Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neurobiologické základy jazykového zpracování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neurobiologické základy jazykového zpracování"— Transkript prezentace:

1 Neurobiologické základy jazykového zpracování

2 Jazykový systém Reprezentace jazykových jednotek
Fonémy Morfémy Slova Slovní spojení Idiomatická spojení Systém pravidel spojování jazykových reprezentací nižší úrovně Univerzální gramatika Gramatika konkrétního jazyka

3

4 JAZYKOVÝ SYSTÉM – INTERHEMISFERÁLNÍ FUNKCE
Dominantní hemisféra Ne-dominantní hemisféra Segmentální úroveň Fonetika – koordinace artikulace, fonace, respirace; neuromuskulární realizace hlásek – Prozodie lingvistická Fonologie – lineární řazení hlásek v relevantním pořadí PUK vs. BUK Morfologie – tvoření slov přidáním např. pádové koncovky BUK(U) Syntax – řazení slov do větné struktury dle pravidel jazyka Sémantika větná Lexikon – slova, spojení, idiomy Sémantika – lexikální (denotace) Hypersyntax – organizace výpovědi Pragmatika – komunikační pravidla Suprasegmentální úroveň Prozodie afektivní Intonace – změna výšky tónu Intenzita – hlasitost Rytmus Tempo – časové parametry Přízvuk – rozdíl mezi jazyky Pauzy – počet, trvání Figurativní komponenty jazyka Metafory Ironie Nedoslovné formy výpovědi Slovesné idiomy   Širší sémantické pole, konotace Deixe (anafora), koreference, inference 

5 DISKURZ - TEXT Struktura textu, způsoby a prostředky uspořádání jeho částí - Hypersyntax Vazby textu – souvislost a srozumitelnost Koherence – významová soudržnost textu, schopnost mluvčího strukturovat text (výpověď) tak, aby ji konkrétní posluchač v konkrétním dialogu bezpečně porozuměl – tematické posloupnosti Koheze – spojitost a vázanost textu z hlediska syntakticko-sémantických vztahů, koreference – zájmeno a substantivum = rod, číslo, pád; fenomén inference Vyprávění, argumentace, konverzace, deskripce Kontext – poskytuje vnější informaci o významu – elipsa „Kubík budí Hrůzu. vs. Kubík budí hrůzu.“ „Nejely tramvaje.“ - omluva, vysvětlení, prosté sdělení Důležité nejen co se říká (obsah), ale i proč se to říká (KF) Situace – počet účastníků, vztahy, povaha komunikace, vzdělání, společná zkušenost

6 INDIREKTIVNÍ FORMY - PH
KOMUNIKAČNÍ FUNKCE INDIREKTIVNÍ FORMY - PH Žádost Přímá – „Zavři prosím to okno!“ Nepřímá konvenční – „Nechtěla bys takhle otevřít všechna okna!“ Nepřímá nekonvenční – „Je tu poněkud chladno! Nezdá se ti?“ Nabídka Nepřímá vyplývající z komunikační situace – 1)A: jdu nakoupit B: mám tady auto; vs. 2)A: naleju ti trochu vína B: mám tady auto – 1) KF B byla nabídka vs. 2) KF B bylo odmítnutí – jedna věta se stejnou syntakticko-sémantickou strukturou má jiný význam při začlenění do kontextu

7 FONSECA, R., P. et al. Hemispheric specialization for communicative processing: neuroimaging data on the role of the right hemisphere. Psychology and Neuroscience, 2, 1, 25-33, 2009.

8 Kognitivní funkce CNS+PNS Jazykový systém Konceptuálně-intenční systém
Somato-senzomotorický Systém (motorický, kinestetický, auditivní, vizuální) CNS+PNS

9 Language-processing system and cognition
Jazyk a senzomotorický systém (motorika – gestika – koverbální chování) Jazyk a paměť (pracovní paměť, STM, LTM, procedurální, deklarativní, sémantická) Jazyk a exekutivní funkce (plánování výpovědi) Jazyk a emoce (limbický systém – stres – zhoršená výbavnost – koktavost/ ale u afázie? – spouští vulgarismy) Jazyk a motivace (mít potřebu komunikovat) Jazyk a pozornost Jazyk a systém učení

10 FÁZE FORMOVÁNÍ VĚTNÉ VÝPOVĚDI
Intence – koncept „Děda dává knihu na poličku“ - SD Preverbální zpráva Vyhledávání lexikálních jednotek z LTM – afázie, demence Slova plnovýznamová, slova funkčně-gramatická, vázané a volné gramatické morfémy Formování struktury větné výpovědi (fonologický, morfologický, syntaktický systém) – afázie, pozdní fáze demence Tvorba základních jmenných, adjektivních, předložkových, adverbiálních a slovesných frází Syntaktická subkategorizace – SVO „Malý Pepa krmí nemocnou Janu“ Transformační procesy – „Janu krmí Pepa“ – aktuální členění Určení argumentové struktury a přiřazení tematických rolí – „Jana je krmena Pepou“ kdo krmí a kdo je krmen Subjekt-predikátová shoda – „Pepu krmila Jana“ Přiřazení prozodické informace – afektivní + jazyková – RHD Fonologické plánování + rytmus, tempo Programování – motorické sekvence ve vztahu k řečové exekuci – řečová apraxie Motorická realizace – artikulace – koartikulace – dysartrie Kinestetická kontrola – ms Auditivní feedback – s

11 Fáze porozumění větné výpovědi
Akusticko-fonologická analýza – auditivní agnosie PAC bilaterally – aSTG, STS - ptSTG – 100ms LH časové okno 20-40ms – úroveň hláskové diferenciace (školní zralost) PH časové okno ms – úroveň slabičné segmentace (přirozená) Zpřístupnění lexikálního významu slov, aktivace gramatických informací vázaných na slova Sentence-level prosody (T-F network in RH and LH) First sentence-level processing phase – local phrase structure is built on the basis of word category information fop – UF – aSTG Second sentence-level processing phase – morphosyntactic operation; syntactic and semantic relations in the sentence – computation of the relations between the verb and its Arguments Semantic network BA45(47) – ECFS – m/pSTG,STS Syntactic complexity BA44/45/47 – AF/SLF – pSTG Third phase – semantic and syntactic integration; reinterpretation in case of ambiguity, noncanonical word order e.g. pSTG,STS Návrh putuje k Ústavnímu soudu v době, kdy je neúplný. Stroj povalil muž.

12

13

14

15

16 Cathy J. Price. A review and synthesis of the first 20 years of PET and fMRI studies of heard speech, spoken language and reading. NeuroImage, 62(2012) 816–847.

17 3 ÚROVNĚ SPOJENÍ OBLASTÍ JAZYKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ
Interhemiserální Syntax vs. Prozodie Lexikální sémantika Pragmatika, diskurz Figurativní komponenty Kortiko-subkortikální Sekvenční řazení jazykových jednotek Intrahemisferální LH segmentální PH suprasegmentální

18 The declarative/procedural memory systems
The declarative memory system subserves the learning, representation, and use of knowledge about facts (semantic knowledge) and personally experienced events (episodic knowledge) Learning of arbitrary language representation Knowledge is rapidly learned, with as little as a single exposure being necessary for retention “Mental lexicon” – includes word-specific information, like how many arguments a word takes, the irregular forms of the verb, possibly information on bound morphemes, idiomatic phrases (kick the bucket) The procedural memory system underlies the learning of new and the processing of established perceptual-motor and cognitive “ skills” and “ habits The system may be specialized for learning rules and sequences. “Mental grammar” – computational system capturing the regularities of rules of grammar, certain aspects of the processing of grammar are automatic and quickly done (L2 – problém?) ULLMAN, M., T. The Role of Memory Systems in Disorders of Language. In STEMMER, B.; WHITAKER, H., A. (eds.). Handbook of the Neuroscience of Language. Elsevier, ISBN

19 Regular vs. Irregular verbs
Deklarativní systém Go vs. Went Supletivní tvary uložené samostatně v LTM Patologie: fluentní afázie SD - parafázie v úloze pojmenování, potíže v úloze word-picture matching rozpad sémantických znalostí – word and object knowledge Zebra = žirafa Zebra = kůň Zebra = zvíře Zebra = nevím Zachovalá schopnost přijímat nové episodické informace Procedurální systém Work + ed Slovní kmen + gram. Suffix Patologie: nonfluentní afázie, PPA

20

21 Neuroanatomical bases of the declarative/procedural memory systems
Ventral stream Storage of vizual and auditive information into LTM Hippocampal formation, entorhinal, perirhinal and parahippocampal corticies Encoding, consolidation, and retreaval IFC - BA 45/47 – selection and retreaval Dorsal stream Perceptual-motor integration Frontal/BG (nucleus caudatus) circuits BA 44 and IPC Execution and observation of motor skills

22 Gabriella Viglioccoa, David P. Vinsona
Gabriella Viglioccoa, David P. Vinsona. Nouns and verbs in the brain: A review of behavioural, electrophysiological, neuropsychological and imaging studies, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2010.

23 INTERHEMISFERÁLNÍ KOMUNIKACE
Přístup k jednomu mentálnímu slovníku a sémantickým znalostem – rozdíl ve způsobu manipulace s reprezentací: RH mnohonásobná interpretace a aktivace vzdálených významových asociací, LH preferuje selekci na základě jednoznačných sémantických rysů pevně zformovaných RH zachovává významové spojení slov sdružených na základě menšího počtu shodných sémantických rysů či uchovává méně obvyklé (frekventované) významy polysémních lexémů – difúzní neuronová síť aktivace významu Koruna – peníze, strom, královská koruna vs. nasadil tomu korunu Olej – na smažení vs. při splouvání Porozumění na úrovni vět – význam není pouhou sumací slov, ale je odvozen ze vztahů slov ve větě: LH řídí větně členské vztahy, RH udržuje určitou hladinu aktivace sekundárních významových rysů bez vazby na užší významový kontext věty pro případ nutné reinterpretace „Oteci našel dětij spokojeně si hrající ve svémi/j pokoji.“ Nedoslovné významy – „Slízl všechnu smetanu.“ „Sedl si na klín“ – LH podporuje interpretaci klín = část těla; RH podporuje interpretaci klín = instrument

24 Kauzální inference LH PH

25 Dual stream of language processing
Schematic view of two dorsal pathways and two ventral pathways. Dorsal pathway I connects the superior temporal gyrus (STG) to the premotor cortex via the arcuate fascile (AF) and the superior longitudinal fascicle (SLF). Dorsal pathway II connects the STG to BA 44 via the AF/SLF. Ventral pathway I connects BA 45 and the temporal cortex via the extreme fiber capsule system (EFCS). Ventral pathway II connects the frontal operculum (FOP) and the anterior temporal STG/STS via the uncinate fascile (UF). FRIEDERICI, A., D. The brain basis of language processing: from structure to function. Psych Rev, 91, 2011.

26 HICKOK, G. The functional neuroanatomy of language
HICKOK, G. The functional neuroanatomy of language. Physics of Life Reviews , 6, , 2009.

27

28 CATANI, M. The Connectional Anatomy of Language: Recent Contributions from Diffusion Tensor Tractography. In: BERG, H.; BEHRENS, T., E., J. Diffusion MRI. Elsevier, 2009.

29 GIERHAN, M.,E.,S. Connections for auditory language in the human brain. Brain and Language, 2013.

30 Symptomy zasahující jazykové funkce
AFÁZIE Symptomy zasahující jazykové funkce Porucha plynulosti Nonfluence Hyperfluence Perseverace Iterace Porucha porozumění Percepce (sublexikální procesy) Komprehenze (lexikální sémantika, větné porozumění) Anomie Echolálie Agramatismus Paragramatismus Parafázie Sémantická: výběr lexému podle sémantického vztahu = lev / tygr Fonémická: elize, substituce, metateze, redundance fonémů ve struktuře slova = KLOB(K)AN Neologická: neexistující novotvar = MOŽINESKA Verbální: použití jiného existujícího lexému bez sémantického vztahu k podnětu = kostka / tygr Cirkumlokuce: opis hledaného slova Aprozodie Deficit nonverbální komunikace

31 JAZYKOVÉ ROVINY vs. PORUCHY KOMUNIKACE
Řečové a jazykové funkce jsou kódovány rozsáhlou neuronovou sítí – bilaterálně kortiko-kortikálně a subkortiko-kortikálně Narušení určité struktury jazykového systému do určité míry odpovídá konkrétnímu typu poruchy komunikace Fonetická roviny  auditivní agnosie, dysartrie, aprozodie – foreign accent syndrome, řečová apraxie Fonologická rovina  afázie, PPA Lexikální rovina  afázie, SD Morfosyntaktická rovina  afázie, PPA Pragmatická rovina  sémanticko-pragmatický deficit


Stáhnout ppt "Neurobiologické základy jazykového zpracování"

Podobné prezentace


Reklamy Google