Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neurobiologické základy jazykového zpracování. Jazykový systém Reprezentace jazykových jednotek – Fonémy – Morfémy – Slova – Slovní spojení – Idiomatická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neurobiologické základy jazykového zpracování. Jazykový systém Reprezentace jazykových jednotek – Fonémy – Morfémy – Slova – Slovní spojení – Idiomatická."— Transkript prezentace:

1 Neurobiologické základy jazykového zpracování

2 Jazykový systém Reprezentace jazykových jednotek – Fonémy – Morfémy – Slova – Slovní spojení – Idiomatická spojení Systém pravidel spojování jazykových reprezentací nižší úrovně – Univerzální gramatika – Gramatika konkrétního jazyka

3

4 JAZYKOVÝ SYSTÉM – INTERHEMISFERÁLNÍ FUNKCE Segmentální úroveň  Fonetika – koordinace artikulace, fonace, respirace; neuromuskulární realizace hlásek – Prozodie lingvistická  Fonologie – lineární řazení hlásek v relevantním pořadí PUK vs. BUK  Morfologie – tvoření slov přidáním např. pádové koncovky BUK(U)  Syntax – řazení slov do větné struktury dle pravidel jazyka  Sémantika větná  Lexikon – slova, spojení, idiomy  Sémantika – lexikální (denotace)  Hypersyntax – organizace výpovědi  Pragmatika – komunikační pravidla Suprasegmentální úroveň Prozodie afektivní  Intonace – změna výšky tónu  Intenzita – hlasitost  Rytmus  Tempo – časové parametry  Přízvuk – rozdíl mezi jazyky  Pauzy – počet, trvání Figurativní komponenty jazyka  Metafory  Ironie  Nedoslovné formy výpovědi  Slovesné idiomy Dominantní hemisféraNe-dominantní hemisféra Deixe (anafora), koreference, inference  Širší sémantické pole, konotace 

5 DISKURZ - TEXT  Struktura textu, způsoby a prostředky uspořádání jeho částí - Hypersyntax  Vazby textu – souvislost a srozumitelnost  Koherence – významová soudržnost textu, schopnost mluvčího strukturovat text (výpověď) tak, aby ji konkrétní posluchač v konkrétním dialogu bezpečně porozuměl – tematické posloupnosti  Koheze – spojitost a vázanost textu z hlediska syntakticko-sémantických vztahů, koreference – zájmeno a substantivum = rod, číslo, pád; fenomén inference  Vyprávění, argumentace, konverzace, deskripce  Kontext – poskytuje vnější informaci o významu – elipsa  „Kubík budí Hrůzu. vs. Kubík budí hrůzu.“  „Nejely tramvaje.“ - omluva, vysvětlení, prosté sdělení  Důležité nejen co se říká (obsah), ale i proč se to říká (KF)  Situace – počet účastníků, vztahy, povaha komunikace, vzdělání, společná zkušenost

6 KOMUNIKAČNÍ FUNKCE  Žádost  Přímá – „Zavři prosím to okno!“  Nepřímá konvenční – „Nechtěla bys takhle otevřít všechna okna!“  Nepřímá nekonvenční – „Je tu poněkud chladno! Nezdá se ti?“  Nabídka  Nepřímá vyplývající z komunikační situace – 1)A: jdu nakoupit B: mám tady auto; vs. 2)A: naleju ti trochu vína B: mám tady auto – 1) KF B byla nabídka vs. 2) KF B bylo odmítnutí – jedna věta se stejnou syntakticko-sémantickou strukturou má jiný význam při začlenění do kontextu INDIREKTIVNÍ FORMY - PH

7 FONSECA, R., P. et al. Hemispheric specialization for communicative processing: neuroimaging data on the role of the right hemisphere. Psychology and Neuroscience, 2, 1, 25-33, 2009.

8 Konceptuálně-intenční systém Jazykový systém Somato-senzomotorický Systém (motorický, kinestetický, auditivní, vizuální) CNS+PNS Kognitivní funkce

9 Language-processing system and cognition Jazyk a senzomotorický systém (motorika – gestika – koverbální chování) Jazyk a paměť (pracovní paměť, STM, LTM, procedurální, deklarativní, sémantická) Jazyk a exekutivní funkce (plánování výpovědi) Jazyk a emoce (limbický systém – stres – zhoršená výbavnost – koktavost/ ale u afázie? – spouští vulgarismy) Jazyk a motivace (mít potřebu komunikovat) Jazyk a pozornost Jazyk a systém učení

10 FÁZE FORMOVÁNÍ VĚTNÉ VÝPOVĚDI  Intence – koncept „Děda dává knihu na poličku“ - SD  Preverbální zpráva  Vyhledávání lexikálních jednotek z LTM – afázie, demence  Slova plnovýznamová, slova funkčně-gramatická, vázané a volné gramatické morfémy  Formování struktury větné výpovědi (fonologický, morfologický, syntaktický systém) – afázie, pozdní fáze demence  Tvorba základních jmenných, adjektivních, předložkových, adverbiálních a slovesných frází  Syntaktická subkategorizace – SVO „Malý Pepa krmí nemocnou Janu“  Transformační procesy – „Janu krmí Pepa“ – aktuální členění  Určení argumentové struktury a přiřazení tematických rolí – „Jana je krmena Pepou“ kdo krmí a kdo je krmen  Subjekt-predikátová shoda – „Pepu krmila Jana“  Přiřazení prozodické informace – afektivní + jazyková – RHD  Fonologické plánování + rytmus, tempo  Programování – motorické sekvence ve vztahu k řečové exekuci – řečová apraxie  Motorická realizace – artikulace – koartikulace – dysartrie  Kinestetická kontrola – ms  Auditivní feedback – s

11 Fáze porozumění větné výpovědi Akusticko-fonologická analýza – auditivní agnosie PAC bilaterally – aSTG, STS - ptSTG – 100ms – LH časové okno 20-40ms – úroveň hláskové diferenciace (školní zralost) – PH časové okno 150-250ms – úroveň slabičné segmentace (přirozená) Zpřístupnění lexikálního významu slov, aktivace gramatických informací vázaných na slova Sentence-level prosody (T-F network in RH and LH) First sentence-level processing phase – local phrase structure is built on the basis of word category information fop – UF – aSTG Second sentence-level processing phase – morphosyntactic operation; syntactic and semantic relations in the sentence – computation of the relations between the verb and its Arguments Semantic network BA45(47) – ECFS – m/pSTG,STS Syntactic complexity BA44/45/47 – AF/SLF – pSTG Third phase – semantic and syntactic integration; reinterpretation in case of ambiguity, noncanonical word order e.g. pSTG,STS – Návrh putuje k Ústavnímu soudu v době, kdy je neúplný. – Stroj povalil muž.

12

13

14

15

16 Cathy J. Price. A review and synthesis of the first 20 years of PET and fMRI studies of heard speech, spoken language and reading. NeuroImage, 62(2012) 816–847.

17 3 ÚROVNĚ SPOJENÍ OBLASTÍ JAZYKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ Interhemiserální – Syntax vs. Prozodie – Lexikální sémantika – Pragmatika, diskurz – Figurativní komponenty Kortiko-subkortikální – Sekvenční řazení jazykových jednotek Intrahemisferální – LH segmentální – PH suprasegmentální

18 The declarative/procedural memory systems The declarative memory system subserves the learning, representation, and use of knowledge about facts (semantic knowledge) and personally experienced events (episodic knowledge) Learning of arbitrary language representation Knowledge is rapidly learned, with as little as a single exposure being necessary for retention “Mental lexicon” – includes word-specific information, like how many arguments a word takes, the irregular forms of the verb, possibly information on bound morphemes, idiomatic phrases (kick the bucket) The procedural memory system underlies the learning of new and the processing of established perceptual-motor and cognitive “ skills” and “ habits The system may be specialized for learning rules and sequences. “Mental grammar” – computational system capturing the regularities of rules of grammar, certain aspects of the processing of grammar are automatic and quickly done (L2 – problém?) ULLMAN, M., T. The Role of Memory Systems in Disorders of Language. In STEMMER, B.; WHITAKER, H., A. (eds.). Handbook of the Neuroscience of Language. Elsevier, 2008. ISBN 978-0-08-045352-1.

19 Regular vs. Irregular verbs Procedurální systém Work + ed Slovní kmen + gram. Suffix Patologie: nonfluentní afázie, PPA Deklarativní systém Go vs. Went Supletivní tvary uložené samostatně v LTM Patologie: fluentní afázie SD - parafázie v úloze pojmenování, potíže v úloze word-picture matching – rozpad sémantických znalostí – word and object knowledge Zebra = žirafa Zebra = kůň Zebra = zvíře Zebra = nevím – Zachovalá schopnost přijímat nové episodické informace

20

21 Neuroanatomical bases of the declarative/procedural memory systems Ventral stream – Storage of vizual and auditive information into LTM Hippocampal formation, entorhinal, perirhinal and parahippocampal corticies – Encoding, consolidation, and retreaval IFC - BA 45/47 – selection and retreaval Dorsal stream – Perceptual-motor integration Frontal/BG (nucleus caudatus) circuits BA 44 and IPC – Execution and observation of motor skills

22 Gabriella Viglioccoa, David P. Vinsona. Nouns and verbs in the brain: A review of behavioural, electrophysiological, neuropsychological and imaging studies, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2010.

23 INTERHEMISFERÁLNÍ KOMUNIKACE  Přístup k jednomu mentálnímu slovníku a sémantickým znalostem – rozdíl ve způsobu manipulace s reprezentací: RH mnohonásobná interpretace a aktivace vzdálených významových asociací, LH preferuje selekci na základě jednoznačných sémantických rysů pevně zformovaných  RH zachovává významové spojení slov sdružených na základě menšího počtu shodných sémantických rysů či uchovává méně obvyklé (frekventované) významy polysémních lexémů – difúzní neuronová síť aktivace významu  Koruna – peníze, strom, královská koruna vs. nasadil tomu korunu  Olej – na smažení vs. při splouvání  Porozumění na úrovni vět – význam není pouhou sumací slov, ale je odvozen ze vztahů slov ve větě: LH řídí větně členské vztahy, RH udržuje určitou hladinu aktivace sekundárních významových rysů bez vazby na užší významový kontext věty pro případ nutné reinterpretace  „Otec i našel děti j spokojeně si hrající ve svém i/j pokoji.“  Nedoslovné významy – „Slízl všechnu smetanu.“  „Sedl si na klín“ – LH podporuje interpretaci klín = část těla; RH podporuje interpretaci klín = instrument

24 Kauzální inference LHPH

25 Schematic view of two dorsal pathways and two ventral pathways. Dorsal pathway I connects the superior temporal gyrus (STG) to the premotor cortex via the arcuate fascile (AF) and the superior longitudinal fascicle (SLF). Dorsal pathway II connects the STG to BA 44 via the AF/SLF. Ventral pathway I connects BA 45 and the temporal cortex via the extreme fiber capsule system (EFCS). Ventral pathway II connects the frontal operculum (FOP) and the anterior temporal STG/STS via the uncinate fascile (UF). Dual stream of language processing FRIEDERICI, A., D. The brain basis of language processing: from structure to function. Psych Rev, 91, 2011.

26 HICKOK, G. The functional neuroanatomy of language. Physics of Life Reviews, 6, 121-143, 2009.

27

28 CATANI, M. The Connectional Anatomy of Language: Recent Contributions from Diffusion Tensor Tractography. In: BERG, H.; BEHRENS, T., E., J. Diffusion MRI. Elsevier, 2009.

29 GIERHAN, M.,E.,S. Connections for auditory language in the human brain. Brain and Language, 2013.

30 AFÁZIE  Porucha plynulosti  Nonfluence  Hyperfluence  Perseverace  Iterace  Porucha porozumění  Percepce (sublexikální procesy)  Komprehenze (lexikální sémantika, větné porozumění)  Anomie  Echolálie  Agramatismus  Paragramatismus  Parafázie  Sémantická: výběr lexému podle sémantického vztahu = lev / tygr  Fonémická: elize, substituce, metateze, redundance fonémů ve struktuře slova = KLOB(K)AN  Neologická: neexistující novotvar = MOŽINESKA  Verbální: použití jiného existujícího lexému bez sémantického vztahu k podnětu = kostka / tygr  Cirkumlokuce: opis hledaného slova  Aprozodie  Deficit nonverbální komunikace Symptomy zasahující jazykové funkce

31 JAZYKOVÉ ROVINY vs. PORUCHY KOMUNIKACE  Řečové a jazykové funkce jsou kódovány rozsáhlou neuronovou sítí – bilaterálně kortiko-kortikálně a subkortiko-kortikálně  Narušení určité struktury jazykového systému do určité míry odpovídá konkrétnímu typu poruchy komunikace  Fonetická roviny  auditivní agnosie, dysartrie, aprozodie – foreign accent syndrome, řečová apraxie  Fonologická rovina  afázie, PPA  Lexikální rovina  afázie, SD  Morfosyntaktická rovina  afázie, PPA  Pragmatická rovina  sémanticko-pragmatický deficit


Stáhnout ppt "Neurobiologické základy jazykového zpracování. Jazykový systém Reprezentace jazykových jednotek – Fonémy – Morfémy – Slova – Slovní spojení – Idiomatická."

Podobné prezentace


Reklamy Google