Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce systémem řízení rizik na krajském úřadě kraje Vysočina 2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce systémem řízení rizik na krajském úřadě kraje Vysočina 2005"— Transkript prezentace:

1 Průvodce systémem řízení rizik na krajském úřadě kraje Vysočina 2005
SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK Průvodce systémem řízení rizik na krajském úřadě kraje Vysočina 2005

2 Proč se riziky zabýváme ?
ukládá nám to zákon č. 320/2001 Sb. vize úřadu: … „chceme být moderní, respektovanou institucí“ … řízení rizik je součástí moderních systémů řízení sebehodnocení v rámci systému CAF „příležitost ke zlepšení“ plánování interního auditu Povinnost provádět pravidelnou analýzu rizik vychází z § 25 čl. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole): „Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné  a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy  a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.“

3 Proč se riziky zabýváme ?
rizika jsou nezbytnou podmínkou růstu

4 Co je to riziko ? Neexistuje jedna obecně uznávaná definice
riziko je pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému

5 Jak se rizika dělí ? Politická a teritoriální
Ekonomická – tržní, inflační, kurzovní, úvěrová, obchodní, platební, rozpočtová Bezpečnostní Legislativní Právní a spojená s odpovědností za škodu Předvídatelná a nepředvídatelná Specifická Rizika ve veřejné správě

6 Co je to riziko podle Pokynu MF ?
Riziko je specifikovatelná pravděpodobnost, že při zajišťování řádné správy a řízení orgánu veřejné správy nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na schválené záměry a cíle orgánu veřejné správy (viz pokyn Centrální harmonizační jednotky č. 6)

7 Co je nežádoucí dopad rizika ?
Nežádoucí dopad je výsledek působení rizika, který spočívá především v ohrožení nebo újmě na majetku a právech ÚSC, v narušení bezpečnosti informací, v nehospodárném využívání veřejných prostředků, ve výkonu neefektivních nebo neúčelných činností, v nesplnění nebo v prodlení stanovených úkolů, v nedodržení požadované kvality realizovaných úkolů, v poškození pověsti orgánu veřejné správy.

8 Jak se rizika dělí ve veřejné správě ?
Rizika ve veřejné správě riziko nesouladu strategických, taktických a operačních cílů riziko ztráty schopnosti ovládat růst nákladů riziko ztráty schopnosti vnímat potřeby klientů riziko nejisté kvality služeb riziko nespolehlivosti informačních systémů objektivní rizika (přírodní katastrofy)

9 Co nám může pomoci rizika zvládnout ?
to, že je budeme znát a budeme se snažit ovlivňovat je budeme vědět o jejich existenci zformulujeme je budeme vědět, jak moc jsou důležitá budeme vědět, s jakou pravděpodobností nás mohou ohrozit budeme je řídit

10 Co nám může pomoci rizika zvládnout ?
budeme vědět, že kontrola může snížit pravděpodobnost výskytu rizika nebo jeho dopad (nebo obojí)

11 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
podle Návodu k řízení rizik podle Příkazu ředitelky

12 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Provedeme analýzu rizik, která spočívá v systematickém postupu, ve kterém jsou rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy    včas rozpoznávána, vyhodnocována (určení stupně významnosti na základě zhodnocení pravděpodobnosti zapůsobení rizik a jejich možného dopadu)

13 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Budeme podávat informace o existujících rizicích o přijatých rozhodnutích, která umožní zvládnout předpokládané nežádoucí dopady rozpoznaných rizik.

14 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Analýza rizik konkrétně - prakticky definovat si klíčové cíle a činnosti Vašeho odboru poznat rizika (hledat odpověď na otázku „co se může stát ?“, „jak se to může stát ?“) celou analýzu provádět pokud možno kolektivně

15 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Poznané riziko zformulujeme a dále hodnotíme z pohledu ohodnocení nežádoucího dopadu stupně pravděpodobnosti výskytu

16 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Ohodnotíme nežádoucí dopadu definovaných rizik – např. potenciální finanční dopad Dopad rizika Stupnice Od Do mil. Kč Nevýznamný 1 Nízký 2 5 Střední 3 20 Vyšší 4 50 Vysoký 100 Velmi vysoký 6 a více

17 Pravděpodobnost výskytu rizika
Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina? Ohodnotíme stupeň pravděpodobnosti výskytu rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Stupnice Od Do Téměř vyloučené 1 0% 5% Velmi nepravděpodobné 2 20% Nepravděpodobné 3 40% Možné 4 60% Velmi pravděpodobné 5 80% Téměř jisté 6 100%

18 Významnost dopadu x pravděpodobnost výskytu
Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina? Stupeň významnosti rizika Významnost dopadu x pravděpodobnost výskytu

19 Stupeň významnosti rizika
Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina? Klíčová rizika Hlavní rizika Běžná rizika Stupeň významnosti rizika

20 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Navržení kompetence k řízení rizika mohu riziko ovlivnit v rámci své manažerské kompetence ? A/N jak mohu riziko řídit/řešit ?

21 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Řešení rizika: zmírním riziko - REDUKCE (např. zavedením dalších kontrol) odstraním příčiny rizika akceptuji riziko jako nevyhnutelné – AKCEPTACE, tj. přijmu riziko bez opatření přenesu riziko na jiný subjekt - PŘENOS vyhnu se riziku - VYVYROVÁNÍ

22 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Mapa rizik je grafické vyjádření nebo tabulkový přehled o výstupech ocenění významnosti rizik. Poskytuje informace o prioritách řízení rizik z hlediska jejich nežádoucího dopadu na řádnou správu a řízení orgánu veřejné správy.

23 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
MAPA RIZIK VYSOKÉ RIZIKO STŘEDNÍ RIZIKO DOPAD MALÉ RIZIKO PRAVDĚPODOBNOST

24 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Katalog rizik Je pracovní pomůcka (seznam rizik) pro správnou identifikaci potenciálních nebo v praxi se objevujících rizik, která vznikají v procesech a činnostech při plnění záměrů a cílů orgánu veřejné správy. V podmínkách krajského úřadu se rozumí katalogem rizik elektronická databáze identifikovaných rizik. Velmi zjednodušeně řečeno jde o „seznam rizik“, který umožňuje rizika seskupovat. Tento seznam obsahuje i „ohodnocení“ jednotlivých rizik stupněm významnosti.

25 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Úloha vedoucích zaměstnanců v systému řízení rizik navrhují, zavádějí, podporují a monitorují systém řízení rizik jsou účastníky analýzy rizik identifikují, měří, monitorují, řídí a podávají zprávy o rizicích vykonávají řízení rizik jako integrální součást plnění schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy předávají finální seznam aktuálních rizik a jeho aktualizaci určenému místu

26 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Úloha interního auditu v systému řízení rizik poskytuje ujištění vedoucímu orgánu veřejné správy o kompetentnosti a integritě systému řízení rizik v orgánu veřejné správy je účastníkem analýzy rizik neúčastní se přímého řízení rizik při zajišťování výkonu činností orgánu veřejné správy (nenese za zavedení a řízení rizik odpovědnost) v rámci své funkce poskytuje součinnost, iniciuje systém řízení rizik, je poradcem

27 Jak konkrétně budeme systematicky přistupovat k rizikům na Krajském úřadě kraje Vysočina?
Závěrem Příklady rizik z jednorázového sběru (semináře) Zkušební provoz – od – Ostrý provoz (hodnocení končí ) Očekávání ?

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Průvodce systémem řízení rizik na krajském úřadě kraje Vysočina 2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google