Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV
Aktivizační opatření JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV

2 Úvod Aktivizační opatření jsou jedním z dokumentů mající za cíl implementovat cíle vymezené ve Strategii politiky zaměstnanosti (časový horizont v letech 2014/2017) Smyslem a cílem aktivizačních opatření je zvýšení zaměstnanosti Aktivizační opatření navazují na koncepční a strategické materiály vlády, přičemž jsou provázána s Akčním plánem vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR Realizace bude prostřednictvím závazného harmonogramu s jasnou odpovědností za splnění konkrétních opatření Navrženo celkem 37 opatření legislativní i nelegislativní povahy Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

3 Financování bude z Evropských strukturálních fondů (v rámci současného i budoucího programového období) a ze státního rozpočtu v rámci stanovených limitů Jednotlivá opatření budou rozpracovány v rámci pracovní skupiny pro zaměstnanosti při MPSV, která je na tripartitním základě Plnění aktivizačních opatření bude pravidelně (čtvrtletně) monitorováno Informace o realizaci jednotlivých opatření bude následně předkládána poradě ekonomických ministrů, sociálním partnerům a vládě ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

4 Navrhovaná opatření se zaměřují zejména na následující oblasti:
Podpora vytváření pracovních příležitostí Úprava systému investičních pobídek Podpora principů sociální ekonomiky Zvyšování efektivity nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Podpora získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy Revize systému rekvalifikací Důsledné potírání diskriminace a nelegální práce na trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

5 Opatření č. 1. Rozšířit územní oblasti, do kterých lze poskytovat investiční pobídky, na regiony s mírou nezaměstnanosti o 25 % vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou. (novelizace § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Gestor / spolu gestor: MPO / MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění: V legislativním procesu – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v současné době projednává PSP ČR. Součástí návrhu zákona je i novela zákona zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

6 Opatření č. 2. Odstupňovat výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst dle výše míry nezaměstnanosti. (novelizace nařízení vlády č. 515/2004 Sb.) Gestor / spolu gestor: MPO / MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění: V legislativním procesu – novela nařízení vlády č. 515/2004 Sb. by měla nabýt účinnosti ke stejnému dni jako zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; návrh tohoto zákona v současné době projednává PSP ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

7 Opatření č. 3. Zavedení slev na pojistném na sociální zabezpečení v případě přijetí vybraných skupin uchazečů o zaměstnání nejobtížněji umístitelných na trh práce. Mladí lidé do 30 let, osoby starší 50 let, osoby vracející se z rodičovské dovolené. Gestor / spolu gestor: MPSV Legis. / Nelegis.: L / N Realizace: 2015 Zdroje financování: rozpočtově neutrální Stav plnění: MPSV připravilo návrh řešení k problematice slev na pojistném, který bude v průběhu měsíce ledna 2015 konzultován se zástupci MF. Následně bude předložen pracovní skupině pro zaměstnanost. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

8 Opatření č. 4. Vytvořit jednotnou metodiku provazující počáteční poradenství, rekvalifikaci a poskytnutí finančního příspěvku; rozšířit možnost poskytovat poradenské aktivity i začínajícím podnikatelům v oblasti vedení SVČ (konzultace). Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: 2014 Zdroje financování: OPZ Stav plnění: Generální ředitelství Úřadu práce ČR upravilo v roce 2014 formuláře a přístup k poskytování podpory SÚPM-SVČ, nicméně komplexní provázání opatření tak, jak je popsáno v opatření doposud neproběhlo a účelnější se jeví takovouto reformu provést po spuštění Operačního programu zaměstnanost v rámci nového projektu. V současné době byl proto zpracován předběžný projektový záměr na dva paralelní projekty zabývající se podporou uchazečů o zaměstnání při zahájení SVČ a to jak v oblasti přímé podpory – tedy poskytnutí poradenství jak před zahájením SVČ, tak rovněž v prvních období po jejím zahájení, tato podpora bude provázána s podporou na zřízení SÚPM-SVČ. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

9 Opatření č. 5. Úprava definice zájemce o zaměstnání, tak aby bylo možné příspěvky APZ podpořit i skupiny osob, které jsou zaměstnány (tedy např. i SVČ nebo osoby v předdůchodovém věku, atd.…), ale které jsou na trhu ohroženy (úprava § 22 zákona č. 435/2004 Sb. – současná právní úprava charakterizuje „zájemce o zaměstnání“ jako osobu mající zájem o zprostředkování zaměstnání, měla by jím být ale i osoba, která zaměstnání má, ale je na trhu práce ohrožena, zejména ohrožena ztrátou zaměstnání, resp. osoba vyžadující na trhu práce asistenci k udržení zaměstnání). Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR, MPO, HK ČR, SPČR Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Definice zájemce o zaměstnání v ustanovení § 22 zákona o zaměstnanosti se jeví v současné době jako dostačující, nicméně bude posouzena metodika vztahující se k tomu ustanovení a bude zvážena její úprava. Současně bude ověřeno v rámci § 106 nebo § 120 zákona o zaměstnanosti, zda je efektivní poskytovat podporu osobám, které jsou sice zaměstnány (resp. provozují SVČ), ale jsou osobami, které jsou na trhu práce ohroženy. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

10 Opatření č. 6. Vytvoření programu (implementace do stávajících programů) zaměřeného na poskytování poradenství začínajícím OSVČ ve spolupráci s HK, MPO. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR, MPO, HK ČR, KZPS ČR, SPČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Byl vypracován záměr na systémový projekt, jehož cílem je posílit poradenskou činnost ÚP ČR ve vztahu k podpoře začínajících OSVČ zejména z řad bývalých uchazečů o zaměstnání, a to včetně spolupráce s HK. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

11 Opatření č. 7. Cílená podpora uchazečů o zaměstnání prostřednictvím rekvalifikací náhradou za cizince. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Řešeno vnitřním aktem řízení. Je připravena instrukce k realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2015, která mimo jiné obsahuje požadavek na důraz rekvalifikací v oblasti technických oborů, kde zejména je nejvíce citelný nedostatek vlastních českých odborníků, a kde často dochází k preferování cizinců z tohoto důvodu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

12 Opatření č. 8. Pokračovat v podpoře vzniku sociálních firem a s tím spojených pracovních příležitostí v rámci sociálního podnikání. V této souvislosti se počítá například s podporou dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 měsíců v evidenci). Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2018 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z Stav plnění: V současné době je připravován při Úřadu vlády ČR věcný záměr zákona o sociálním podnikání, na kterém MPSV participuje. V rámci příštího programového období jsou připravovány výzvy k podpoře zahájení činnosti sociálních podniků. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

13 Opatření č. 9. Zajistit průběžné navyšování rozpočtu na APZ do roku 2018 z národních prostředků, a to s ohledem na situaci trhu práce. Gestor / spolu gestor: MPSV, ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: SR Stav plnění: Rozpočet národních prostředků APZ: 2013: ,- Kč 2014: ,- Kč 2015: ,- Kč APZ je vyjma národních prostředků významně sanována z prostředků ESF. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

14 Opatření č. 10. Úřad práce zvýší počet podpořených uchazečů o zaměstnání jednotlivými nástroji APZ oproti roku 2013 o 10% uchazečů o zaměstnání. Celkem: uchazečů o zaměstnání v roce 2014 Gestor / spolu gestor : MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: 2014 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Úřad práce podpořil v roce uchazečů o zaměstnání, v roce uchazečů o zaměstnání Došlo k nárůstu o 28,9% Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

15 Opatření č. 11. Zavést možnost přiznání podpory při rekvalifikaci uchazečům o zaměstnání - účastníkům zvolené rekvalifikace (§ 109a ZoZ). Gestor / spolu gestor : MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění: V roce 2015 bude provedena analýza tohoto opatření. Případná legislativní změna bude vycházet z výsledků této analýzy. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

16 Opatření č. 12. V rámci uzavírání memorand s podniky se státní účastí usilovat o zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z evidence ÚPČR (podpořeno příspěvky APZ). Například úklid nádraží ČD, vnitřní prostory budov včetně staničního kolejiště, úklid a čištění dopravního značení na dálnicích a silnicích I. třídy, čištění bezprostředního okolí vodních toků. Gestor / spolu gestor: MPSV / jednotlivé resorty Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Příklad: první memoranda již byla uzavřena (např. ÚP ČR a SŽDC). Spolupráce zaměřena zejména na regiony s nejvyšší nezaměstnaností. Nově přijatí zaměstnanci z řad nezaměstnaných najdou pracovní uplatnění v odvětví traťového hospodářství. Budou přijímáni také obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 a nad 50 let věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

17 Opatření č. 13. V rámci uzavírání memorand s podniky se státní účastí, žádat o povinné hlášení ÚP ČR volných pracovních míst. Gestor / spolu gestor: MPSV / jednotlivé resorty Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2018 Zdroje financování: nemá finanční dopady Stav plnění: ÚP ČR explicitně v současné době nepožaduje povinné hlášení volných míst a to s ohledem na pozitivní růst počtu dobrovolně hlášených volných pracovních míst. Důvodem je příznivější ekonomická situace a posílení spolupráce ÚP ČR se zaměstnavateli a to i na základě monitoringu ÚP ČR (posílení ÚP ČR). Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

18 Opatření č. 14. Ověření nástrojů a opatření APZ směřujících k řešení nezaměstnanosti Gestor / spolu gestor: MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP Z, SR Stav plnění: V současné době jsou připravovány věcné záměry nových resp. pokračujících projektů, které budou realizovány v rámci OPZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

19 Opatření č. 15. Podpora krátkodobých pracovních úvazků v rámci veřejně prospěšných prací nebo společensky účelných pracovních míst. V této souvislosti ÚP ČR navýší počet podpořených uchazečů o zaměstnání na uchazečů o zaměstnání. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Krátkodobé pracovní úvazky (KPU) jsou podporovány „bonifikovaným“ příspěvkem již od roku 2014, ve kterém byl zároveň k podpoře KPU pilotně odzkoušen nástroj Aktivizační pracovní příležitosti. V realizaci podpory KPU se i na dále průběžně pokračuje. V roce 2013 bylo podpořeno 2363 uchazečů o zaměstnání. V roce 2014 potom 7158 uchazečů o zaměstnání. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

20 Opatření č. 16. Nově realizovat, případně rozšířit pilotní ověření možné podpory samostatného podnikání starších pracovníků – uchazečů o zaměstnání/ osob 55 + a poskytnout jim potřebnou pomoc a podporu. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z Stav plnění: obdobné jako u opatření č. 4. Vztahuje se i na osoby starší 50 resp. 55 let. V roce 2013 bylo podpořeno 2303 uchazečů o zaměstnání. V roce 2014 bylo podpořeno 2383 uchazečů o zaměstnání. Došlo k nárůstu o 3,5%. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

21 Opatření č. 17. V rámci nástrojů APZ pro OSVČ podpořit uchazeče o zaměstnání na základě úpravy metodik pro poskytování příspěvku – účelná, efektivní podpora. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2018 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: obdobné jako u opatření č. 4. a 16. Vztahuje se i na osoby starší 50 resp. 55 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

22 Opatření č. 18. Úprava tzv. „nekolidujícího zaměstnání“ – omezit jeho možnost jeho využití vybranými profesemi (tyto určit s přihlédnutím k činnostem dle jejich zařazení do skupin prací, od kterých se odvozuje nejnižší úroveň zaručené mzdy nebo platu). Gestor / spolu gestor: MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: rozpočtově neutrální Stav plnění: V roce 2015 bude provedena analýza tohoto opatření. Případná legislativní změna bude vycházet z výsledků této analýzy. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

23 Opatření č. 19. Realizovat programy k ověření nových nástrojů a opatření APZ k zvýšení aktivizace uchazečů a zájemců o zaměstnání zaměřené na odbornou jazykovou přípravu v přímé souvislosti s dalším profesním vzděláváním. V této souvislosti podpořit ročně uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z Stav plnění: V současné době jsou připravovány věcné záměry konkrétních projektů majících za cíl zvýšit aktivizaci uchazečů o zaměstnání. Jejich realizace bude vycházet z možností realizace těchto projektů v rámci nového programového období. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

24 Opatření č. 20. Umožnit opakovanou realizaci nástrojů APZ u sezónních prací zejména v zemědělství, lesnictví, stavebnictví. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z Stav plnění: Viz opatření č. 19. Opakovaně podpořit uchazeče o zaměstnání, který je na trhu práce znevýhodněnou osobou a u nějž existuje předpoklad, že setrvá v evidenci uchazečů o zaměstnání dlouhodobě je možné také již v současné době. Rozhodující není obor činnosti, ale individuální charakteristiky nezaměstnaných osob, přičemž existuje důvodný předpoklad, že osoby nejvíce na trhu práce ohrožené (zejména z důvodu nízké kvalifikace) jsou v sezónních zaměstnáních zastoupeny výraznou měrou. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

25 Opatření č. 21. Připravit a realizovat projekty podporující služby pro domácnost. V rámci pilotního ověření podpořit - aktivovat touto formou 1 000 uchazečů o zaměstnání. Gestor / spolu gestor: MPSV, ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z Stav plnění: V roce 2014 započala realizace SIP „Služby pro domácnost“, jehož cílem je nastavení metodických postupů pro další projekt, jehož náplní bude pilotní realizace podpory služeb pro domácnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

26 Opatření č. 22. Upravit maximální délku poskytování příspěvků na SÚPM. Prosazovat obecně pro všechny kategorie uchazečů možnost poskytovat příspěvek na SÚPM po dobu až 12 měsíců, u některých kategorií uchazečů o zaměstnání (absolventi, pečující matky, apod.), kde dochází ke kumulaci handicapů, případně i déle, max. 24 měsíců. Gestor / spolu gestor: MPSV, ÚP ČR Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Bude realizováno v rámci připravované novely zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti. (předpoklad s účinností od ) Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

27 Opatření č. 23. Zavést do zákona o zaměstnanosti specifický nástroj APZ SÚPM určený pro uchazeče o zaměstnání - absolventy. Gestor / spolu gestor: MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: V rámci zhodnocení stávajícího stavu, není potřebné realizovat legislativní změnu. Dané opatření je plněno již v rámci interních pokynů – vnitřních aktů řízení, kdy je kladen důraz na využívání stávajících nástrojů APZ ve vztahu k uchazečům o zaměstnání – absolventům. Bude požádáno o změnu povahy daného opatření na „nelegislativní“. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

28 Opatření č. 24. Rozšířit spolupráci agentur práce a ÚP ČR, sdílení databáze uchazečů, poskytování údajů potřebných k obsazení vhodné pracovní pozice. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: OP Z Stav plnění: V současné době je připravována rozsáhlá novela zákona č. 435/2004 Sb., v této oblasti. Předpokládaná účinnost od Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

29 Opatření č. 25. Připravit komplexní úpravu zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Gestor / spolu gestor: MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015 Zdroje financování: rozpočtově neutrální Stav plnění: V současné době je připravována rozsáhlá novela zákona č. 435/2004 Sb., v této oblasti. Předpokládaná účinnost od Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

30 Opatření č. 26. Realizovat ročně kontrol zaměřených na nelegální práci, diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání a agenturního zaměstnávání. Gestor / spolu gestor: MPSV / SÚIP Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: SR Stav plnění: Kontrolní činnost SÚIP byla realizována v plném rozsahu dle zadání. V roce 2014 bylo provedeno kontrol zaměřených na nelegální práci, kontrol zaměřených na diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání a 793 kontrol agenturního zaměstnávání, tj. celkem kontrol ve sledovaných oblastech. Počet plánovaných kontrol v oblasti nelegálního zaměstnávání bude v roce 2015 částečně zredukován. Trendem kontrolní činnost bude nikoli plošná, nýbrž cílená, účelná a efektivní kontrola. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

31 Opatření č. 27. Propojit informační systémy ÚP ČR, ČSSZ případně i Finančního úřadu a umožnit tak náhled do databází v případě jednání s uchazečem o zaměstnání, resp. se zaměstnavateli. Gestor / spolu gestor: MPSV, ÚP ČR, ČSSZ Legis. / Nelegis.: L / N Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění: V současné době jsou realizována výběrová řízení na nové informační systémy, kdy požadavek na propojení databází byl vznášen. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

32 Opatření č. 28. Posouzení legislativního nastavení podmínek pracovněprávních vztahů. Gestor / spolu gestor: MPSV / SÚIP, ÚP ČR (pracovní skupina) Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění: Plnění opatření bude diskutováno v rámci pracovní skupiny pro zaměstnanost i na národní konferenci ke Strategii politiky zaměstnanosti a Aktivizačním opatřením v lednu 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

33 Opatření č. 29. Pilotně ověřit opatření APZ „Práce – stáže ve firmách“ na zkrácený úvazek do 80hodin měsíčně po dobu 3 měsíců s finanční podporou pro stážistu i mentora ve firmě. V této souvislosti ročně podpořit uchazečů o zaměstnání do 25 let. Gestor / spolu gestor: MPSV, ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z Stav plnění: V současné době jsou připravovány věcné záměry projektů zaměřené na uchazeče o zaměstnání do 30 let. Jejich realizace bude odvislá od možnosti realizace těchto projektů v rámci nového programového období. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

34 Opatření č. 30. Žákům středních škol a učilišť zajistit kvalitní dlouhodobou pravidelnou praxi dle příslušného oboru vzdělání – „typ učím se pro……“. Do těchto procesů více vtáhnout zaměstnavatele. Gestor / spolu gestor: MŠMT / MPSV, MPO, KZPS ČR, HK ČR, AK ČR, SP ČR, KZPS ČR, SO CR Legis. / Nelegis.: L / N Realizace: 2014/2015 Zdroje financování: SR Stav plnění: Vytvořena pracovní skupina při MŠMT, která rozpracovává toto opatření. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

35 Opatření č. 31. Podporovat a připravit programy pro studenty, v jejichž rámci by byla při studiu škole realizována odborná praxe ve firmách. Gestor / spolu gestor: MŠMT / MPSV Legis. / Nelegis.: L / N Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění:Vytvořena pracovní skupina při MŠMT, která rozpracovává toto opatření. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

36 Opatření č. 32. Vytvořit systém krátkodobých predikcí potřeb regionálního trhu práce založený na datech ÚP ČR (nezaměstnaní absolventi) a ČSSZ (odchody do důchodu) a provázat je s krajskou objednávkou počtu a struktury oborů odborného vzdělávání. Gestor / spolu gestor: MPSV / MŠMT Legis. / Nelegis.: L / N Realizace: 2016/2017 Zdroje financování: SR Stav plnění: V rámci OPZ bude zvážena realizace projektu cíleně zaměřeného nejen na vytvoření systému předvídání kvalifikačních potřeb, ale zejména na jeho implementaci do praxe ÚP ČR. V roce 2014 byl VÚPSV proveden výzkumný záměr vyhodnocující krátkodobou predikci vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

37 Opatření č. 33. Revidovat současný stav realizace rekvalifikací, přihlédnout k potřebám modularizace rekvalifikací, umožnit vykonání zkoušky z profesní kvalifikace (bez přípravy), podpořit vznik nových nástrojů APZ v návaznosti na změnu či zvýšení kvalifikace, jako je např. stáže, praktické rekvalifikace. Zaměřit se na rekvalifikace v technických oborech. V této souvislosti v rámci rekvalifikací podpořit uchazečů nebo zájemců o zaměstnání v rámci rekvalifikací. Doplnit činnosti ÚP ČR o poradenství ke získání/změně kvalifikace, využívající systémy NSK/NSP. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR, MŠMT Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: V přípravě v rámci OPZ, přičemž před provedením případných legislativních změn bude v rámci projektů OPZ pilotně ověřeno v praxi. V roce 2013 bylo podpořeno uchazečů o zaměstnání. V roce 2014 bylo podpořeno uchazečů o zaměstnání. Došlo k nárůstu o 12,1%. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

38 Opatření č. 34. V novém zákoně o veřejných zakázkách upravit postup zadavatelů při zadávání rekvalifikací tak, že zadavatelé budou moci postupovat v nejjednodušším režimu v rámci daném novými zadávacími směrnicemi. Gestor / spolu gestor: MMR / MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015 Zdroje financování: Stav plnění: MMR připravuje návrh nového zákona o veřejných zakázkách, který bude harmonizovat českou právní úpravu veřejných zakázek s úpravou obsaženou v nových evropských zadávacích směrnicích. Návrh zákona o veřejných zakázkách by měl jít do vnějšího připomínkového řízení v dubnu 2015, zákon by pak měl vstoupit v účinnost nejpozději k V návrhu nového zákona o veřejných zakázkách bude v souladu s evropským právem umožněno zadávání služeb souvisejících s rekvalifikacemi mimo zadávací řízení ve zjednodušeném režimu, který umožní jejich výrazně jednodušší zadání. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

39 Opatření č. 35. Podpořit krátkodobé pracovní příležitosti v zahraničí za účelem získání zkušeností ve vystudovaném oboru (ne pouze za účelem výdělku). V této souvislosti podpořit ročně uchazečů o zaměstnání do 25 let. Gestor / spolu gestor: MPSV / ÚP ČR Legis. / Nelegis.: N Realizace: průběžně 2014/2015 Zdroje financování: OP LZZ, OP Z, SR Stav plnění: Krátkodobé pracovní příležitosti min. na 6 měsíců budou zájemcům a uchazečům o zaměstnání do 30 let nabízeny zejména v rámci evropského projektu Your first EURES, Job ve kterém je EURES ČR zapojen jako spolužadatel. Aktivity budou realizovány v roce V současné době je projekt v počáteční fázi. Cílem projektu je podpořit evropskou pracovní mobilitu mladých lidí. Projekt podpoří nejen zájemce o práci, ale také zaměstnavatele ve formě finančních pobídek. Poradenství o tomto projektu i ostatních aktivitách EURES ČR budou poskytovat poradci EURES na krajských pobočkách ÚP ČR a přednáškách na vzdělávacích institucích. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

40 Opatření č. 36. Posílení motivace pracovat, zvýšení minimální mzdy.
Gestor / spolu gestor: MPSV / HK, SPČR, KZPS ČR Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015/2016 Zdroje financování: SR Stav plnění: Situace k 1. lednu 2015 Základní sazba minimální mzdy činí Kč za měsíc (resp. 55,00 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Nižší sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem činí Kč za měsíc (resp. 48,10 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Cílový stav v roce 2017, resp. k 1. lednu 2018 Minimální mzda by podle záměrů vlády (ve smyslu plánu legislativních prací) měla být upravována každý kalendářní rok. K úpravě nařízení vlády o minimální mzdě by mělo dojít s účinností od 1. ledna 2016, 1. ledna 2017 a 1. ledna 2018. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

41 Opatření č. 37. Připravit právní úpravu „příspěvku v době částečné nezaměstnanosti“ (kurzarbeit). Gestor / spolu gestor: MPSV Legis. / Nelegis.: L Realizace: 2015 Zdroje financování: SR Stav plnění: V legislativním procesu – v 1. čtení v PS PČR novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (od ) v rámci níž by měl být podán pozměňovací návrh, jež by zavedl příspěvek v době částečné nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,

42 Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce tel: ,


Stáhnout ppt "JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV"

Podobné prezentace


Reklamy Google