Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o hospodaření energií 2008 Ing. František Plecháč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o hospodaření energií 2008 Ing. František Plecháč."— Transkript prezentace:

1 Zákon o hospodaření energií 2008 Ing. František Plecháč

2 2 Zákon o hospodaření energií Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, - směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, - směrnice EP a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS, - potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Novela vyšla pod č. 177/2006 Sb., byla dále novelizována v souvislosti s novým stavebním zákonem – č. 186/2006 Sb., a novelizací zákona živnostenského – č. 214/2006 Sb. Poslední novela z 31.12.07 má č. 393/2007 Sb. A poslední úplné znění vyšlo pod č. 61/2008 Sb.

3 3 Zákon o hospodaření energií Obsah novelizací č. 177/2006 Sb. a č.393/2007 Sb. - V zákoně jsou definovány nově a doplněny základní pojmy, s nimiž se v zákoně pracuje. Jedná se zejména o pojmy ze směrnic, např.: -energetickou náročností budovy u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo změn staveb vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací, osvětlení, -vytápění, z toho ústřední vytápění- zdroj tepla je umístěn mimo vytápěné prostory a slouží pro více bytových či nebytových prostor,

4 Zákon o hospodaření energií -jmenovitý chladící výkon klimatizačního systému je jmenovitý výkon pohonu zdroje chladu, -celková podlahová plocha je podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor, -budova je zastřešená stavba se stěnami, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí, za budovu se považuje budova jako celek, nebo ty její části, které jsou navrženy či upraveny pro samostatné užívání, -větší změna dokončené stavby je více než 25% celkové plochy obvodového pláště nebo změna technických zařízení budovy, kde se ovlivňuje více než 25% celkové spotřeby energie. 4

5 Zákon o hospodaření energií Státní energetická koncepce – dána usnesením vlády č. 211/2004. Není úplně v souladu s programovým prohlášením vlády. Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu. Územní energetické koncepce – upřesnění působnosti krajů, statutárních měst a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci, územní energetická koncepce je pro kraje a statutární města součástí územního plánu, pro obce jeho neopominutelnou součástí. - Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl změněn na Státní program, obsahuje na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu. 5

6 Zákon o hospodaření energií a)energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov, b)rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a dále druhotných energetických zdrojů, c)modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, d)moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření, e)rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, f)rozvoj energetického využití komunálních odpadů, g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, h)vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie, i)zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci, j)zavádění průkazu energetické náročnosti budov a provádění energetických auditů, k)pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím energetické spotřebiče k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign. 6

7 Zákon o hospodaření energií Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, uváděný pod názvem EFEKT, je k dispozici na stránkách www.mpo.cz.www.mpo.cz Jednotlivé oblasti podpory jsou limitovány datem uzávěrky podání žádostí, z nichž většina končí 31. lednem 2009. Pro rok 2009 byl program EFEKT vyhlášen usnesením vlády 1453 ze dne 19.11.2008 7

8 Zákon o hospodaření energií Oblasti podpory: Výroba energie z OZE: A.1 Kogenerační jednotky s pístovým motorem na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů – pro podnikatele a pro obce A.2 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie – pro podnikatele Úspory energie: B.1. Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech – pro podnikatele 8

9 Zákon o hospodaření energií Energetický management: C.1. Příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC) - pro kraje, obce, školy a soc. a zdrav. zařízení Energetické poradenství: D.1. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) – pro podnikatele a obce D.2. Internetová energetická poradenská centrála – pro podnikatele 9

10 Zákon o hospodaření energií Propagace E.1 Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky, soutěže – pro podnikatele, obce, zájmová sdružení E.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie – pro podnikatele, obce a zájmová sdružení Mezinárodní spolupráce F.1 Účast v mezinárodních projektech – pro podnikatele, školy, výzkumné organizace 10

11 Zákon o hospodaření energií Specifické a pilotní projekty vyhlášené formou tendrů G.1 Projekty v oblasti úspor energie a OZE G.2 Projekty vzdělávání a studie G.3 Projekty s oblasti propagace úspor energie G.4 Aplikační hosting a webhosting webových stránek, technická podpora, odborná správa a rozvoj webu o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů 11

12 12 Zákon o hospodaření energií - Kontroly kotlů – od 1.1.2007 – kotle spalující kapalná, plynná a tuhá paliva se musí pravidelně kontrolovat, požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Nevztahuje se na RD a individuální rekreaci. Kontrola kotlů se provádí podle vyhlášky č. 276/2007 Sb., kontrola účinnosti pro kotle nad 200 kW instalovaného výkonu se stanovuje podle vyhlášky č. 150/2001 Sb. - Kontrola klimatizačních systémů – od 1.1.2009, požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Kontrola klimatizace se provádí podle vyhlášky č. 277/2007 Sb.

13 13 Zákon o hospodaření energií - Energetická náročnost budov - Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami, - dokládá se průkazem energetické náročnosti budovy, - povinnost vyvěsit průkaz na veřejných budovách od 1.1.2009, - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov,při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí u nových či rekonstruovaných budov.

14 Zákon o hospodaření energií Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m 2 musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti: - decentralizované systémy dodávky energie z OZE, - kombinovaná výroba elektřiny a tepla, - dálkové nebo blokové ústřední vytápění, - tepelná čerpadla. Průkaz se zpracovává podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Provozovatelé budov pro školství, zdravotnictví, kulturu, sport, obchod, ubytovací a stravovací služby, zákaznická střediska vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a budovy veřejné správy nad 1000 m 2 umístí průkaz na veřejném místě v budově. 14

15 Zákon o hospodaření energií Požadovaná kvalifikace pro přezkoušení ministerstvem – energetický auditor a autorizovaný inženýr. Požadavky nemusí být splněny pro: - při prokázání auditem, že je splnění s ohledem na životnost budovy či provozní účely technicky nemožné či ekonomicky nevhodné, - památkově chráněné objekty, - budovy dočasné, experimentální, náboženské, - pro kratší užívání než 3 měsíce v roce, - u průmyslových či zemědělských budov s nízkou spotřebou tepla na vytápění, - u budov malých do 50 m 2, - u budov s vnitřními technologickými zdroji tepla. 15

16 Zákon o hospodaření energií Pravidla pro vytápění jsou dána vyhláškou č. 194/2007 Sb. Měrné ukazatele spotřeby tepla na vytápění – dtto. Vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům – dtto. Termín pro splnění povinnosti je tedy 31.12.2007. 16

17 Zákon o hospodaření energií Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Při budování nových či změně dokončených staveb u zdrojů přes 5 MWt a 10 MWe je nutno provést energetický audit na zavedení kombinované výroby elektřina a tepla. Podrobnosti stanovovala vyhláška, která je zrušena a zbytek včetně zvýhodnění a podpor řeší energetický zákon. Ekodesign – označení CE a prohlášení o shodě U vybraných výrobků se hodnotí a) výběr a použití surovin, b) výroba, c) balení, doprava a distribuce, d) instalace a údržba, e) používání, f) konec životnosti a likvidace. 17

18 Zákon o hospodaření energií - Energetický audit a energetický auditor Ustanovení zákona jsou co do obsahu nezměněna, pouze jinak uspořádána. -Řízení o zrušení zápisu v seznamu energtetických auditorů - Ochrana zvláštních zájmů Jedná se o stanovení rozsahu působnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním řízení. - Správní delikty Rozdělení na přestupky fyzických osob a správní delikty fyzických osob podnikajících a právnických osob. 18

19 19 Zákon o hospodaření energií Prováděcí předpisy Vyhláška č. 151/2001 Sb., ztráty v rozvodech tepla – je vydána nová pod č. 193/2007 Sb., která obsahuje i ustanovení o chladu. Vyhláška č. 152/2001 Sb., měrné spotřeby, pravidla pro vytápění, TRV – je vydána nová vyhláška pod č. 194/2007 Sb., obsahuje přílohu o vnitřních výpočtových teplotách z původní vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vyhláška č. 153/2001 Sb. – byla zrušena – důvodem je praktická nemožnost stanovení závazných hranic ztrát v rozvodech elektřiny.

20 20 Zákon o hospodaření energií Nová vyhláška o kontrole kotlů č. 276/2007 Sb. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Vyhláška č. 291/2001 Sb. – byla vydána nová pod č. 148/2007 Sb., a obsahuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle směrnice. Nová vyhláška o rozsahu působnosti MPO a SEI ve stavebním a územním řízení jako dotčených orgánů státní správy, vydána pod č. 195/2007 Sb. Zrušení vyhlášky o stanovení zdrojů energie, které se hodnotí jako obnovitelné – č. 214/2001 Sb. a vyhlášky o kombinované výrobě E a T- č. 212/2001 Sb. Ostatní vyhlášky, tj. č. 150/2001 Sb. a č. 213/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 442/2004 Sb. platí.

21 Zákon o hospodaření energií Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů č. 276/2007 Sb. - Stanoví četnost, rozsah a způsob kontroly kotlů od 20 kW a rozsah přezkoušení osob. - Přímá metoda stanovení účinnosti je poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku. - Nepřímá metoda je zjištění účinnosti stanovením jednotlivých ztrát v % podle ČSN 070305 Hodnocení kotlových ztrát či Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. 21

22 Zákon o hospodaření energií Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem je zpráva s návrhy na opatření. Vyhláška obsahuje i rozsah přezkoušení osob provádějících kontroly. 22

23 Zákon o hospodaření energií Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Některé základní pojmy: - bilanční hodnocení je hodnocení založené na výpočtech energie užívané v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, - dodaná energie je dodaná na systémovou hranici budovy, - obálkou budovy jsou konstrukce na systémové hranici budovy vystavené venkovnímu prostředí, - pomocnou energií je energie používaná systémy vytápění, větrání, chlazení, klimatizace a přípravy teplé vody k zajištění provozu zařízení měnících energii dodanou na využitelnou a na dodávku energie, 23

24 Zákon o hospodaření energií - systémovou hranicí je plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí, ohraničujících zónu, - užitečnou energií je energie dodávaná energetickými systémy budovy k zabezpečení požadovaných služeb, jako je předepsaná vnitřní teplota, vlhkost, osvětlenost, větrání, příprava teplé vody včetně využitelných zisků a ztrát, - venkovní prostředí je venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorách, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna. - zóna je skupina prostorů s podobnými vlastnostmi vnitřního užívání a režimem užívání. 24

25 Zákon o hospodaření energií Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost celé budovy nižší, než je energetická náročnost referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy. Bilanční hodnocení se provádí intervalovou výpočtovou metodou nejlépe s měsíčním obdobím. Celková roční dodaná energie je součet jednotlivých dílčích spotřeb dodané energie pro všechny časové intervaly v roce pro všechny zóny s rozlišením energonositelů. 25

26 Zákon o hospodaření energií Porovnávací ukazatele - stavební konstrukce a jejich styky mají nejméně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází k tvorbě plísní, mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla, - uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry, - funkční spáry mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, - místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, - technická zařízení budovy zajišťují požadovanou dodávku energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí s požadovanou energetickou účinností, osvětleností a nízkou energetickou náročnost budovy. 26

27 Zákon o hospodaření energií Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří protokol a grafické znázornění. Třída energetické náročnosti budovy : A mimořádně úsporná Búsporná Cvyhovující Dnevyhovující Enehospodárná Fvelmi nehospodárná Gmimořádně nehospodárná 27

28 Zákon o hospodaření energií 28

29 Zákon o hospodaření energií Pro výpočet energetické náročnosti budovy byl vyvinut Národní kalkulační nástroj. Autorem je ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB. Národní kalkulační nástroj je zdarma k dispozici na www.tzb-info.cz 29

30 Zákon o hospodaření energií Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh č. 442/2004 Sb.: a) automatické pračky, b) bubnové sušičky prádla, c) pračky kombinované se sušičkou, d) elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace, e) myčky nádobí, f) elektrické trouby, g) elektrické ohřívače vody, h) zdroje světla, i) předřadníky k zářivkám, j) klimatizační jednotky. 30

31 Zákon o hospodaření energií Přehled předpisů EP a Rady pro štítkování spotřebičů Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací. Směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost. Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost. Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. Směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP). 31

32 Zákon o hospodaření energií Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám. Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací (Text s významem pro EHP). 32

33 Zákon o hospodaření energií 33

34 Zákon o hospodaření energií 34

35 Zákon o hospodaření energií Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie č. 150/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb., při a) výrobě tepelné energie v kotlích, b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny, c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí, d) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem, e) kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“), f) kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem, g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku. 35

36 36 Zákon o hospodaření energií Směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů - ekodesign je zásadním faktorem pro integrovanou výrobní politiku Společenství, - design energetických spotřebičů je rozhodující fází pro znečištění životního prostředí způsobené během životního cyklu výrobků, - spotřebič, který splní požadavky, bude mít označení shody CE,

37 37 Zákon o hospodaření energií - pro hodnocení spotřebičů budou vydány prováděcí předpisy, pracuje se na veřejném osvětlení a na kotlích, - design výrobků stanoví environmentální aspekty pro a) výběr a použití surovin, b) výroba, c) balení, doprava a distribuce, d) instalace a údržba, e) používání, f) konec životnosti a likvidace.

38 38 Zákon o hospodaření energií Směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS - směrnice je v souladu se směrnicemi 54 a 55 z roku 2003 o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem, - cílem směrnice je podporovat nabídky pro poptávku po energetických službách a vytvářet silnější podněty pro ni, - liberalizace energetických trhů vedla ke zvýšení účinnosti a nižším nákladům na straně výroby a distribuce, ne však na straně spotřeby,

39 39 Zákon o hospodaření energií - směrnice se vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie a na konečné zákazníky, - obecný cíl je prostřednictvím národního orientačního cíle úspor ušetřit 9% energie v průběhu příštích 9 let, - zajištění cíle prostřednictvím: - propagace energetických služeb a jejich nabídka konečným zákazníkům, - propagace nezávisle prováděných energetických auditů, - přispívání do fondů a mechanismů financování, - dobrovolných dohod nebo bílých certifikátů,

40 40 Zákon o hospodaření energií - odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zvyšují množství přenášené či distribuované energie, - zřízení fondů pro poskytování dotací a podpor, otevřených všem poskytovatelům opatření ke zvýšení energetické účinnosti, - certifikace budov podle směrnice 91/2002 je rovnocenná energetickému auditu, - distributoři či prodejci energie musí v účtech apod. poskytovat vždy aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie, srovnání aktuální spotřeby energie se spotřebou za minulé období, srovnání s průměrným či normalizovaným uživatelem energie stejné kategorie a kontaktní údaje na organizace spotřebitelů, agentury či podobné organizace, kde lze zjistit informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti.

41 41 Zákon o hospodaření energií Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti: - domácností a terciální odvětví – vytápění, chlazení, izolace, ventilace, teplá voda, osvětlení, vaření a chlazení atd., - průmysl – výrobní procesy, stlačený vzduch, kondenzát, automatické a integrované systémy, motory, pohony, větráky, vysoce účinná výroba KVET, - doprava - energeticky úsporná vozidla, úprav tlaku vzduchu v pneumatikách, palivové přísady, vysoce kluzné oleje, pneumatiky s nízkým odporem, spolujízda v automobilu, energeticky méně náročné způsoby dopravy, dny bez automobilů, - meziodvětvová opatření – standardy, normy, štítky, inteligentní měřící systémy, nařízení, daně, informační kampaně.

42 42 Zákon o hospodaření energií Implementace se bude odehrávat v rámci novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částečně již proběhla u zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. - Čl. 3 - definice v obou zákonech, - Čl. 4 - cíl úspor 9%, vyjádřený akčním plánem energetické účinnosti v souvislosti se Státním programem v ZHE, - Čl.5 – energetická účinnost u konečného uživatele je již zajištěna jednak povinnými energetickými audity, jednak zákonem o veřejných zakázkách,

43 43 Zákon o hospodaření energií - Čl. 6 – distributoři energie a prodejci jsou řešeni v rámci novely EZ, zejména poskytování informací a propagace energetických služeb, dobrovolné dohody a bílé certifikáty se neimplementují, - Čl. 7 – dostupnost informací řešena v rámci novely EZ, - Čl.8 – dostupnost programů kvalifikace – je již v ZHE, - Čl. 9 – finanční nástroje – je již v ZHE, - Čl. 10 – energeticky účinné sazby – je již v EZ – veřejná služba, - Čl. 11 fondy – je v ZHE v rámci Programu, - Čl. 12 – energetické audity – je již v ZHE, - Čl. 13 – měření spotřeby a informativní vyúčtování řešeno v rámci novely EZ.

44 44 Zákon o hospodaření energií - čl. 14 – akční plány energetické účinnosti – členské státy mají povinnost předložit do 30. června 2007 první akční plán energetické účinnosti, ve kterém zahrnou představy o naplnění národního orientačního cíle úspor energie, což představuje snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 procent a s jeho dosažením se počítá v průběhu let 2008 až 2016. Akční plán energetické účinnosti bude upřesňován v tříletých periodách svou druhou ( 2011) a třetí verzí (2014). První akční plán je zpracován a předán EK.

45 45 Zákon o hospodaření energií Kontakt: f.plechac@seznam.czf.plechac@seznam.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o hospodaření energií 2008 Ing. František Plecháč."

Podobné prezentace


Reklamy Google