Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK.  Právo na život a zdraví  Právo na sebeurčení  Právo na důstojnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK.  Právo na život a zdraví  Právo na sebeurčení  Právo na důstojnost."— Transkript prezentace:

1 Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK

2  Právo na život a zdraví  Právo na sebeurčení  Právo na důstojnost

3 § 36 Dříve vyslovená přání  1) Pacient může pro předvídatelné situace, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).

4  Srdeční zástava  Respirační selhání  Další situace, kdy pacient bude vyžadovat „život prodlužující léčbu“  Pokročilé stadium demence  Permanentní vegetativní stav

5  „Zdravotní výkony“  KPR  UPV  Dialýza  Podpora srdečního oběhu  Transfuze  Antibiotika  Umělé podávání výživy a tekutin  Ošetřovatelská péče

6  Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas.

7  Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

8  Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2.

9  Pacient může toto přání vyslovit též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše zdravotnický pracovník, pacient a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.

10 a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,

11 b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,

12  d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

13 Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.

14  DNR  Living will  Five wishes (Pět přání)  Zástupce pro rozhodování o zdravotní péči  jiné

15  Jasný pokyn pro zdravotníky  Pacient (nebo rodina) je ušetřen zbytečného utrpení tělesného, emocionálního a spirituálního, (finanční stránka, možnosti zdravotnictví?)  Respekt k autonomii pacienta  Může být problematický, když se nekonzultuje s pacientem nebo jeho rodinou (Beauchamp, Childress, 2009)  Může se stát, že je pacientovi v paliativní péči navrženo DNR a on chce resuscitaci (Randall, Downie, 2006)

16  Historie V případě, že jsou vážně poškozeny mé tělesné a duševní funkce bez naděje na vyléčení, žádám, aby mi bylo umožněno zemřít, a abych nebyl udržován při životě léky, umělou podporou nebo marnými zákroky… (Kastenbaum, 2004)  Dnes Já…žádám, aby v případě, že bude můj stav považován za terminální, nebo když budu ve stavu permanentního bezvědomí, aby mi bylo umožněno zemřít, a abych nebyl udržován při životě umělými metodami. Za terminální stav považuji… (http://www.caringinfo.org/files/pu blic/ad/Connecticut.pdf - NHPCO, 2012)http://www.caringinfo.org/files/pu blic/ad/Connecticut.pdf

17  Vztahující se ke konkrétním výkonům  Kardiopulmonální resuscitace  Umělá plicní ventilace  Umělé podávání výživy a tekutin  Další  Antibiotika, transfuze, dialýza…

18  Týkají se nejen lékařských a právních záležitostí, ale také komfortu pacienta, důstojnosti, léčby bolesti, osobních a spirituálních přání, rodinných záležitostí (stmelení)  http://www.agingwithdignity.org/forms/5wishes.pdf

19  1. Osobu, která za mě bude činit rozhodnutí, až já nebudu moci  2. Způsob léčby, který si přeji nebo nepřeji  3. Míru komfortu, pohodlí  4. To, jak ke mně mají lidé přistupovat  5. To, co chci sdělit svým blízkým

20  Dostupnost dokumentu  Instrukce nejsou dostatečně jasné, jednoznačné  Pacient nemůže změnit své pokyny, když je v bezvědomí  Nemožnost dopředu předvídat klinické situace a jejich prožívání v budoucnu  Rozhodnutí pacienta nemusí být v jeho nejlepším zájmu

21  Osoba, kterou pacient určil, aby za něj dělal rozhodnutí o zdravotní péči, když on sám již nebude moci. Musí být schopna rozumně posuzovat situaci.  Dostatečné znalosti o pacientovi, informace  Emocionální stabilita  Věrnost nejlepšímu zájmu pacienta, nesmí být konflikt zájmů, nesmí být ovlivňován (manipulován) jinými osobami  (Beauchamp, Childress, 2009)

22  1. není vymezen rozdíl mezi usmrcením a ponecháním zemřít  2. není jasná závaznost dříve vyslovených přání…„poskytovatel bude brát zřetel“…  3. střet práva na život s právem na sebeurčení…rozhodnutí lékaře respektovat přání pacienta může napadnout rodina pacienta, poskytovatel bude muset dokazovat, že přání pacienta bylo platné a účinné

23  Podporují respekt k autonomii pacienta  Mohou snížit utrpení pacientů, kteří nyní podstupují zbytečnou zatěžující léčbu a diagnostická vyšetření, za předpokladu, že:  Lékaři  Budou ochotni a schopni otevřeně hovořit o diagnóze a špatné prognóze pacienta  Budou ochotni naslouchat pacientům a brát v úvahu jejich přání  Nebudou se muset obávat právních následků nezahájení nebo ukončení léčby  Budou sledovat nejlepší zájem pacienta  Pacienti a jejich zástupci  Budou ochotni a schopni klást otázky a mluvit o průběhu nemoci a péči na konci života  Budou ochotni a schopni dělat rozhodnutí ohledně péče na konci života  Nebudou se obávat v případě pochyb či změny názoru dříve vyslovená přání změnit

24  Otázka informovanosti, poučení ostatních  Péče o pacienta – hodně o něm vědí, mohou poskytnout informace, když se rozhoduje  Péče nesmí ustat ani po stanovení DNR nebo odmítnutí léčby pacientem  Sestry sice nerozhodují, ale o tyto pacienty se starají, měly by znát problematiku život udržující léčby, ujasnit si vlastní hodnoty a postoje

25  Respekt k autonomii pacienta vs autonomii lékaře  Problematika nezahájení život prodlužující léčby nebo její nepokračování  Usmrcení x nebránění smrti  Právo nebo povinnost pacienta formulovat dříve vyslovená přání  Emocionální zátěž osob, které jsou pacientem pověřeny k rozhodování

26  Doporučení představenstva ČLK č.1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli  pacienti s multiorgánovým selháním, kdy i přes veškerou snahu lékařů dochází k zhoršování zdravotního stavu a vyvolávající příčiny nejsou léčebně ovlivnitelné; pacienti v hlubokém bezvědomí, kdy není odůvodněný předpoklad obnovení integrity mozkových funkcí

27  například ukončení farmakologické podpory krevního oběhu, ukončení hemodialýzy i ukončení ventilační podpory  zahájení léčby, provádění diagnostických výkonů či pokračování v léčebných postupech, kdy rizika a komplikace těchto postupů nejsou vyváženy přínosem pro pacienta, je v rozporu s etickými principy medicíny  neexistuje povinnost marnou a neúčelnou léčbu, pokud je takto odůvodněně označena, indikovat nebo v ní pokračovat, pokud již probíhá

28  Cokoli, co lékaři nemohou provést  Cokoli, co nepřinese fyziologické zlepšení  Cokoli, při čem je úspěch statisticky velmi nepravděpodobný  Cokoli, kde se předpokládá pouze minimální zlepšení, výsledky budou spíše velmi špatné  Cokoli, co bude více zatěžovat než pomáhat  Cokoli, co je velmi spekulativní, protože se jedná o nevyzkoušený postup  Cokoli, co po zvážení možného rizika, přínosu a účinnosti volá spíše po nezahájení nebo nepokračování léčby BEAUCHAMP, T. L., CHILDRESS,J.,F.

29  je důležité striktně odlišit marnou léčbu od marné péče  I když dojde mezi zdravotníky, či mezi zdravotníky a rodinou pacienta ke konsenzu ohledně nezahájení nebo nepokračování marné léčby, nikdy nesmí dojít k pozastavení péče, protože by snad byla marná  (bazální) péče musí být poskytnuta, i když nepřinese žádnou pozitivní změnu ve zdravotním stavu pacienta. Musí se poskytnout prostě proto, že potvrzuje důstojnost pacienta, uznává jej jako lidskou bytost a utvrzuje vztah člověka k člověku. Péče tedy nikdy nemůže být označena jako marná a neúčelná.  HAVE, H., T., CLARK, D.

30  Život prodlužující léčba  Zabití nebo ponechání zemřít?  Je rozdíl mezi nezahájením a ukončením marné léčby?  Doporučení ČLK 1/2010: není rozdíl mezi nezahájením a nepokračováním marné léčby, a obojí není možné považovat za eutanázii  § 36 zákona č.372/2011 Sb.: „dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti“

31  …(řec. dobré umírání), etický, právní, lékařský i náboženský problém uspíšení (nebo nebránění – pasivní e.) smrti, aby se omezilo utrpení umírajícího apod. SOKOL, J.  …Eutanázie je usmrcení na požádání a definuje se jako…Záměrné usmrcení pacienta lékařem, který podá léky, na základě dobrovolné a kompetentní žádosti. EAPC

32  …eutanázie je vědomý a záměrný čin s jasným cílem ukončit život člověka a obsahuje tyto elementy:  subjekt je kompetentní informovaná osoba s nevyléčitelnou nemocí, která dobrovolně požádala o ukončení života  vykonávající osoba ví o stavu pacienta a jeho přání zemřít, a provede čin s primárním záměrem ukončení života dané osoby  čin je proveden ze soucitu a bez osobního zisku.  World Medical Association

33  Aktivní x pasivní  Dobrovolná x nedobrovolná  Vyžádaná x nevyžádaná  Proč je problém s tímto dělením?

34  Autonomie pacienta x autonomie zdravotníka  Beneficence - utrpení/kvalita života/co znamená „smrt je lepší než život“?  Nonmaleficence - neprodlužovat utrpení x nebrat život  Spravedlnost  právo na paliativní péči, právo na dobré umírání/eutanázii?  riziko nátlaku na některé skupiny

35 Důvěra v profesi, morální integrita sester X Morální integrita sester, etická odpovědnost vůči druhému člověku, respekt k autonomii nemocného, ochrana lidské důstojnosti a poskytování citlivé péče

36  „Už to prosím ukončete, takhle už žít nechci“  O co pacient doopravdy žádá?  Musíme aktivně naslouchat, snažit se zjistit, co se za přáním pacienta skrývá a které potřeby pacienta jsou neuspokojené, a promluvit o přání pacienta s dalšími členy týmu a lékaři.

37  o trpící pacienty se musíme postarat tak, aby neměli důvod žádat o eutanazii. Musíme nabídnout paliativní péči s důrazem na zlepšení kvality života, mírnění bolesti, řešení pocitu osamění, péči o psychické a spirituální potřeby pacienta a jeho rodiny.  Eutanazie a účast sester v tomto procesu útočí na fundamentální principy medicíny a ošetřovatelství, zbavuje člověka důstojnosti, degraduje lidský život a odnímá pacientovi možnost osobního růstu.

38  transitorní, která se používá krátkodobě u nepříjemných diagnostických či léčebných výkonů  respitní, jež se může podávat po delší dobu a jejímž cílem je úleva pro pacienta od utrpení spojeného s refrakterními symptomy  kontinuální hluboká sedace, která by se měla používat pouze na konci života, kdy je prognóza přežití maximálně několik hodin až dnů, a byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby symptomu

39  akutní delirium a neklid, dušnost, bolest, záchvatovité stavy.  masivní krvácení, dušení, nezvladatelné bolesti nebo těžká terminální dušnost  EAPC odůvodňuje paliativní sedaci i v případě „netělesných“ symptomů, jakými jsou refrakterní deprese, úzkost, syndrom demoralizace, či existenciální tíseň  Souhlas k paliativní sedaci může dát pacient nebo jeho zákonný zástupce.

40  Princip dobřečinění - otáčet nehybného pacienta každé dvě hodiny, abychom předešli poškození kůže  Respekt k autonomii – neotáčet, protože pacient při každé manipulaci úpí bolestí a prosí nás, abychom jej nechali v klidu  Dekubity vzniknou a rodina pacienta si bude stěžovat na špatnou péči. Jak se budeme obhajovat? V čem spočívá větší zlo, v aktuální bolesti a dyskomfortu nebo v potenciálním poškození kůže, které může být spojeno s dalšími riziky pro zdravotní stav pacienta?

41


Stáhnout ppt "Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK.  Právo na život a zdraví  Právo na sebeurčení  Právo na důstojnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google