Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 8.3.2012 Brno, 12.3.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 8.3.2012 Brno, 12.3.2012."— Transkript prezentace:

1 Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 8.3.2012 Brno, 12.3.2012

2 OBSAH Úvod – dr. Laiblová Kadlecová Úprava struktury dat RIV x ARL RIV – odevzdání dat, opravy, mazání, termíny Kontroly dat do RIV – jak na to www – kde co najdu Diskuze Přestávka REPOZITÁŘ ASEP

3 TERMÍNY „Překlopení“ sběru dat: 15. 3. 2012 Záznamy sběru 2012 budou dostupné jen přes klienta. Požadavky na opravy dat 20. 3. 2012 Předložení kontrolních xml do 25. 3. 2012 Odevzdání souborů xml, podepsaných průvodek MK (28. 3. 2012) odevzdání souborů do KNAV 25. 3. 2012 Informace budou na webu a v E-mailech

4 Kontroly dat Správné zařazení výsledku do druhu (nelze odevzdat knihu bez ISBN, kapitolu bez ISBN, článek v periodiku bez ISSN,…) Správné zařazení autorů (domácí, ostatní, garant) Správné uvedení zdroje financování Vyplnění polí dle struktury RIV (kontroly ARL, RV) Dokumenty: www.vyzkum.cz, www.lib.cas.cz/asepwww.vyzkum.cz

5 SBĚR 2012 Co tam patří výsledky, které vznikly od roku 1993 řešením projektů evidovaných v CEP, výsledky, které vznikly od roku 1999 řešením výzkumných záměrů evidovaných v CEZ, výsledky, které vznikly od roku 2002 v rámci specifického výzkumu na vysokých školách, výsledky, které vznikly od roku 2010 v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, výsledky, které vznikly v rámci operačních programů nebo rámcových programů EK výsledky, které vznikly od roku 2003 v rámci výzkumných aktivit, na které nebyla poskytnuta podpora podle zákona, pokud tyto výsledky předala výzkumná organizace.

6 Zdroj financování s poskytnutou podporou dle zákona P = projekt evidovaný v CEP (programový projekt, grantový projekt, projekt Operačního nebo Rámcového programu EK, na který je poskytována podpora ze SR) Z = výzkumný záměr evidovaný v CEZ (do roku 2013). I = institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace – nahrazuje výzkumný záměr S = specifický vysokoškolský výzkum, kód S může být uveden v případě že: - předkladatelem je vysoká škola nebo její součást nebo příslušná organizační jednotka Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - mezi předkladatelem výsledku a vysokou školou byla uzavřena písemná smlouva dle „Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“, které schválila svým usnesením vláda České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

7 Zdroj financování s neposkytnutou podporou dle zákona O = operační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu R = rámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu V = jiné veřejné zdroje (rozpočet územněsprávních celků, měst, obcí, atd. tj. jiné kapitoly státního rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj) N = neveřejné zdroje (soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet).

8 Struktura 2012 uvádění návaznosti Pokud je uveden zdroj financování s poskytnutou podporou, nelze uvést zdroj financování s neposkytnutou podporou. Předkladatel (ústav) nemůže uvést návaznost na výzkumnou aktivitu, na jejímž řešení se nepodílel. (Výsledky, které mají uveden projekt, kde ústav není příjemcem.) Kontroly ARL – upozornění (pokud se zobrazí v případě projektu ústavu, je potřeba doplnit autoritu projektu)

9 Výzkumné záměry v AV Hromadný dopis 4/2012 Zápis do publikace, případně jiného výstupu: Výsledky uplatněné po 1. lednu 2012 budou ještě s velkou pravděpodobností souviset s řešením výzkumných záměrů ukončených v roce 2011. V takovém případě se bude i nadále v publikacích uvádět jako institucionální zdroj podpory výzkumný záměr a jeho registrační číslo. V případě, že výsledky budou vytvořeny s institucionální podporou, nikoliv však již v návaznosti na výzkumný záměr tj. "s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace" (zkráceně "RVO") s doplněním IČ pracoviště (RVO: 67985971). ASEP:

10 Autor Domácí tvůrce Domácí tvůrce: je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr-závislá činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek, případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na základě které výsledek vznikl. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele.

11 Autor Garant Garant výsledku 2012 Jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo nakladatelstvím. U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru. Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli. U výsledku, na jehož tvorbě se podílel příjemce i další účastník, nemusí být garant domácím tvůrcem.

12 Posunutí roku sběru Pokud nechcete záznamy označené rokem sběru 2012 odevzdat letos, můžete v klientu nastavit u záznamu rok sběru 2013. (pole c26$d). Klient: Pozor – nazpět již to nejde! (požádat KNAV)

13 Struktura 2012 monografie, kapitola Výsledek druhu „B“ nebo „C“ lze předat, pokud se jedná o 1. vydání knihy. Druhé a další vydání se již nepředává, jednalo by se o duplicitní výsledek. V případě, že do některého z dalších vydání byla zařazena nová kapitola splňující definici výsledku druhu C, je možno ji takto uplatnit. Druhé a další vydání knihy, lze předat pouze v případě, že se bude jednat o výrazné přepracovaní celého původního vydání odborné knihy. ISMN: zvláštní pole v ARL

14 Struktura 2012 Odkaz na webovou stránku s plným textem Pro publikační výsledky se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je dostupný plný text výsledku. Je-li plný text výsledku archivován v institucionálním repozitáři předkladatele, uvede se odkaz do tohoto repozitáře. Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového úřadu (originální dokument). Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy. Údaj má významnou informační silu zejména v roce předávání údajů o RIV, protože slouží na ověření existence výsledku a splnění jeho definice, tak jak je stanovena v příslušném dokumentu. Po několika letech tento odkaz nemusí být plně funkční, tak jak se to děje i v mnoha jiných případech, ale tato informace již nebude více využita pro účely hodnocení.

15 Struktura 2012 Číslo předpisu Uvede se přesné číselné označení zákona, normy, směrnice či předpisu (např. 868/2007 Sb., ISO 9000, ČSN 290 apod.) a dále číslo věstníku, ve kterém byl předpis uveřejněn nebo webovou adresu kde je předpis zveřejněn a která nahrazuje tiskovou verzi věstníku. Nově se uvádí u druhu Certifikovaná metodika L4

16 Struktura 2012 Vědní obor - spolupráce U záznamů, kde je spolupráce, je možné zadat každému pracovišti vědní obor. V prvním výskytu je vědní obor ústavu, který je vlastník záznamu, v dalších výskytech je zadán vědní obor a ústav, který tento vědní obor bude mít v RIV. Pokud není další obor zadán, do RIV se exportuje vědní obor uvedený v prvním výskytu.

17 Struktura 2012 UT WOS (dříve UTISI)

18 Zápis Strana od - do Strana od-do (znakový, max. délka 30) P Rozsah se zapisuje ve tvaru: počáteční strana, rozdělovník, konečná strana. Např. 42-46 (výsledek, který začíná na straně 42 a pokračuje až na stranu 46 včetně). Jednostránkový rozsah se zapisuje pouze číslem strany, např. 4 (výsledek začínající i končící na straně 4). Má-li číslování stran jiný tvar než číslo zapsané arabskými číslicemi, zapíše se takové označení strany do uvozovek. Např. "B-32"-"B-64" (strany 32-64 v sekci B) nebo "xi"-"xxix" (strany 11-29 římskými číslicemi). Nemá-li článek souvislý rozsah stran, zapíší se všechny rozsahy za sebou a navzájem se oddělí čárkami, případně následovanými mezerami. Např. 3, 25-29 (výsledek, jehož začátek je na straně 3 a který pokračuje na stranách 25 až 29 včetně).

19 Zápis Anotace Popis výsledku v původním jazyce výsledku (znakový, min. délka 64, max. délka 2000) Popisem výsledku je souhrn, anotace nebo abstrakt, ze kterého je patrné co výsledek řeší, nebo čeho bylo dosaženo, resp. co je pro výsledek charakteristické. Obsah popisu je důležitý, zejména u výsledku aplikovaného výzkumu v případě, že výsledek bude vstupovat do hodnocení.

20 Struktura 2012 DOI Nelze použít DOI publikace, jejíž je výsledek částí, ani DOI některé podčásti výsledku. (Nezaměňovat DOI knihy a kapitoly, svazku periodika a článku.) Př. DOI - knihy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010448 512000036 DOI - kapitoly 10.1016/S0010-4485(12)00003-6

21 Struktura 2012 Místo konání akce Místo konání akce uvedené ve sborníku (znakový, max. délka 48) P Vyplňuje se nezkrácený název obce. V případě, že akce se koná paralelně nebo na pokračování na více místech, uvede se ústřední místo nebo místo zahájení akce.

22 Struktura ARL Způsob prezentace U druhu A, C, K – bude vytvořena limita pro vyhledávání

23 Struktura 2012 P, P1 – patent, užitný vzor Zařazení: Jako patent nelze uvádět odrůdu, užitný vzor, průmyslový vzor nebo software i když patentové úřady některých zemí vydávají osvědčení o udělení právní ochrany. Pro potřeby IS VaVaI se tyto výsledky předávají dle příslušného druhu výsledku. Kód vydavatele patentu Číselník (nahrazuje vyplnění vydavatele, země vydání)

24 Struktura 2012 P, P1 – patent, užitný vzor Datum udělení patentu nebo zápisu Uvádí se datum udělení (vydání) patentu resp. datum přidělení osvědčení o vzoru. Není-li známo, pak se uvede datum zveřejnění informace o udělení patentu resp. datum zveřejnění informace o přidělení osvědčení. Nejedná se o datum přihlášky nebo zveřejnění přihlášky. Rok udělení patentu resp. rok přidělení osvědčení musí být shodný s rokem uplatnění výsledku.

25 SBĚR 2012 Konference SBĚRNA http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/sber-dat-do-riv Nový formát v IPAC – Údaje do RIV - Jak je zařazeno v ASEP a v RIV (i poddruhy) - Kdo je označen za garanta - Všechny údaje k druhu dokumentu, které se exportují do RIV - Kontakt na zpracovatele

26 Kontroly ARL Kontroly RV Kontroly ARL Doplnění rodných čísel Kontrola chybně uvedeného projektu či výzkumného záměru Kontrola chybně uvedeného ISBN Kontroly RV Kontrola správně zapsaných polí (rok zveřejnění, datum) Kontrola délky polí, (délka anotace musí být větší, než délka názvu!)

27 Výjimky ISBN ISBN, která vyjdou z kontrol RIV jako neplatná, přitom platná jsou. Postup:  zjistíme, zda neexistuje další ISBN, které projde kontrolou RIV  pokud tomu tak není zažádáme o výjimku arl@lib.cas.cz Předmět: ISBN Zaslat jako „důkaz“ link do NKP, nebo do nakladatelství, nebo scan, kde je ISBN zobrazeno.

28 Mazání v RIV 2012 Mazání dat je stejné jako loni. Postup: Vyhledáte záznam dle systémového čísla v IPAC. Záznam najděte v RIV (přímo nebo zelený link v on-line katalogu nebo zelený link na AA) Zjistíte kontrolní kód a specifikaci pro jednotlivé poskytovatele Klient Vyplníte pole C51 – pokud mažete záznam u více poskytovatelů, vytvoříte další výskyt pole C51 a vyplníte. Všechny záznamy, které budete chtít zaslat znovu do RIV v roce sběru 2012, musíte nahlásit přes formulář oprav.formulář oprav Vytvoří se xml soubor, který se zkontroluje programem RV, podepsané průvodky a soubor dat se odevzdá do KNAV.

29 Opravy v RIV Záznamy, které jsou odevzdané do RIV a potřebujete je opravit, se musí smazat a odevzdat s rokem sběru 2012. Postup: Doplnění údajů pro mazání přes klienta. Požadavek do KNAV o změně roku sběru. Kontrola, zda se nachází záznam v roku sběru 2012. (AA, IPAC)

30 Stránky ASEP Vycházejí ze šablony stránek KNAV Hlavička - hledání v katalogu, na stránkách Jednotlivé části ASEP v horizontálním menu Úvod – Repozitář ASEP – Analytika ASEP – Pro zpracovatele – RIV Vertikální levé menu se týká vždy dané části Vertikální levé menu „Tlačítka“ Repozitář ASEP, Analytika ASEP, Formuláře pro zápis záznamů

31 Stránky ASEP Hledání Horizonzální menu Vertikální menu tlačítka

32 Stránky ASEP Stránky ASEP Hledání Hledáni v katalogu ARL Hledání na stránkách

33 Stránky ASEP Stránky ASEP Pro zpracovatele

34 Shrnutí Kontrola záznamů k odevzdání do RIV Záznamy, které nechceme exportovat do RIV převést na rok sběru 2013 (klient) Doplnit data o nová pole struktury 2012 (linky do RIV) Kontroly ARL, kontroly RV Vytvoření pokusných xml souborů Sledovat průběžné pokyny pro odevzdání dat z KNAV Děkujeme za pozornost!!

35 Repozitář AVČR Vydavatelé Vydavatelé Smlouva KNAV s Elsevier Příklad uložení v repozitáři

36 Repozitář AVČR Vydavatelé v roce 2010

37


Stáhnout ppt "Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 8.3.2012 Brno, 12.3.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google