Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji „Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji „Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky“,"— Transkript prezentace:

1 Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji „Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky“, Praha 14. února 2006

2 Programy sociální integrace o.s. WHITE LIGHT I.Ústí nad Labem Historie:  Terapeutická komunita pro mladé lidi závislé na drogách od roku 1996 (podporováno z tuzemských zdrojů)  Sociálně právní agentura od roku 2002 (vznik podpořen CBC Phare, nyní podpora z tuzemských zdrojů  Kontaktní centrum pro uživatele drog Teplice (od roku 2005) (podporováno z tuzemských zdrojů)  Program rekvalifikací od roku 2005 (podpořen v rámci OPRLZ)  Kontaktní centrum pro uživatele drog v Rumburku (od roku 2006) (podporováno z tuzemských zdrojů)  Postpenitenciární péče a probační programy (zahájení únor 2006) (podpora ze SROP 3.2)

3 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ AGENTURA WHITE LIGHT I. následná péče o ex-uživatele drog Sociálně právní agentura  byla založena v roce 2002  poskytuje služby následné péče v podobě ambulantního doléčovacího programu a programu chráněného bydlení.  v jejich rámci jsou klientům nabízeny individuální pohovory a abstinenční skupiny. Nastavení programu je ovlivněno náležitostmi fází doléčování a individuálními potřebami klientů.  Součástí programu SPA je poskytování služeb zaměstnanosti a poradenství v pracovní a sociálně právní oblasti.V rámci snahy o komplexní péči nabízí podpůrné skupiny pro rodiče a blízké klientů.  Smyslem všech služeb programu SPA je umožnit klientovi získat nebo rozšířit své kompetence při řešení problémů v oblastech, ve kterých se objevují překážky po jeho návratu z léčebného pobytu. Tyto překážky mohou oslabovat vůli klienta vést normální život a zvyšovat riziko relapsu.

4 Základní koncept a principy a cíle programu SPA Koncept služeb SPA se řídí principem realistické důvěry v lidské možnosti našich klientů. Program dává klientovi dostatečný prostor pro seberealizaci a zároveň příležitost udržet změny a posílit kompetence, kterých dosáhl při léčbě své závislosti na drogách. V rámci své nabídky a organizace služeb dokáže program pružně reagovat na individuální potřeby a možnosti klienta. Klient je svobodná a kompetentní bytost, odpovědná za své činy. Členové týmu mají roli průvodců a poradců v životě klientů SPA. Cíl programu: poskytovat popř. zabezpečit komplexní sociální program včetně technického zázemí, který usnadní klientům abstinujícím od drog přechod z léčby do běžného samostatného života, jejich snazší orientaci a uplatnění na trhu práce, případně jejich rekvalifikaci.

5 SPA nabízí v rámci následné péče tyto služby služby zaměstnanosti Cíle:  pomoc a podpora při hledání, získávání a udržení pracovního místa  realistický náhled na své možnosti při hledání pracovního uplatnění  pomoc a podpora při zvyšování kvalifikace, při získávání rekvalifikace a pracovních dovedností klienta sociálně právní poradenství Cíle:  získání nebo obnovení sociálních dovedností u klientů  orientace v běžných pracovně právních, sociálně právních a v trestně právních otázkách abstinenční skupiny a individuální pohovory s klienty Cíle:  udržení pozitivních změn v závislém chování klienta  podpora a pomoc při řešení problémů jež souvisí s návratem do života bez drog  předcházení selhání abstinující osoby (prevence relapsu) poradenské pohovory pro rodiče a blízké klienta Cíle:  zvýšení informovanosti a podpora rodičů a blízkých osob klientů  zvládání konfliktů a problémů v rodinných vztazích chráněné bydlení Cíle:  zlepšení sociální situace klientů, kteří nemají potřebné bytové zázemí  poskytnutí prostředí chráněného od drog  získání praktických dovedností samostatného života

6 Program chráněného bydlení SPA Cíle programu chráněného bytu:  zlepšení sociální situace klientů, kteří nemají potřebné bytové zázemí  poskytnutí prostředí chráněného od drog  získání praktických dovedností do samostatného života Průběh programu chráněného bydlení:  Klient programu chráněného bytu prochází 3 fázemi doléčování. Jejich princip spočívá v postupném snižování míry spoluúčasti pracovníků SPA na reintegraci klienta do společnosti.  SPA přistupuje ke klientům individuálně, proto je možné průběh fází měnit dle potřeb klienta. Součástí programu jsou abstinenční skupiny, individuální terapie, sociální poradenství, služby zaměstnanosti, volnočasové aktivity.

7 Projekt Rekvalifikace mladých lidí ohrožených exkluzí Popis projektu: Sociálně právní agentura – Rekvalifikační program - poskytuje program dalšího vzdělávání s doprovodným sociálním programem pro mladé lidi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením na základě dosavadního způsobu života, příslušníkům minoritních skupin se ztíženým uplatněním na trhu práce.

8 Určení programu Cílová skupina: mladí lidé ve věku od 15 do 25 let s nedokončeným, či nedostatečným vzděláním, či dlouhodobě evidovaní na úřadu práce Způsoby kontaktu klienta s programem:  prostřednictvím Probační a mediační služby, nebo sociálního kurátora  prostřednictvím Úřadu práce v místě bydliště

9 Nabídka programů Další vzdělávání Na základě motivace, schopností a dovedností klienta nabízíme účast na těchto typech kurzů zvyšujících odbornost i praktické dovednosti:  Rekvalifikace - střednědobý kurz zpravidla v délce několika měsíců, určen pro klienty, kteří mají vyšší než základní vzdělání  Certifikace - krátkodobý kurz na získání specifické pracovní dovednosti  Pracovní praxe - krátkodobý placený výkon pomocných prací, který je praktickým nácvikem specifických pracovních dovedností Doprovodný sociální program  Účast v něm je podmínkou pro účast v kurzech dalšího vzdělávání.  Program posiluje motivaci klienta ke zvyšování své kvalifikace a větší flexibilitě na trhu práce.  Poskytuje účastníkům podporu, pocit bezpečí a sounáležitosti.  Rozvíjí a upevňuje sociální dovednosti a pracovní návyky a tím zvyšuje klientovu konkurenceschopnost na trhu práce.  V situacích kdy si klient sám neumí poradit je k dispozici široká nabídka poradenství např. v oblasti sociálně právní a pracovně právní problematiky.  Obsahem sociálního programu je rovněž interaktivní nácvik chování a specifických dovedností potřebných k získání a udržení práce /nácvik psaní životopisu, nácvik rozhovoru se zaměstnavatelem, hledání nabídek práce na internetu, inzerce atd., nácvik komunikačních dovedností/

10 Projekt Postpenitenciátní péče Popis programu: Sociálně právní agentura – Postpenitenciární péče - poskytuje intenzivní sociálně edukační program pro osoby vykonávající alternativní tresty, pro osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby s cílem odstranění stigmatizace a začlenění těchto osob zpět do života. Cíle programu: Umožnit klientovi zlepšit své sociální dovednosti a schopnosti s cílem uplatnit se na trhu práce. Tím omezit možnost sociálního vyloučení, poskytnout účastníkům psychosociální podporu a pomoci mladým lidem začlenit se do společnosti a plnohodnotného života.

11 URČENÍ PROGRAMU Cílové skupiny:  mladí lidé ve věku od 15 do 30 let  osoby přicházející z pobytu ve věznici, či vazbě  osoby vykonávající alternativní tresty pod dohledem Probační a mediační služby ČR Cesty klienta do programu:  kontakt na agenturu u pracovníka Probační a mediační služby, nebo sociálního kurátora  kontakt na agenturu ve věznicích  vstupní pohovor s pracovníkem SPA

12 AKTIVITY PROJEKTU Propuštění na svobodu představuje tím větší zátěž, čím déle byl člověk uvězněn. K recidivě kriminálního chování dochází velmi často v tzv. adaptační fázi, kdy propuštěný může prožívat krizi ze svobody. K úspěšnému zvládání adaptační fáze směřuje náš program.  aktivizace a motivace klienta – aktivačně motivační program  stabilizace klienta – sociální program  edukační program – vzdělávací program  reintegrace – program podporovaného zaměstnávání

13 Kontakty: adresa: WHITE LIGHT I., Drážďanská 106 400 07 Ústí nad Labem telefon: 475 531 367, 724 041 331 e-mail: spa@whitelight1.czspa@whitelight1.cz web: www.whitelight1.czwww.whitelight1.cz kontaktní osoby: Tomáš Kříž, Andrea Fárková, Lenka Křížová, Kamila Rychlá

14 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Jiří Mach odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 48 400 02 Ústí nad Labem tel.: 475 657 427 e-mail: mach.j@kr-ustecky.czmach.j@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji „Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google