Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing neziskových organizací. 2 Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje – dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing neziskových organizací. 2 Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje – dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Marketing neziskových organizací

2 2 Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje – dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů -chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené na aktivity NO -Nerovné podmínky a lobbing při získávání fi zdrojů -Relativně malé procento NO uspěje při získávání zdrojů Silná konkurence mezi jednotlivými NO při získávání finančních zdrojů Nutnost dlouhodobě spolupracovat s potencionálními dárci!

3 3 Září 2007 Počet organizací Procent z celkových NO Občanská sdružení60 85089,28% Nadace3880,57% Nadační fondy1 0301,51% Obecně prospěšné společnosti1 4412,11% Církevní právnické osoby4 4476,52% Neziskové organizace celkem68 156100,00% Počet NO v ČR

4 4 Marketing NO „Marketing je hledání a uspokojování potřeb způsobem, který přináší pozitivní hodnoty pro obě zúčastněné strany.“ (Kotler) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. (Foret) „Dodání správných věcí na správné místo za správnou cenu ve správný čas“

5 5 Marketingové směnné transakce v neziskové organizaci :. Dodavatel, resp. poskytovatel služby Donátor, Veřejný rozpočet, Daňový příjem Spotřebitel,klient, Návštěvník, Daňový odvod

6 6 Srovnání marketingu v NO a SOukr.s.. ZaměřeníMetodaVýsledek SOUKROMÝ S. ProdejVýrobky Prodej/ Pod- pora prodeje Zisk z objemu prodeje Marketing Potřeby zákazníka Integrovaný marketing Zisk z uspoko- jení zákazníka NEZISKOVÝ S. ProdejSlužby Podpora prodeje Odpovědnost za plnění objemu prodeje Marketing Potřeby zákazníka Integrovaný marketing Odpovědnost za uspokojení zákazníka

7 7 Marketing neziskových organizací nesmí být vnímán jenom jako technika. Je to základní přístup, jak činnost organizace pojímat a organizovat.

8 8 Při stanovování marketingových cílů je dobré si zodpovědět následující otázky : Co jsou nejlepší výsledky, ve které organizace může doufat? Do kdy? Jaké vnější faktory jí pomohou nebo naopak brání v dosažení vytyčených cílů? Jak ovlivní rozpočet, časové možnosti zaměstnanců a dobrovolníků i ostatní vnitřní podmínky proces realizace vytyčených cílů? Co jsou pro danou organizaci realistické a dosažitelné cíle? Do kdy?

9 9 Marketingové plány a koncepce Transparentní účty Medializace, komunikace s veřejností Dlouhodobé strategické plány projektů, zaměření činnosti a finančních prostředků na jejich dosažení Zpřístupnění dlouhodobých strategií a evaluace jejich dosahování -jen 1/3 NO má vlastní internetové stránky (nejvíce v oblasti vzdělání a výzkumu, kultuře a kult. Památky, nejméně odbory, ochrana ŽP, sociální služby) -33% NO vlastnících internetové stránky je obnovuje 1/měsíc, 23% NO jedno za 3měsíce x 21% jednou týdně, 0.9% jednou denně

10 10 MARKETINGOVÝ PROCES U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

11 Co je marketing? „Marketing je jako podnik, viděný z hlediska jeho konečného výsledku, tj. z hlediska zákazníků - klientů, občanů….“

12 12 Marketingový plán Jaká by měla být budoucnost organizace? Dlouhodobá udržitelnost aktivit? (kam se chceme dostat a jak to udělat?) SWOT analýza Způsob dosažení cílů, typy projektů Definování finančních zdrojů, způsob komunikace Průběžná evaluace

13 Sestavení marketingového plánu Co je naše klíčová činnost?Poradenství, kurzy čj, legislativa Jaké jsou naše cíle?Vliv na legislativní a společenské prostředí, zkvalitnění poskytovaných služeb Kdo jsou naši zákazníci?Cizinci ze třetích zemí, s legálním pobytem v ČR Jaké je prostředí, kde pracujeme?Legislativně nepružné, negativní postoj veřejnosti, fungující spolupráce s dárci Jaké jsou naše zdroje?Kvalitní komunikace s veřejností, web stránky, kvalita zaměstnanců, veřejné zdroje Jak sladit úkoly a cíle se zdroji a možnostmi trhu? Vzdělávat vlastní zaměstnance-zvýšení kvality služeb, více upozorňovat veřejnou správu na problematiku cizinců Horizont dosažení cílů? Odpovědnost 5 let Ředitel organizace Do jaké míry vyhovuje marketingový plán cílům? Průběžná kontrola, opakované veřejné průzkumy ve vztahu k cizincům, sledování legislativních změn, zpětná vazba klientů 13

14 14 1.Určení vazby mezi marketingovým a strategickým plánem organizace Strategický plán: KDE JSME KAM SE CHCEME DOSTAT JAK SE TAM DOSTANEME

15 15 K určení této vazby se používá:  SWOT analýza = „odrazový můstek“ celého marketingového procesu i strategického řízení  Marketingový průzkum – zjišťuje různé inf. Potřeby a přání klientů Postoje a uznávané hodnoty Efektivitu marketingové komunikace Efektivitu nabízených služeb Oprávěnost/smysluplnost nabízených služeb Velikost a rozdělení/segmentaci trhu

16 16 SWOT analýza Analýza vnitřního prostředí organizace, tzv. MIKROPROSTŘEDÍ (silné a slabé stránky organizace) + Analýza vnějšího prostředí organizace, tzv. MAKROPROSTŘEDÍ (příležitosti a hrozby)

17 17 SWOT analýza STRENGHTS Silné stránky WEAKNESSES Slabé stránky OPPORTUNITIES Příležitosti THREATS Hrozby

18 18 MIKROPROSTŘEDÍ  Konkurence  Veřejnost  Klienti  Společnost  Možnost marketingu

19 19 MAKROPROSTŘEDÍ  demografické prostředí  ekonomické prostředí  přírodní prostředí  technologické prostředí  politické prostředí  kulturní prostředí

20 Silné stránky Zkušené vedení organizace, dřívější zkušenosti Dobrá lokalizace kanceláře, dostupnost infrastruktury, centrum Prahy Přehledné a pravidelně aktualizované webové stránky Dobře nastavená komunikace s veřejností Kulaté stoly, konference,den otevřených dveří Spolupráce s dalšími NO Vzdělávání lektorů čj Kladné odezvy klientů 20

21 Slabé stránky Závislost na veřejných zdrojích Negativní postoje veřejnosti vůči azylantům Odchod mladých zaměstnanců Chybějící pozice fundraisera 21

22 Příležitosti Zaměstnat fundraisera – další zdroje Více komunikovat s No v zahraničí, přenos zkušeností Více dobrovolníků Rozšíření aktivit, např. více kurzů češtiny Vliv na veřejnost – změna postojů 22

23 hrozby Snížení objemu dotací ze státního rozpočtu Snížení počtu klientů Zvýšení ceny za kurzy čj Odchod lektorů Odchod zaměstnanců 23

24 Vypracování marketingové komunikační kampaně = mechanismus, který organizaci spojuje s jejími cílovými skupinami. = zahrnuje všechny způsoby komunikace, kterými organizace vytváří svůj image nebo motivuje lidi k pro ni potřebným směnám.

25 Techniky/nástroje komunikace: inzeráty, výroční zprávy, billboardy, informační brožury, přímý prodej, podpora prodeje, plakáty, tiskové zprávy, návštěvní hodiny v kanceláři, veletrhy, články v novinách apod.

26 Argumenty PROTI uplatňování marketingu v neziskových organizacích  realizace marketingu v neziskových organizacích je spojena s neadekvátními náklady, které jsou částečně hrazeny z veřejných rozpočtů,  marketingový průzkum v některých odvětvích veřejného sektoru – např. ve zdravotnictví – je pseudovědecký, protože spotřebitelé služby – nemocní – nemají preferenci v oblasti forem léčení,  spotřeba služeb, poskytovaných některými neziskovými organizacemi, vyplývá ze specificky vynucené spotřeby,

27 Argumenty PRO uplatňování marketingu v neziskových organizací  neziskové organizace se v posledních letech dostávají do situace rostoucí soutěživosti o získání příjmů i klientů. Konkurence pro ně vytváří jak organizace veřejného sektoru, tak privátní organizace;  veřejná kontrola činnosti neziskových organizací vyžaduje dosáhnutí komunikativního chování, efektivnosti v nákladové a řídící oblasti;

28 Argumenty PRO uplatňování marketingu v neziskových organizací  nedostatek finančních zdrojů libovolného charakteru vyžaduje rozvoj podnikatelské činnosti, jako doplňkového zdroje příjmů. Tyto činnosti fungují plně v podmínkách tržní regulace a vyžadují rozvoj marketingové činnosti neziskových organizací.

29 29 Makroprostředí - další používané analýzy  STEP - sociální, technologické, ekonomické a politické vlivy  Porterova analýza pěti sil a) pozice mezi konkurenty = „jízdní prostor“ b) síla zákazníků c) síla dodavatelů d) hrozba nově vstupujících na trh e) hrozba substituce výrobků a služeb


Stáhnout ppt "Marketing neziskových organizací. 2 Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje – dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google