Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V E R Z E MZDOVÁ OBLAST Zákaznický den k verzi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V E R Z E MZDOVÁ OBLAST Zákaznický den k verzi"— Transkript prezentace:

1 V E R Z E 200812 MZDOVÁ OBLAST Zákaznický den k verzi 200812
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E MZDOVÁ OBLAST

2 Zákaznický den k verzi 200812 Novinky obecně
- Pojištění a daně pro rok 2009 - ELDP, Oznámení o nástupu zaměstnance (ONZ) - Svátky, práce ve svátek - Bezprostředně navazující PV - Korekce vyměřovacích základů - Rozdělení doby OČR Náhrady při DPN, nemocenské dávky - nové SLM, formulář Vyp01, vyšší náhrady - odvod pojistného, Poj06 - nemocenské trvající z roku 2008 - příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - evidence případů ztráty na výdělku – dávky vyplacené OSSZ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

3 Zákaznický den k verzi 200812 Pojištění a daně pro rok 2009
Změny v programu vycházející z novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která snižuje od platby sociálního pojištění: Zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance na důchodové pojištění 21,5 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % a na nemocenské pojištění 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu, celkem tedy 25 % .    Zaměstnanci odvádí 6,5 % na důchodové pojištění, na státní politiku zaměstnanosti a na nemocenského pojištění neodvádí žádnou částku. Maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se zvyšuje na 1  Kč. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

4 Zákaznický den k verzi Daňová sazba zůstává ve výši 15% (dříve schválená sazba 12,5% byla zrušena), daňové úlevy zůstávají ve výši pro rok 2008. Provedena úprava v sestavě Dan05 – Potvrzení pro účely daně z příjmu: Pokud není vyplněno období do, je to chápáno jako „ “ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

5 Zákaznický den k verzi 200812 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...
Dan06 – Vyúčtování daně zaměstnavatelem Úprava na předepsaný tvar platný pro výkaz FÚ:

6 Zákaznický den k verzi 200812 ELDP od 1.1.2009
Od roku 2009, kdy nemocenské dávky vyplácí OSSZ, se pro účely vyloučené doby na ELDP nebude hodnotit doba pobírání dávek nahrazující příjem z výdělečné činnosti, ale doba trvání omluvných důvodů, tj. - doba dočasné pracovní neschopnosti, - doby karantény, - doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance - doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

7 Zákaznický den k verzi Od ledna 2009 bude ČSSZ přijímat ELDP s daty od roku 2009 v elektronické i papírové formě ve změněném formátu. Nově jsou doplněny položky kód okresu a název OSSZ, které jsou uvedeny na formuláři Poj14 a pro export vyžadovány: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

8 Zákaznický den k verzi Upozornění k ELDP ve speciálních situacích Pokud si pojištěnec způsobil nemoc úmyslně a doba se tedy nemá započítat do vyloučených dob, je zapotřebí ručně zadat korekci započtených dob na Poj01 (zvýšit o dny této nemoci). b) Automaticky se nevytváří ELDP v případě nástupu výkonu trestu. V takovém případě do vytvořené dávky dat ELDP založte zaměstnanci ELDP ručně a použitím tlačítka Načti data získejte potřebná data. c) Zatím není vyřešeno svazování navazujících PV (ukončení jednoho PV a zahájení druhého následující den). Do vyřešení nutno korigovat ručně. d) Obdobně je nutno ručně řešit nyní již skutečně velmi řídký případ výkonu služby v ozbrojených silách („V“). S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

9 Zákaznický den k verzi 200812 Oznámení o nástupu zaměstnance
Dosavadní systém přihlášek k nemocenskému pojištění (PRIHL) se od mění na systém Oznámení o nástupu zaměstnance (ONZ). V novém systému přibyly některé položky a jiné naopak ubyly. Změny se týkají rozsahu sledovaných položek, exportu i tisku. Způsob práce se nemění, na uživateli je vyplňování speciálních typů dokladů: 6 Převod zaměstnance k jinému VS, 7 Skončení zaměstnání z důvodu přerušení, 8 Návrat po přerušení, 9 Vznik příslušnosti k českým právním předpisům, 10 Skončení příslušnosti k českým právním předpisům podle metodiky ČSSZ k vyplňování ONZ. Změněny jsou i některé číselníky (druh činnosti, druh důchodu pro ONZ, …), většina hodnot je však automaticky převedena do nových číselníků. Důchody vyplácené ČSSZ se již nadále nevykazují, sledují se pouze vyplácené zahraničními. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

10 Zákaznický den k verzi Nový formát se uplatní pro dávky s datem vyplnění od : S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

11 Zákaznický den k verzi Předchozí dávky jsou sledovány a exportovány v původním formátu PRIHL: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

12 Zákaznický den k verzi Další důležitou změnou je možný rozdíl mezi účastí na nemocenském pojištění a důchodovém pojištění u určité skupiny zaměstnanců. Proto byla vytvořena nová položka pro zadávání účasti pouze na důchodovém pojištění - formulář Poj01, záložka Sociální a nemocenské pojištění - s hodnotami Ano / Ne. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pokud položka není vyplněna a nejedná se o nemocensky pojištěné PV, pak se považuje za PV i bez důchodového pojištění.

13 Zákaznický den k verzi U zaměstnanců pouze důchodově pojištěných se z kontrolních důvodů vytváří speciální SLM s novými interními algoritmy: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... 3015 Vyměřovací základ DP 3016 Pojistné na DP za zaměstnance 3017 Pojistné na DP za zaměstnavatele Odvody jsou provedeny na stejné účty jako pojistné na sociální zabezpečení

14 Zákaznický den k verzi 200812 Práce ve svátek S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...
Pro práci ve svátek stačí zadat hodiny do SLM s IA 1113 nebo 1134 s požadavkem na dopočet směn a dnů. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

15 Zákaznický den k verzi Pro odchylkové zaměstnance se pak dopočte mzda či náhrada za neodpracovaný svátek za zbytek fondu svátků (IA 0004). S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

16 Zákaznický den k verzi Svátky pro rok 2009 jsou vygenerovány v číselníku Kal01: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

17 Zákaznický den k verzi 200812 Bezprostředně navazující PV
Dle § 10, odst. 4 bezprostředně navazující starý PV a nový PV neukončuje pojištění a pro nový PV se použijí vyměřovací základy a vyloučené dny starého PV. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V této situaci je třeba zadat na formuláři Poj01 pro nový PV datum zahájení nemocenského pojištění hodnotu evidovanou pro starý PV a současně do podzáložky Korekce pro DVZ zadat vyměřovací základy a započtené dny za potřebná jednotlivá období starého PV. Během roku 2009 se pokusíme tuto situaci automatizovat.

18 Zákaznický den k verzi Započítávání korekcí do vyměřovacích základů pojistného na SZ a ZP Bez ohledu na nastavení započitatelnosti pro pojistné v číselníku Slm01 se SLM s IA 5041, 5051, 5061 automaticky zařazují do vyměřovacích základů (VZ) pojistného na sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP) a to následovně: nadlimit náhrady při DPN .. do VZ pojištění na SZ a na ZP, korekce VZ na SZ .. do VZ pojištění na SZ, korekce VZ na ZP (1:2) do VZ pojištění na ZP. Automaticky generované SLM korekcí mají v detailu SLM odlišující hodnotu položky druh doby: 90 korekce vzniklé z částečně od daně osvobozených částek, např. nadlimitní příspěvky PF, ubytovné (5051, 5061), 91 nadlimitní náhrady při DPN (5041). S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

19 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

20 Zákaznický den k verzi 200812 Rozdělení doby OČR na část s nárokem
Pro různé statistické účely nově dělíme zadanou nepřítomnost pro OČR (SLM s IA 0056) na část a) s nárokem na placení (9, případně 16 dnů a to včetně přesahů mezi měsíci, apod.) SLM s druhem doby = 12 b) bez nároku, SLM s druhem doby = 13 Výpočet na základě zadaného jednoho vstupu na Vyp01 vytvoří dva záznamy s rozdílnými druhy doby. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

21 Zákaznický den k verzi Nemocenské pojištění – dávky a náhrada při DPN od Od platí nový Zákon o nemocenském pojištění (187/2006) a novely Zákoníku práce (262/2006). Nově se začíná používat pojem sociální událost: dočasná pracovní neschopnost (DPN) a nařízení karantény, kdy za prvních 14 dnů proplácí zaměstnavatel náhradu, od 15. dne trvání neschopnosti náleží nemocenské vyplácené orgány sociálního zabezpečení (OSSZ) - ošetřování nebo péče o člena domácnosti, kdy se poskytuje ošetřovné (OSSZ) [dříve ošetřování člena rodiny] - mateřství, kdy se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství (OSSZ) - převedení zaměstnankyně na jinou práci, kdy se poskytuje vyrovnávací příspěvek (OSSZ) Dávky poskytované OSSZ se vyplácejí za kalendářní den. Zaměstnavatel vyplácí náhradu za odpadlou pracovní dobu, tj. za pracovní hodiny včetně odpadlých svátků. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

22 Zákaznický den k verzi I v rámci platnosti nové legislativy oddělujeme nepřítomnost z důvodu sociální události a její proplacení. Dosavadní SLM (IA) pro nepřítomnosti zůstávají v platnosti i po : dočasná pracovní neschopnost, nařízená karanténa, ošetřování nebo péče o člena domácnosti, mateřství. K proplácení náhrad zaměstnavatelem slouží nové SLM s interními algoritmy (postupně pro nepřítomnosti s IA ), tedy: 2261 Náhrada při nemoci, 2262 Náhrada při nepracovním úrazu, 2263 Náhrada při nemoci z povolání, 2264 Náhrada při pracovním úrazu, 2265 Náhrada při karanténě (Složky mezd pro vyplácení ostatních sociálních případů nových po (ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek) již neexistují, neboť je zaměstnavatel neproplácí, činí tak OSSZ.) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

23 Zákaznický den k verzi Při zadávání nepřítomnosti a proplacení náhrady postupujeme obdobně jako dosud při proplácení nemocenských dávek. Kopií vstupu nepřítomnosti připravíme slm k proplacení, „datum do“ ovšem zadáme maximálně 14. kalendářní den trvání DPN: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pro výpočet náhrady při DPN je určen nový kód částky 72 zabezpečující výpočet náhrady za doby obou pásem (1-3. den, 4-14. den) na základě upraveného průměrného výdělku.

24 Zákaznický den k verzi V případě zadání proplacení náhrady do pozdějšího data, než je 14. kalendářní den trvání DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... se výpočet zaměstnance ukončí s hlášením v protokolu jako kritickou chybou:

25 Zákaznický den k verzi Náhrada se poskytuje v určité procentní výši z upraveného průměrného výdělku (Zákoník práce § 351 a další). Za první 3 pracovní dny se v případě karantény poskytuje náhrada ve výši 25%, v případě dočasné pracovní neschopnosti se náhrada neposkytuje (pro jistotu říkáme poskytuje ve výši 0%). Od 4.dne se poskytuje náhrada ve výši 60%. Tato procenta jsou však chápána jako minimální, zaměstnavatel může určit vyšší. K tomu slouží procenta zadaná složce mzdy náhrady (např. s IA 2261) v číselníku SLM, tj. na formuláři Slm01. Zde je původní položka "procento“ určena pro event. zadání procenta pro první 3 dny a nová položka "procento 2" pro zadání procenta pro náhrady od 4. dne: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

26 Zákaznický den k verzi 200812 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...
Pokud nejsou zadány hodnoty, nebo jsou nižší než stanovené zákonem, použijí se zákonem dané procentní výše.

27 Zákaznický den k verzi Zákoník práce dále stanovuje, že dohodnutá nebo stanovená náhrada nesmí být vyšší než průměrný výdělek. Pokud by byla vypočtená náhrada za první 3 dny nebo za dny do 14. dne vyšší, automaticky je snížena a o snížení se vypisuje hláška do protokolu výpočtu: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

28 Zákaznický den k verzi Pozor na ustanovení zákona o nemocenském pojištění, podle kterého lze náhradu vyplatit pouze do půlnoci 14. kalendářního dne. Pokud měl zaměstnanec plánovanou noční směnu ze 14. na 15. den trvání DPN, pak je nutno zadat počet hodin po půlnoci jako korekci do hodin od 4. dne a to zápornou hodnotou. Například směna je od 22:00 do 5:30, pak se zadává korekce -5,5 hodiny: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

29 Zákaznický den k verzi V souvislosti se zvýšenými náklady zaměstnavatele se snižuje pojistné na sociální zabezpečení o polovinu vyplacených náhrad v zákonné výši. Zákon říká, že tato částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. To sice můžeme počítat v uzávěrce a dostaneme tak správné odvody, ale onu polovinu potřebujeme též dostat do účetnictví. Účetnictví umožňuje použít koeficient (zde by se hodilo -0.5), ale problém by nastal se zaokrouhlením na dílčí sledovaná (nákladová) střediska a se zachováním celkového součtu s částkou snižující odvody. Proto je vytvořen nový interní algoritmus Refundace náhrad DPN. SLM k IA 5043 je pro českou legislativu povinná a jediná. (Výpočet mezd generuje SLM s IA 5043 pro zaměstnance s náhradou DPN se zaokrouhlením na celé Kč matematicky, následující uzávěrka pak zabezpečí, aby celková suma byla přesně zaokrouhlena podle zákona na celé Kč nahoru (obdobným způsobem jako pojistné na SZ za organizaci IA 3013). Částky se uvádějí kladné.) Suma 5043 se pak v uzávěrce odečítá od vypočteného pojistného na SZ ( ): S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

30 Zákaznický den k verzi Poj06 – Přehled pro ČSSZ - tvar pro rok 2009 Pro data roku 2009 je použit nový formát hlášení (ČSSZ 89 542 4 – I/2009), který odpovídá nové legislativě. Jsou zde doplněny položky pro náhrady při DPN a ½ náhrady snižující odvod pojistného, snížení o vyplacené dávky sociálních událostí trvajících z roku 2008 zůstává. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

31 Zákaznický den k verzi 200812 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...
Postup při zpracování sociální události pokračující z roku 2008 Pro sociální události pokračující v roce 2009 z roku 2008 zůstávají v platnosti SLM s interními algoritmy proplácení , 2211, 2221, 2222. V případě zadávání proplacení nemocenské dávky kopií z nepřítomnosti je třeba změnit nabízející se slm (2261 – 2265) na „staré“ slm. Dále je zapotřebí zadat placení (IA 220x) na přelomu roků 2008 / 2009 ve dvou vstupech. Jeden pro období z roku 2008 a druhý pro období Tím bude zabezpečena správná redukce DVZ pro část za prosinec a pro část za leden:

32 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

33 Zákaznický den k verzi Poj29 - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Zaměstnavateli zůstala povinnost přebírat od zaměstnance podklady od lékaře, ale protože dávky nemocenského pojištění vyplácí OSSZ, vzniká mu nová povinnost a to zasílat na OSSZ potřebné podklady pro výpočet dávek a podklady pro jejich zasílání zaměstnancům. Proto byla dopracována nová sestava Poj29, která obsahuje položky vyžadované ČSSZ jako přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (DPN od 15 dne, ostatní od 1.dne). Vzhledem k tomu, že OSSZ provádí z vypočtených dávek srážky na exekuce, je v sestavě doplněno též prohlášení zaměstnavatele, zda má či nemá zaměstnanec evidovánu exekuci. V kladném případě OSSZ pozdrží výplatu dávky až do doby, kdy jí zaměstnavatel doručí potřebné údaje pro výpočet srážek z dávek. Při tvorbě sestavy je třeba nejdříve vyplnit relevantní položky: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

34 Zákaznický den k verzi 200812 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...
Výsledná sestava pro OSSZ pak má požadované náležitosti:

35 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

36 Zákaznický den k verzi 200812 Nová sestava Poj30
– Příloha k žádosti o provádění srážek z DPN poskytuje OSSZ podklady pro výpočet zákonných srážek z dávek nemocenského pojištění: S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

37 Zákaznický den k verzi 200812 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...
Vzhledem k tomu, že dávky nemocenského pojištění vyplácí OSSZ, ale tyto částky jsou součástí příjmů zaměstnance pro zjišťování ztráty na výdělku, je na formuláři Poj25 - Náhrada za ztrátu na výdělku potřeba zadávat do nově upravené položky „Renta – důchod + dávky OSSZ“ dávky vyplacené příslušnou OSSZ podle dokladu, který si na OSSZ vyžádáte, případně podle dokladu, který vám doručí zaměstnanec. Dojde tím k časovému posunu výplaty náhrady, ovšem pokud je zaměstnanec nemocen a nebyla by zadána výše dávky vyplacená OSSZ, vypočtená částka renty by byla neoprávněně vyšší. :

38 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

39 Děkuji za pozornost Zákaznický den k verzi 200812
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "V E R Z E MZDOVÁ OBLAST Zákaznický den k verzi"

Podobné prezentace


Reklamy Google