Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o EU (1)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o EU (1)"— Transkript prezentace:

1 Základní informace o EU (1)
Důvod vzniku politické a mírové důvody - poválečné uspořádání Evropy (urovnání vztahů mezi Francií a SRN), snaha o zajištění obnovy a prosperity kontinentu Cíle ekonomický a sociální rozvoj hospodářská integrace - vzájemná spolupráce a koordinace, budování celní unie, jednotný trh, měnová unie zajištění míru, bezpečnosti, spravedlnosti, ochrany občanských práv, spolupráce v zahraniční politice, justici, občanství EU prosazování role Evropy ve světě ochrana „evropských“ hodnot, pomoc rozvojovým zemím Školení o EU - pracovníci REIS

2 Základní informace o EU (2)
Historie (1) 1951 – Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) - „Pařížská smlouva“ (platnost smlouvy skončila v červenci 2002) 1957 – Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) - „Římské smlouvy“ 1961 – Evropské společenství volného obchodu (ESVO) - „Stockholmská úmluva“ 1968 – dokončena celní unie mezi státy EHS (poslední cla odstraněna ’77) 1978 – Evropský měnový systém a společná účetní jednotka ECU 1987 – v platnosti Jednotný evropský akt 1992 – Smlouva o Evropské unii (EU) - „Maastrichtská smlouva“ (v platnosti od 1993) Školení o EU - pracovníci REIS

3 Základní informace o EU (3)
Historie (2) 1992 – dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (mezi EHS a ESVO) 1993 – odstranění daňových kontrol na hraničních přechodech 1995 – v platnosti Schengenské dohody o odstranění kontrol na vnitřních hranicích (Francie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Benelux) 1997 – Amsterodamská smlouva (revize Smlouvy o EU, platnost od 1999) 1999 – EURO je oficiální měnou (bankovní operace) 2000 – summit v Nice (nová smlouva o ES/EU, Charta základních práv občanů EU, reforma institucí ES/EU) 2002 – 12 států Eurozóny používá Euro (bankovky, mince) 2002 – Kodaňský summit (deklarace Jedna Evropa, 10 nových členů) 2004 – na základě jednání konventu a mezivládní konference podepsána Smlouva o Ústavě pro Evropu Školení o EU - pracovníci REIS

4 Základní informace o EU (4)
Struktura EU – 3 pilíře 1. pilíř – Evropská společenství (ESUO, ES, Euratom) První pilíř zahrnuje padesátiletou integraci v hospodářsko-sociální oblasti. Pilíř má nadnárodní charakter a zájmy jednotlivých států jsou prosazovány prostřednictvím ES a jejich orgánů. 2. pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika Druhý pilíř zahrnuje všechny oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky na mezivládní úrovni (bez výrazné role společných orgánů a práva ES). 3. pilíř – Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí Třetí pilíř zahrnuje zejména policejní a justiční spolupráci v trestních věcech a obdobně jako u 2. pilíře je tato spolupráce uskutečňována na mezivládní úrovni. Školení o EU - pracovníci REIS

5 Základní informace o EU (5)
Členové 1957 – Francie, SRN, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 1973 – Velká Británie, Dánsko, Irsko 1981 – Řecko 1986 – Portugalsko, Španělsko 1995 – Švédsko, Finsko, Rakousko 2004 – Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Malta, Kypr 2007 – Bulharsko, Rumunsko Školení o EU - pracovníci REIS

6 Základní informace o EU(6)
Právo ES (1) Acquis communitaire – souhrn zákonů a ustanovení přijatých během jednotlivých etap integrace a vytváření jednotného trhu EU. Kandidátská země přijme za své stávající i budoucí práva a povinnosti. Primární právo – prameny primárního práva tvoří především čtyři zakládající smlouvy (o ESUO, EHS, Euratomu a o EU) ve znění jejich posledních novel. K nim bývají přiřazovány i smlouvy mezi EU a třetími státy, vnitřní dohody mezi členy EU (a některými právníky i rozhodnutí Evropského soudního dvora). Sekundární právo - tvořeno právními akty přijímanými společnými institucemi EU. Těmito právními akty jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení. Orgány zmocněnými k přijímání těchto aktů jsou Rada nebo Rada společně s EP a v některých případech i EK. Jejich vykonavateli jsou zpravidla členské státy pod dohledem EK. Školení o EU - pracovníci REIS

7 Základní informace o EU (7)
Právo ES (2) nařízení (regulations) – obecně a přímo závazné právní akty; vztahují se na všechny účastníky integrace a jsou součástí jejich pr. řádu ihned po svém schválení směrnice (directives) – zavazují zúčastněné státy provést v jejich pr. řádu určité změny k jednotnému datu; nástroj harmonizace národních právních řádů rozhodnutí (decisions) – závazné právní akty, který se vztahují jen na ty členské státy, firmy či jednotlivce, jimž jsou adresována stanoviska a doporučení (opinions a recommendations) – nemají právní váhu, pouze politickou Školení o EU - pracovníci REIS

8 Základní informace o EU(8)
Instituce EU (1) Evropská rada (summit EU) – zasedání Rady EU složené z hlav států a vlád za účasti předsedy EK (není legislativní orgán ES); politické úkoly - podněty pro další rozvoj EU, všeobecné směřování EU (př. otázka schválení účasti členského státu na jednotné měně euro); setkání min. 2x ročně (v předsednické zemi) Rada EU (Rada ministrů) – nejdůležitější rozhodovací orgán ES (privilegium s EP); 5 členů (zástupci členských států na úrovni ministrů) ; zasedání – Brusel: Předsednictví - střídá se po 6 měsících, nyní Německo: Školení o EU - pracovníci REIS

9 Základní informace o EU(9)
Instituce (2) Evropská komise (EK) – navrhuje legislativu EU, brání evropské zájmy, kontroluje naplňování schválených aktů (má právo žalovat členský stát u ESD), některé vlastní rozhodovací pravomoci (ochrana hospodářské soutěže, správa schváleného rozpočtu ES); tvoří ji 27 komisařů (mandát 5 let se souhlasem členských států a EP, do r. 2009), kteří odpovídají za jeden či více resortů; sídlo – Brusel: Evropský parlament (EP) – spolurozhodovací pravomoci společně s Radou EU (př. souhlas nutný pro přijetí nových členů), práva vůči EK (schvaluje komisaře EK vč. předsedy, může Komisi vyslovit nedůvěru, právo interpelace); tvoří jej 732 poslanců (voleni na 5 let další volby: 6/09), kteří jsou voleni v přímých volbách voliči všech členských států a jsou rozděleni do politických klubů (ne podle národní příslušnosti); zasedání – Štrasburk, Brusel; gen. sekretariát – Lucemburk: Školení o EU - pracovníci REIS

10 Základní informace o EU(10)
Instituce (3) Evropský soudní dvůr (ESD) – soudí podle práva ES v případě jeho neplnění či porušení (spory mezi členskými státy, EU x členský stát, spory mezi různými institucemi EU, jednotlivec x EU), může odsoudit členský stát k peněžité pokutě (na návrh EK); složen z 27 soudců 8 generálních advokátů (funkční období 6 let po vzájemné dohodě vlád členských států); sídlo – Lucemburk viz: Evropský ombudsman - jeho úkolem je chránit práva občanů EU a právnických osob registrovaných v EU před nepravostí a chybami v činnosti orgánů ES (s výjimkou ESD); ombudsmana jmenuje EP; první ombudsman 1995 – 2003 Jakob Söderman, od Nikiforos Diamandouros; viz: Instituce (3) Evropský soudní dvůr (ESD) – soudí podle práva ES v případě jeho neplnění či porušení (spory mezi členskými státy, EU x členský stát, spory mezi různými institucemi EU, jednotlivec x EU), může odsoudit členský stát k peněžité pokutě (na návrh EK); složen z 15 soudců 8 generálních advokátů (funkční období 6 let po vzájemné dohodě vlád členských států); sídlo – Lucemburk viz: Evropský ombudsman - jeho úkolem je chránit práva občanů EU a právnických osob registrovaných v EU před nepravostí a chybami v činnosti orgánů ES (s výjimkou ESD); ombudsmana jmenuje EP; první ombudsman 1995 – 2003 Jakob Söderman, od Nikiforos Diamandouros; viz: Školení o EU - pracovníci REIS

11 Základní informace o EU (11)
Další instituce EU Evropský systém centrálních bank, který tvoří Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států EU; uskutečňování měnové politiky ES: Evropský účetní dvůr (zastupuje zájmy daňových poplatníků): Hospodářský a sociální výbor (zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zájmových skupin): Výbor regionů (zástupci obcí a územně správních celků): EUROSTAT (Evropská statistická služba): tal&_schema=PORTAL Školení o EU - pracovníci REIS

12 Základní informace o EU (12)
Politiky Oblasti působnosti ES se označují jako politiky. ES však může vykonávat určité pravomoci jen v těch oblastech, které mu byly plně či částečně svěřeny v zakládající Smlouvě (v současnosti Amsterodamská smlouva) 1. Společné politiky ES (působnost členských států zcela převedena na ES) obchodní, zemědělská, dopravní, měnová 2. Koordinované politiky ES (koordinované sdílení pravomocí členských států a společných orgánů ES) ochrana hospodářské soutěže, jednotný vnitřní trh, regionální p., ochrana životního prostředí, sociální p., p. v oblasti školství, vzdělávání, mládeže, výzkum a technologický rozvoj, zaměstnanost, ochrana spotřebitele, ochrana zdraví, kultura, energetická p., civilní obrana Školení o EU - pracovníci REIS

13 Základní informace o EU (13)
Rozpočet, financování Příjmy rozpočtu EU: celní výnosy - cla uvalovaná na zboží dovážená do EU z třetích zemí a stanovená na základě společného celního sazebníku. část daně z přidané hodnoty (DPH) zemědělské vyrovnávací dávky příspěvek jednotlivých členských zemí stanovený jako podíl na jejich hrubém domácím produktu Výdaje rozpočtu EU: Rozhodující část - financování ekonomických, sociálních a regionálních programů v členských zemích nebo v zemích rozvojových (zemědělská politika, regionální politika) Poměrně malou část tvoří výdaje na financování administrativy EU Současný rozpočet: Školení o EU - pracovníci REIS

14 Jednotný vnitřní trh (1)
Smlouva o založení ES: „Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je v souladu s ustanoveními této smlouvy zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“ Podstatou je vyloučení jakýchkoliv omezení pohybu nebo diskriminace a stanovení jednotlivých pravidel pro tyto pohyby - 4 základní svobody: Volný pohyb zboží Má zajistit zcela bezbariérový přechod zboží přes vnitřní hranice a současně férové prostředí pro výměnu zboží v rámci celé EU. zákaz ukládání cel uvnitř ES jednotný celní tarif navenek zrušení kvantitativního omezení dovozu a vývozu uvnitř ES harmonizace technických a jiných předpisů a norem Školení o EU - pracovníci REIS

15 Jednotný vnitřní trh (2)
Volný pohyb osob odstranění překážek pohybu pracovních sil mezi členskými státy (volný pohyb osob se týká nejen pracovníků, ale i jiných skupin obyvatelstva př. studenti, důchodci) zaručení nediskriminace pracovníků přicházejících z jiných čl. států (týká se též rodinných příslušníků, jiných soc. skupin, menšin) odstranění všech administrativních a jiných překážek pohybu osob vzájemné uznávání kvalifikace společné standardy pro citlivá povolání (lékař, veterinář, zdravotní sestra, architekt, právník, pojišťovací agent atd.) zachování plného rozsahu soc. a zdr. zab. pro pohybující se osoby Schengenské dohody a občanství EU Školení o EU - pracovníci REIS

16 Jednotný vnitřní trh (3)
Volný pohyb služeb bezbariérový pohyb služeb přes hranice (podle pravidel země sídla) Služby zahrnují převážně činnosti průmyslové, obchodní, řemeslné a činnosti v oblasti svobodných povolání Volný pohyb kapitálu Je chápán jako volnost v oblasti přímých investic, investic do nemovitého majetku, finančních služeb, vstupu cenných papírů na kapitál. trhy apod. volný pohyb kapitálu mezi čl. státy volný pohyb kapitálu mezi čl. státy a třetími zeměmi zákaz omezování plateb (svoboda utrácet své peníze na území jiného čl. státu dle libosti např. za zemědělské pozemky, nemovitosti včetně rekreačních objektů apod.) Školení o EU - pracovníci REIS

17 Hospodářská a měnová unie (1)
V roce 1979 byl ustaven Evropský měnový systém s cílem vytvořit užší měnovou spolupráci členských zemí za účelem zvýšení měnové stability. společná zúčtovací jednotka ECU (1979) Přechod k hospodářské a měnové unii stanoven ve smlouvě o EU (Maastricht) odstranění všech překážek pohybu kapitálu vytvoření Evropské centrální banky (ECB) (udržení cenové stability, měnová politika, výlučné právo povolovat vydávání Euro bankovek v ES) zavedení jednotné měny s názvem „euro“ EURO 1999 oficiální měna pro bankovní operace; 2002 bankovky, mince společná měna 12 členských států (po splnění přísných měnových a fiskálních kritérií) kursy (přepočítací koeficienty) národních měn jsou nezvratně zafixovány Školení o EU - pracovníci REIS

18 Hospodářská a měnová unie(2)
Členové 13 států ( SRN, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Rakousko, 2001 – Řecko, Slovinsko) Konvergenční kritéria (stanovená ve smlouvě o EU) Nutné pro zajištění udržitelné směnitelnosti a vyváženému hosp. vývoji Rozpočtový deficit nesmí překročit 3% HDP Celkový vnitřní dluh nesmí překročit 60% HDP Míra inflace nesmí o více než 1,5% přesáhnout míru inflace 3 nejúspěšnějších států Dlouhodobé úrok. míry nesmí o více než 2% přesáhnout míru 3 nejúspěšnějších čl. států s nejnižší mírou inflace Poslední 2 roky dodržet stanovené rozpětí své měny v Evropském měnovém systému bez devalvace Školení o EU - pracovníci REIS

19 EU a ČR (1) Rozšiřování EU Proces přistupování (1) Kodaňská kritéria
politická: fungující demokracie a právní stát, dodržování lidských práv a respektování menšin, institucionální stabilita ekonomická: schopnost vydržet konkurenci na jednotném trhu, fungující tržní hospodářství právní: schopnost přejmout acquis communitaire Proces přistupování (1) 1991 – podepsána Asociační dohoda s ČSFR 1993 – nová Asociační dohoda mezi ČR a EHS (platnost od 1995) 23. ledna 1996 – oficiální žádost o přistoupení k EU červenec 1997 – EK doporučuje Evropské radě, aby zahájila s ČR jednání o přistoupení na jaře 1998 1998 – zahájen negociační proces jaro 1998 – zahájeno jednání o přistoupení k EU; screening – 1. Pravidelná zpráva EK o ČR Školení o EU - pracovníci REIS

20 EU a ČR (2) Proces přistupování (2)
červenec 1999 – technická fáze vyjednávání ukončena (dodatečně zemědělství a regionální politika) – 2. Pravidelná zpráva EK o ČR únor 2000 – up-date screening české legislativy k leg. EU (přijaté 1999) – 3. Pravidelná zpráva EK o ČR – 4. Pravidelná zpráva EK o ČR – 5. Pravidelná zpráva EK o ČR říjen v Kodani zahájeno závěrečné kolo jednání o přistoupení stanoveno datum vstupu 10 nových zemí (na ) prosinec Kodaňský summit referendum o vstupu Školení o EU - pracovníci REIS

21 EU a ČR (3) Výsledky summitu v Kodani (12. – 13. 12. 2002)
úspěšné uzavření vstupních jednání začátek nové éry EU (10 nových států ze stř. a vých. Evropy) nejnovější rozšíření od 1. května 2004 dosaženo kompromisu v oblasti finanční zajištění nutných přechodných období kandidáti se mohou účastnit již příštích voleb do EP – 6/2004 cíl: vypracování konečné verze Smlouvy o přistoupení (podepsání plánováno na duben 2003) Školení o EU - pracovníci REIS

22 EU a ČR (4) Přechodná období (1)
Volný pohyb kapitálu – nabývání zem. půdy a lesů (7 let) pro osoby bez trvalého pobytu na našem území; nabývání sekundárních rezidencí (5 let) pro občany EU Volný pohyb pracovních sil – až 7 let (ve formátu 2+3+2) – dnes je skutečně volný pohyb možný v: Irsku, Velké Británii, Švédsku, Španělsku, Portugalsku a Finsku Životní prostředí – do na kvalitu vody Školení o EU - pracovníci REIS

23 EU a ČR (5) Přechodná období (2)
Zemědělství – do pro již používané neobohacené klecové systémy pro nosnice, které nesplňují některé technické požadavky Daně – do pro zachování snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek tepelné energie; do na dodávky stavebních prací pro účely bydlení; osvobození osob od registrace plátce DPH s obratem nižším než 35 tisíc €; zvláštní úprava spotřební daně z lihu u pěstitelského pálení s cílem zachovat tradiční domácí výrobu ovocných destilátů Všechna přechodná období viz: Školení o EU - pracovníci REIS

24 EU a ČR (6) České instituce
Vytvořeny k plnění úkolů souvisejících s členstvím v EU. V rámci vlády ČR - Odbor pro záležitosti EU, Odbor kompatibility, Odbor pro informování o evropských záležitostech Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – projednává vybrané návrhy zákonů a nových právních předpisů v návaznosti na evropskou legislativu Výbor pro záležitosti Evropské Unie Senátu Parlamentu ČR – posuzuje přijímané právní předpisy Čeští Europoslanci Školení o EU - pracovníci REIS

25 EU a ČR (7) Stálá mise České republiky při Evropských společenstvích
od roku 1993 diplomatická mise zastupující zájmy ČR v EU a jejích institucích největší diplomatické zastoupení ČR sídlo v Bruselu: Zastoupení Evropské komise v České republice od roku 1992 diplomatické zastoupení reprezentující EK dohled nad uplatňováním smluv uzavřených mezi ČR a ES uplatňování a dohled nad plněním programu Phare rozvoj komunikační strategie Česká podnikatelská reprezentace při EU Školení o EU - pracovníci REIS

26 EU a ČR (8) ČR a strukturální fondy
Programové období 2007 – 2013 umožňuje ČR získat celkově celkem více než 773 miliard korun, na každý rok tak vychází více jak sto miliard korun včetně peněz z Fondu soudržnosti Připraveno je 24 operačních programů jak tématických tak regionálních Školení o EU - pracovníci REIS

27 EU a ČR (9) Výhody vstupu posílení vnitropolitické stability, mezinárodního postavení a bezpečnosti rozšíření práv občanů o evropskou dimenzi přístup na velký trh zboží bez vnitřních hranic jednotná a levnější celní, daňová a technická administrace volná mobilita profesí, služeb a pracovních sil (pro ČR přechodné období) vyspělá ochrana spotřebitele jednotná měna (v ČR pravděpodobně po r. 2010) účast v komunitárních programech a využívání prostředků ze strukturálních fondů zvýšení životní úrovně (z dlouhodobého hlediska) Školení o EU - pracovníci REIS

28 EU a ČR (10) Nevýhody vstupu
omezení státní suverenity ve prospěch sdílené evropské ČR bude patřit mezi ekonomicky méně vyspělé státy EU omezení volnosti při formulování a provádění hospodářské politiky vysoká konkurence pro firmy, zejména malé podnikatele (kvalitou, inovací, servisem) přísná regulace státní pomoci domácím podnikům zvýšení cen zemědělských výrobků vyšší nároky na etiku podnikání nové pracovněprávní předpisy Školení o EU - pracovníci REIS

29 Školení o EU - pracovníci REIS

30 Školení o EU - pracovníci REIS

31 1. Základní informace o EU
Školení o EU - pracovníci REIS

32 1. Základní informace o EU
Školení o EU - pracovníci REIS

33 1. Základní informace o EU
Školení o EU - pracovníci REIS


Stáhnout ppt "Základní informace o EU (1)"

Podobné prezentace


Reklamy Google