovský model kouřové vlečky – výpočet znečištění ovzduší z bodového zdroje Dolní odhad – odraz zneč. příměsi uvažován z úrovně paty komínu

15 Gaussovský model kouřové vlečky – výpočet znečištění ovzduší z bodového zdroje Horní odhad – odraz zneč. příměsi uvažován z úrovně referenčního bodu

16 Rozptylové parametry pro bodové zdroje 1.Jakých hodnot budou nabývat rozptylové parametry σ y a σ z pro kouřovou vlečku s délkou osy x = 350m v I. a IV. třídě stability atmosféry.

17 Gaussovský model kouřové vlečky – výpočet znečištění ovzduší z bodového zdroje 2.Vypočtěte imisní koncentraci NOx (μg.m -3 ) v referenčním bodě vzdáleném 350 m od bodového zdroje s efektivní výškou 215 m. Referenční bod je vyvýšen 155 m nad úroveň paty komínu (bodového zdroje). Kouřová vlečka je unášena přesně ve směru od zdroje k referenčnímu bodu. Hmotnostní tok emitovaných NOx je 5200 mg.s -1 Rychlost proudění v efektivní výšce zdroje je 4.5 m.s -1 Výpočet proveďte jako dolní a horní odhad pro I. a IV. třídu stability atmosféry. 3. Vypočtěte imisní koncentrace NOx (μg.m -3 ) (dolní a horní odhad pro I. a IV. třídu stability atmosféry) za stejných podmínek jako v př. 2 pro situaci, kdy kouřová vlečka bude unášena ve směru reprezentujícím úhel 8 o se spojnicí zdroj – referenční bod.


Stáhnout ppt "Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší ppm – objemová koncentrace: Počet objemových jednotek příměsi v 1000000 objemových jednotek 1 % obj = 10000."

Podobné prezentace


Reklamy Google