Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepovedená etapa aneb Trestní právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepovedená etapa aneb Trestní právo"— Transkript prezentace:

1 Nepovedená etapa aneb Trestní právo

2 MINITEST Čeho se dopustil Kapitán, když pustil družinu Jezevců nocovat do lesa? Čeho se dopustil Koumák, když kluky zavedl do seníku? Mělo by na celou situaci vliv, kdyby na předcházejícím puťáku četl Kapitán a Koumák noviny s předpovědí vichřic a dohodli se, že budou opatrní? Jak by se taková skutečnost mohla prokázat? Čeho se mohl dopustit David? Bude Kapitán souzen? Bude potrestán, jak tvrdí Baghíra?

3 Druhy odpovědnosti Definice práva:
Právo je soubor norem, vynucovaných státní mocí Porušení práva = vznik odpovědnosti Odpovědnost = sankční povinnost Soukromé právo > civilní odpovědnost za škodu Veřejné právo > trestní odpovědnost (tr.čin) > správní odpovědnost (přestupky)

4 ZÁKONNOST Ohrožení a zásah do zájmů celé společností
Ochrana a sankce státem nejzávažnější porušení práva >trestný čin< trestné činy definovány v zákoně – trestním zákoníku > skutkové podstaty (znaky tr. činů) > možné tresty

5 ZÁKONNÝ ZÁKLAD STÍHÁ VŽDY STÁT
žalobcem je vždycky stát (prostř. státního zástupce) >> člověk nemůže podat na druhého trestněprávní obžalobu VINU a TREST určuje vždy soud Trest > ochrana společnosti > náprava pachatele > NEnahrazuje škodu

6 TRESTNÝ ČIN Trestný čin = jednání popsané v tr.zák.
> jako trestný čin

7 Trestní odpovědnost Trestní odpovědnost vzniká tomu, kdo
svým zaviněným jednáním naplnil skutkovou podstatu tr. činu (dle tr.zák.)

8 PACHATEL PACHATEL = fyzická osoba = člověk starší patnácti let
Trestní odpovědnost vzniká tomu, KDO svým zaviněným jednáním naplnil skutkovou podstatu tr. činu _______________________________________________________ PACHATEL = fyzická osoba = člověk starší patnácti let SPOLUPACHATEL = kdo s jiným páchal, bude potrestán, jakoby sám páchal ÚČASTNÍK = návodce / organizátor / pomocník / …. MLADISTVÝ > věk 15 – 18 let > odpovědnost plná > ale trest snížený

9 JEDNÁNÍ JEDNÁNÍ > kdo jednal >> trestně odpovídá
Trestní odpovědnost vzniká tomu, KDO svým zaviněným JEDNÁNÍM naplnil skutkovou podstatu tr. činu _______________________________________________________ JEDNÁNÍ > kdo jednal >> trestně odpovídá POKUS > jednání přímo směřující k následku JE TRESTNÉ I KDYŽ NEDOŠLO K DOKONÁNÍ ÚČINNÁ LÍTOST = trestnost ZANIKÁ, pokud ODSTRANÍME NÁSLEDKY POKUSU DOBROVOLNĚ a VČAS __________________________ OHROŽUJÍCÍ TR. ČINY > u některých tr. činů postačí pro trestnost ohrožení chráněného zájmu

10 ZAVINĚNÍ ÚMYSL : jestliže pachatel
Trestní odpovědnost vzniká tomu, KDO svým ZAVINĚNÝM JEDNÁNÍM naplnil skutkovou podstatu tr. činu _______________________________________________________ ZAVINĚNÍ = ÚMYSL nebo NEDBALOST ÚMYSL : jestliže pachatel a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. NEDBALOST : jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že následek nenastane, nebo b) nevěděl, že může takový následek způsobit, ač vědět měl a mohl >> vzhledem k okolnostem >> vyhledem ke svým poměrům

11 ZAVINĚNÍ Trestní zákon > vyžaduje úmysl
Trestní odpovědnost vzniká tomu, KDO svým ZAVINĚNÝM JEDNÁNÍM naplnil skutkovou podstatu tr. činu _______________________________________________________ ZAVINĚNÍ = ÚMYSL nebo NEDBALOST Trestní zákon > vyžaduje úmysl > výjimky: ledaže výslovně stanoví, že postačí nedbalost

12 Okolnosti vylučující trestnost 1/2
Věk Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. Nepříčetnost Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

13 Okolnosti vylučující trestnost 2/2
Krajní nouze: Za čin jinak trestný neodpovídá, kdo odvracel škodu (kterou sám nevyvolal) ledaže bylo možno odvrátit jinak nebo způsobil stejný či horší následek Nutná obrana: Za čin jinak trestný neodpovídá, kdo bránil zájem chráněný tr. zákonem proti hrozícímu / trvajícímu útoku ledaže bránil zcela zjevně nepřiměřeně 13

14 Trestní odpovědnost Trestní odpovědnost vzniká tomu,
KDO svým ZAVINĚNÝM JEDNÁNÍM naplnil skutkovou podstatu tr. činu

15 Trestní řízení TŘ = Postup orgánů činných v trestním řízení směřující k odhalení, odsouzení a potrestání pachatelů trestných činů Orgány činné v TŘ: policejní orgán, státní zástupce, soud Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený > od sdělení obvinění Policií > má svá práva Poškozený (adhezní řízení) > může žádat náhradu škody Svědek > každý má povinnost svědčit

16 Trestní řízení – DOBRÉ TIPY
Pokud nás chce Policie vyšetřovat/vyslechnout máme povinnost vypovídat pravdivě jako svědek a poskytnout součinnost (vydat důkaz apod.) ale nejsme povinni vypovídat proti sobě (jde-li o náš tr.čin) nejsme povinni Policii poskytovat součinnost proti sobě (např. vydat listiny, vzorek krve, apod.) máme právo žádat přítomnost našeho obhájce (tj. zavolat mu a vyčkat jeho příchodu), >> Policie však je povinna nám ho zajistit jen u závažných tr. činů + vždy, když jsme zbaveni svobody pokud má být vyšetřována činnost svěřeného dítěte, vždy kontaktovat vedení střediska a rodiče!

17 Správní delikty (přestupky...)
odpovídá se za zaviněné (stačí nedbalostí) porušení pr. předpisu např.: zk. 200/1990 Sb. o přestupcích, hygienické vyhlášky, lesního zák., vodního zák., zák. o silničním provozu, aj.) a to za ohrožení zájmů společnosti (veřejného zájmu - zejména pořádku, slušnosti, bezpečnosti,..., nebo pravidel pro "zvláštní" činnosti - např. využívání lesů, plavbu, provoz auta,....) odpovídá fyzická osoba od 15 let, v důsledku jejíhož jednání byl předpis porušen u některých spr. deliktů i právnická os. (nesplnění daňových povinností, neoprávněná stavba,...) nejobvyklejší delikty (přestupky) se promlčují za 1 rok příklad správních deliktů: neoprávněné lovení a odchyt zvěře, narušení režimu ochrany vojenského zařízení či prostoru, porušení pravidel provozu veř. koupaliště, porušení povinností při pořádání zotavovací akce, neoprávněný vjezd do lesa, aj.

18 Správní delikty - sankce
sankce: obvykle pokuta , někdy propadnutí věci, zákaz činnost, aj. (nikdy ne trest odnětí svobody) rozhoduje policie, přestupková komise obecního úřadu, lesní/vodní stráž, nebo jiný specielní orgán (hygienik, hajný, stavební úřad, ...) u "specielních" činností (neoprávněná stavba, ekologická škoda, nakládání s výbušninami,...) může být pokuta i vysoká - desítky tis. Kč

19 Správní delikty -- tipy
starosta ani policie nemůže stíhat porušení hygienické vyhlášky na táboře :) přestupky dle zák. o přestupcích (č. 200/1990 Sb., o přestupcích): s přihlédnutím k naší činnosti bude v přestupkovém řízení ukládána nejčastěji asi pokuta a to většinou v blokovém řízení. Zákon stanovuje pro blokové řízení několik pravidel: V blokovém řízení lze uložit pokutu do 1000,- Kč, pokud zákon nestanoví vyšší. Blokovou pokutu lze uložit, je-li přestupek spolehlivě zjištěn a pokud nepostačuje domluva a obviněný je ochoten ji zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pokud jsme tedy už jednou s pokutou souhlasili nebo jsme ji i zaplatili, nemůžeme se proti této blokové pokutě dodatečně odvolávat. Máme-li pocit, že jsme se něčím neprovinili, můžeme zaplacení blokové pokuty odmítnout. Tehdy proběhne běžné správní řízení, které písemně rozhodne o naší vině či nevině. Pokuty ukládané ve správním řízení však mohou být vyšší. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí se můžeme odvolat k odvolacímu (nadřízenému) správnímu orgánu. Při nespokojenosti s rozhodnutím tohoto odvolacího orgánu se můžete obrátit na soud. Pověřené osoby jsou povinny se prokázat (například služebním odznakem, průkazem, uniformou apod.) nemůžeme-li zaplatit pokutu na místě (ale souhlasíme s blokovou pokutou), dostaneme blok na pokutu na místě nezaplacenou. Na tomto bloku najdeme i poučení o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty.

20 Trestní řízení - fáze Trestní oznámení
Šetření (vyrozumění o uložení trestního oznámení) Zahájení trestního řízení (záznam o zahájení úkonů trestního řízení) Prověřování a objasňování (usnesení o odložení věci, odevzdání věci k řízení o přestupku) Zahájení trestního stíhání (usnesení o zahájení trestního stíhání) Vyšetřování (usnesení o zastavení tr. stíhání, usnesení o podmíněném zastavení tr. stíhání, příp. o narovnání) Obžaloba Hlavní líčení (rozsudek, trestní příkaz) Řádné a mimořádné opravné prostředky Výkon trestu, zahlazení odsouzení

21 Řízení ve věcech mladistvích a dětí
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Mladistvý, dítě Provinění, opatření Soud pro mládež

22 Trestné činy relevantní ke střediskové činnosti
§147 těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, §148 ublížení na zdraví z nedbalosti, §180 neoprávněné nakládání s osobními údaji, §187 pohlavní zneužití, §195 opuštění dítěte nebo svěřené osoby, §198 týrání svěřené osoby, §201 ohrožování výchovy dítěte, §202 svádění k pohlavnímu styku, §204 podání alkoholu dítěti, § 206 zpronevěra, §212 dotační podvod,

23 Trestné činy relevantní ke střediskové činnosti 2/2
§220 porušení povinnosti při správě cizího majetku, §221 porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, § tr. činy proti životnímu prostředí, §367 nepřekažení tr. činu, §368 neoznámení tr. činu

24 Doporučení pro praxi > > > >
splnit požadavky vnitřních předpisů Junáka (předepsaná kvalifikace vůdce apod.) stanovený program dne = účastníci vždy vědí, co mají dělat v každé chvíli mít určeného vedoucího popř. rádce, který má konkrétní děti/program nastarosti stanovit pravidla pro rizikové činnosti (neopouštět tábor, používat nástroje jen s vědomím … poučit děti, co smí a nesmí (poslouchat rádce, nehrát si v lese se sirkami) samostatnou činnost družiny nacvičovat po menších úkolech mít zkušené, poučené a proškolené rádce např. absolvováním rádcovského kurzu před programem provést přípravu (zkontrolovat nástroje, seřídit lyže/kola) pro zvláštní činnosti (vodáctví, horolezení) mít kvalifikaci nedopustit vědomě porušení obvyklých pravidel opatrnosti

25 MINITEST Čeho se dopustil Kapitán, když pustil družinu Jezevců nocovat do lesa? Čeho se dopustil Koumák, když kluky zavedl do seníku? Mělo by na celou situaci vliv, kdyby na předcházejícím puťáku četl Kapitán a Koumák noviny s předpovědí vichřic a dohodli se, že budou opatrní? Jak by se taková skutečnost mohla prokázat? Čeho se mohl dopustit David? Bude Kapitán souzen? Bude potrestán, jak tvrdí Baghíra?


Stáhnout ppt "Nepovedená etapa aneb Trestní právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google