Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci KH kraje a CEP 2. BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci KH kraje a CEP 2. BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK."— Transkript prezentace:

1 3. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci KH kraje a CEP BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK

2 Program 2.bloku CEP: 11:30 – 12:00 - Databáze investičních příležitostí - Dotační strategie KHK 2010–13 - Hodnocení (evaluace) PRK 2008–10 - Vymezení hospodářsky slabých oblastí kraje

3 Databáze investičních příležitostí
Aktualizace stávající databáze (jaro 2009): Vytvoření nového propagačního materiálu (katalogové listy, interaktivní aplikace provázaná s prostorovými daty) Katalog obsahující veškeré potřebné informace o aktuálních rozvojových plochách a brownfieldech využitelných pro různé účely v obcích KHK Pro potřeby investorů a jiných subjektů z ČR i ze zahraničí Oproti stávající verzi rozšířená a zpřesněná databáze, podrobnější informace, fotodokumentace atd.

4 Dotační strategie KHK 2010 - 13
schválena: Radou KH kraje na 29.zasedání dne (usnesení RK/291300/2009) Zastupitelstvem KH kraje na 9.zasedání dne (usnesení ZK/9/582/2009) obsahuje: Priority + opatření + aktivity

5 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje
Regionální rozvoj a venkov Cestovní ruch a kultura Podnikání Životní prostředí Školství a volnočasové aktivity Sociální oblast

6 Regionální rozvoj a venkov
Opatření priority A. Regionální rozvoj a venkov Opatření I. Obnova a rozvoj venkovského prostoru Opatření II. Podpora projektů a regionálního rozvoje Opatření III. Rozvoj cyklodopravy na území kraje

7 Opatření I. Obnova a rozvoj venkovského prostoru
Aktivity: Pořízení a změny územních plánů venkovských obcí pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel Podpora rozvoje území venkovských obcí výstavba, komplexní úprava, rekonstrukce, oprava nebo instalace následujících typů objektů: místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, autobusové zastávky, reflexní dopravní značky a retardéry, měřiče rychlosti, lavičky, altánky, odpadkové koš, stojany na kola (tzv. mobiliář), obnova a zřizování veřejné zeleně, obnova a zřizování rybníků a vodotečí, požární nádrže, dešťová kanalizace Obnova a údržba staveb, drobných památek a vybavenosti obcí výstavba, rekonstrukce či oprava následujících typů objektů: základní a mateřské školy, školská zařízení, zdravotní a sociální zařízení, kulturní a tělovýchovná zařízení, hřiště, sportoviště, hasičské zbrojnice a požární technika, veřejný rozhlas, sakrální stavby, pietní místa, drobná architektura, radnice, obecní úřady Spolupráce a integrace venkovských subjektů realizace integrovaných projektů mikroregionů podpora činnosti svazků obcí podpora činnosti místních akčních skupin podpora spolkové činnosti

8 Opatření II. Podpora projektů a regionálního rozvoje
Aktivity: Podpora přípravy a realizace projektů pokrytí části úroků z úvěrů, s jejichž pomocí byl pořízen majetek žadatelů nebo byly vybudovány objekty technické infrastruktury podpora realizace či přípravy projektů a žádostí o podporu ve formě půjček, dotací či kofinancování Vzdělávání a poradenství regionálních aktérů rozšiřování a zkvalitňování nabídky vzdělávacích a poradenských aktivit v oblasti regionálního rozvoje s důrazem na oblast venkova Mezinárodní spolupráce a prezentace akce konané na území Královéhradeckého kraje s mezinárodním významem akce konané mimo území České republiky

9 Opatření III. Rozvoj cyklodopravy na území kraje
Aktivity: Rozvoj cyklostezek a cyklotras včetně infrastruktury pro cyklistiku zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci cyklostezky vlastní realizace cyklostezky nebo cyklotrasy realizace infrastruktury pro cykloturistiku realizaci značení cyklostezky nebo cyklotrasy Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech podpora provozu cyklobusů zajišťujících přepravu cykloturistů i turistů na území turistických regionů včetně propagace tohoto typu přepravy

10 Opatření priority B. Cestovní ruch a kultura
Opatření I. Rozvoj turistické infrastruktury Opatření II. Marketing a koordinace v oblasti cestovního ruchu Opatření III. Zachování kulturního dědictví Opatření IV. Rozvoj kulturních aktivit

11 Opatření I. Rozvoj turistické infrastruktury
Aktivity: Budování turistických tras projektování, budování a údržba naučných stezek trasy pro pěší a horskou turistiku trasy pro hipoturistiku Podpora rozvoje infrastruktury pro zimní sporty budování a úprava lyžařských běžeckých tras Podpora rozvoje infrastruktury pro ostatní sportovní a rekreační aktivity podpora venkovské turistiky Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury a značení turistických cílů značení turistických cílů při komunikacích

12 Opatření II. Marketing a koordinace v oblasti cestovního ruchu
Aktivity: Podpora tvorby turistických produktů a programů tvorba turistických produktů Marketing, monitoring a plánování v oblasti cestovního ruchu podpora vypracování projektů a studií v oblasti cestovního ruchu podpora marketingových aktivit monitoring a statistická šetření Podpora činností TIC, organizací cestovního ruchu a jejich pracovníků podpora činnosti turistických informačních center a jejich technického vybavení podpora činnosti organizací cestovního ruchu v turisticky atraktivních oblastech vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Propagační a ediční činnost v oblasti cestovního ruchu pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu podpora ediční činnosti v oblasti cestovního ruchu podpora distribuce turistické nabídky regionu

13 Opatření III. Zachování kulturního dědictví
Aktivity: Obnova památkového fondu revitalizace památkových objektů Obnova umělecko-řemeslných děl a nemovitých objektů historické hodnoty mimo památkový fond obnova umělecko-řemeslných děl obnova nemovitých objektů historické hodnoty, které nejsou kulturní památkou a nenacházejí se na území památkové rezervace, památkové zóny a památkového ochranného pásma obnova historických varhan Podpora budování nových muzejních expozic vytváření nových muzejních expozic

14 Opatření IV. Rozvoj kulturních aktivit
Aktivity: Podpora kulturních aktivit podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit Podpora publikační činnosti v oblasti kultury a vlastivědy publikace materiálů z oblasti kultury a vlastivědy Podpora bezbariérovosti kulturních zařízení: podpora odstraňování bariér a zajištění souvisejícího technického vybavení v kulturních zařízeních

15 Opatření priority C. Podnikání
Opatření I. Rozvoj spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru na krajské úrovni Opatření II. Podpora a propagace regionálního podnikatelského sektoru Opatření III. Podpora výzkumu, vývoje a inovací

16 Opatření I. Rozvoj spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru na krajské úrovni
Aktivity: Společná setkávání na místní úrovni Podpora společných workshopů a tématických seminářů Společná prezentace rozvojových ploch Podpora společných propagačních akcí a tvorba společných propagačních materiálů se zaměřením na průmyslové zóny a další rozvojové plochy

17 Opatření II. Podpora a propagace regionálního podnikatelského sektoru
Aktivity: Podpora kvality, certifikace místních výrobků a jejich propagace, rozvoj drobného podnikání Podpora drobných podnikatelů, řemeslné výroby a tradičních výrobků na venkově Prezentace regionálních firem (veletrhy, konference) Podpora účasti regionálních firem na místních, národních a mezinárodních veletrzích a konferencích

18 Opatření III. Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Aktivity: Realizace akčního plánu Regionální inovační strategie KHK Podpora aktivit uvedených v akčním plánu RIS KHK Zapojení kraje do evropských výzkumných sítí a projektů Podpora zapojení regionálních subjektů do mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje

19 Opatření priority D Životní prostředí
Opatření I. Vodní hospodářství a staré ekologické zátěže Opatření II. Odpadové hospodářství a kvalita ovzduší Opatření III. Ochrana přírody a krajiny Opatření IV. Zemědělství a lesnictví Opatření V. Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

20 Opatření priority E. Školství a volnočasové aktivity
Opatření I. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže Opatření II. Prevence rizikového chování Opatření III. Podpora školství Opatření IV. Podpora sportu a tělovýchovy

21 Procesy monitoringu a evaluace v kraji
2006: Ex-ante hodnocení Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2009: Monitoring Programu rozvoje Královéhradeckého kraje Monitorovací zpráva PRK za rok 2008 včetně příloh Analýza dotačních a grantových programů KH kraje v období Analýza čerpání finančních prostředků z fondů EU v KH kraji v období Vyhodnocení dotazníkových šetření v rámci analýz čerpání dotací z krajských a evropských zdrojů v období

22 Provázanost procesů monitoringu a evaluace

23 Monitoring PRK Průběžné sledování naplňování cílů PRK v jednotlivých letech, jež bude podkladem pro jeho průběžné a konečné hodnocení (evaluaci). Paralelně 4 úrovně: Monitoring indikátorů SRK a PRK Monitoring dotačních a grantových programů KH kraje Monitoring projektů financovaných z krajských prostředků Monitoring projektů financovaných z prostředků EU na území KH kraje Monitorovací zpráva předkládána každoročně do následujícího roku, za rok 2008 schválena Zastupitelstvem KHK dne

24 Systém monitoringu PRK

25 Dotační a grantové programy
KH kraje v roce 2008

26 Projekty Královéhradeckého kraje (a jeho organizací) roce 2008
Celkem 74 projektů: Celkové náklady = ,- Kč Výdaje KHK = ,- Kč Ostatní zdroje (dotace) = ,- Kč (75,5%) z toho: - 33 projektů (vlastní prostředky KHK) - 34 projektů (fondy EU) - 5 projektů (FM EHP/ Norska) rekonstrukce silnic II. a III. tříd, infrastruktura pro veřejné služby a další občanskou vybavenost, koncepce KHK

27 Projekty na území KH kraje podpořené z prostředků EU a zahájené do 31

28 Evaluace PRK Obsahem evaluace je hodnocení naplňování cílů z hlediska:
naplňování hodnot indikátorů jednotlivých cílů PRK, věcného naplňování cílů PRK konkrétními aktivitami/projekty, výše výdajů na realizované aktivity/projekty v rámci cílů PRK, struktury výdajů dle zdrojů jejich financování (KHK, EU) průběžné hodnocení – evaluační zpráva do závěrečné hodnocení – do

29 Evaluace PRK Základní evaluační otázky:
Jak jsou naplňovány stanovené cíle Programu rozvoje Královéhradeckého kraje ? Přispívá realizace projektů a aktivit na území KH kraje k efektivnímu naplňování cílů PRK ? Je výše a struktura výdajů na realizované projekty dle zdrojů jejich financování účelná pro naplňování cílů PRK ?

30 Evaluace PRK Kvantitativní metody:
Využití administrativních dat – monitorovací zpráva 2008 monitoring - indikátorová sestava monitoring - databáze projektů (ŘO OP, odbory KÚ) Využití dat ze sekundárních zdrojů programové dokumenty (SRK, PRK,…) statistické zdroje (ČSÚ,…) a GIS dřívější evaluace a analýzy (ex-ante, analýzy dotací,…) Kvalitativní metody: Využití primárních dat dotazníkové šetření - obce dotazníkové šetření - NNO Konzultace se zainteresovanými subjekty konzultace se zástupci odborů KÚ Krajská koordinační skupina ( )

31 Evaluace PRK Hlavní vstupní podklady pro hodnocení PRK:
Výstupy z Monitorovací zprávy za rok 2008 (dle struktury PRK – priorita, specifický cíl, opatření) Indikátory (monitorovací ukazatele PRK) Dotační a grantové programy KH kraje Projekty financované z krajských prostředků Projekty financované z prostředků EU na území KH kraje

32 Evaluace PRK Dotace EU dle priorit PRK za rok 2008 PRK (v Kč)

33 Evaluace PRK Celkové výdaje KHK na priority PRK v roce 2008 (v Kč)

34 Evaluace PRK Srovnání finančních prostředků KHK a EU dle priorit PRK
za rok 2008 (v Kč)

35 Evaluace PRK Dotace EU dle specifických cílů PRK za rok 2008 (v Kč)

36 Evaluace PRK Celkový výdaje KHK (dotace a projekty) dle specifických cílů PRK za rok 2008 (v Kč)

37 Evaluace PRK Celkové finanční prostředky KHK a EU dle specifických cílů PRK za rok 2008 (v Kč)

38 Evaluace a monitoring PRK
Další kroky: do – průběžná evaluační zpráva leden – březen 2010 – sběr dat k monitoringu za rok 2009 do – monitorovací zpráva za rok 2009 příprava Programu rozvoje KH kraje 2011 – 13 …………… Rozvoj kraje – Program rozvoje kraje – Indikátorová sestava (včetně celého monitoringu + databáze projektů a dotací)

39 Vymezení hospodářsky slabých oblastí KHK
Záměrem je vyjádřit problémové oblasti a jejich prostorové souvislosti tak, aby na území kraje mohla být vytipována místa, ve kterých se kumulují buď příznivé nebo nepříznivé hospodářské podmínky pro rozvoj. sledování územních a odvětvových disparit vede k identifikaci rozvojových míst a ohrožených území v rámci kraje slouží jako významný podklad pro zapojení nástrojů regionální politiky Časové hledisko: období 2004 – 2008 (vývoj, průměr, medián, suma…) nebo rok 2008 Územní jednotky: - obce - území obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Postup: 7 ukazatelů (za obce) – stanoveno pořadí obcí – vynásobeno vahou ukazatele – součet za všech 7 ukazatelů – vymezení do úrovně obcí (děleno počtem obcí – do úrovně POU)

40 Vymezení hospodářsky slabých oblastí KHK
7 ukazatelů (zdroj ČSÚ): Obecná míra nezaměstnanosti – medián (váha = 0,20) Průměrná intenzita podnikatelské aktivity (váha = 0,18) Index ekonomického zatížení 2008 (váha = 0,16) Průměrný počet uchazečů o zaměstnání (váha = 0,14) Intenzita bytové výstavby (váha = 0,12) Index stáří 2008 (váha = 0,10) Vývoj počtu obyvatel (váha = 0,10)

41 Obecná míra nezaměstnanosti v POU (medián) 2004 - 08

42 Průměrná intenzita podnikatelské aktivity v POU 2004 - 08

43 Index ekonomického zatížení v POU 2008

44 Průměrný počet uchazečů o zaměstnání v POU 2004 - 08

45 Intenzita bytové výstavby v POU 2004 - 08

46 Index stáří v POU 2008

47 Vývoj počtu obyvatel v POU 2004 - 08

48 NÁVRH - Souhrnný ukazatel vymezení HSO (pracovní verze – do úrovně obcí)

49 NÁVRH - Souhrnný ukazatel vymezení HSO (pracovní verze – do úrovně POÚ)

50 Děkujeme za účast a za pozornost RNDr. Zita Kučerová. Bc
Děkujeme za účast a za pozornost RNDr. Zita Kučerová Bc. Ladislav Mlejnek tel: tel:


Stáhnout ppt "3. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje se zástupci KH kraje a CEP 2. BLOK Centrum evropského projektování Krajský úřad KHK."

Podobné prezentace


Reklamy Google