Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o hospodaření energií 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o hospodaření energií 2008"— Transkript prezentace:

1 Zákon o hospodaření energií 2008
Ing. František Plecháč

2 Zákon o hospodaření energií
Hlavní důvody posledních novelizací zákona: směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, - směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, - směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS, potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Novela vyšla pod č. 177/2006 Sb., byla dále novelizována v souvislosti s novým stavebním zákonem – č. 186/2006 Sb., a novelizací zákona živnostenského – č. 214/2006 Sb. Poslední novela z má č. 393/2007 Sb. A poslední úplné znění vyšlo pod č. 61/2008 Sb.

3 Zákon o hospodaření energií
Obsah novelizací č. 177/2006 Sb. a č.393/2007 Sb. V zákoně jsou definovány nově a doplněny základní pojmy, s nimiž se v zákoně pracuje. Jedná se zejména o pojmy ze směrnic, např.: -energetickou náročností budovy u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo změn staveb vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací, osvětlení, -vytápění, z toho ústřední vytápění- zdroj tepla je umístěn mimo vytápěné prostory a slouží pro více bytových či nebytových prostor,

4 Zákon o hospodaření energií
-jmenovitý chladící výkon klimatizačního systému je jmenovitý výkon pohonu zdroje chladu, -celková podlahová plocha je podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor, -budova je zastřešená stavba se stěnami, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí, za budovu se považuje budova jako celek, nebo ty její části, které jsou navrženy či upraveny pro samostatné užívání, -větší změna dokončené stavby je více než 25% celkové plochy obvodového pláště nebo změna technických zařízení budovy, kde se ovlivňuje více než 25% celkové spotřeby energie.

5 Zákon o hospodaření energií
Státní energetická koncepce – dána usnesením vlády č. 211/2004. Není úplně v souladu s programovým prohlášením vlády. Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu. Územní energetické koncepce – upřesnění působnosti krajů, statutárních měst a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci, územní energetická koncepce je pro kraje a statutární města součástí územního plánu, pro obce jeho neopominutelnou součástí. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl změněn na Státní program, obsahuje na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu.

6 Zákon o hospodaření energií
a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov, b) rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a dále druhotných energetických zdrojů, c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření, e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů, g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, h) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie, i) zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci, j) zavádění průkazu energetické náročnosti budov a provádění energetických auditů, k) pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím energetické spotřebiče k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign.

7 Zákon o hospodaření energií
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, uváděný pod názvem EFEKT, je k dispozici na stránkách Jednotlivé oblasti podpory jsou limitovány datem uzávěrky podání žádostí, z nichž většina končí 31. lednem 2009. Pro rok 2009 byl program EFEKT vyhlášen usnesením vlády 1453 ze dne

8 Zákon o hospodaření energií
Oblasti podpory: Výroba energie z OZE: A.1 Kogenerační jednotky s pístovým motorem na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů – pro podnikatele a pro obce A.2 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie – pro podnikatele Úspory energie: B.1. Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech – pro podnikatele

9 Zákon o hospodaření energií
Energetický management: C.1. Příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC) - pro kraje, obce, školy a soc. a zdrav. zařízení Energetické poradenství: D.1. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) – pro podnikatele a obce D.2. Internetová energetická poradenská centrála – pro podnikatele

10 Zákon o hospodaření energií
Propagace E.1 Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky, soutěže – pro podnikatele, obce, zájmová sdružení E.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie – pro podnikatele, obce a zájmová sdružení Mezinárodní spolupráce F.1 Účast v mezinárodních projektech – pro podnikatele, školy, výzkumné organizace 

11 Zákon o hospodaření energií
Specifické a pilotní projekty vyhlášené formou tendrů G.1 Projekty v oblasti úspor energie a OZE G.2 Projekty vzdělávání a studie G.3 Projekty s oblasti propagace úspor energie G.4 Aplikační hosting a webhosting webových stránek, technická podpora, odborná správa a rozvoj webu o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů

12 Zákon o hospodaření energií
Kontroly kotlů – od – kotle spalující kapalná, plynná a tuhá paliva se musí pravidelně kontrolovat, požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Nevztahuje se na RD a individuální rekreaci. Kontrola kotlů se provádí podle vyhlášky č. 276/2007 Sb., kontrola účinnosti pro kotle nad 200 kW instalovaného výkonu se stanovuje podle vyhlášky č. 150/2001 Sb.  Kontrola klimatizačních systémů – od , požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Kontrola klimatizace se provádí podle vyhlášky č. 277/2007 Sb.

13 Zákon o hospodaření energií
Energetická náročnost budov - Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami, - dokládá se průkazem energetické náročnosti budovy, - povinnost vyvěsit průkaz na veřejných budovách od , - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov, při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí u nových či rekonstruovaných budov.

14 Zákon o hospodaření energií
Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m2 musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti: - decentralizované systémy dodávky energie z OZE, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, dálkové nebo blokové ústřední vytápění, tepelná čerpadla. Průkaz se zpracovává podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Provozovatelé budov pro školství, zdravotnictví, kulturu, sport, obchod, ubytovací a stravovací služby, zákaznická střediska vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a budovy veřejné správy nad 1000 m2 umístí průkaz na veřejném místě v budově.

15 Zákon o hospodaření energií
Požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem – energetický auditor a autorizovaný inženýr. Požadavky nemusí být splněny pro: - při prokázání auditem, že je splnění s ohledem na životnost budovy či provozní účely technicky nemožné či ekonomicky nevhodné, - památkově chráněné objekty, - budovy dočasné, experimentální, náboženské, - pro kratší užívání než 3 měsíce v roce, - u průmyslových či zemědělských budov s nízkou spotřebou tepla na vytápění, - u budov malých do 50 m2 , - u budov s vnitřními technologickými zdroji tepla.

16 Zákon o hospodaření energií
Pravidla pro vytápění jsou dána vyhláškou č. 194/2007 Sb. Měrné ukazatele spotřeby tepla na vytápění – dtto. Vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům – dtto. Termín pro splnění povinnosti je tedy

17 Zákon o hospodaření energií
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Při budování nových či změně dokončených staveb u zdrojů přes 5 MWt a 10 MWe je nutno provést energetický audit na zavedení kombinované výroby elektřina a tepla. Podrobnosti stanovovala vyhláška, která je zrušena a zbytek včetně zvýhodnění a podpor řeší energetický zákon. Ekodesign – označení CE a prohlášení o shodě U vybraných výrobků se hodnotí a) výběr a použití surovin, b) výroba, c) balení, doprava a distribuce, d) instalace a údržba, e) používání, f) konec životnosti a likvidace.

18 Zákon o hospodaření energií
Energetický audit a energetický auditor Ustanovení zákona jsou co do obsahu nezměněna, pouze jinak uspořádána. - Řízení o zrušení zápisu v seznamu energtetických auditorů Ochrana zvláštních zájmů Jedná se o stanovení rozsahu působnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním řízení. Správní delikty Rozdělení na přestupky fyzických osob a správní delikty fyzických osob podnikajících a právnických osob.

19 Zákon o hospodaření energií
Prováděcí předpisy Vyhláška č. 151/2001 Sb., ztráty v rozvodech tepla – je vydána nová pod č. 193/2007 Sb., která obsahuje i ustanovení o chladu. Vyhláška č. 152/2001 Sb., měrné spotřeby, pravidla pro vytápění, TRV – je vydána nová vyhláška pod č. 194/2007 Sb., obsahuje přílohu o vnitřních výpočtových teplotách z původní vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vyhláška č. 153/2001 Sb. – byla zrušena – důvodem je praktická nemožnost stanovení závazných hranic ztrát v rozvodech elektřiny.

20 Zákon o hospodaření energií
Nová vyhláška o kontrole kotlů č. 276/2007 Sb. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Vyhláška č. 291/2001 Sb. – byla vydána nová pod č. 148/2007 Sb., a obsahuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle směrnice. Nová vyhláška o rozsahu působnosti MPO a SEI ve stavebním a územním řízení jako dotčených orgánů státní správy, vydána pod č. 195/2007 Sb. Zrušení vyhlášky o stanovení zdrojů energie, které se hodnotí jako obnovitelné – č. 214/2001 Sb. a vyhlášky o kombinované výrobě E a T- č. 212/2001 Sb. Ostatní vyhlášky, tj. č. 150/2001 Sb. a č. 213/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 442/2004 Sb. platí.

21 Zákon o hospodaření energií
Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů č. 276/2007 Sb. Stanoví četnost, rozsah a způsob kontroly kotlů od 20 kW a rozsah přezkoušení osob. Přímá metoda stanovení účinnosti je poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku. Nepřímá metoda je zjištění účinnosti stanovením jednotlivých ztrát v % podle ČSN Hodnocení kotlových ztrát či Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

22 Zákon o hospodaření energií
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem je zpráva s návrhy na opatření. Vyhláška obsahuje i rozsah přezkoušení osob provádějících kontroly.

23 Zákon o hospodaření energií
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Některé základní pojmy: bilanční hodnocení je hodnocení založené na výpočtech energie užívané v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, dodaná energie je dodaná na systémovou hranici budovy, obálkou budovy jsou konstrukce na systémové hranici budovy vystavené venkovnímu prostředí, pomocnou energií je energie používaná systémy vytápění, větrání, chlazení, klimatizace a přípravy teplé vody k zajištění provozu zařízení měnících energii dodanou na využitelnou a na dodávku energie,

24 Zákon o hospodaření energií
systémovou hranicí je plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí, ohraničujících zónu, užitečnou energií je energie dodávaná energetickými systémy budovy k zabezpečení požadovaných služeb, jako je předepsaná vnitřní teplota, vlhkost, osvětlenost, větrání, příprava teplé vody včetně využitelných zisků a ztrát, venkovní prostředí je venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorách, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna. zóna je skupina prostorů s podobnými vlastnostmi vnitřního užívání a režimem užívání.

25 Zákon o hospodaření energií
Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost celé budovy nižší, než je energetická náročnost referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy. Bilanční hodnocení se provádí intervalovou výpočtovou metodou nejlépe s měsíčním obdobím. Celková roční dodaná energie je součet jednotlivých dílčích spotřeb dodané energie pro všechny časové intervaly v roce pro všechny zóny s rozlišením energonositelů.

26 Zákon o hospodaření energií
Porovnávací ukazatele stavební konstrukce a jejich styky mají nejméně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází k tvorbě plísní, mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla, uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry, funkční spáry mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, technická zařízení budovy zajišťují požadovanou dodávku energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí s požadovanou energetickou účinností, osvětleností a nízkou energetickou náročnost budovy.

27 Zákon o hospodaření energií
Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří protokol a grafické znázornění. Třída energetické náročnosti budovy : A mimořádně úsporná B úsporná C vyhovující D nevyhovující E nehospodárná F velmi nehospodárná G mimořádně nehospodárná

28 Zákon o hospodaření energií

29 Zákon o hospodaření energií
Pro výpočet energetické náročnosti budovy byl vyvinut Národní kalkulační nástroj. Autorem je ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB. Národní kalkulační nástroj je zdarma k dispozici na

30 Zákon o hospodaření energií
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh č. 442/2004 Sb.: a) automatické pračky, b) bubnové sušičky prádla, c) pračky kombinované se sušičkou, d) elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace, e) myčky nádobí, f) elektrické trouby, g) elektrické ohřívače vody, h) zdroje světla, i) předřadníky k zářivkám, j) klimatizační jednotky.

31 Zákon o hospodaření energií
Přehled předpisů EP a Rady pro štítkování spotřebičů Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací. Směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost. Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost. Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. Směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP).

32 Zákon o hospodaření energií
Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám. Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací (Text s významem pro EHP).

33 Zákon o hospodaření energií

34 Zákon o hospodaření energií

35 Zákon o hospodaření energií
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie č. 150/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb., při a) výrobě tepelné energie v kotlích, b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny, c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí, d) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem, e) kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“), f) kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem, g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.

36 Zákon o hospodaření energií
Směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů ekodesign je zásadním faktorem pro integrovanou výrobní politiku Společenství, design energetických spotřebičů je rozhodující fází pro znečištění životního prostředí způsobené během životního cyklu výrobků, spotřebič, který splní požadavky, bude mít označení shody CE,

37 Zákon o hospodaření energií
pro hodnocení spotřebičů budou vydány prováděcí předpisy, pracuje se na veřejném osvětlení a na kotlích, design výrobků stanoví environmentální aspekty pro a) výběr a použití surovin, b) výroba, c) balení, doprava a distribuce, d) instalace a údržba, e) používání, f) konec životnosti a likvidace.

38 Zákon o hospodaření energií
Směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS směrnice je v souladu se směrnicemi 54 a 55 z roku 2003 o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem, cílem směrnice je podporovat nabídky pro poptávku po energetických službách a vytvářet silnější podněty pro ni, liberalizace energetických trhů vedla ke zvýšení účinnosti a nižším nákladům na straně výroby a distribuce, ne však na straně spotřeby,

39 Zákon o hospodaření energií
směrnice se vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie a na konečné zákazníky, obecný cíl je prostřednictvím národního orientačního cíle úspor ušetřit 9% energie v průběhu příštích 9 let, zajištění cíle prostřednictvím: propagace energetických služeb a jejich nabídka konečným zákazníkům, propagace nezávisle prováděných energetických auditů, přispívání do fondů a mechanismů financování, dobrovolných dohod nebo bílých certifikátů,

40 Zákon o hospodaření energií
- odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zvyšují množství přenášené či distribuované energie, - zřízení fondů pro poskytování dotací a podpor, otevřených všem poskytovatelům opatření ke zvýšení energetické účinnosti, - certifikace budov podle směrnice 91/2002 je rovnocenná energetickému auditu, - distributoři či prodejci energie musí v účtech apod. poskytovat vždy aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie, srovnání aktuální spotřeby energie se spotřebou za minulé období, srovnání s průměrným či normalizovaným uživatelem energie stejné kategorie a kontaktní údaje na organizace spotřebitelů, agentury či podobné organizace, kde lze zjistit informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti.

41 Zákon o hospodaření energií
Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti: domácností a terciální odvětví – vytápění, chlazení, izolace, ventilace, teplá voda, osvětlení, vaření a chlazení atd., průmysl – výrobní procesy, stlačený vzduch, kondenzát, automatické a integrované systémy, motory, pohony, větráky, vysoce účinná výroba KVET, doprava - energeticky úsporná vozidla, úprav tlaku vzduchu v pneumatikách, palivové přísady, vysoce kluzné oleje, pneumatiky s nízkým odporem, spolujízda v automobilu, energeticky méně náročné způsoby dopravy, dny bez automobilů, meziodvětvová opatření – standardy, normy, štítky, inteligentní měřící systémy , nařízení, daně, informační kampaně.

42 Zákon o hospodaření energií
Implementace se bude odehrávat v rámci novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částečně již proběhla u zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Čl. 3 - definice v obou zákonech, Čl. 4 - cíl úspor 9%, vyjádřený akčním plánem energetické účinnosti v souvislosti se Státním programem v ZHE, Čl.5 – energetická účinnost u konečného uživatele je již zajištěna jednak povinnými energetickými audity, jednak zákonem o veřejných zakázkách,

43 Zákon o hospodaření energií
Čl. 6 – distributoři energie a prodejci jsou řešeni v rámci novely EZ, zejména poskytování informací a propagace energetických služeb, dobrovolné dohody a bílé certifikáty se neimplementují, Čl. 7 – dostupnost informací řešena v rámci novely EZ, Čl.8 – dostupnost programů kvalifikace – je již v ZHE, Čl. 9 – finanční nástroje – je již v ZHE, Čl. 10 – energeticky účinné sazby – je již v EZ – veřejná služba, Čl. 11 fondy – je v ZHE v rámci Programu, Čl. 12 – energetické audity – je již v ZHE, Čl. 13 – měření spotřeby a informativní vyúčtování řešeno v rámci novely EZ.

44 Zákon o hospodaření energií
- čl. 14 – akční plány energetické účinnosti – členské státy mají povinnost předložit do 30. června 2007 první akční plán energetické účinnosti, ve kterém zahrnou představy o naplnění národního orientačního cíle úspor energie, což představuje snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 procent a s jeho dosažením se počítá v průběhu let 2008 až Akční plán energetické účinnosti bude upřesňován v tříletých periodách svou druhou ( 2011) a třetí verzí (2014). První akční plán je zpracován a předán EK.

45 Zákon o hospodaření energií
Kontakt: Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o hospodaření energií 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google