Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taktická příprava Michal Lehnert.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taktická příprava Michal Lehnert."— Transkript prezentace:

1 Taktická příprava Michal Lehnert

2 Osnova přednášky Taktická příprava jako složka sportovního tréninku.
Strategie a taktika ve sportu. Řešení soutěžních situací – taktické jednání a jeho fáze. Složky ovlivňující průběh soutěžní situace. Nácvik taktického jednání. Strategický plán a jeho tvorba.

3 TAP Složka sportovního tréninku zaměřená na přípravu sportovce k promyšlenému a účinnému vedení sportovního boje v podmínkách soutěží.

4 Průběh TAP Osvojování a zdokonalování taktických vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé sportovní situaci optimální řešení a úspěšně jej realizovat. V mnoha odvětvích je taktické řešení soutěžních situací součástí osvojování a zdokonalování sportovních dovedností - technicko-taktická příprava.

5 Cíl TAP Naučit sportovce řešit soutěžní situace způsobem, který umožňuje vítězit nebo se co nejlépe umísťovat v soutěžích. Úkoly TAP získání taktických znalostí a jejich proměňování ve zkušenosti nácvik a zdokonalování taktických dovedností rozvoj taktických schopností.

6 Stanovení obsahu TAP - východiskem je analýza taktiky jednání sportovce (rozlišují se tři fáze ).
Prostředky TAP musí být vybírány vzhledem k zvláštnostem daného sportovního odvětví. Metody TAP - výběr a jejich konkrétní použití je závislé na řadě činitelů (tělesné a technické připravenosti, věku, výkonnosti, materiálních podmínkách…).

7 Taktika Původně vojenský termín, byla se vznikem a rozvojem moderního sportu včleněna do sportovních bojů.

8 Sportovní TA Předem naučený soubor řešení soutěžních situací v souladu s pravidly. Způsob vedení sportovního boje s cílem dosáhnout nejlepšího (plánovaného) výsledku v soutěži. Realizace strategie v průběhu sportovní soutěže.

9 Sportovní TA Volba optimálního způsobu vedení sportovního boje v soutěžích je závislá na připravenosti a zvláštnostech sportovce, soupeřů, na vývoji situace v průběhu soutěže…

10 Sportovní TA TA se uplatňuje v soutěžích rozdílně, proto je nutné rozpracovávat její obsah s ohledem na konkrétní charakter sportu. TA má největší význam ve sportovních hrách a v úpolových sportech, v nichž tvoří podstatnou část výkonu jednotlivce či družstva.

11 Determinanty uplatnění TA u různých typů sportovních výkonů
Typ soupeření - souběžné (sprint), protichůdné (sportovní hry). Možnost kontaktu se soupeřem - soutěžení postupné (gymnastika), současné bez možnosti kontaktu (běhy v drahách), současné s možností kontaktu (běhy mimo dráhy). Doba trvání výkonu - krátko, středně, dlouhodobý. Množství partnerů - jednotlivec, skupina (jednotlivci startují po sobě), družstvo.

12 Uplatnění TA u různých typů sportovních výkonů
Minimální (gymnastika, sprint) Taktizování (vzpírání, skok vysoký) Rozdělení sil (běhy na dlouhé a střední tratě) Plné uplatnění (sportovní hry, úpoly). Je možné až při dosažení jisté úrovně kondiční a technické připravenosti. Taktické dovednosti se proto uplatňují v plné míře až na vrcholové úrovni.

13 Předpoklady využití taktiky
Nácvik a zvládnutí v tréninku (zejména složitější řešení konfliktních situací - např. varianta útoku ve sportovních hrách). Improvizace - uplatňuje se při řešení pokud situace není nacvičena.

14 Soutěžní (konfliktní) situace
Úsek sportovního boje, řešený na základě jeho pochopení (využitím speciálních znalostí, dovedností, pohybových a intelektuálních schopností). Každá situace, kde se střetávají zájmy sportovních soupeřů.

15 Působí deformační faktory - soupeř, únava, prostředí…).
TAKTICKÉ JEDNÁNÍ Konkrétní řešení soutěžní situace jednotlivcem, skupinou, týmem. Soutěžní situace: řeší se v tréninku naučenými myšlenkovými a pohybovými stereotypy (automatizace řešení). Soutěžní situace má svůj průběh - fáze řešení soutěžní situace, resp. taktického jednání. Působí deformační faktory - soupeř, únava, prostředí…).

16 FÁZE TAKTICKÉHO JEDNÁNÍ

17 Vnímání a analýza obsahu situace (vznik a rozpoznání situace)
Výsledkem je pochopení obsahu situace a stanovení podstatných charakteristik. Uplatňuje se vnímání smyslové a logické. Selektivita a subjektivita vnímání.

18 Vnímání a analýza obsahu situace (vznik a rozpoznání situace)
a) Smyslová složka vnímání (základ pro analýzu situace) Vnímání: pohybu objektů(vzhledem k prostorovému umístění, směru, dráze, rychlosti pohybu… a jejich rozlišení), vnímání prostoru, rytmu podnětů. Kvalita vjemu závisí na: rozsahu vidění, zorném poli, znalostech a zkušenostech, schopnosti soustředění apod.

19 1. Vnímání a analýza obsahu situace
b) Logická složka vnímání Uvádí výsledky smyslového vnímání do vzájemných vztahů.

20 1. Vnímání a analýza obsahu situace
b) Logická složka vnímání (pokračování) Spojují se informace z vnějších a vnitřních (o stavu sportovce) zdrojů a v CNS přispívají k vzniku ucelené představy o časoprostorových charakteristikách situace a jejím obsahu. Sportovec si uvědomuje souvislost průběhu situace s možným dalším vývojem. Význam intelektu, paměti, schopnosti koncentrovat a diferencovat pozornost.

21 2. Myšlenkové řešení situace (rozbor situace a výběr řešení)
Proces výběru optimálního řešení dané situace. Sportovec: 1. Situaci analyzuje a stanovuje si subjektivně nejlepší výsledek, jakého v situaci chce dosáhnout – tzv. cílový bod. 2. Soustředí se na různé varianty řešení, zejména již úspěšně prověřené, kterými je možné dosáhnout cílového bodu.

22 2. Myšlenkové řešení situace (rozbor situace a výběr řešení)
3. Rozhoduje se a vybírá řešení (na základě svých znalostí, schopností, dovedností a dalších předpokladů), o němž si myslí, že pomocí něho dosáhne nejspíše nejlepšího výsledku. 4. Výsledkem je představa o optimálním řešení situace (výběr řešení soutěžní situace se promítá v individuálním nebo kolektivním taktickém jednání).

23 3. Pohybové řešení Realizace vybraného řešení prostřednictvím sportovních dovedností (uplatňují se i psychické schopnosti). Celý proces se uzavírá zpětnou vazbou ve formě konečného výsledku (úspěšného či neúspěšného). Zpětná vazba - probíhá po každé fázi, ale nejvíce se uplatňuje v okamžiku ukončení daného řešení - sportovec srovnává dosažený stav s navrženým „cílovým bodem“.

24 Řešení již známých soutěžních situací
Neprobíhají všechny fáze taktického jednání. Řeší se na základě zkušenosti s obdobnými situacemi nebo anticipace - sportovec odpovídá některou z naučených reakcí (zapamatované situace a odpovědi na ně). Zde i řešení situací pod časovým tlakem (např. reakce na rychle letící míč).

25 Vnější a vnitřní složky ovlivňující průběh soutěžní (konfliktní) situace
I. Vnější složky: 1) Podmínky dané situace a) stálé (rozměry, povrch sportoviště) – využít i jako východiska pro řešení soutěžní situace i strategie b) měnící se (sportoviště, přírodní podmínky). 2) Sportovní nářadí a náčiní (raketa, kolo) – poznat jejich možnosti a využití. 3) Strategický plán – někdy zásadně ovlivní řešení soutěžní situace. 4) Spoluhráči a soupeři – dokonale poznat.

26 II. Vnitřní složky 1) Procesy vnímání
Prostřednictvím smyslových orgánů (zajišťují interakci s vnějším prostředím). Vnímání prostoru a objektů v něm (stálé a měnící se), rytmu… V jednotlivých disciplínách se specificky rozvíjí a zdokonaluje.

27 II.Vnitřní složky - pokračování
2) Procesy myšlení a rozhodování Myšlenkové procesy – analýza, syntéza, srovnávání, klasifikace, zobecňování… intuitivní řešení (náhlé řešení - myšlenkové procesy probíhají mimo vědomí). Rozhodování – na základě znalostí, zkušeností, intelektuálních schopností. V typických situacích se uplatňují podmíněné reflexy. Soutěžní (herní) inteligence – schopnost dokonalého myšlenkového řešení soutěžní situace.

28 II. Vnitřní složky - pokračování
3) Taktické znalosti zkušenosti Součást taktických dovedností, výrazně ovlivňují jejich úroveň a umožňují výrazně zkracovat dobu potřebnou k řešení soutěžní situace. Musejí být systematicky rozšiřovány.

29 Znalosti se promítají do oblastí:
pravidla sportovní disciplíny obecné zásady sportovní disciplíny organizace vedení sportovního boje družstvem, skupinou, jednotlivci (rozestavení hráčů, střídání v závodě...) zásady taktického jednání v konkrétních situacích zásady dané strategie (jak zvítězit když např. je velká marodka, chybí nejlepší...)

30 Zkušenosti Paměť umožňuje uchovávat znalosti, uspořádávat je a proměňovat ve zkušenosti Rozsah a kvalita paměti ovlivňuje účinnost taktického jednání. Zkušenost je spojena se selektivitou vnímání, anticipací pohybu (předmětu hry, hráčů, taktických záměrů …), rychlostí rozhodování.

31 II.Vnitřní složky - pokračování
4) Kondice sportovce Vyšší úroveň může významně ovlivnit rychlost, kvalitu a spektrum řešení soutěžních situací. . 5) Psychika sportovce Záleží především na vlastní sebedůvěře (např. před závodem, zápasem nebo utkáním). Ve vypjatých situacích (např. finále, penalta) je jedním z nejdůležitějších prvků. 6) Úroveň techniky Může ovlivnit rychlost a kvalitu řešení soutěžní situace.

32 NÁCVIK TAKTICKÉHO JEDNÁNÍ
Dlouhodobý proces zahrnující: 1. Osvojování taktických znalostí 2. Nácvik taktických dovedností 3. Rozvoj taktických schopností

33 1. Osvojování taktických znalostí
Základní předpoklad taktického jednání, součást taktických dovedností. Umožní pochopit a analyzovat soutěžní situaci. Jejich rozsah rozšiřovat postupně a přiměřeně vzhledem k věku a úrovni.

34 Základní taktické znalosti:
Pravidel + optimálně je využít při řešení taktických úloh. Organizace vedení sportovního boje - znalosti systémů, kombinací, typických soutěžních situací, soupeřů a jejich vedení boje... Zásad taktického jednání v konkrétních soutěžních situacích (nepředbíhat v zatáčkách, volit způsob hry proti konkrétnímu typu obrany...). Principů účinnosti a účelnosti a jejich účelné využívání (Obejít soupeře, přihrát, nebo vystřelit?).

35 2. Nácvik taktických dovedností
Taktické dovednosti (TD) - tréninkem osvojené modely řešení soutěžních situací. V TD se uplatňují znalosti, sportovní dovednosti a zkušenosti. Není možné, aby všechny taktické úkoly byly zautomatizované→Jen typická řešení soutěžních situací.

36 TD Předpokládají především:
Úroveň vědomostí (pravidla, základní principy a postupy taktického jednání v disciplíně, poznatky o soupeřích…). Intelektové schopnosti (pohotová orientace ve složitých situacích, rychlé rozhodování, schopnost kombinovat a tvořit…).

37 Metodické aspekty nácviku TD
Dlouhodobý proces - cílem je osvojit si komplexy jednání v situacích, které se v utkání často vyskytují. Využívá se podmínek: 1. zjednodušených 2. blížících se soutěžním (aktivita soupeře je předem stanovena) 3. soutěžních. Nacvičuje se řešení typických soutěžních (herních) situací jednotlivcem (HČJ), skupinami (kombinace), celým družstvem (systémy)...

38 Metodické aspekty nácviku TD
Předpokladem uplatnění TD je zvládnutá technika využívaných dovedností. Před vlastním nácvikem TD provést teoretickou přípravu, ve které se vysvětlí cíl a podstata nacvičované dovednosti. Pro každou soutěžní situaci existuje určité specifické řešení, které je vhodné se naučit.

39 Pro úspěšné využívání naučené TD je potřeba, aby ji sportovci přijali jako vhodnou.
Osvědčuje se, když dovednost nejprve trenér vysvětlí, sportovci prodiskutují a event. po domluvě s trenérem upraví. TD učit zpočátku bez tlaku, teprve po zvládnutí předchozích prvků přidávat na „odporu“ a až po dokonalém zvládnutí procvičovat např. celou herní variantu pod velkým tlakem (únava, malý prostor, čas, déšť, vítr apod.).

40 Skupinové dovednosti (přesilovka) učit analyticky (po dvojicích, trojicích), teprve po zvládnutí je spojovat dohromady. Raději zvládnout řešení méně situací, ale co nejkvalitněji. Modelovat situace podle očekávaných podmínek soutěže. Ve sportovních výkonech probíhajících v proměnlivých podmínkách je nutno TD osvojovat s ohledem na jejich taktické využití.

41 3. Rozvoj taktických schopností (TS)
Podmíněn: -celkovými možnostmi sportovce -úrovní techniky -specifickými intelektuálními schopnostmi: vnímat složité a měnící se soutěžní situace, vytvářet o nich přesné představy ukládat a vybavovat si v paměti taktické vědomosti koncentrovat se na hl. úkoly taktického plánu rychle a správně se rozhodovat…

42 Metodické aspekty rozvoje TS
Metody rozvoje TS: osvojování vědomostí (výklad, ukázka, vysvětlování…) zobecňování zkušeností rozboru činnosti vlastní i jiných sportovců praktické činnosti (zaměřená na rozvoj vnímání, hodnocení a analýzu situací, rozhodování…)

43 STRATEGIE Předem promyšlený plán (koncepce) sportovního boje - návod na jednání v konkrétní soutěži.

44 Tvorba strategického plánu
SP je jednou z důležitých součástí přípravy na sportovní soutěž. Jeho úroveň může výrazně ovlivnit očekávaný výsledek utkání a rozhodování v jeho průběhu.

45 Tvorba strategického plánu
Především na vrcholové úrovni se výrazně daná strategie promítá do řešení konfliktních situací a tím ovlivňuje i míru taktiky v nich.

46 Východiska tvorby SP 1. Cíl v soutěži – první místo, vyzkoušení aktuální výkonnosti sportovců (družstva)… 2. Strategie soupeře – je snahou získat informace o jeho očekávané strategii, obvyklé strategii, jeho aktuální výkonnosti. 3. Výkonnost soupeře – má-li soupeř vyšší výkonnost - spíše „obranná“strategie, v opačném případě strategie „útočná“.

47 Východiska tvorby SP 4. Vlastní výkonnost – zhodnotit silné stránky a slabiny svěřenců, družstva, zvážit aktuální zdravotní stav….(trenér - snaha výkonnost určit pravdivě a objektivně). 5. Informace o prostředí a podmínkách – stadion, hala, povrch, počet diváků a jejich obvyklé chování, rozhodčí apod..

48 Kontrolní otázky Charakterizujte TAP jako složku tréninku.
Co je to taktika a jak se uplatňuje v různých typech sportovních výkonů? Objasněte průběh taktického jednání v soutěžních situacích. Popište složky ovlivňující průběh soutěžní situace. Uveďte aplikace ve zvoleném sportu. Jak probíhá nácvik taktického jednání? Co je to strategický plán a jak se vytváří?


Stáhnout ppt "Taktická příprava Michal Lehnert."

Podobné prezentace


Reklamy Google