Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009"— Transkript prezentace:

1 B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009
SELECT COMPONENT ARCHITECT (Dříve Select Enterprise) © 2003 by Select Business Solutions Inc. All Rights Reserved. B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009

2 Obecný popis Select Component Architect svým rozsahem a zaměřením podporuje modelování aplikací a komponent v rámci celého životního cyklu. V oblasti dodávky řešení (tvorba aplikace) je možné vyjít z modelu firemních procesů, které příslušná aplikace podporuje. Objektové modelování podporované Select Component Architect odpovídá standardu UML (Unified Modeling Language), jenž je pro tuto oblast určující. Select Component Architect umožňuje jednouživatelský i týmový režim práce, přičemž pro ukládání modelovaných informací a pro řízení simultánního přístupu k údajům slouží objektová repository SOFTLAB Enabler. Použití nástroje vychází z metodiky Select Perspective a špičkové podpory konceptu Model Driven Architecture, což výrazně usnadňuje vývoj a údržbu aplikací.

3 Notace modelu tříd Externí třída Stereotyp jméno třídy atributy
operace Násobnost asociace Seskupení obsahuje třídu * jakákoliv (včetně 0) právě jedna nula až jedna 1* jedna až mnoho 5..8 od pěti do osmi

4 Dědičnost Dědičnost vyjadřuje vztah mezi nadtřídami a podtřídami, kdy podtřídy přebírají z nadtříd všechny jejich atributy, operace a asociace. Dědičnost může být i ve více než jedné úrovni. Dědičnost je vztah na úrovni tříd Celkový popis nástroje Select Component Architect svým rozsahem a zaměřením podporuje modelování aplikací a komponent v rámci celého životního cyklu. V oblasti dodávky řešení (tvorba aplikace) je možné vyjít z modelu firemních procesů, které příslušná aplikace podporuje. Objektové modelování podporované Select Component Architect odpovídá standardu UML (Unified Modeling Language), jenž je pro tuto oblast určující. Select Component Architect umožňuje jednouživatelský i týmový režim práce, přičemž pro ukládání modelovaných informací a pro řízení simultánního přístupu k údajům slouží objektová repository SOFTLAB Enabler. Použití nástroje vychází z metodiky Select Perspective a špičkové podpory konceptu Model Driven Architecture, což výrazně usnadňuje vývoj a údržbu aplikací. Metodika vývoje aplikací Metodika Select Perspective je určena pro objektově orientovaný vývoj a vychází z UML standardu pro objektové modelování a modelování komponent, ke kterému přidává navíc techniky pro modelování firemních procesů a datové modelování.

5 Agregace Agregace je koncept, který je používán pro modelování vztahu mezi objekty typu “je částí”. Jedná se de facto o dekompozici objektů. Objekt nazývaný agregát obsahuje objekty zvané komponenty (ve významu část celku). Je důležité si vždy uvědomovat, že agregace funguje na úrovni objektů oproti dědičnosti, která funguje na úrovni tříd. I když se oba koncepty modelují ve formě stromů, jsou odlišné.

6 Asociace Jméno asociace: Asociace znázorňuje vztahy mezi jednou či více třídami, které jsou abstrakcí množiny spojení mezi instancemi (objekty) těchto tříd. Asociace lze obecně najít hledáním sloves a slovesných spojení v popisu problémové oblasti. U asociací předpokládáme, že jsou v podstatě obousměrné pokud nejsou explicitně specifikovány jako jednosměrné Role tříd v asociaci Násobnost asociace Kvalifikátor asociace Firma a “os. číslo” zaměstnance jednoznačně identifikují osobu, která je ve firmě zaměstnána

7 Modely Select Perspective
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

8 Příklad SCA

9 Hierarchický diagram procesů

10 Use Case diagram

11 Architektura obchodu

12 Komponenta - objednávka

13 Uživatelské stránky serveru

14 Datový model „Objednávka“

15 Portálový správce

16 Stavový diagram

17 Diagram spolupráce objektů

18 Diagram procesních řetězců
Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagram) Slouží pro statický popis firemních procesů a vymezení rozsahu problémové oblasti Popis procesů v organizaci a věcných požadavků Pro statický popis firemních procesů a vymezení rozsahu problémové oblasti slouží diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram). Rozpad procesů se provádí na úroveň tzv. elementárních firemních procesů, které odpovídají uceleným činnostem jednotlivých rolí v organizaci. Detailně jsou firemní procesy modelovány ve formě diagramu procesních řetězců (Process Thread Diagram). Tento diagram umožňuje znázornit spouštění procesů vnějšími a vnitřními událostmi a slouží především pro znázornění toků práce. Definice věcných požadavků na systém se provádí pomocí typových úloh (Use Cases). Typové úlohy jsou odvozovány od elementárních firemních procesů, které je potřeba podpořit vytvářenou aplikací. Vztahy typových úloh a uživatelů (aktérů) jsou znázorněny na diagramu typových úloh (Use Case Diagram).

19 Diagram tříd Diagram tříd (Class Diagram), shromažďuje všechny informace o objektech. Slouží také jako výchozí bod pro návrh systému. Z modelu tříd lze v SCA také vygenerovat XML definiční soubory (xsd) Definování objektů systému Pomocí diagramu objektových sekvencí (Object Sequence Diagram) jsou mapovány věcné požadavky na sekvence zpráv mezi objekty systému, jež tvoří jádro navrhovaného systému. Z těchto diagramů je pak odvozen diagram tříd (Class Diagram), ve kterém se shromažďují všechny informace o objektech. Na diagramu tříd jsou znázorněny vztahy dědičnosti (generalizace resp. agregace), asociace mezi objekty, metody a atributy objektů a případně též zařazení objektů do komponent. Pro detailní návrh slouží průzkumník tříd (Class Browser), který umožňuje přehlednou formou zobrazit atributy a operace třídy spolu s atributy a operacemi nadtříd, resp. podtříd. Pomocí průzkumníka tříd lze získat dobrý přehled i ve složitých hierarchiích dědičnosti, které bývají při objektovém návrhu velmi časté. Diagram tříd slouží také jako výchozí bod pro návrh systému. Pro objekty s komplikovaným životním cyklem je možné vytvořit i stavový diagram (State Transition Diagram) a zachytit tak dynamiku změn vlastností objektu. Pro ověření návrhu objektů lze využít nástroj Object Animator, který umožňuje prototypování diagramu objektových sekvencí. Pokud jsou do tohoto diagramu začleněny také prezentační objekty, je možné jim přiřadit snímky obrazovek a před vlastní implementací ověřit navržený scénář s uživatelem.

20 Diagram objektových sekvencí
(Charakterizuje zápis třídy)

21 Popis tříd v Component Manager

22 Datový model v Component Manager


Stáhnout ppt "B. Miniberger, BIVŠ Praha 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google