Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Culture Program Culture Viktor Debnár Jihlava, 18. prosince 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Culture Program Culture Viktor Debnár Jihlava, 18. prosince 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Program Culture Program Culture Viktor Debnár Jihlava, 18. prosince 2008

3 Česká kancelář Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture, součást Institutu umění- -Divadelního ústavu  Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture

4 Program Culture  program Evropské unie pro částečné financování (především) mezinárodních projektů z oblasti kultury  koncipován na období let 2007−2013  hl. cíl: povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle: propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů, podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů a podpora mezikulturního dialogu

5 Program Culture – struktura  Strand 1 − podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty, 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty, 1.2.2 literární překlady a 1.3 zvláštní akce)  Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Strand 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří

6 Programový průvodce  stanovuje podmínky programu na léta 2008–2013  týká se krátko- a dlouhodobých projektů, literárních překladů, projektů ve třetích/se třetími zeměmi a organizací aktivních na evropské úrovni  v českém jazyce

7 Výzvy  krátkodobé projekty (akce spolupráce)  dlouhodobé projekty (víceleté projekty spolupráce)  literární překlady  projekty se třetími zeměmi/ve třetích zemích  subjekty aktivní na evropské úrovni  analýzy a studie  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra  Cena Evropské unie pro literaturu  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe

8 Výzvy – krátko- a dlouhodobé projekty  krátkodobé projekty – akce spolupráce (max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí), grant: 50 000–200 000 € na projekt, 50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů  dlouhodobé projekty – víceleté projekty spolupráce (3–5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí), grant: 200 000–500 000 € na rok, 50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů  mezioborový přístup, způsobilí žadatelé, podání žádosti...  uzávěrka 1. října

9 Výzvy – literární překlady  literární překlady (honoráře překladatelů, překlad 1–10 titulů, grant 2 000–60 000 € na projekt nesmí překročit 50 % celkových nákladů)  „národní projekty“  způsobilí žadatelé, překladatelé, díla a jazyky  uzávěrka 1. února

10 Výzvy – tzv. třetí země  projekty s třetími zeměmi/ve třetích zemích  tři partneři nejméně ze tří zemí programu + nejméně jeden přidružený partner (50 % činností se uskuteční na území třetí země)  grant nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů (max. 200 000 eur), max. délka projektu činí 24 měsíců  způsobilí žadatelé – veřejné/soukromé kulturní organizace s právní subjektivitou, jejichž hl. činnost spadá do oblasti kultury a které mohou prokázat nejméně dvouletou zkušenost na poli mezinárodních kulturních projektů, především potom v dané třetí zemi  uzávěrka 1. května

11 Výzvy – subjekty aktivní na evropské úrovni  vyslanec (subjekty, které vzhledem ke svému vlivu v oblasti kultury na evropské úrovni jsou způsobilé být zástupci evropské kultury (př. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny); subjekt musí svými aktivitami pokrývat min. 7 zemí programu)  síť (1. zájmové sítě – zastupují významné subjekty z konkrétní umělecké oblasti – síť musí mít nejméně 15 členů z 15 států účastnících se programu, nebo nejméně 10 členů z 10 států v případě sítí sdružujících členy národních úrovní; 2. platformy strukturovaného dialogu – stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU týkající se kulturních témat (síť musí zahrnovat subjekty pocházející nejméně z 15 států účastnících se programu)  festival (subjekty, které vykonávají mezinárodní aktivity s rozsáhlou tzv. evropskou přidanou hodnotou, širokým geografickým dosahem a vysokou mírou evropské viditelnosti, tj. pokrytí nejméně 7 zemí programu; festivaly musí být známé na evropské úrovni již po dobu 5 let  subjekty podporující kulturní politiku EU (organizace a volná uskupení sledující stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU na základě Evropského programu pro kulturu (2007) – dvě podkategorie: platformy strukturovaného dialogu a volná uskupení)  žádat mohou veřejné i soukromé organizace s nejméně dvouletou dobou existence (u zájmových sítí a platforem strukturovaného dialogu s jednoletou existencí), jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce EU v této oblasti; žadateli nemohou být orgány veřejné správy  uzávěrka 1. listopadu

12 Výzvy – analýzy a studie  podpora analytických prací v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky za účelem získání srovnávacích údajů a analýz o kulturní spolupráci na evropské úrovni Poslední, uzavřená výzva:  témata: 1. kulturní politika v rámci místního/regionálního sociálně-ekonomického rozvoje a její atraktivita; 2. synergie/spojení mezi kulturou a vzděláváním se silným důrazem na kreativitu a inovace  alespoň tři organizace ze tří různých zemí; grant max. 200 000 eur a zároveň 50 % celkových způsobilých nákladů; projekty musí trvat dvanáct až čtyřiadvacet měsíců  způsobilý žadatel musí být veřejným/soukromým subjektem s právním postavením a musí prokázat, že má alespoň pětileté zkušenosti v oblasti kulturní politiky

13 Výzvy – ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra O cenění – předávaná pořadatelskou organizací Europa Nostra – se týkají vynikajících výsledků v kategoriích: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny) a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe Cena, udělovaná každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.

14 Hodnocení žádostí projekty se vyhodnocují v Bruselu v několika- kolovém výběrovém řízení  kontrola formální správnosti  hodnocení projektů komisí nezávislých expertů a úřednickou komisí (DG EAC a EACEA)  hodnocení provozní a finanční kapacity (způsobilosti)  hodnocení řídícím výborem zástupců ze zemí EU  Evropský parlament

15 Newsletter  šířen e-mailem  informace o programu Culture, dalších grantech, výzvách, příležitostech... z oblasti umění a kultury

16 Kontakty Česká kancelář Culture Institut umění-Divadelní ústav Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 119 a 134 E info@programculture.cz www.programculture.cz a www.institutumeni.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture c/o Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 T 257 010 248, 257 010 151 a 257 532 309 E culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Program Culture Program Culture Viktor Debnár Jihlava, 18. prosince 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google