Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Odbor kontroly KÚ MSK Veřejnosprávní kontrola u PO kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Odbor kontroly KÚ MSK Veřejnosprávní kontrola u PO kraje."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Odbor kontroly KÚ MSK Veřejnosprávní kontrola u PO kraje

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 Odbor kontroly KÚ MSK Tématické okruhy kontrolní činnosti KÚ Legislativa : Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Kontrola u PO kraje předmětem kontroly jsou výhradně skutečnosti rozhodné pro hospodaření s veřejnými prostředky, případně i prověření a vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 Odbor kontroly KÚ MSK Oblasti realizace veřejnosprávní kontroly Rozpočet (závazné ukazatele) a jeho čerpání Peněžní fondy Účetnictví Správa majetku Personální a mzdová agenda Fond kulturních a sociálních potřeb Doplňková činnost Vnitřní kontrolní systém

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 Odbor kontroly KÚ MSK Realizace veřejnosprávní kontroly Prováděna na základě pověření (označení kontrolované osoby, předmět kontroly, jména kontrolních pracovníků včetně čísla průkazu zaměstnance KÚ, termín provedení kontroly a kontrolované období V případě potřeby, možné vyhotovit dodatek k pověření (doplnění členů kontrolní skupiny, prodloužení termínu provedení kontroly)

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 Odbor kontroly KÚ MSK Průběh kontrolní akce Telefonické oznámení řediteli organizace o zahájení kontroly s uvedením termínu zahájení, upřesnění požadovaných podkladů. Zahájení kontroly na místě předání pověření ředitelky krajského úřadu k provedení kontroly, představení jednotlivých členů kontrolní skupiny, seznámení s předběžným průběhem kontroly.

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 Odbor kontroly KÚ MSK Průběh kontrolní akce Provedení kontroly na místě komunikace, informace, argumentace, sankce. (ve stanovených případech ukládat pořádkové pokuty (pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě - § 17 zákona č. 320/2001 Sb.) „Pokud kontrolované osoby nezajistily ani v dodatečně stanovené lhůtě plnění povinností podle zvláštního právního předpisu kontrolní orgány mohou uložit kontrolovaným osobám pokutu za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě až do výše 1 000 000 Kč.“ Seznámení s předběžnými závěry seznámení se závěry v jednotlivých oblastech, komunikace s členy kontrolních skupin a dokládání skutečností, které mohou ovlivnit závěry kontrolního zjištění.

7 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 7 Odbor kontroly KÚ MSK Průběh kontrolní akce Zpracování protokolu Projednání protokolu s ředitelem organizace Možnost účasti dalších zaměstnanců (ekonomové, účetní) Iniciativně reagovat při zjištění nejasností či nesrovnalostí při projednávání jednotlivých oblastí protokolu Poučení o odvolací lhůtě (5 dnů, je možné tuto lhůtu prodloužit) Opatření k nápravě Porušení rozpočtové kázně Penále

8 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 8 Odbor kontroly KÚ MSK Průběh kontrolní akce Postoupení stejnopisů protokolu na odbor ŠMS a FIN Zaslání opatření k nápravě odpovídajících závěrům kontrolního zjištění

9 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 9 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Rozpočet a jeho čerpání Rok 2005 - § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) KÚ stanovuje PO závazné ukazatele: Prostředky na platy – nedokrytí mzdových prostředků včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění (event. vrátky nedočerpaných účelových prostředků) v závěru kalendářního roku) Ostatní platba za provedenou práci – náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřené dohody na stejný druh práce, který zaměstnanec vykonává v HPP, nutnost vedení evidence pracovní doby

10 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 10 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Ostatní neinvestiční výdaje Zákonné pojištění zaměstnavatele – vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – při výpočtu se často vychází ze základu hrubých mezd, namísto základu na sociální pojištění Časové rozlišení nákladů – nelze hradit předplatné či účast na školení zaměstnanců následujícího roku s prostředků přímých výdajů na vzdělávání (školní rok)

11 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 11 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Účetnictví Časové rozlišení nákladů a výnosů Inventarizace – dokladová inventarizace Cestovní příkazy – zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní směrnice – krácení stravného, jeho stanovení, způsoby proplacení cestovních náhrad, Zaměstnanci se nemohou vzdát předem nároku vzniklého ze zákona o cestovních náhradách Dodržování zákonních lhůt pro vyúčtování cestovních náhrad, zaměstnancem i zaměstnavatelem Správnost údajů na cestovních příkazech, respektování určeného dopravního prostředku

12 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 12 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Peněžní fondy Upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Investiční fond: a) k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků, b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, d) k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku -z investičního fondu nelze hradit opravy MOVITÉHO majetku Rezervní fond: a) k dalšímu rozvoji své činnosti, b) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, d) k úhradě své ztráty za předchozí léta.

13 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 13 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Správa majetku Dodržování vedení operativní evidence Postupovat dle Zásad orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Pojištění majetku – Zásady pro pojištění majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (vydané MSK) Inventarizace – porovnání skutečného stavu majetku s účetní evidencí

14 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 14 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Personální a mzdová agenda Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní předpisy (Kolektivní smlouva, Vnitřní platový předpis) musí být v souladu s právními normami - zaměstnancům lze přiznat pouze plnění a ve výši a za podmínek stanovených těmito právními předpisy. Jakékoliv ujednání ve vnitřním platovém předpisu, které není v souladu s již zmíněnými normami je neplatné

15 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 15 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Pracovní náplně zaměstnanců Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nutnost vypracovat pracovní náplně platí pro všechny zaměstnance Musí obsahovat nejnáročněji vykonávanou práci jednotlivými zaměstnanci pro zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy Druh práce – rozdíly mezi pracovní smlouvou, pracovní náplní a organizačních řádech Zápočty praxí zaměstnanců Započet doby mateřské dovolené nad 6 let Zařazování zaměstnanců 1. – 4. platové třídy v rámci rozpětí platových stupňů – nutné upravit okruh zaměstnanců a pravidla pro zařazování v rámci rozpětí do vnitřního předpisu

16 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 16 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Osobní příplatky Změna osobního příplatku – nutné písemně zdůvodnit Odměny Písemné zdůvodnění odměn Odměny nelze poskytovat za činnosti dle pracovní náplně (kritéria osobních příplatků) - § 10 nařízení vlády č. 330/2003 Sb.,

17 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 17 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Fond kulturních a sociálních potřeb Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Sestavení rozpočtu a zásad pro čerpání fondu – musí být v souladu s vyhláškou Zdrojem fondu: 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny, při zálohových platbách je nutné na konci roku provést doúčtování tvorby Dalšími příjmy jsou splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992, náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu, peněžní a jiné dary určené do fondu.

18 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 18 Odbor kontroly KÚ MSK Nejčastěji zjištěné nedostatky Rekreace z FKSP Organizace uhradí celou hodnotu faktury za rekreaci, zaměstnanec provede úhradu ve výši rozdílu hodnoty faktury a poskytnutého příspěvku z fondu Poskytnutí příspěvku z FKSP X evidence odpracované doby – zaměstnanec se nemůžu účastnit rekreace z FKSP a zároveň vykazovat odpracovanou dobu Dary Organizace uhradí celou hodnotu faktury za rekreaci, zaměstnanec provede úhradu ve výši rozdílu hodnoty faktury a poskytnutého příspěvku z fondu

19 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 19 Odbor kontroly KÚ MSK Výstup veřejnosprávní kontroly - Protokol Dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny Povinné údaje obsažené v protokolu: označení krajského úřadu jako kontrolního orgánu a kontrolorů, kteří se kontroly zúčastnili, označení kontrolované osoby, u které byla kontrola vykonána místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, který vymezuje cíl kontrolní činnosti (v případě, že se jedná o následnou kontrolu plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků, je nutno tuto skutečnost uvést v předmětu kontroly),

20 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 20 Odbor kontroly KÚ MSK Výstup veřejnosprávní kontroly - Protokol kontrolní zjištění (bez vlastních domněnek, názorů, úvah), s popisem zjištěných skutečností a odkazem na konkrétní právní normu, k jejímuž porušení došlo, včetně číselného shrnutí, mají-li zjištění kvantifikovatelný charakter, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá, podpisy všech kontrolorů, kteří se kontroly zúčastnili, poučení kontrolovaných osob o jejich právu podat proti protokolu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě minimálně 5 kalendářních dnů vedoucímu kontrolní skupiny (§ 17 zákona o státní kontrole), datum vyhotovení a datum předání protokolu kontrolované osobě.

21 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 21 Odbor kontroly KÚ MSK Řízení o námitkách proti protokolu Lhůta pro podání námitek se počítá ode dne následujícího ode dne seznámení se s obsahem protokolu, v případě, že poslední den lhůty připadne na den, který není pracovním dnem, považuje se za poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den Za námitku ve smyslu zákona o finanční kontrole se nepovažuje písemné vyjádření nesouhlasu s protokolem bez řádného odůvodnění Opravy chyb v psaní, počtech, nebo jiných zřejmých nesprávností v protokolu provedené kontrolorem na základě písemného návrhu kontrolované osoby, nebo i bez návrhu, se nepovažují za řízení o námitkách

22 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 22 Odbor kontroly KÚ MSK Řízení o námitkách proti protokolu Vedoucí kontrolní skupiny může o námitkách sám rozhodnout, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky včetně svého stanoviska a návrhu na rozhodnutí do sedmi kalendářních dnů od jejich doručení ředitelce krajského úřadu, O námitkách rozhoduje ředitelka krajského úřadu, a to písemnou formou zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení námitek. Rozhodnutí se zasílá kontrolované osobě formou doporučeného dopisu. Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. Je-li výsledkem rozhodnutí o námitkách změna (úprava) textu zjištění uvedeného v protokolu, provede se tato změna formou číslovaného dodatku k protokolu

23 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 23 Odbor kontroly KÚ MSK Opatření k nápravě § 18 zákona č. 320/2001 Sb. Ve lhůtě do 30 dnů od ukončení námitkového řízení je kontrolovaná osoba povinna písemně informovat kontrolní orgán dle § 19 odst. 2 zákona o finanční kontrole o přijetí opatření k odstranění nedostatků Odbor kontroly provádí také kontrolu přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěnou kontrolou


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Odbor kontroly KÚ MSK Veřejnosprávní kontrola u PO kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google