Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podání přihlášky prostřednictvím elektronické aplikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podání přihlášky prostřednictvím elektronické aplikace"— Transkript prezentace:

1 Podání přihlášky prostřednictvím elektronické aplikace
Vnitřní granty 2015 Podání přihlášky prostřednictvím elektronické aplikace

2 PŘEJDĚTE NA ADRESU: https://verso. is. cuni
PŘEJDĚTE NA ADRESU: V pravé části obrazovky uvidíte přihlašovací okénko. Sem ZADEJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE – jsou stejné jako do fakultní sítě. KLIKNĚTE NA „INTERNÍ SOUTĚŽE“.

3 Klikněte na „SOUTĚŽE“ Vyberte „DETAIL SOUTĚŽE“ , kde je k přečtení vyhlášení soutěže a zvolte poté na nově otevřené stránce po přečtení zadávací dokumentace „ZADAT NOVÝ PROJEKT…“, případně rovnou klikněte na „NOVÝ PROJEKT“

4 V záložce „NOVÝ PROJEKT“ vyplníte název, charakteristiku žadatelů (požadované informace jsou uvedeny jako nápověda), stručný popis s výstupy projektu a kontaktní údaje, včetně informace, na jaké katedře/ústavu se bude projekt realizovat. Aplikace hlídá sama počet slov povolených v jednotlivých kolonkách daných zadávací dokumentací. Je třeba rovněž vyplnit období realizace projektu z nabídky možností 1 a 2 roky.

5 Podporované aktivity a výstupy projektu
jsou podporovány vědeckovýzkumné aktivity studentů FF UK (a nikoliv organizační nebo společenské – např. pořádání konference) v případě magisterských studentů musí projekt přesahovat běžné studijní povinnosti řešitele (není tedy přípustné např. pouze sepsání diplomové práce) V případě doktorandů se musí jednat o kvalitní vědeckovýzkumné aktivity a výstupy na úrovni akademických či vědeckých pracovníků Projekty nemají předepsaný výstup, výstup ale musí být podrobně popsán (např. článek, kniha, aktivní účast na konferenci apod.).

6 Struktura textu - osnova
Popis projektu doporučený rozsah max. 2 normostrany v násl. struktuře: Současný stav poznání (na čem výzkum staví, teoretická východiska); Cíl projektu (povinně uvést – i u doktorandů –, zda existuje souvislost mezi projektem a závěrečnou prací některého z řešitelů; u doktorandů tuto případnou souvislost popsat); Metoda práce (případně popis zdrojového materiálu); Význam/přínos výzkumu (proč je potřebné projekt realizovat?); Harmonogram projektu Výstup (y) projektu (jak budou výsledky projektu prezentovány, kde budou publikovány?); Základní literatura k tématu;

7 V té samé záložce si zvolíte řešitelský tým
V té samé záložce si zvolíte řešitelský tým. Ten se skládá z hlavního řešitele a řešitelského týmu (přidá se tlačítkem „PŘIDAT OSOBU“ a následně se vybere osoba z adresáře – viz. obr. 8). Jedním členem řešitelského týmu musí být vedoucí projektu - akademik.

8 Charakteristika řešitelů – osnova:
Charakteristika žadatelů Stručně popište odborný životopis všech řešitelů. Dodržujte bodovou strukturu a uveďte pouze informace relevantní pro tento projekt! Doporučený rozsah max. 1 normostrana na každého řešitele: Hlavní řešitel a spoluřešitelé – netýká se vedoucího projektu Obor studia Název bakalářské/diplomové/disertační práce (je-li zadána) Účast na řešení projektů Publikace, aktivní účast na konferencích Studijní/vědeckovýzkumné pobyty Jiné

9 K přechozímu – charakteristika řešitelského týmu
Hlavní řešitel Řešitelem Vnitřních grantů FF UK musí být student FF UK v magisterském nebo doktorském studijním programu (v prezenční i kombinované formě), a to výhradně v omezení na 1. až 4. rok studia. Spoluřešitel Totéž platí i pro spoluřešitele V případě týmových projektů může být ve zdůvodněných případech spoluřešitelem také student bakalářského studia, opět v omezení na 1. až 4. rok studia. Vedoucí projektu Vedoucím projektu se může stát kterýkoli akademický pracovník FF UK vykonávající minimálně pedagogickou funkci asistenta.

10 Limit na počet projektů!
Jedna osoba může figurovat nejvýše ve dvou projektech, pouze v jednom může být v pozici hl. řešitele tj. fakticky může podat současně jeden projekt jako řešitel a jeden jako spoluřešitel, nebo dva jako spoluřešitel

11 Po kliknutí na „PŘIDAT OSOBU“ vyberte ze seznamu osob a pak přiřaďte funkci (vedoucí projektu (vždy akademik) či spoluřešitel (vždy student):

12 Ukládání projektu Po vybrání spolupracovníka ze seznamu osob návrh projektu uložte: buď „ULOŽIT JAKO ROZPRACOVANÝ“ (když chcete odejít od PC a pokračovat až jindy) a „ULOŽIT - ZACHOVAT OKNO“ (když chcete ihned pokračovat v psaní projektu). Obecně platí, že je dobré průběžně projekt ukládat. Pokud dáte „ULOŽIT JAKO ROZPRACOVANÝ“, projekt zmizí a opět jej naleznete v záložce „EVIDENCE PROJEKTŮ“.

13 Klikněte na záložku „Rozpočet“
Klikněte na záložku „Rozpočet“. Zde je možné vyplnit jednotlivé položky rozpočtu (aplikace hlídá limity každé položky dle zadávací dokumentace). Tyto položky se vyplňují v celkové částce za všechny řešitele – studenty v týmu. Náklady na jednotlivé osoby popíšete dole ve zdůvodnění nákladů (viz krok 12).

14 Charakteristika jednotlivých rozpočtových položek
Odměna řešiteli/spoluřešitelům Způsob využití těchto prostředků žadatel nedokládá Žádaná částka by měla odpovídat náročnosti řešení projektu Odměna se vyplácí formou stipendia na výzkum dle čl. 7c odst. 2 Stipendijního řádu UK Řešitel i spoluřešitelé musí splnit podmínky pro přiznání a vyplacení tohoto stipendia (musí být student FF UK, limit Kč) Odměna řešiteli i spoluřešitelům může činit maximálně Kč

15 Charakteristika jednotlivých rozpočtových položek
Studijní cesty Limit je Kč (řešiteli i spoluřešitelům) Náklady musí být spojené se studijní cestou (např. účast na konferenci, badatelský pobyt atd.) Je hrazeno: 1. jízdné (např. jízdenky, letenky) 2. registrační poplatky (např. konferenční poplatek, poplatek za vstup do knihoven 3. ubytování (pouze v ceně v místě obvyklé do max. výše Kč/den) 4. cestovní pojištění

16 Charakteristika jednotlivých rozpočtových položek
Další drobné náklady spojené s řešením projektu Tento typ nákladů může činit maximálně Kč na jednoho řešitele Spadá sem: - prostředky na financování drobných prostředků a služeb potřebných k řešení projektu - např. záznamové prostředky, nástroje, kancelářské potřeby, kopírování, knihy to vše do maximální výše Kč za jednu žádanou položku POZOR: kopírování v zahraniční nebo poplatek za vstup do knihovny v zahraničí počítejte do nákladů na zahraniční cesty

17 Charakteristika jednotlivých rozpočtových položek
Podpora vydání publikací Podpora vydávání publikací nesmí přesáhnout Kč na jeden projekt

18 Uložte návrh projektu - „ULOŽIT - ZACHOVAT OKNO“ – a vyplňte zdůvodnění ke každé položce

19 Zdůvodnění detailnější včetně rozdělení výdajů na jednotlivé členy řešitelského týmu uveďte v dolní části projektového návrhu

20 Finální podání projektu
Projektovou žádost je v tuto chvíli možné odeslat stisknutím ikony „ULOŽIT JAKO PODANÝ“. Aplikace zkontroluje, zda máte vše řádně vyplněno, pokud ano, projekt je v pořádku odeslán k hodnocení, pokud ne, aplikace Vám zobrazí a napíše, co je třeba doplnit. PROSÍM POZOR, APLIKACE SE NEPTÁ, ZDA OPRAVDU CHCETE PROJEKT PODAT A KROK SE NEDÁ VRÁTIT ZPĚT. Proto prosím odesílejte až ve chvíli, kdy bude text projektového návrhu a rozvržení rozpočtu zcela hotov a nevyžádá si dalších úprav.


Stáhnout ppt "Podání přihlášky prostřednictvím elektronické aplikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google