Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.caat.cz. Tomáš Hirt, Ph.D. Aplikovaná sociální antropologie, NNO a veřejná politika Reflexe výzkumných projektů CAAT Centrum aplikované antropologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.caat.cz. Tomáš Hirt, Ph.D. Aplikovaná sociální antropologie, NNO a veřejná politika Reflexe výzkumných projektů CAAT Centrum aplikované antropologie."— Transkript prezentace:

1 www.caat.cz

2 Tomáš Hirt, Ph.D. Aplikovaná sociální antropologie, NNO a veřejná politika Reflexe výzkumných projektů CAAT Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU

3 Aplikovaná sociální antropologie (ASA) ASA = subdisciplína antropologie, která se zabývá možnostmi využití antropologického poznání při řízení procesů sociokulturní změny cílem ASA je „zlepšit sociální, ekonomické a technologické podmínky“ znevýhodněných populací (G. Foster) typická orientace ASA: „lokální komunity“ v kontextu „třetího světa“, ve kterých je z různých důvodů nízká „kvalita života“ od 2. sv. války se ASA stále výrazněji orientuje i na znevýhodněné „komunity“ v prostředí komplexních společností

4 Tematické zaměření ASA  způsoby obživy (zemědělství, lov, řemeslná výroba...)  zdraví a lékařský servis  bydlení  vzdělávání  sociální podpora a sociální služby  komunitní rozvoj

5 „čistá“ vs. aplikovaná antropologie Theory building („čistá“, akademická, teoretická antropologie) Theory using (aplikovaná antropologie) teoretická studia výzkum sociálních témat „policy analysis“ navrhování konkrétních opatření na základě výzkumných závěrů implemen- tace a administra- ce rozvojových programů (škála dle A. Ervina, 1999)

6 Rozlišení z hlediska výsledku „čistá“ antropologie –„čistá“ věda obecně – nové teorie, hypotézy či generalizace – rozšiřování teoretického zázemí, pokračování výzkumu, kumulace vědění –„čistá antr.“ – hypotézy a generalizace o společnosti (společnostech), kultuře (kulturách) a lidském jednání aplikovaná antropologie –apl. věda obecně: aplikace výsledků vědeckého bádání v oblasti „služby“ lidem (např. aplikace nových technologií) –aplikovaná antropologie: výsledkem jsou praktická data, která jsou využívána v rámci programů směřujících ke změně lidského jednání

7 Rozlišení z hlediska zadavatele aplikovaná antropologie –státní a lokální instituce (např. resortní ministerstva, krajské úřady, obce) –soukromé firmy –nevládní organizace –„nadnárodní“ instituce (EU, OSN) „čistá“ antropologie –univerzitní pracoviště –vědecké granty –podpora vědy a „základního“ výzkumu

8 Teoretická a metodologická východiska ASA ASA čerpá z „teoretické“ antropologie (výzkumné metody, základní konceptuální východiska: kultura, holismus, zúčastněné pozorování…) ASA nedisponuje autonomním teoretickým zázemím, konceptuálními pravidly a metodologií, má slabou institucionální infrastrukturu výraz ASA referuje spíše k ROLI, kterou na sebe antropologové berou v rámci prakticky orientovaných programů a projektů typické role: výzkumník – konzultant – školitel

9 Kritiky ASA politická (ideologická) –(aplikovaná) antropologie přisluhovala kolonialismu, kapitalismu a liberalismu (z pozic marxismu a multikulturalismu) epistemologická –kritická antropologie (antropologické zkoumání diskurzivních praktik antropologie: dekonstrukce konceptuálních schémat, pojmů a postupů – kultura, etnografie, „orientalismus“, „krize reprezentace“) akademická –profesionalismus x angažmá (věda má být hodnotově a zájmově neutrální, objektivismus) –ASA nemá vlastní institucionální a teoretické zázemí metodologická –rychlovýzkumy etická –porušování principu kulturního (etického) relativismu; odklon od etických kodexů – princip nezasahování

10 Institucionální zakotvení a personál CAAT organizační struktura –ZČU v Plzni (právní subjektivita) Filozofická fakulta –Katedra antropologických a historických věd (KSA) »CAAT personál –vyučující na KSA –doktorandi –externí spolupracovníci –studenti finanční zdroje –zakázky mimoakademických subjektů

11 Tematická orientace CAAT sociální exkluze, marginalizace a chudoba migrace a situace migrantů v ČR kultura tzv. romských osad na Slovensku a její transformace v kontextu migrace do urbánního prostředí sociální a politická integrace znevýhodněných populací/jednotlivců/rodin sociální služby a komunitní rozvoj delikventní jednání a kriminalita (související se sociálním vyloučením) pocit bezpečí a strachu z kriminality

12 „Nabídka“ CAAT analýzy potřeb (needs assessment ) analýzy veřejných politik a praxí (policy analysis) situační a případové analýzy znevýhodněných či sociálně vyloučených populací a cizineckých „komunit“ nebo imigrantských sociálních sítí analýzy pocitu bezpečí občanů (fear of crime) analýzy kriminálního jednání (resp. sociálních souvislostí kriminálního jednání) analýzy dokumentů (mediální, vzdělávací, politické texty – obsahová a diskurzivní analýza) evaluace programů zakázková školení různých profesních skupin vytváření metodických a výukových materiálů konzultace

13 Zadavatelé projektů CAAT 23 projektů –NNO: 4 –Státní správa: 6 (MPSV, MV, MŠMT) – Samospráva: 8 (6 obce, 2 kraj) –„Nadnárodní“ či „mezivládní“ organizace: 2 –Akademická instituce: 1 –Evropská unie: 2 (1 přímo, 1 v rámci OP LZZ) –Komerční subjekt: 0

14 Institucionální spolupráce CAAT Zadavatelé zadavatelů (přenos zájmů a konceptuálních schémat; vztah vědy a NNO nelze myslet odděleně od dalších institucionálních vztahů a kontextů) –EU – ministerstvo – NNO – CAAT –EU – ministerstvo – CAAT –EU – ministerstvo – obec – CAAT –EU – kraj – CAAT –ministerstvo – fakulta – CAAT Partnerství –CAAT – NNO CAAT – nositel, NNO – partner (2 projekty) NNO – nositel, CAAT – partner (2 projekty)

15 Vyjednávání a realizace projektů Fáze (projektový cyklus + role, které v jeho rámci antropologové zaujímají) –oslovení (první kontakt CAAT a zadavatele) –vyjednávání zakázky a příprava projektu –realizace projektu (např. výzkumu) –výstupy –implementace (evaluace)

16 Oslovení, první kontakt Ze strany zadavatele: –výběrové (poptávkové) řízení –konzultace analytických potřeb zadavatele (zadavatel nemá jasnou představu, co chce) Ze strany CAAT –distribuce nabídky (PR)

17 Vyjednání obsahu zakázky a příprava projektové dokumentace Limity zadavatele –termín –finance –konceptualizace –zájmy (předjímání výsledku) Limity dodavatele –konceptualizace, teoretická východiska (event. konceptualizace partnera – NNO) –profesní etika (ochrana informátorů, zacházení s výstupy) –realizovatelnost (metodologie)

18 Realizace projektu výzkumný tým –expertní skupina (pracovníci dodavatele, partnera, externí experti, zástupce zadavatele) –navržení teoretických východisek a metodologických postupů –nábor spolupracovníků (studenti) –školení výzkumníků, tazatelů (ve spolupráci se zadavatelem) –výzkumné práce, koordinace –interpretace dat a vytváření výstupu (etické závazky výzkumníků)

19 Výstupy výzkumná zpráva (veřejná x neveřejná, kdo a jak s výstupem zachází, prezentace, medializace výstupů – ze strany dodavatele nebo zadavatele) doporučení (vypracovaná ve spolupráci se zadavatelem, facilitace pracovní skupiny) otázka pokračování výzkumných prací

20 Implementace navazující aktivity (vzdělávací, plánovací, implementační) splynutí výzkumné a rozvojové akce vztah výstupů k NNO

21 Závěry prolínání vědeckého, nevládního a politického pole není jednoznačně institucionálně regulováno –dialogické ustavování institucionálních vztahů a principů spolupráce –etická dilemata –odborné a politické rozepře


Stáhnout ppt "Www.caat.cz. Tomáš Hirt, Ph.D. Aplikovaná sociální antropologie, NNO a veřejná politika Reflexe výzkumných projektů CAAT Centrum aplikované antropologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google