Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC"— Transkript prezentace:

0 „Škola ve firmě – firma ve škole „ Spolupráce SSŠ Třinec a TŽ, a.s.
,,Za lepší školu“

1 HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC
Historie naší školy začíná v r. 1936, kdy vznikla Závodní učňovská škola v Třineckých železárnách. Připravovala učně ve čtyřech profesích – slévač, dřevomodelář, zámečník a elektrikář. Postupně s rozvojem podniku narůstala potřeba výuky dalších profesí, a to soustružník, ocelář, vysokopecař a valcíř. Rozhodnutím ministerstva hospodářství k získává škola, jako jedna z prvních v ČR, statut integrované střední školy, což znamenalo obohatit klasickou výuku výučních oborů o výhradně studijní obory středních odborných škol. Historický přelom je od vznikem SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TŘINEC

2 HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC
Škola si uchovala postavení dominantního subjektu ve spádové oblasti širšího okolí Třinecka a Jablunkovska, zejména v učňovském školství. Celkový počet žáků k  je 732 žáků Odborná teoretická výuka probíhá v moderně zařízených učebnách a laboratořích, kde se žáci připravují zvládnout teoretické základy stále složitější techniky ve spojení s výpočetní technikou a v rámci praktického vyučování nabývají žáci praktické dovednosti jednak v dílnách školy, ale zejména na pracovištích Třineckých Železáren a.s.

3 HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC
Tím, že na této škole je fungující Místní centrum celoživotního vzdělávání (MCCV), dochází zde k propojení aktivit ve spolupráci s klíčovými subjekty - sociálními partnery/zaměstnavateli, i ostatními veřejnými institucemi (MÚ, ÚP atd.).

4 Symbióza firmy a školy od roku 1936-2009
SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC

5 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC

6 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC

7 Autoevaluace na naší škole
Autoevaluaci jsme na škole začali realizovat dříve, než vznikl legislativní požadavek. Učitelé naší školy autoevaluaci nechápou jako nutné zlo,(ne všichni) ale jako užitečnou aktivitu, i když přináší práci navíc. Pociťujeme nedostatek volně dostupných a profesionálně zpracovaných nástrojů (dotazník atd.), které bychom mohli použít k autoevaluaci naší školy.

8 PROGRAM ŠKOLY soulad školního programu s RVP
variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata dokument - ŠVP

9 PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
vliv personálních podmínek na vzdělávání materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky kvalita pracovního prostředí školy efektivita využívání finančních zdrojů rozvoj ekonomických zdrojů (pro školu velmi důležité -projekty, )

10 Projektem jsme docílili:
Modernizace didaktického a technického vybavení center pro další profesní vzdělávání Vybudovat síť modernizovaných vzdělávacích center pro CNC obrábění a svařování Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání v oblastech svařování a obrábění na CNC strojích

11 Projektem jsme docílili:
Projektem,, EQUAL,, jsme docílili: a) Program podpory aktivizace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání obtížně uplatitelných na trhu práce b) Souběh rekvalifikace a studia učebního oboru H/502- Slévárenská výroba c) Rekvalifikace 23 absolventů ÚP a zpracování učebního plánu dálkové formy studia H/502 – Slévárenská výroba

12 Projektem jsme docílili:
Projektem,, METUD,, jsme docílili: METUD – metoda udržitelnosti aktivní spolupráce při RLZ ve strojírenských oborech – potřeba trhu práce -20 partnerů, realizováno 12 diagnosticko aktivačních programů pro 180 účastníků, 8 rekvalifikačních kurzů obráběč kovu a CNCstroje pro 46účastníků, zaměstnavatelé nabídli 38 volných míst, z toho 18 vytvořených

13 Projektem jsme docílili:
Projektemjsme ,, Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje jsme docílili Zahájení realizace nově připravených programů dalšího vzdělávání dle zaměření partnerských škol a pilotní ověření systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informačního učení.

14 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky) návaznost učiva rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování

15 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
využívání metod samostatné práce žáků individuální přístup k výuce efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické technika prostor pro individuální nebo skupinové aktivity uplatnění kooperativní techniky učení využití vstupních motivačních metod motivace v průběhu výuky

16 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
zvládání očekávaných výstupů používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení) dovednost spolupracovat dovednost komunikovat pracovní dovednosti nízký počet neúspěšných a trestaných žáků

17 PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY
kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek

18 ŘÍZENÍ ŠKOLY koncepčnost řídících činností ve škole - jejich zřetelná strategie míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy účelnost rozvrhu hodin kvalita a efektivita školního řádu vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k realizovanému vzdělávacímu programu

19 Talent regionu Společná regionální a integrující akce významných regionálních firem, škol a Moravskoslezského kraje Nejtalentovanější žáci a studenti ZŠ a SŠ, kteří dosahují mimořádných výsledků v matematických, fyzikálních a chemických olympiádách a ostatních vybraných soutěžích technického zaměření, jsou slavnostně oceněni čelnými představiteli firem Cíl: Zvýšit význam studia technických oborů Podchytit talentované žáky a studenty v regionu a ocenit ty nejlepší

20

21 ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY
zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy prezentace školy na veřejnosti a odezva zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit organizace vystoupení, koncertů, výstav… účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách… účast žáků a rodičů na akcích školy

22 Koncepce rozvoje školy
. Koncepce je vypracována na zřetelně vymezené časové období Na analýze se podílelo více spolupracovníků, případně je výsledkem průzkumu Koncepce má jasnou vizi a k ní jasně formulované cíle Stanovené cíle jsou reálné a vycházejí z analýzy stavu a potřeb školy Koncepce obsahuje strategii k dosažení cílů Je stanoven časový harmonogram plnění cílů a dílčích úkolů

23 ,,Za lepší školu“ Důležité je, aby učební den splňoval svůj cíl a učni si odnesli mnoho vědomostí a dovedností do budoucího povolání a odcházeli s pocitem spokojenosti. Učni částečně vidí v učiteli svůj vzor. Chceme navázat na dřívější zkušenosti s výukou učňů v TŽ a.s.a připravit motivačně adaptační program pro žáky závěrečných ročníků SSŠ Třinec. Cílem programu je motivovat žáky ke studiu, usnadnit jejich pracovní zařazení po ukončení studia a adaptovat je na pracovní a sociální podmínky ve firmě.

24 Přínosy spolupráce Pro žáky a rodiče Pomoc při volbě povolání
Finanční pomoc Perspektiva zaměstnání Pro školu Propojení teoretické přípravy s praktickými požadavky Podpora talentovaných žáků a studentů Pro TŽ, a. s. Podpora hutních ,strojních elektro oborů Zvýšení povědomí o hutnictví a perspektivě technických oborů Získání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců

25 Třinecké železárny a. s. Prosperující společnost na dosah ruky

26 UČEBNA BOZ A POŽARNÍ OCHRANY

27 SOUČASNÝ PROJEKT V BOZ ŽÁKŮ

28

29 Žádané obory a profese : HUTNÍ Hutní obory nabízené školou:
4leté obory ukončené maturitní zkouškou Hutník operátor 3leté obory ukončené závěrečnou zkouškou Hutník

30 Žádané obory a profese : STROJNÍ Strojní obory nabízené školou:
4leté obory ukončené maturitní zkouškou Mechanik strojů a zařízení 3leté obory ukončené závěrečnou zkouškou Zámečnické práce a údržba Obráběč kovů Zámečník

31 Žádané obory a profese : ELEKTRO Elektro obory nabízené školou:
4leté obory ukončené maturitní zkouškou Automatizační technika Mechanik elektronik Mechanik silnoproudých zařízení

32 Komplexní výuka žáků

33 Odborné stáže, exkurze a letní brigády

34 Kontakt a další informace

35 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TŘINEC
Ing.Jan Franek


Stáhnout ppt "HISTORIE SOUKROMÉ ŠKOLY TŘINEC"

Podobné prezentace


Reklamy Google