Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE PROCESŮ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE PROCESŮ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU"— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE PROCESŮ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU

2 Proces jsou obecně aktivity, které na sebe v čase navazují.
Procesy probíhají paralelně.

3 Hlavní podnikové procesy:
business proces výrobní proces inovační proces

4 Podpůrné procesy: správní proces správa majetku pořizování, archivace a prezen- tace dat, řízení dokumentace řízení lidských zdrojů

5 Business proces: marketing obchod péče o zákazníky základní plán podniku nákup zdrojů nákup služeb logistika

6 Výrobní proces: rozvrhování výroby alokace zdrojů dispečerské řízení výrobních jednotek řízení kvality produktu a výrobního procesu genealogie a trasování produktů

7 Inovační proces: vývoj produktů vytváření DTP technická příprava výroby optimalizace procesů

8 Správní proces: finance MIS ekologie, BOZP právní služby havarijních a krizových plány struktura organizace strategie podniku řízení projektů PR

9 Správa majetku: pořizování majetku správa majetku zabezpečení majetku

10 Řízení lidských zdrojů:
personální evidence náborové akce periodické školení a přezkušování vzdělávání hodnocení a benefity výkaznictví vůči státní správě odhlašování výroby a práce vazba na mzdové syszémy

11 Sběr, archivace a prezentace dat a řízení dokumentace:
sběr dat z technologie sběr dat z VT, DB a z papíru archivace historických dat vytváření dokumentace evidence dokumentace řízení obsahu

12 Komplexní přístup k řešení procesů sběru, archivace a prezentace dat a informací a následně k řízení dokumentace může vést k optimálnímu nastavení jak základních, tak podpůrných podnikových procesů.

13 Na základě reálných dat a informací lze přijímat rozhodnutí o budoucích strategiích podniku, produktech a jejich výrobě, marketingových a obchodních aktivitách a o krocích vedoucích k optimálnímu využití všech dostupných zdrojů.

14 Definice systému Systém je množina prvků a vazeb mezi nimi.
Systém může a nemusí mít vazby na okolí systému, případně na jiné systémy

15

16 Model třívrstvé architektury rozlišuje tyto vrstvy:
Prezentační vrstva – obsahuje funkce uživatelského rozhraní. Obvykle existuje několik prezentačních vrstev pro různé druhy zařízení, platformy a prostředí Aplikační vrstva – tvoří prostředníka mezi vrstvou prezentační a vrstvou datovou . Obsahuje tzv. business logiku aplikace. V této vrstvě dochází k transformací dat mezi vstupně / výstupními požadavky a datovou vrstvou. Datová vrstva – obsahuje funkce pro přístup k informacím v datovém úložišti

17

18 -1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 4.1. ÚVOD - PŘEHLED MODELŮ

29 SCM – dodavatelský řetězec
Plan Deliver Source Make Deliver Deliver Source Make Source Make Deliver Source Sudodavatel dodavatele Zákazník zákazníka Dodavatel Vaše společnost Zákazník Interní nebo externí Interní nebo externí l 4 21

30 Rozvoj dodavatelského řetězu
Suppliers Manufacturer End User Distributor Retailer Financing Provider Publisher Value-Added Reseller Corporate CONSUMER RAW MATERIAL MANUFACTURING RETAIL Budoucností je dynamická dodavatelská síť

31 5 Hierarchický model 5.1 uspořádání rozvrhování a řízení
5.1.1 aktivity úrovně 4 5.1.2 aktivity úrovně 3 Úrovně 2,1 a 0 definují funkce dohledu na technologické uzly a linky, operace, a řízení procesu založené na užití aktuální výrobní strategie 5.2 model uspořádání zařízení – hierarchický

32 FUNKCIONÁLNÍ HIERARCHIE

33 Aktivity úrovně 4 a)  Zajišťování nákupu surovin, náhradních dílů a inventáře, včetně dat potřebných pro nákup b)  Zajišťování energií a médií a dat pro jejich nákup c)  Zajišťování všeho zboží v procesu výroby celků d)  Zajišťování souboru řízení kvality ve vztahu k požadavkům zákazníka e)  Sběr informací nutných pro preventivní a prediktivní plánování údržby – informace o používaných strojích a zařízeních a jejich životní historii f) Sběr dat o lidských zdrojích pro přenos do personálního a účetního systému g) Stanovení základního plánu výroby h) Modifikace základního výrobního plánu podle přijímaných objednávek, na základě možností zdrojů, dostupné energie a požadavků na údržbu i)  Vytvoření optimálního plánu preventivní údržby a renovace zařízení v koordinaci se základním plánem výroby

34 5.1.2 Aktivity úrovně 3 a)       Reporty z oblasti výroby včetně variabilních výrobních nákladů b)       Sběr dat o výrobě, majetku, lidských silách, surovinách, náhradních dílech a spotřebě energií c)       Provádění sběru dat a off-line analýz jako požadavek inženýrských funkcí -statistickou analýzu kvality a příbuzné řídicí funkce d)       Vytváření personálních informací jako: statistika práce, normy spotřeby práce, informace o tréninku a kvalifikaci personálu e)       Určení bezprostředních detailních rozvrhů pro vlastní oblast výroby včetně údržby, transportu a ostatních výrobě příbuzných potřeb f)        Lokální optimalizace nákladů pro individuální výrobní oblast, pokud plán výroby je určen na úrovni 4 g)       Modifikace rozvrhu výroby na kompenzování přerušení výroby závodu

35 Funkce úrovně 3 Alokace a řízení zdrojů Dispečerské řízení výroby
Pořizování a sběr dat Řízení kvality Řízení procesu Plánování a sledování výroby Analýzy výkonnosti Rozvrhování operací Řízení dokumentace Řízení pracovních sil Řízení údržby

36 5.1.2.1 Alokace a řízení zdrojů
strojů, nástrojů, dovednosti personálu, materiálu, ostatního zařízení, dokumentace, a dalších lokální rezervy zdrojů

37 5.1.2.2 Dispečerské řízení výroby
řízení toku výroby ve formě: práce, posloupností, dávek, množství, určení práce může být změněna v reálném čase na základě skutečné události na úrovni dílny

38 5.1.2.3 Pořizování a sběr dat získání informací o operacích z výroby
parametrických dat  z výrobních zařízení z výrobního procesu poskytnutí real-time vyhodnocení stavů výrobních zařízení o výrobním procesu o historii procesu o historii parametrických dat

39 DECISION EFFICIENCY DATA INFORMATION KNOWLEDGE Decision efficiency is in direct proportion to the level of knowledge and in inverse proportion to the time necessary to communication. We can imagine it in 3D as such surface. Communication speed and information quality must be considered together. Long time for high quality information collection means low decision efficiency. High speed of poor quality data (data overload) means low decision efficiency too! We try to climb glass mountain! COMMUNICATION TIME

40 Vysoká kvalita informace
DECISION EFFICIENCY Vysoká kvalita informace v krátkém časem DATA INFORMATION KNOWLEDGE COMMUNICATION Decision efficiency is in direct proportion to the level of knowledge and in inverse proportion to the time necessary to communication. We can imagine it in 3D as such surface. Communication speed and information quality must be considered together. Long time for high quality information collection means low decision efficiency. High speed of poor quality data (data overload) means low decision efficiency too! We try to climb glass mountain! TIME

41 Uživatel mění své názory, priority Mění se ekonomické prostředí
DECISION EFFICIENCY KNOWLEDGE Tvůrčí pracovník INFORMATION DATA Uživatel mění své názory, priority Mění se ekonomické prostředí Jasné uspořádání Jednoduchý přístup Pružný nástroj pro analýzy

42 krátký čas pro komunikaci není jen vysoká rychlost komunikace ale též
COMMUNICATION TIME DECISION EFFICIENCY Rychlá komunikace krátký čas pro komunikaci není jen vysoká rychlost komunikace ale též rychlý vývoj aplikace krátký čas pro tréning

43 uplatnění výsledků v praxi zpracování výsledků sběr dat, experiment

44 výsledky nelze mechanicky uplatnit sběr dat, experiment zpracování výsledků

45 doporučení akce ke korekci problému
Řízení kvality získání real-time měření z výroby analýzy ve smyslu řádného řízení kvality produktu identifikování problémů vyžadujících pozornost doporučení akce ke korekci problému

46

47

48 může zahrnovat řízení alarmů
Řízení procesu monitorování výroby a automatických korekcí podpora rozhodování operátora zajišťujícího korekce zlepšování funkcí ve výrobním procesu může zahrnovat řízení alarmů

49 Informační systém technologických dat
Určení systému: Zajištění dlouhodobé archivace dat v základní přesnosti. Automatické zpracování archivovaných dat. Možnost prezentace dat velké skupině uživatelů. Možnost nasazení systému jako distribuovaného řešení.

50 5.1.2.6 Plánování a sledování výroby
personál přidělený na práci, materiálové komponenty použité ve výrobě, skutečné výrobní podmínky, alarmy, přepracování a jiné výjimky vztahující se k výrobku Schopnost záznamu výrobních informací k poskytnutí dopředného i zpětného trasování komponentů a jejich užití uvnitř každého konečného výrobku

51 Postupná transformace jednoho typu výrobku
výrobní linka 98 99 výrobek A B C 100 101 102 čas

52 Vizualizace aktuálního stavu linky
Stav výrobní linky A B 101 100 C 99 čas: 06:12:34 98 99 výrobek A B C 100 101 102 06:12:34 čas

53 Přehled chování technologického uzlu
98 99 výrobek 100 99 101 Technologický uzel B B 100 101 102 čas

54 Parametry zpracování jednoho výrobku
98 99 výrobek A Výrobek 100 B C A B C 100 101 102 čas

55 Tagy A_výrobek A_měření B_výrobek B_měření C_výrobek C_měření

56 Monitorování stavu linky
Stav výrobní linky A_výrobek B_výrobek C_výrobek A B C 101 100 99 A_měření B_měření C_měření

57 Režim práce technologického uzlu
Technologický uzel B B_výrobek 101 B_měření ... B_výrobek - identifikace materiálu v uzlu B B_měření - měření .... v uzlu B

58 Postup zpracování výrobku (1)
Výrobek B C A 100 A_výrobek A_měření B_výrobek B_měření C_výrobek C_měření

59 Postup zpracování výrobku (2)
Výrobek Jednotlivá měření (*_měření) patří výrobku 100 jen v časech, kdy v daném uzlu měl tag *_výrobek hodnotu 100. B C A 100 A_výrobek A_měření B_výrobek B_měření C_výrobek C_měření

60 Analýzy výkonnosti okamžité reportování výsledků výroby z aktuálních informací jejich porovnání s poslední historií a očekáváními Výsledky výkonnosti zahrnují měření, vhodnost zdrojů, opotřebení výrobních jednotek, shodu s plánem, porovnání se standardy

61 Bilancování Monitorování a analýza dat energií surovin kapacit

62 5.1.2.8 Rozvrhování operací provádění sekvencí na základě: priorit,
příznaků, charakteristik, výrobních pravidel. Operační a detailní rozvrhování je konečné a rozpoznává alternativy a překrývající se paralelní operace za účelem kalkulace v detailu, exaktní čas zatížení zařízení a vyrovnání, změna vzorců pro výpočty časů v předpisech

63 Ganttův diagram

64 5.1.2.9 Řízení dokumentace Záznamy a formuláře zahrnují:
pracovní instrukce, návody, projektovou dokumentaci, standardní operační procedury, části programů, záznamy o dávkách, poznámky o inženýrských změnách, záznamy z komunikace

65 Řízení pracovních sil zahrnuje reporty spotřeby času a přítomnosti, certifikace, další vlohy ke sledování nepřímých funkcí jako příprava materiálu nebo práce v nástrojárně

66 Řízení údržby zabezpečuje zařízení a nástroje použitelné pro výrobu zahrnuje rozvrhování periodické a preventivní údržby, a také reakci na bezprostřední problémy udržuje historii posledních událostí nebo problémů pro  podporu jejich diagnostiky

67

68

69

70 5.2 Hierarchický model zařízení
Podnik Závod Oblast Produkční jednotka Výrobní linka a výrobní uzel Technologický uzel

71 HIERARCHIE ZAŘÍZENÍ

72 6 Model toku dat 6.1 Funkce výrobního podniku
6.2  Tok informací mezi funkcemi napříč podnikem

73

74 Funkce Proces objednávky (1.0) Rozvrhování výroby (2.0)
Řízení výroby (3.0) Řízení vstupů – materiálu a energie (4.0) Zajišťování zdrojů (5.0) Zaručení kvality (6.0) Inventární kontrola výrobku (7.0) Kalkulace nákladů na výrobek (8.0) Zasílání produkce – administrace (9.0) Řízení údržby (10.0) Výzkum, vývoj a konstrukce Marketing a prodej

75 6.1.1 Proces objednávky (1.0) a)       zpracování objednávky, akceptování a odsouhlasení b)       předpověď prodeje c)       zpracování rezervace d)       hrubý odhad zisku e)       determinování produkčních objednávek

76 6.1.2 Rozvrhování výroby (2.0) a) determinuje plán výroby
b)       identifikuje požadavky na materiál s dlouhou dodací lhůtou c)       stanovuje plán obalů pro koncový produkt d)       stanovuje použitelnost výrobku pro prodej

77 Rozvrhování výroby (2.0) Informace generována nebo modifikována funkcemi výrobního plánování zahrnuje: a)       rozvrh výroby b)       aktuální versus rozvrhovaná výroba c)       způsobilost výroby a dostupnost zdrojů d)       skutečný stav objednávky

78 6.1.3 Řízení výroby (3.0) a)       řízení transformace surovin na konečný produkt ve shodě s řízením výroby a výrobními standardy b)       provádění podpůrných inženýrských aktivit na závodě a aktualizace plánu procesu c)       vystavení požadavků na suroviny d)       výrobní reporty o výkonnosti a nákladech e)       sledování a hodnocení mezí vzhledem ke kapacitám a kvalitě výroby f)        autotesty a diagnostika výrobního a řídicího zařízení g)       tvorba výrobních standardů, detailních technologických předpisů, receptů a popisů práce při zacházení se zařízeními pro speciální výrobu

79 Řízení výroby (3.0) podpora procesu řízení operací plánování operací

80 6.1.3.1 Podpora procesu a) vystavení požadavků na modifikace a údržbu
b)       koordinace inženýrských a údržbářských funkcí c)       poskytování technických standardů a metod operačním funkcím a údržbě d)       sledování výkonnosti zařízení a procesu e)       poskytování technické podpory operátorům f)        spolupráce s vývojem technologie

81 Podpora procesu generuje nebo modifikuje následné informace: a)       menší změny zařízení a procesu, které mohou zahrnovat výkresy a návrhy b)       instrukce jak zacházet se zařízením, které mohou zahrnovat procedury standardních operací c)       instrukce jak vyrábět výrobek, které zahrnují pravidla výroby a standardní materiály d)       tabulky povoleného materiálu e)       instrukce instalace zařízení f)        limity bezpečnosti a životního prostředí a informae o jejich dodržování g)       inženýrské standardy pro vývoj a konstrukci výrobního zařízení a detailních technologických předpisů h)       instrukce pro závodové zkoušky nebo testy

82 Řízení operací a)       produkce výrobku ve shodě s rozvrhem a specifikacemi b)       reportování výroby, procesů a informací o zdrojích c)       monitorování zařízení, validace měření a určování požadavků na údržbu d)       příprava zařízení pro údržbu a návrat do služby po údržbě e)       provádění diagnostiky a autotestů výrobního a řídicího zařízení f)        optimalizace produkce uvnitř závodu g)       může zahrnovat lokální vedení pracovníků a dokumentace

83 Řízení operací generuje nebo modifikuje následující informace pro použití v dalších řídicích funkcích a)       stav požadavků výroby b)       vybraná výrobní data jako podklady pro kalkulace výrobních nákladů a výkonnosti c)       vybraná procesní data jako zpětné informace o výkonnosti zařízení d)       stav zdrojů e)       stav požadavků na údržbu f)        požadavky na údržbu g)       výsledky diagnostiky a autotestů h)       historie procesu i)         požadavky na inženýrskou podporu procesu j)         požadavky na analýzy materiálů

84 6.1.3.3 Plánování operací a) nastavení krátkodobého plánu výroby
b)       změna plánu podle dostupnosti surovin a kapacity skladů c)       změna plánu podle dostupnosti zařízení a personálu d)       určení stavu kapacity v procentech e)       modifikace plánu výroby po hodinách z důvodu výpadků zařízení, lidské síly a surovin

85 Plánování operací generuje nebo modifikuje následné informace pro užití v dalších řídicích funkcích: a)       report spotřeby materiálu a energii b)       požadavky na materiál a energii pro splnění požadavků plánu výroby c)       závodní plán výroby pro řízení operací d) disponibilní způsobilost výrobních zdrojů

86 6.1.4 Řízení vstupů – materiál a energie (4.0)
a)       vedení bilancí o spotřebě a kvalitě materiálu a energií b)       generování požadavků na nákup materiálu a energií na základě dlouhodobých a krátkodobých požadavků c)       kalkulování a reportování spotřeby surovin a energií a jejich využití d)       příjem příchozího materiálu a dodávek energie - kontrola požadované kvality e)       hlášení dodávek akceptovaného materiálu a dodávek energie

87 Řízení vstupů – materiál a energie (4.0)
a)       požadavky na objednávky materiálu a energie b)       schválení vstupů materiálu a energie c)       report bilancí materiálu a energie d)       ruční a automatický přenos instrukcí pro řízení operací

88 6.1.5 Zajišťování zdrojů (5.0) a)       objednání surovin, dodávek, náhradních dílů, nástrojů, zařízení a dalšího požadovaného materiálu b)       monitorování vývoje dodávek a reportování pro výrobu c)       uvolňování příchozích faktur pro platby a o převzetí zboží d)       sběr a zprocesování požadavků výrobních jednotek na suroviny, náhradní díly atd.

89 6.1.6 Zaručení kvality (6.0) a) testování a klasifikace materiálu
b)       nastavování standardů pro kvalitu materiálů c)       vydávání standardů pro výrobu a testovací laboratoře ve shodě s požadavky z technologie, marketingu a servisu zákazníků d)       sběr a zpracování dat o kvalitě materiálu e)       uvolnění materiálu pro další zpracování f)        certifikace, že produkce byla vyrobena v souladu se standardními procesními podmínkami g)       ověřování dat o produktu a porovnání s požadavky zákazníka a statistické řízení kvality h)      přenos informací o odchylkách na další útvary - vývoj, technologie, příprava výroby

90 Zaručení kvality (6.0) Generace informace pro užití v dalších funkcích: a)       výsledky testů zaručení kvality b)       souhlas k propuštění materiálu Vhodnost standardů a podmínek výroby pro uspokojení nároků zákazníků na kvalitu

91 6.1.7 Bilanční kontrola výrobku (7.0)
a)       vedení přehledů o finální výrobě b)       vytváření rezerv pro specifické produkty v souladu s nařízeními o prodeji produktů c)       generování požadavků na obaly konečného produktu v souladu s tabulkou dodávek d)       reportování do výrobních tabulek e)       hlášení bilancí a ztrát pro zúčtování nákladů na produkt f)        fyzické vyskladnění zboží ve spolupráci s administrací expedice výrobků

92 Bilanční kontrola výrobku (7.0)
Generuje a modifikuje následujíc informace: a)       inventuru dokončeného zboží b)       hlášení bilancí c)       rozvrh expedičního balení d)       uvolnění k odeslání e)       potvrzení k odeslání f)        požadavky

93 6.1.8 Kalkulace nákladů na výrobek (8.0)
a)       kalkulace a hlášení celkových nákladů na výrobu b)       hlášení výsledků nákladů do výroby pro odsouhlasení c)       nastavení nákladových cílů pro výrobu d)       sběr nákladů na suroviny, personál, energii a dalších pro přenos do účetnictví e)       kalkulování a hlášení celkových nákladů, hlášení nákladových výsledků výrobě k odsouhlasení f)        nastavení nákladových cílů na materiál a dodávky energií a distribuci

94 Kalkulace nákladů na výrobek (8.0)
Funkce generuje a mění informace: a)       nákladové cíle pro výrobu b)       výkony a náklady z výroby c)       díly a energie vstupující do účetnictví z řízení materiálu a energie

95 6.1.9 Expedice - administrace (9.0)
a)       Organizace transportu pro zasílání výrobku v souladu s akceptovanými požadavky objednávky b)       vyjednávání a umístění objednávky s transportními společnostmi c)       akceptování požadavků na expedici a uvolnění materiálu k odeslání d)       příprava průvodních listů e)       ověření odeslání a uvolnění pro fakturaci do generálního účetnictví f)        hlášení nákladů na dopravu do výrobního účetnictví

96 Řízení údržby (10.0) a)       poskytování údržby existujícím instalacím b)       poskytování preventivní údržby c)       poskytování monitoringu zařízení s cílem předcházení poruchám, zahrnuje autotesty a program diagnostiky d)       objednávky na nákup materiálu a náhradních dílů e)       hlášení nákladů na údržbu a koordinace externích prací f)        poskytování hlášení o technickém stavu a o výkonnosti a spolehlivosti pro inženýrskou podporu procesu

97 Řízení údržby (10.0) Generuje a modifikuje informace:
a)      údržbářské rozvrhy, které upřesňují plán na objednávky prácí b)      objednávky údržbářských prací, které specifikují zařízení potřebná pro zajištění údržby c)      požadavky na provedení diagnostiky

98 6.1.11 Výzkum, vývoj a konstrukce
a)       vývoj nových produktů b)       definice požadavků procesu c)       definice požadavků výrobku ve vztahu k výrobě výrobku

99 6.1.12 Marketing a prodej a) generování plánu prodeje
b)       generování plánu marketingu c)       determinování požadavků zákazníků na výrobek d)       determinování požadavků a standardů pro výrobu e)       interakce se zákazníky

100 7.6 Křížové reference

101 Typické schéma implementace komplexních informačních systémů na jednotlivých úrovních a škála ohrožení jejich úspěšného zavedení (barva) Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úrověň 3 : Provozní informační systémy MES Úrověň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

102 Typické schéma implementace komplexních informačních systémů na jednotlivých úrovních a škála ohrožení jejich úspěšného zavedení (barva) Riziko neúspěšné implementace velmi malé Implementací se zabývá úzký okruh specialistů Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úroveň 3 : Provozní informační systémy MES Úroveň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

103 Typické schéma implementace komplexních informačních systémů na jednotlivých úrovních a škála ohrožení jejich úspěšného zavedení (barva) Riziko neúspěchu implementace velmi malé Implementací se zabývá úzký okruh specialistů Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úroveň 3 : Provozní informační systémy MES Úroveň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

104 Typické schéma implementace komplexních informačních systémů na jednotlivých úrovních a škála ohrožení jejich úspěšného zavedení (barva) Riziko neúspěchu implementace střední Implementací se zabývá úzký okruh specialistů Obsluhy obsluhující systém jsou ve většině případů dobře vyškolené Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úroveň 3 : Provozní informační systémy MES Úroveň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

105 Typické schéma implementace komplexních informačních systémů na jednotlivých úrovních a škála ohrožení jejich úspěšného zavedení (barva) Riziko neúspěchu implementace velmi vysoké Implementací se zabývá velký tým lidí Systém obsluhuje velký kolektiv řádových pracovníků Úroveň a stupeň vyškolení pracovníků rozdílný Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úroveň 3 : Provozní informační systémy MES Úroveň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

106 Typické schéma implementace komplexních informačních systémů na jednotlivých úrovních a škála ohrožení jejich úspěšného zavedení (barva) Riziko neúspěchu implementace velmi vysoké Implementací se zabývá velký tým lidí Systém obsluhuje velký kolektiv pracovníků administrativy a výroby Úroveň a stupeň vyškolení pracovníků rozdílný Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úroveň 3 : Provozní informační systémy MES Úroveň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

107 Model fungování automatizovaných výrobních systémů a oblast největšího nebezpečí neúspěchu jejich implementace Úroveň 4 : Řízení podniku MRP/ERP Úroveň 3 : Provozní informační systémy MES Úroveň 2 : Dispečerská pracoviště SCADA/HMI Úroveň 1 : Řídicí systémy Řídící systémy Úroveň 0 : Čidla Čidla,detektory,senzory

108 Škála problémů narůstá úměrně s počtem osob zodpovědných za implementaci a počtem pracovníků zodpovědných za jeho funkčnost

109 Hlavní etapy implementace komplexního informačního systému
Období přípravy projektu Období vlastní implementace Období rutinního provozování

110 Období přípravy projektu
Uspořádání struktury firmy a dokumentace nejdůležitějších procesů Správná definice požadavků Vyčlenění financí a stanovení časového horizontu záměru Stanovení milníků záměru Posouzení funkčních možností programového vybavení a správná identifikace možných ohrožení Správná volba implementačního týmu Solidní proškolení pracovníků Správné posouzení možností implementovaného systému

111 Období vlastní implementace
Nutnost dvojího způsobu práce Přirozená lidská nechuť ke všemu co je nové Obavy z nezaměstnanosti Malá znalost komplexnosti systému Jiná skupina lidí rozhoduje o zakoupení systému a jiný tým lidí systém implementuje Nízká kvalifikace pracovníků obsluhující systém Splnění všech, dokonce protichůdných potřeb uživatelů Zvážení možných způsobů vkládání informací Provádění periodických školení obsluh

112 Období rutinního provozování
Nedostačující údržba systému a úplné zastavení jeho dalšího vývoje Fluktuace personálu z oblasti provozu informatiky Personální změny uživatelů

113 ADAM radim.adam@adam-ova.cz
Mobil:


Stáhnout ppt "INTEGRACE PROCESŮ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google