Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova"— Transkript prezentace:

1 Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova
Martin Šebestyán Státní zemědělský intervenční fond Holešov,

2 Státní zemědělský intervenční fond
Obsah Činnost SZIF Režimy podpor administrované na SZIF Tržní opatření Přímé platby Program rozvoje venkova OP Rybářství Financování programu Administrace programu Kontakt

3 Činnost SZIF 1. Činnost SZIF Platební agentura (PA)
Zprostředkující subjekt a platební jednotka/finanční útvar Agentura SAPARD Marketingová agentura

4 1. Činnost SZIF

5 2. SZIF - Platební agentura
Režimy podpor administrované na SZIF Společná organizace trhu (SOT) rostlinné komodity živočišné komodity zahraniční obchod Přímé platby (PP) Program rozvoje venkova (PRV) OP Rybářství (OPR) Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD)

6 2. SZIF - Platební agentura
Společná organizace trhu (SOT) - rostlinné komodity - Intervenční nákup a prodej rostlinných komodit Správa kvót cukru a bramborového škrobu Podpory a dotace dotace na bramborový škrob TOP UP pro pěstitele brambor na škrob podpory pro pěstitele ovoce a zeleniny (organizace/seskupení producentů) diversifikační podpora pro pěstitele cukrovky restrukturalizační podpora v cukrovarnickém průmyslu Podpory zpracovatelům lnu a konopí (IACS) Podpory výrobcům sušeného krmiva (IACS) Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic (IACS)

7 2. SZIF - Platební agentura
Společná organizace trhu (SOT) - živočišné komodity – Správa mléčných kvót Školní mléko Soukromé skladování vepřového masa a mléčných výrobků Intervenční nákup a prodej mléčných výrobků Administrace dotačních titulů na podporu včelařství

8 2. SZIF - Platební agentura
Společná organizace trhu (SOT) - Zahraniční obchod (ZO) - Podpora zahraničního obchodu se zemědělskými produkty – vývozní subvence Skladování intervenčních zásob Program pomoci nejchudším

9 2. SZIF - Platební agentura
Společná organizace trhu (SOT) Termíny podání žádostí na Počty žádostí / rok V řádu tisíců, závislé na vyhlášení tržních opatření Finanční objem / rok V řádu miliard, závislé na vyhlášení tržních opatření

10 2. SZIF - Platební agentura
Přímé platby (PP) Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) Národní doplňkové platby (Top-Up) – financováno z národních zdrojů Platba pro pěstování energetických plodin (EP) Oddělená platba na cukr (SSP) Oddělená platba za rajčata (STP)

11 2. SZIF - Platební agentura
Přímé platby (PP) Termíny podání žádostí na (včetně plošných opatření II osy PRV) Počty žádostí / rok 2009 cca 95 tisíc (včetně plošných opatření II osy PRV) Finanční objem / rok cca 28 mld. Kč (včetně plošných opatření II osy PRV)

12 2. SZIF - Platební agentura
Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV) OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV Leader OSA V Technická pomoc

13 2. SZIF - Platební agentura
OP Rybářství 2007 – 2013 (OPR) OSA 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury 2.2 Opatření na ochranu vodního prostředí 2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh OSA 3 Opatření společného zájmu 3.1 Společné činnosti 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 3.4 Pilotní projekty OSA 5 Technická pomoc 5.1 Technická pomoc

14 3. Program rozvoje venkova
Návaznost PRV na předcházejí programy Operační program Zemědělství (OP RVMZ) Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) SAPARD (předvstupní program) SAPARD: zkušenosti s projekty (pro SZIF i žadatele), nové postupy, kontroly,…, založení PA OP RVMZ: první program v rámci členství v EU PRV: poprvé celé sedmileté programovací období, venkov+zemědělství HRDP OP Rybářství SAPARD OP RVMZ Program rozvoje venkova 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2013

15 3. Program rozvoje venkova
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období Plán rozvoje venkova, Národní strategický plán Nařízení ES (Rady a Komise) Legislativa České republiky

16 3. Program rozvoje venkova
Základní legislativa EU Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky Prováděcí pravidla: Nařízení komise (ES) č. 883/2006, 885/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV Prováděcí pravidla: Nařízení komise (ES) č. 1974/2006, 1975/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1320/2006, 1628/2006, 1857/2006

17 3. Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV) OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.4 Využívání poradenských služeb OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) II.1.3 Agroenvironmentální opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích II.2.3 Lesnicko-environmentální platby II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa

18 3. Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (PRV) OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace OSA IV Leader IV.1.1 Místní akční skupina IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce OSA V Technická pomoc

19 Finanční plán po osách (v EUR za celé období)
4. Financování programu Finanční plán po osách (v EUR za celé období) Veřejné příspěvky OSA Veřejné příspěvky celkem Sazba příspěvku EAFRD (%) Částka EAFRD (EZFRV) Podíl (zaokrouhleno) 1. osa 75,00 22 % 2. osa 79,88 55 % 3. osa 17 % 4. osa 80,00 5 % TP 0,5 % CELKEM 77,87 100 % TP=technická pomoc + Reckovery Package: /alokace pro CZ: 21 000 000 EUR na rok 2009 a 14 700 000 EUR na rok 2010, celkem 35  EUR/

20 Osa, skupina opatření, opatření, podopatření, záměr
4. Financování programu Uskutečněná kola příjmu žádostí Kolo příjmu žádostí Termín Osa, skupina opatření, opatření, podopatření, záměr rok 2007 1. kolo I a, I b, I , III.1.1.b, III.1.1.c, III.1.1.d 1.3.2. 2. kolo I.1.2., I.1.3., I.1.4., I.3.1., III.1.1.a, III.1.2., III.1.3., III.2.1., III.2.2., III.3.1. IV.1.1.* rok 2008 Kontinuální příjem od V.1.* od V.2.* 3. kolo I , III.1.1., III.1.2., II b, II II a 4. kolo I.1.3., I.3.1., I.3.4., III.1.3. 5. kolo I.1.2., I.1.4., III.2.1., III.2.2., III.3.1., IV.1.1.*, IV.1.2. IV.2.1.* rok 2009 6. kolo 10.2. – I , I , I.3.4., III.1.1., III.1.2., IV.1.2. 17.2. – 10.3. – II.2.4. 7. kolo 9.6. – I.1.3., I.1.4., I.3.1., III.1.3., IV.1.2., IV.2.1.* 8. kolo 6.10. – I.1.2., III.2.1., III.2.2., III.3.1., IV.1.2., IV.2.1.* * Příjem na CP SZIF

21 4. Financování programu Přehledy projektů (k ) zaregistrovaných žádostí ve výši dotace Kč schválených žádostí ve výši dotace Kč Cca proplacených projektů ve výši dotace 5.3 mld. Kč

22 5. Administrace programu
Fáze projektových opatření PRV Činnost Nositel činnosti Iniciace projektu Žadatel Příjem Žádosti o dotaci, Administrativní kontrola, Analýza žadatele a projektu, Přijatelnost, Bodování RO SZIF Kontrola projektů před doporučením, Doporučení projektů CP SZIF Schválení projektů, Dohoda Realizace projektu Žadatel/příjemce dotace Příjem Žádosti o proplacení, Kontrola realizace projektu Platby Monitoring/hodnocení Programu Řídící orgán PRV (MZe) Základní rozdělení účastníků implementace. AK=administrativní kontrola

23 5. Administrace programu
Dotace bude poskytnuta na projekty, které splní následující podmínky: Předloží úplnou Žádost o dotaci z PRV, včetně všech povinných příloh, splní definici žadatele uvedenou v Pravidlech pro žadatele u příslušného pod/opatření, splní všechna kritéria přijatelnosti projektu uvedená v Pravidlech pro žadatele u příslušného pod/opatření, splní specifické podmínky uvedené ve specifické části pravidel u příslušného pod/opatření, bodové hodnocení projektu bude dostatečné vzhledem k disponibilním zdrojům, podepíše Dohodu se SZIF, splní veškeré podmínky při realizaci projektu, včetně proplacení všech výdajů, v termínu předloží kompletní Žádost o proplacení včetně všech stanovených příloh;

24 5. Administrace programu
Administrace projektových opatření PRV Informování žadatele/příjemce dotace Příjem Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF Administrativní kontrola Žádosti o dotaci PRV Analýza žadatele a projektu (vybraná opatření) (Hodnotitelská komise – opatření na „inovace“) Přijatelnost Bodování Doporučení a schválení projektu Dohoda Informování – RO SZIF Příjem žádosti – RO SZIF (CP SZIF – TP a MAS) AK – úplnost a správnost dodaných dokumentů Analýza žadatele a projektu – FZ Přijatelnost – dle Pravidel Hodnotící komise – jen u I.1.3.2 Bodování – preferenční kritéria Doporučení a schválení projektu – RO a CP SZIF Dohoda – mezi příjemce dotace a SZIF

25 5. Administrace programu
Administrace projektových opatření PRV Realizace projektu Žádost o proplacení Kontrola Žádosti o proplacení Kontrola fyzické realizace projektu Osvědčení o provedené práci projektu Schválení Žádosti o proplacení Proplacení dotace Udržitelnost projektu, kontrola ex-post Realizace projektu – lze již po zaregistrování Žádost o proplacení – po ukončení projektu vč. všech potřebných příloh Kontrola žádosti o proplacení – AK KFRP – u příjemce pomoci (místo realizace projektu)

26 5. Administrace programu
Leader (MAS) Kroky administrace, které jsou pro opatření IV.1.1. rozdílné: Příjem Žádosti o realizaci SPL, administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti na CP SZIF Bodování a doporučení Hodnotitelskou komisí (MZe) Schválení žádosti probíhá na CP SZIF Podání Žádosti o proplacení probíhá 3x ročně

27 5. Administrace programu
Informace pro žadatele (

28 5. Administrace programu
Žádost o dotaci z PRV Prostý PDF dokument Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV Po vyplnění opatření – podopatření a záměru se vygeneruje celá žádost (obecné+specifické podmínky). Vyplňování pouze bílé označených polí + nabídky, roletky, číselníky, apod. Možnost ukládání. Nově – elektronické podání prostřednictví PORTÁLU FARMÁŘE!!!

29 5. Administrace programu
NUTS 2 Název RO SZIF Adresa Střední Čechy Praha a Střední Čechy Slezská 7, Praha 2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichova náměstí 810, Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, Opava

30 5. Administrace programu– harmonogram příjmů žádostí
Opatření PRV Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů I.1.4 Pozemkové úpravy I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Kontinuální příjem I.3.4 Využívání poradenských služeb II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa Pouze informativní charakter – jednotlivá kola vyhlašuje přímo ministr zemědělství ČR

31 5. Administrace programu– harmonogram příjmů žádostí
Opatření PRV Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.l.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce V.1 Technická pomoc Kontinuální příjem

32 5. Administrace programu
Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření PRV na RO SZIF pracovní doba pondělí, středa 7:30 – 16:30 úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00 pátek 7:30 – 13:00 Platí pro všechna RO SZIF.

33 5. Administrace programu
Předregistrace Žádosti o dotaci z PRV Na RO SZIF jsou viditelně umístěny základní informace (instrukce) o postupu žadatele po příchodu na RO SZIF za účelem registrace žádosti o dotaci v rámci projektových opatření PRV.

34 6. KONTAKT Adresa: Ve Smečkách 33 110 00, Praha 1 Infolinka:

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Administrativa a financování projektů v Programu rozvoje venkova"

Podobné prezentace


Reklamy Google