Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Škola ve firmě – firma ve škole „ Spolupráce SSŠ Třinec a TŽ, a.s.,,Za lepší školu“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Škola ve firmě – firma ve škole „ Spolupráce SSŠ Třinec a TŽ, a.s.,,Za lepší školu“"— Transkript prezentace:

1 „Škola ve firmě – firma ve škole „ Spolupráce SSŠ Třinec a TŽ, a.s.,,Za lepší školu“

2 1  HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC  Historie naší školy začíná v r. 1936, kdy vznikla Závodní učňovská škola v Třineckých železárnách. Připravovala učně ve čtyřech profesích – slévač, dřevomodelář, zámečník a elektrikář. Postupně s rozvojem podniku narůstala potřeba výuky dalších profesí, a to soustružník, ocelář, vysokopecař a valcíř. Rozhodnutím ministerstva hospodářství k 1. 9. 1993 získává škola, jako jedna z prvních v ČR, statut integrované střední školy, což znamenalo obohatit klasickou výuku výučních oborů o výhradně studijní obory středních odborných škol. Historický přelom je od 1.9.2009 vznikem SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TŘINEC

3 2  HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC  Škola si uchovala postavení dominantního subjektu ve spádové oblasti širšího okolí Třinecka a Jablunkovska, zejména v učňovském školství. Celkový počet žáků k 1. 9. 2009 je 732 žáků Odborná teoretická výuka probíhá v moderně zařízených učebnách a laboratořích, kde se žáci připravují zvládnout teoretické základy stále složitější techniky ve spojení s výpočetní technikou a v rámci praktického vyučování nabývají žáci praktické dovednosti jednak v dílnách školy, ale zejména na pracovištích Třineckých Železáren a.s.

4 3  HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC  Tím, že na této škole je fungující Místní centrum celoživotního vzdělávání (MCCV), dochází zde k propojení aktivit ve spolupráci s klíčovými subjekty - sociálními partnery/zaměstnavateli, i ostatními veřejnými institucemi (MÚ, ÚP atd.).

5 4  Symbióza firmy a školy od roku 1936- 2009 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC

6

7 6  SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC

8 7  Autoevaluace na naší škole  Autoevaluaci jsme na škole začali realizovat dříve, než vznikl legislativní požadavek.  Učitelé naší školy autoevaluaci nechápou jako nutné zlo,(ne všichni) ale jako užitečnou aktivitu, i když přináší práci navíc.  Pociťujeme nedostatek volně dostupných a profesionálně zpracovaných nástrojů (dotazník atd.), které bychom mohli použít k autoevaluaci naší školy.

9 8  PROGRAM ŠKOLY  soulad školního programu s RVP  variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata  dokument - ŠVP

10 9  PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ  vliv personálních podmínek na vzdělávání  materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky  kvalita pracovního prostředí školy  efektivita využívání finančních zdrojů  rozvoj ekonomických zdrojů (pro školu velmi důležité -projekty, )

11 10  Projektem jsme docílili:  Modernizace didaktického a technického vybavení center pro další profesní vzdělávání  Vybudovat síť modernizovaných vzdělávacích center pro CNC obrábění a svařování  Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání v oblastech svařování a obrábění na CNC strojích

12 11  Projektem jsme docílili:  Projektem,, EQUAL,, jsme docílili:  a) Program podpory aktivizace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání obtížně uplatitelných na trhu práce  b) Souběh rekvalifikace a studia učebního oboru 21-55-H/502- Slévárenská výroba  c) Rekvalifikace 23 absolventů ÚP a zpracování učebního plánu dálkové formy studia 21-55-H/502 – Slévárenská výroba

13 12  Projektem jsme docílili:  Projektem,, METUD,, jsme docílili:  METUD – metoda udržitelnosti aktivní spolupráce při RLZ ve strojírenských oborech – potřeba trhu práce -20 partnerů, realizováno 12 diagnosticko aktivačních programů pro 180 účastníků, 8 rekvalifikačních kurzů obráběč kovu a CNCstroje pro 46účastníků, zaměstnavatelé nabídli 38 volných míst, z toho 18 vytvořených

14 13  Projektem jsme docílili:  Projektemjsme,, Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje jsme docílili  Zahájení realizace nově připravených programů dalšího vzdělávání dle zaměření partnerských škol a pilotní ověření systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informačního učení.

15 14  PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP  kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima  vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky)  návaznost učiva  rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků  účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování

16 15  PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  využívání metod samostatné práce žáků  individuální přístup k výuce  efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické technika  prostor pro individuální nebo skupinové aktivity  uplatnění kooperativní techniky učení  využití vstupních motivačních metod  motivace v průběhu výuky

17 16  VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  zvládání očekávaných výstupů  používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení)  dovednost spolupracovat  dovednost komunikovat  pracovní dovednosti  nízký počet neúspěšných a trestaných žáků

18 17  PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY  kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů  přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím  poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků  kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek

19 18  ŘÍZENÍ ŠKOLY  koncepčnost řídících činností ve škole - jejich zřetelná strategie  míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy  účelnost rozvrhu hodin  kvalita a efektivita školního řádu  vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k realizovanému vzdělávacímu programu

20 19  Talent regionu  Společná regionální a integrující akce významných regionálních firem, škol a Moravskoslezského kraje  Nejtalentovanější žáci a studenti ZŠ a SŠ, kteří dosahují mimořádných výsledků v matematických, fyzikálních a chemických olympiádách a ostatních vybraných soutěžích technického zaměření, jsou slavnostně oceněni čelnými představiteli firem Cíl:  Zvýšit význam studia technických oborů  Podchytit talentované žáky a studenty v regionu a ocenit ty nejlepší

21 20

22 21  ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY  zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání  propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy  prezentace školy na veřejnosti a odezva  zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit  organizace vystoupení, koncertů, výstav…  účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách…  účast žáků a rodičů na akcích školy

23 22  Koncepce rozvoje školy . Koncepce je vypracována na zřetelně vymezené časové období  Na analýze se podílelo více spolupracovníků, případně je výsledkem průzkumu  Koncepce má jasnou vizi a k ní jasně formulované cíle  Stanovené cíle jsou reálné a vycházejí z analýzy stavu a potřeb školy  Koncepce obsahuje strategii k dosažení cílů  Je stanoven časový harmonogram plnění cílů a dílčích úkolů

24 23 ,,Za lepší školu“  Důležité je, aby učební den splňoval svůj cíl a učni si odnesli mnoho vědomostí a dovedností do budoucího povolání a odcházeli s pocitem spokojenosti.  Učni částečně vidí v učiteli svůj vzor.  Chceme navázat na dřívější zkušenosti s výukou učňů v TŽ a.s.a připravit motivačně adaptační program pro žáky závěrečných ročníků SSŠ Třinec. Cílem programu je motivovat žáky ke studiu, usnadnit jejich pracovní zařazení po ukončení studia a adaptovat je na pracovní a sociální podmínky ve firmě.

25 24  Přínosy spolupráce  Pro žáky a rodiče  Pomoc při volbě povolání  Finanční pomoc  Perspektiva zaměstnání  Pro školu  Propojení teoretické přípravy s praktickými požadavky  Podpora talentovaných žáků a studentů  Finanční pomoc  Pro TŽ, a. s.  Podpora hutních,strojních elektro oborů  Zvýšení povědomí o hutnictví a perspektivě technických oborů  Získání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců

26 25  Třinecké železárny a. s. Prosperující společnost na dosah ruky

27 26  UČEBNA BOZ A POŽARNÍ OCHRANY

28 27  SOUČASNÝ PROJEKT V BOZ ŽÁKŮ

29 28

30 29  Žádané obory a profese : HUTNÍ Hutní obory nabízené školou:  4leté obory ukončené maturitní zkouškou Hutník operátor  3leté obory ukončené závěrečnou zkouškou Hutník

31 30  Žádané obory a profese : STROJNÍ Strojní obory nabízené školou:  4leté obory ukončené maturitní zkouškou Mechanik strojů a zařízení  3leté obory ukončené závěrečnou zkouškou Zámečnické práce a údržba Obráběč kovů Zámečník

32 31  Žádané obory a profese : ELEKTRO Elektro obory nabízené školou:  4leté obory ukončené maturitní zkouškou Automatizační technika Mechanik elektronik Mechanik silnoproudých zařízení

33 32  Komplexní výuka žáků

34 33  Odborné stáže, exkurze a letní brigády

35 34  Kontakt a další informace www.trz.cz www.sostrinec.cz

36 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC Ing.Jan Franek


Stáhnout ppt "„Škola ve firmě – firma ve škole „ Spolupráce SSŠ Třinec a TŽ, a.s.,,Za lepší školu“"

Podobné prezentace


Reklamy Google